Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 1998/0300(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0206/2000

Indgivne tekster :

A5-0206/2000

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2000)0357

Vedtagne tekster
Onsdag den 6. september 2000 - Strasbourg
Økonomisk og social udvikling i Tyrkiet ***II
P5_TA(2000)0357A5-0206/2000

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af foranstaltninger til økonomisk og social udvikling i Tyrkiet (7492/1/2000/REV 1 - C5-0325/2000 - 1998/0300(COD) )

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Rådets fælles holdning (7492/1/2000/REV 1 - C5-0325/2000 )(1) ,

-  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(1998) 600 )(3) ,

-  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 80,

-  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik (A5-0206/2000 ),

1.  ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdning   Ændringer
(Ændring 1)
Artikel 4, stk. 1, litra a)
   a) modernisering af produktionssystemet, forbedring af institutionernes kapacitet og af infrastrukturen, navnlig inden for miljø, energi og transport
   a) modernisering af produktionssystemet, forbedring af institutionernes kapacitet og af infrastrukturen, navnlig inden for miljø, energi og transport, bortset fra udvikling af atomkraft, navnlig i jordskælvsområder
(Ændring 2)
Artikel 4, stk. 1, litra h)
   h) ethvert samarbejde, der sigter mod at forsvare og fremme demokratiet, garantere retsstaten, menneskerettighederne og beskyttelsen af mindretal
   h) ethvert samarbejde, der sigter mod at forsvare og fremme demokratiet, garantere retsstaten, menneskerettighederne, respekten for mindretallene, herunder beskyttelse og anerkendelse af deres kulturelle identitet, samt at støtte initiativer til fordel for afskaffelse af dødsstraffen
(Ændring 3)
Artikel 4, stk. 1, litra ha) (nyt)
   ha) ethvert samarbejde, der sigter mod at løse det kurdiske problem

(1) EFT C 240 af 23.8.2000, s. 25.
(2) EFT C 194 af 11.7.2000, s. 48.
(3) EFT C 408 af 29.12.1998, s. 18.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik