Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 1998/0300(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0206/2000

Ingediende teksten :

A5-0206/2000

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2000)0357

Aangenomen teksten
Woensdag 6 september 2000 - Straatsburg
Maatregelen ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling van Turkije ***II
P5_TA(2000)0357A5-0206/2000

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling van Turkije (7492/1/2000 rev. 1- C5-0325/2000 - 1998/0300 (COD) )

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

-  gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (7492/1/2000 rev. 1 - C5-0325/2000 )(1) ,

-  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(1998) 600 )(3) ,

-  gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

-  gelet op artikel 80 van zijn Reglement,

-  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid (A5-0206/2000 ),

1.  wijzigt het gemeenschappelijk standpunt als volgt;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad   Amendementen van het Parlement
(Amendement 1)
Artikel 4, lid 1, sub a)
   a) modernisering van het productiestelsel, verbetering van de institutionele capaciteit en de infrastructuur, met name op het gebied van milieu, energie en vervoer,
   a) modernisering van het productiestelsel, verbetering van de institutionele capaciteit en de infrastructuur, met name op het gebied van milieu, energie en vervoer, met uitzondering van de ontwikkeling van kernenergie, met name in aardbevingsgebieden,
(Amendement 2)
Artikel 4, lid 1, sub h)
   h) alle vormen van samenwerking die verdediging en bevordering beogen van de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en de bescherming van minderheden;
   h) alle vormen van samenwerking die verdediging en bevordering beogen van de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten, de eerbiediging van de minderheden en de bescherming en erkenning van hun culturele identiteit alsook steun voor initiatieven tot afschaffing van de doodstraf;
(Amendement 3)
Artikel 4, lid 1, sub h) bis (nieuw)
   h bis) alle vormen van samenwerking met het oog op de oplossing van het Koerdenvraagstuk;

(1) PB C 240 van 23.8.2000, blz. 25.
(2) PB C 194 van 11.7.2000, blz. 48.
(3) PB C 408 van 29.12.1998, blz. 18.

Juridische mededeling - Privacybeleid