Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2000/0094(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0188/2000

Indgivne tekster :

A5-0188/2000

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2000)0361

Vedtagne tekster
Onsdag den 6. september 2000 - Strasbourg
Fiskeriaftale EF/Mauritius *
P5_TA(2000)0361A5-0188/2000
Tekst
 Beslutning

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden fra 3. december 1999 til 2. december 2002 af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande (KOM(2000) 229 - C5-0253/2000 - 2000/0094(CNS) )

Forslaget ændret som følger:

Kommissionens forslag   Ændringer
(Ændring 1)
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a
Under protokollens gyldighedsperiode og inden der indledes forhandlinger om en eventuel fornyelse, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en generel evalueringsrapport, som bl.a. skal indeholde en costbenefit-analyse.
(Ændring 2)
Artikel 2b (ny)
Artikel 2b
Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en kopi af den årlige rapport om de målrettede foranstaltninger, som de mauritiske myndigheder skal fremsende på grundlag af protokollens artikel 3, nr. 3.
(Ændring 3)
Artikel 2c (ny)
Artikel 2c
På grundlag af disse rapporter og under hensyntagen til Europa-Parlamentets udtalelse herom giver Rådet om fornødent Kommissionen mandat til at indlede forhandlinger med henblik på indgåelse af en ny protokol.

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden fra 3. december 1999 til 2. december 2002 af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande (KOM(2000) 229 - C5-0253/2000 - 2000/0094(CNS) )

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til forslag til Rådets forordning (KOM(2000) 229 ),

-  der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 2,

-  hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 37 og artikel 300, stk. 3, afsnit 1 (C5-0253/2000 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 67 og artikel 97, stk. 7,

-  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget og Udvalget om Udvikling og Samarbejde (A5-0188/2000 ),

1.  godkender det således ændrede forslag til Rådets forordning;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  kræver, at der indledes samrådsprocedure, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Mauritius" regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik