Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2000/0094(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0188/2000

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0188/2000

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2000)0361

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2000 - Στρασβούργο
Αλιευτική συμφωνία ΕΕ/Μαυρικίου *
P5_TA(2000)0361A5-0188/2000
Κείμενο
 Ψήφισμα

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματοδοτική αντιστάθμιση που προβλέπεται στη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Μαυρικίου όσον αφορά την αλιεία στα ύδατα του Μαυρικίου για την περίοδο από 3ης Δεκεμβρίου 1999 έως τις 2 Δεκεμβρίου 2002 (COM(2000) 229 - C5-0253/2000 - 2000/0094(CNS) )

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
(Τροπολογία 1)
Αρθρο 2α (νέο)
Αρθρο 2α
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την εκάστοτε ανανέωσή του, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση γενικής αξιολόγησης η οποία περιλαμβάνει και ανάλυση κόστους-ωφελημάτων.
(Τροπολογία 2)
Αρθρο 2β (νέο)
Αρθρο 2β
Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αντίγραφο της ετήσιας έκθεσης εφαρμογής όσον αφορά τις στοχοθετημένες ενέργειες που οι αρχές του Μαυρικίου οφείλουν να προσκομίσουν με βάση το άρθρο 3, παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου.
(Τροπολογία 3)
Αρθρο 2γ (νέο)
Αρθρο 2γ
Επί τη βάσει των εκθέσεων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γι' αυτές, το Συμβούλιο δίδει, κατά περίπτωση εντολή στην Επιτροπή, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την έγκριση νέου πρωτοκόλλου.

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματοδοτική αντιστάθμιση που προβλέπεται στη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Μαυρικίου όσον αφορά την αλιεία στα ύδατα του Μαυρικίου για την περίοδο από 3ης Δεκεμβρίου 1999 έως τις 2 Δεκεμβρίου 2002, (COM(2000) 229 - C5-0253/2000 - 2000/0094(CNS) )

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM (2000) 229),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 37, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ (C5-0253/2000 ),

-  έχοντας υπόψη τα άρθρα 67 και 97, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών καθώς και της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (A5-0188/2000 ),

1.  εγκρίνει τον κανονισμό του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί σημαντικά από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση στο Συμβούλιο, την Επιτροπή καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Μαυρικίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου