Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2000/0094(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0188/2000

Ingediende teksten :

A5-0188/2000

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2000)0361

Aangenomen teksten
Woensdag 6 september 2000 - Straatsburg
Overeenkomst EG/Mauritius inzake de visserij in de wateren van Mauritius *
P5_TA(2000)0361A5-0188/2000
Tekst
 Resolutie

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 1999 tot en met 2 december 2002, van de visserijrechten en de financiële bijdrage waarin is voorzien in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren van Mauritius (COM(2000) 229 - C5-0253/2000 - 2000/0094(CNS) )

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
(Amendement 1)
Artikel 2 bis (nieuw)
Artikel 2 bis
In de loop van de looptijd van het protocol en voordat de onderhandelingen over de eventuele verlenging ervan beginnen, legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad een algemeen beoordelings-verslag voor dat een kosten-batenanalyse bevat.
(Amendement 2)
Artikel 2 ter (nieuw)
Artikel 2 ter
De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad in het bezit van een kopie van het jaarverslag over de tenuitvoerlegging van de gerichte acties, dat de Mauritiaanse autoriteiten haar moeten doen toekomen conform artikel 3, punt 3 van het protocol.
(Amendement 3)
Artikel 2 quater (nieuw)
Artikel 2 quater
Op basis van deze verslagen en rekening houdend met het advies van het Europees Parlement terzake, verleent de Raad de Commissie in voorkomend geval mandaat voor het aanknopen van onderhandelingen met het oog op de sluiting van een nieuw protocol.

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 1999 tot en met 2 december 2002, van de visserijrechten en de financiële bijdrage waarin is voorzien in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren van Mauritius (COM(2000) 229 - C5-0253/2000 - 2000/0094(CNS) )

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

-  gezien het voorstel voor een verordening van de Raad (COM(2000) 229 ),

-  gelet op artikel 300, lid 2 van het EG-Verdrag,

-  geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 37 in samenhang met artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag (C5-0253/2000 ),

-  gelet op de artikelen 67 en 97, lid 7 van zijn Reglement,

-  gezien het verslag van de Commissie visserij en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A5-0188/2000 ),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde voorstel voor een verordening van de Raad;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst dat de overlegprocedure wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

5.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van Mauritius.

Juridische mededeling - Privacybeleid