Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2000/2087(COS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0209/2000

Indgivne tekster :

A5-0209/2000

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2000)0365

Vedtagne tekster
Onsdag den 6. september 2000 - Strasbourg
Principper og retningslinjer for Fællesskabets audiovisuelle politik i den digitale tidsalder
P5_TA(2000)0365A5-0209/2000

Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Principper og retningslinjer for Fællesskabets audiovisuelle politik i den digitale tidsalder (KOM(1999) 657 - C5-0144/2000 - 2000/2087(COS) )

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til meddelelse fra Kommissionen (KOM (1999) 657 - C5-0144/2000 ),

-  der henviser til EF-traktatens artikel 157 og 151 samt protokollen om offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne, der er knyttet som bilag til EF-traktaten,

-  der henviser til Rådets konklusioner af 27. september 1999 om resultaterne af den offentlige høring om grønbogen om konvergens (navnlig aspekterne vedrørende mediesektoren og den audiovisuelle sektor)(1) ,

-  der henviser til Rådets konklusioner af 16. maj 2000 om principper og retningslinjer for den audiovisuelle politik,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 47, stk. 1,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked (A5-0209/2000 ),

A.  er henviser til, at spørgsmålene vedrørende den audiovisuelle sektor allerede er blevet vidtgående behandlet og drøftet i løbet af de seneste år i forbindelse med Birmingham-konferencen i 1998 efter høringen om grønbogen om konvergens (KOM(1997) 623 ), samt i forbindelse med revisionen af direktiverne om telekommunikationer,

B.  der henviser til, at den audiovisuelle sektor ikke blot er en af de vigtigste sektorer for skabelsen af nye arbejdspladser, men også fortsat vil spille en afgørende rolle for demokratiet, ytringsfriheden, pluralismen samt beskyttelsen og udviklingen af den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa; der henviser til, at det er vigtigere at fremme det europæiske indhold end at forsøge at beskytte det kunstigt i en global sammenhæng, hvor dette er umuligt,

C.  der henviser til, at de gældende fællesskabsbestemmelser for den audiovisuelle sektor bør tilpasses hurtigt i forbindelse med udviklingen af digitalteknikken for at opnå en rimelig balance mellem gennemførelsen af de grundprincipper, der i øjeblikket er gældende, og de teknologiske og markedsmæssige ændringer, der er ved at finde sted,

D.  der henviser til, at det er nødvendigt at sørge for, at adskillelsen af bestemmelserne om infrastruktur og indhold finder sted på en sådan måde, at de teknologiske og markedsmæssige aspekter ikke får så stor betydning, at de udgør en trussel for pluralismen og for den kulturelle mangfoldighed,

E.  der henviser til, at de europæiske bestemmelser om den audiovisuelle sektor ikke tager hensyn til globale spredningssystemer såsom Internet eller til spredning af ensartet eller tilsvarende indhold fra forskellige teknologiske platforme,

F.  der henviser til, at man bør sikre borgerne adgang til de audiovisuelle tjenester ud fra kriterier om universalitet, tilgængelighed og ikke-forskelsbehandling,

G.  der henviser til, at oprettelsen af et europæisk forum for indholdet vil kunne skabe nyttige synergier mellem Kommissionen, de kompetente statslige myndigheder, operatørerne og brugerne,

H.  der henviser til, at konkurrencepolitikken bør udgøre et egnet og effektivt instrument til at forebygge dannelsen af dominerende stillinger, såvel i forbindelse med koncentrationen af medieejendom i det nye digitale miljø som i forbindelse med beskyttelsen af pluralismen, men den må ikke føre til, at udbygningen af et konkurrencepræget og varieret udbud af europæisk audiovisuelt indhold begrænses ved nedskæring af statsstøtten til sådanne produkter,

I.  der henviser til, at en koordinering mellem Kommissionen og de kompetente nationale myndigheder er særlig ønskelig i den audiovisuelle sektor,

J.  der henviser til, at offentlig radio- og tv-virksomhed, som fastsat i ovennævnte protokol, fortsat spiller en central rolle for beskyttelsen af pluralismen, og at det tilfalder medlemsstaterne at træffe afgørelse om finansieringssystemerne for public service; ikke kun forsøg og forskning bør indgå blandt de legitime opgaver for public service radio- og tv-virksomhed, men også den potentielt uindskrænkede udnyttelse af nye tekniske muligheder og salgsformer for at give public service radio og tv-virksomhed konkurrencelignende markedsmuligheder,

K.  der henviser til, at offentlige og private, hhv. kommercielle radio- og tv-selskaber i ordningerne vedrørende indholdet naturligvis må behandles ens, når det drejer sig om selskabernes ansvar for programmer og udsendelser;

L.  der henviser til, at medlemsstaterne efterhånden er ved at udarbejde instrumenter til overgangen til jordbaseret digital-tv,

M.  der henviser til, at det er nødvendigt at beskytte radiovirksomhedens særlige kendetegn, og at man bør fremme overgangen til digital radiospredning,

N.  der henviser til, at den europæiske filmsektor har behov for betydelige finansielle beløb og for en marketings- og distributionsstruktur, som kan imødegå udfordringen på verdensmarkedet og understøtte den kulturelle mangfoldighed; der henviser til, at Media-programmet udgør et nyttigt, men utilstrækkeligt instrument til at sikre den ønskede vækst i den europæiske audiovisuelle sektor, navnlig inden for filmsektoren,

O.  der henviser til, at det i det nye multimediemiljø er nødvendigt at sikre respekten for princippet om adskillelse mellem reklameindslag og indhold med kunstnerisk, redaktionel eller underholdende værdi,

P.  der henviser til, at det er nødvendigt at sikre ophavsrettighederne, hvis effektivitet står på spil i det digitale miljø; der henviser til, at respekten for den intellektuelle ejendomsret er grundlaget for den audiovisuelle sektors og filmsektorens vitalitet, og at det er vigtigt hurtigt at vedtage forslaget til direktiv om ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder i informationssamfundet både for at beskytte nye værker og for at sikre adgangen til og spredningen af værkerne,

Q.  der henviser til, at det på internationalt plan er nødvendigt at sikre en adskillelse mellem platform og indhold for at undgå, at sidstnævnte på alle områder ligestilles med en hvilken som helst onlineservice, der kan sælges; der henviser til, at den lokale dimension og den kulturelle mangfoldighed udgør grundlæggende elementer for de internationale forhandlinger inden for de audiovisuelle tjenester,

1.  tilslutter sig generelt Kommissionens retningslinjer for den audiovisuelle politik i den digitale tidsalder og tager til efterretning, at tidsplanen for aktionerne i de kommende fem år ikke omfatter vigtige nyheder i forhold til de gældende bestemmelser;

Revisionen af direktivet om tv uden grænser

2.  anmoder Kommissionen om, at det indledende arbejde med revisionen af direktiv 89/552/EØF (2) under hensyntagen til den teknologiske udvikling og de digitale tjenesteydelser vil gøre det muligt at gennemføre den formelle revision inden 2002;

3.  anmoder Kommissionen om, at den under revisionen af bestemmelserne om de audiovisuelle tjenester, fastsætter en væsentlig række principper for alle de audiovisuelle tjenester uafhængigt af transmissionsteknikken til brugerne, eller at den udarbejder direktiver eller andre specifikke retsinstrumenter med henblik på at opstille generelle regler for alle typer audiovisuelle tjenester, uafhængigt af transmissions- eller spredningsteknikkerne;

4.  finder det vigtigt, at der anvendes ensartede kriterier og metoder ved de undersøgelser og evalueringer, der foretages i forbindelse med rapporterne om anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktiv 89/552/EØF , med henblik på at kunne disponere over sammenlignelige, korrekte og objektive data;

5.  anmoder Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne om, at de audiovisuelle tjenesters specifikke karakter i forhold til alle informationssamfundets tjenester fastslås i bestemmelserne om de nye digitale tjenester, som tilbydes gennem konvergerende net;

6.  tilslutter sig Kommissionens målsætning om at sikre den audiovisuelle sektors operatører en klar og forudselig lovgivningsmæssig kontekst; er af den opfattelse, at indførelsen af digitale teknologier i den audiovisuelle sektor kræver en tilpasning af de lovgivningsmæssige rammer med fastholdelse af en differentieret og fleksibel intervention på grundlag af de eksisterende bestemmelser; mener endvidere, at man ved indførelsen af nye eller ved tilpasningen af allerede eksisterende bestemmelser bør tage hensyn til disses følger for beskæftigelsen og væksten;

Principper, som skal fastslås, og bestemmelser for regulering af de nye digitale tjenester

7.  tilslutter sig princippet om adskillelse af bestemmelserne om spredning og om indhold, og fastslår princippet om, at der i informationssamfundet rent faktisk bør sikres adgangsret til nettene og til indholdet i disse gennem fastsættelse af bestemmelser om infrastrukturer ud fra kriterier om universalitet og tilgængelighed, og om adgang til indholdet gennem bestemmelser om dette ud fra kriterier om universalitet, tilgængelighed, ikke-forskelsbehandling og gennemskuelighed,

8.  finder, at reguleringen bør være begrænset til det strengt nødvendige og til de områder, hvor der ikke er tilstrækkelig konkurrence; den bør altid være minimal, klar, enkel, forudsigelig og ensartet og tillade markedet i medlemsstaterne at fungere inden for rammerne af konkurrencereglerne;

9.  fastslår, at visse specifikke tekniske aspekter vedrørende brugernes adgang til indholdet (elektronisk vejviser til programmerne og betinget adgang, samt alle tekniske systemer, som findes mellem adgangen til spredningsmediet og valget af indhold herunder både tv og interaktive medier) kræver særlige bestemmelser for at sikre pluralisme, kulturel og sproglig mangfoldighed og beskytte brugernes valgfrihed;

10.  anmoder Kommissionen om at anerkende betydningen af de universelle tjenester i bekæmpelsen af den sociale udstødelse, idet den sikrer forbrugerne let adgang til kommunikationstjenesterne;

11.  bekræfter på ny, at beskyttelsen af mindreårige og af den menneskelige værdighed i de nye audiovisuelle elektroniske tjenester og informationstjenester er væsentlig for at fremme en harmonisk udvikling af personligheden og sikre en passende social balance, samtidig med, at den er en absolut nødvendig faktor for at skabe den nødvendige tillid i en sektor, hvor antallet tilbudte af programmer bliver stadig større;

12.  anmoder Kommissionen, medlemsstaterne, de offentlige og private radio- og tv-virksomheder samt alle andre aktører i den audiovisuelle sektor om at udbygge forsøgene med filtrering af programmerne og andre former for forældrekontrol til beskyttelse af mindreårige og i givet fald skabe det nødvendige resgrundlag herfor i medlemsstaterne;

13.  godkender anvendelsen af selvregulering i forbindelse med det audiovisuelle indhold, for så vidt som den anvendes som et supplement, helst med fælles adfærdskodekser, til de principper, der fastsættes af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og i Fællesskabet;

14.  støtter det princip, som Kommissionen har gjort sig til talsmand for, om at tildeling af det begrænsede spektrum bør sigte mod at skabe optimal effektivitet og understreger samtidig, at radio- og tv-spredningsspektrum ikke kan behandles isoleret fra andre målsætninger inden for offentlig service, som almen radio- og tv-spredning skal opfylde;

15.  tager de konklusioner til efterretning, som blev fremsat på seminaret i Lissabon om jordbaseret digital-tv, samt aktiviteterne i Digital Video Broadcasting (DVB), og opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at tage skridt til en gradvis og samordnet overgang til digital-tv, herunder navnlig jordbaseret digital-tv;

16.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at støtte afholdelsen af et særligt rådgivende europæisk forum, hvor man kan drøfte aspekterne i forbindelse med indholdet i det audiovisuelle og multimediale udbud (biograf, fjernsyn, Internet, videospil, webcasting, DVD, UMTS-telefon osv.) og de hermed forbundne økonomiske og sociale aspekter;

Konkurrence og det audiovisuelle marked

17.  anmoder Kommissionen og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne om, at det for at beskytte pluralismen forhindres, at der i den audiovisuelle sektor opstår og fastholdes dominerende stillinger, uden at dette må stå i vejen for den nødvendige dannelse af stærke europæiske grupper, der er i stand til at konkurrere internationalt; anmoder Kommissionen om at vurdere en dominerende stilling inden for audiovisuelle tjenester ud fra økonomiske og generelle kriterier og i den forbindelse undersøge, hvordan markederne fungerer vertikalt, horisontalt og tværsektorielt, og ikke blot procentuelt, samt tage hensyn til indvirkningen på de europæiske sprog og den kulturelle identitet (traktatens artikel 151, stk. 4);

18.  anmoder derfor Kommissionen om opmærksomt at evaluere det hensigtsmæssige i at foreslå særlige initiativer om medieejerskab i det nye digitale miljø, navnlig i forbindelse med vertikale koncentrationer;

19.  anmoder Kommissionen om en koordinering på europæisk plan af de nationale regulerende myndigheder og de regulerende myndigheder for den audiovisuelle sektor; opfordrer Kommissionen til at støtte oprettelsen af et europæisk organ til beskyttelse af gennemsigtighed på europæisk plan inden for alle områder af det audiovisuelle og multimediale marked og til bekæmpelse af markedskoncentrationer, som kan true pluralismen;

20.  opfordrer Kommissionen til ved fastlæggelsen af sin konkurrencepolitik for denne sektor at tage hensyn til den europæiske audiovisuelle sektors kulturelle egenart og svage økonomiske position og samtidig sikre eksistensen af stærke europæiske grupper, der kan konkurrere på verdensplan;

Funktioner for public service radio- og tv-virksomhed

21.  mener, at bestemmelserne i ovennævnte protokol om radio- og tv-virksomheds rolle som garant for pluralismen er af grundlæggende betydning; fastslår på ny, at det påhviler medlemsstaterne at definere opgaverne for public service radio- og tv-virksomhed og fastlægge finansieringsmetoderne herfor i overensstemmelse med protokol nr. 32 til Amsterdam-traktaten;

22.  understreger, at public service radio- og tv-virksomhed bør spille en nyskabende og førende rolle i den digitaliserede audiovisuelle industri ;

23.  opfordrer medlemsstaterne, de kompetente statslige myndigheder og de ansvarlige for forvaltningen til klart at udforme public service radio- og tv-virksomhed ved at sikre universel spredning og adgang og garantere dette juridisk ved at fastsætte forpligtelser til genudsendelse (must carry rules), og understreger i denne forbindelse det offentlige jordbaserede digitale tv's grundlæggende rolle og behovet for at gøre denne platform så attraktiv som mulig i det digitgale væddeløb ved at øge kapaciteten og forbedre dækningen;

Andre initiativer for den audiovisuelle sektor og for dertil knyttede sektorer

24.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at tage initiativ til at sikre en afbalanceret udvikling af den digitale audiovisuelle industri, musikindustrien og den europæiske digitale radio- og tv-spredning;

25.  anmoder Kommissionen om at iværksætte en undersøgelse af radioens socioøkonomiske følger i Europa, særlig vedrørende de lokale radiostationers funktion, og medvirke til, at man fremmer overgangen til anvendelse af DAB-standarden;

26.  anmoder Kommissionen om yderligere initiativer for at udvikle cyberfilm og fremme en samtidig distribution i medlemsstaterne af europæiske biograffilm på grundlag af den erfaring, der er opnået i programmerne Media-uddannelse og Media-plus;

27.  anmoder Kommissionen om at tage initiativer til fremme af yderligere finansieringer til den europæiske filmsektor, herunder oprettelsen af en garantifond; tager i denne forbindelse positivt imod den opfordring, der blev rettet til EIB på topmødet i Lissabon, om at støtte den europæiske audiovisuelle produktion;

28.  anmoder Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne om, inden for deres respektive kompetenceområder, at anerkende og fremme indhold af høj kvalitet, også gennem indgreb af fiskal art;

29.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af fordelene og mulighederne ved tilvejebringelsen af et hensigtsmæssigt instrument som f.eks. et filmdirektiv for at fremme støttemekanismerne for filmsektoren i de enkelte medlemsstater og sikre en bedre koordinering med det mål at skabe et virkeligt indre europæisk marked for film;

30.  er enig med Kommissionen i nødvendigheden af at ændre bestemmelserne om reklamer i forbindelse med digitaliseringens innovationer, specielt med hensyn til interaktivitet;

31.  anmoder Kommissionen og Rådet om, at man under ændringen af bestemmelserne om reklamer fastholder princippet om ikke-sammenblanding mellem reklameindslag og redaktionelt indhold;

32.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at støtte skabelsen af og adgangen til værkerne og disses udbredelse digitalt, idet de samtidig sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret ved at skærpe direktivet om ophavsretten og de dertil knyttede rettigheder i informationssamfundet; mener, at nødvendigheden heraf bliver endnu mere klar, når man påtænker, at netop Internettet i dets forskellige former er en af de vigtigste nye kanaler for udbredelse af audiovisuelle værker;

Den internationale sammenhæng

33.  håber, at Fællesskabet under udviklingen af den audiovisuelle politik vil tage hensyn til den internationale dimension i forbindelse med globaliseringen og til den lokale dimension for at fremme den kulturelle mangfoldighed og undgå, at distributionsplatformens omfang påvirker indholdets art på bekostning af pluralismen;

34.  anmoder Kommissionen om at sikre, at Fællesskabet i internationale forhandlinger kræver adskillelse af bestemmelser om platform og indhold for at undgå risikoen for at indføje de audiovisuelle tjenester blandt dem, som følger reglerne for net og/eller elektronisk handel;

35.  understreger betydningen af det tostrengede transmissionssystem i Europa, hvor generelle offentlige radio- og tv-selskaber, hvis public service-beføjelser fastsættes frit af medlemsstaterne, kan fortsætte med yderligere at udvikle informationssamfundet og sameksistere med kommercielle radio- og tv-selskaber, og gentager, at denne europæiske model skal sikres i kommende WTO-forhandlinger;

36.  anmoder indtrængende Kommissionen om, at den via en hensigtsmæssig politik på det audiovisuelle område skaber et miljø, der tilgodeser erhvervslivets talentfulde kræfter og investeringerne, med henblik på at sikre den audiovisuelle industris tilstedeværelse i den globale økonomi, samtidig med at den kulturelle mangfoldighed fremmes;

37.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at sørge for, at Fællesskabet og medlemsstaterne bevarer deres mulighed for selv at fastlægge og gennemføre deres politik på det kulturelle og audiovisuelle område for at sikre bevarelsen af den kulturelle mangfoldighed;

o
o   o

38.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)EFT C 283 af 6.10.1999, s. 1.
(2)EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik