Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2000/0175(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0221/2000

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0221/2000

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2000)0368

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2000 - Στρασβούργο
Όζον (ρύθμιση εισπνοών και ιατρικά εξαρτήματα παροχής φαρμάκων) ***I (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
P5_TA(2000)0368A5-0221/2000
Κείμενο
 Ψήφισμα

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. … /2000 "σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος”, όσον αφορά βαθμονομημένα δοσίμετρα εισπνοής και αντλίες χορηγήσεως φαρμάκων (COM(2000)427 - C5-0360/2000 - 2000/0175(COD) )

Η εν λόγω πρόταση εγκρίνεται.


Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …./2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος”, όσον αφορά βαθμονομημένα δοσίμετρα εισπνοής και αντλίες χορηγήσεως φαρμάκων (COM(2000) 427 - C5-0360/2000 - 2000/0175(COD) )

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2000) 427 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 175, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0360/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών (A5-0221/2000 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου