Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2000/0175(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0221/2000

Ingediende teksten :

A5-0221/2000

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2000)0368

Aangenomen teksten
Donderdag 7 september 2000 - Straatsburg
Ozon (dosisinhalatoren en medische geneesmiddelenpompen ***I (procedure zonder debat)
P5_TA(2000)0368A5-0221/2000
Tekst
 Resolutie

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. .../2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen ten aanzien van dosisinhalatoren en medische geneesmiddelenpompen (COM(2000) 427 - C5-0360/2000 - 2000/0175(COD) )

Dit voorstel wordt goedgekeurd.


Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de verordening (EG) nr. .../2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen ten aanzien van dosisinhalatoren en medische geneesmiddelenpompen (COM(2000) 427 - C5-0360/2000 - 2000/0175(COD) )

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

-  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2000) 427 ),

-  gelet op artikelen 251, lid 2 en 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5-0360/2000 ),

-  gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

-  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid (A5-0221/2000 ),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid