Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 1997/0348(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0218/2000

Indgivne tekster :

A5-0218/2000

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2000)0371

Vedtagne tekster
Torsdag den 7. september 2000 - Strasbourg
Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***II
P5_TA(2000)0371A5-0218/2000

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/23/EØF om dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer samt om montering heraf (5347/2/2000 - C5-0220/2000 - 1997/0348(COD) )

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Rådets fælles holdning (5347/2/2000 - C5-0220/2000 )(1) ,

-  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(1997) 680 )(3) ,

-  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 80,

-  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0218/2000 ),

1.  ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdning   Ændringer
(Ændring 1)
Artikel 3
   1. Senest den ...* vedtages der efter proceduren i artikel 4, stk. 2, en ændring af direktiv 92/23/EØF med henblik på at indføre vejgrebsprøver for dæk.
   1. Fra den 1. oktober 2003 foretages der ved typegodkendelse af dæktyper, der er omfattet af dette direktiv, en rullemodstandsprøve, og dækkene skal fra dette tidspunkt overholde fastlagte rullemodstandskoefficienter.
   2. Senest den ...** forelægger Kommissionen forslag til foranstaltninger på området forskrifter for motordrevne køretøjer under hensyn til sikkerheds-, miljø- og energibesparelsesaspekterne med henblik på revision af bestemmelserne i direktiv 92/23/EØF .
   2. Fra den 1. oktober 2003 foretages der ved typegodkendelse af dæktyper, der er omfattet af dette direktiv, en vejgrebsprøve.
* 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
** 48 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
2a. Fra den 1. oktober 2005 gælder disse bestemmelser for alle dæk, som er omfattet af dette direktiv.
2b. Kommissionen forelægger senest 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden Europa-Parlamentet og Rådet forslag til supplering af direktivet. Forslaget skal indeholde bestemmelser om rullemodstandsprøver og om fastlæggelse af grænseværdierne for rullemodstanden i henhold til stk. 1 samt bestemmelser om vejgrebsprøver i henhold til stk. 2.
2c. Kommissionen forelægger senest 30 måneder efter dette direktivs ikrafttræden Europa-Parlamentet og Rådet forslag til yderligere reduktion af grænseværdierne for rullestøj for alle dæk.
(Ændring 2)
BILAG, NR. 8
Bilag V, punkt 4.2.1, tabel (direktiv 92/23/EØF )
Dæk- Nominel Grænseværdi
kategoridækbredde mm i dB (A)
Dæk-Nominel Grænseværdi
kategori dækbredde mm i dB (A)
C1a 145 72
C1b > 145 165 73
C1c> 165 185 74
C1d > 185 215 75
C1e > 215 76
C1a 145 70
C1b > 145 165 71
C1c> 165 185 72
C1d > 185 215 73
C1e > 215 74

(1)EFT C 195 af 11.7.2000, s. 16.
(2)EFT C 80 af 16.3.1998, s. 90.
(3)EFT C 30 af 28.1.1998, s. 8.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik