Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 1997/0348(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0218/2000

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0218/2000

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2000)0371

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2000 - Στρασβούργο
Ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους ***II
P5_TA(2000)0371A5-0218/2000

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κoινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και με την εγκατάστασή τους σ" αυτά (5347/2/2000 - C5-0220/2000 - 1997/0348(COD) )

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (5347/2/2000 - C5-0220/2000 )(1) ,

-  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(1997) 680 )(3) ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 80 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0218/2000 ),

1.  τροποποιεί ως ακολούθως την κοινή θέση·

2.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κοινή θέση του Συμβουλίου   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
(Τροπολογία 1)
Αρθρο 3
   1. Έως την ...................* θα ληφθεί απόφαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ όσον αφορά τη θέσπιση διαδικασιών ελέγχου της επαφής των ελαστικών με το έδαφος.
   2. Έως την ..................*. η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις σχετικά με τη θέσπιση μέτρων στο πεδίο των ρυθμίσεων που αφορούν την αυτοκινητοβιομηχανία, με στόχο την αναθεώρηση των διατάξεων της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ , λαμβάνοντας υπόψη της την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.
* 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
* 48 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
   1. Από την 1η Οκτωβρίου 2003 πρέπει, στο πλαίσιο του ελέγχου του τύπου των ελαστικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, να ελέγχεται η τριβή κύλισης, ενώ τα ελαστικά πρέπει, από την προαναφερθείσα ημερομηνία και έπειτα, να τηρούν προκαθορισμένους συντελεστές τριβής κύλισης.
   2. Από την 1η Οκτωβρίου 2003 πρέπει, στο πλαίσιο του ελέγχου του τύπου των ελαστικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, να ελέγχεται η επαφή των ελαστικών με το έδαφος.
2α. Από την 1η Οκτωβρίου 2005 οι διατάξεις αυτές ισχύουν για όλα τα ελαστικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
2β. Η Επιτροπή υποβάλλει, εντός διαστήματος 12 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη συμπλήρωση της τελευταίας. Η πρόταση πρέπει να περιέχει διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο της τριβής κύλισης και τον καθορισμό οριακών τιμών για την τριβή κύλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο της επαφής των ελαστικών με το έδαφος, σύμφωνα με την παράγραφο 2.
2γ. Η Επιτροπή υποβάλλει, εντός διαστήματος 30 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την περαιτέρω μείωση των οριακών τιμών των θορύβων οι οποίοι δημιουργούνται κατά την εκκίνηση, για όλα τα ελαστικά.
(Τροπολογία 2)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 8
Παράρτημα V, σημείο 4.2.1, πίνακας (οδηγία 92/23/ΕΟΚ )
Κοινή θέση του Συμβουλίου
Κατηγορία ελαστικών
Ονομαστικό πλάτος διατομής
Οριακή τιμή σε
db(A)
C1a
145
72
C1b
145 165
73
C1c
165 186
74
C1d
185 215
75
C1e
215
76
Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Κατηγορία ελαστικών
Ονομαστικό πλάτος διατομής
Οριακή τιμή σε
db(A)
C1a
145
70
C1b
145 165
71
C1c
165 186
72
C1d
185 215
73
C1e
215
74

(1) ΕΕ C 195 της 11.7.2000, σ. 16.
(2) ΕΕ C 80 της 16.3.1998, σ. 90.
(3) ΕΕ C 30 της 28.1.1998, σ. 8.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου