Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 1997/0348(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0218/2000

Ingediende teksten :

A5-0218/2000

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2000)0371

Aangenomen teksten
Donderdag 7 september 2000 - Straatsburg
Banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ***II
P5_TA(2000)0371A5-0218/2000

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van richtlijn 92/23/EEG van de Raad betreffende banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan alsmede de montage ervan (5347/2/2000 - C5-0220/2000 - 1997/0348(COD) )

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

-  gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (5347/2/2000 - C5-0220/2000 )(1) ,

-  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstelvan de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(1997) 680 ) (3) ,

-  gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

-  gelet op artikel 80 van zijn Reglement,

-  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid (A5-0218/2000 ),

1.  wijzigt het gemeenschappelijk standpunt als volgt;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad   Amendementen van het Parlement
(Amendement 1)
Artikel 3
   1. Uiterlijk op .....* wordt overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 4, lid 2, een wijziging van Richtlijn 92/23/EEG aangenomen voor het opnemen van griptests voor banden.
   2. De Commissie dient vóór ....**voorstellen in voor maatregelen inzake motorvoertuigverordeningen zodat, met inachtneming van veiligheids-, milieu- en energiebesparingsaspecten, Richtlijn 92/23/EEG kan worden herzien.
   1. Vanaf 1 oktober 2003 wordt bij de typekeuring van de onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallende bandentypen de rolweerstand worden getest en moeten de banden aan vanaf dit tijdstip vastgestelde rolweerstandscoëfficiënten voldoen.
   2. Vanaf 1 oktober 2003 wordt bij de typekeuring van de onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallende bandentypen de grip getest.
2 bis. Vanaf 1 oktober 2005 gelden deze voorschriften voor alle banden die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.
2 ter. De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad binnen 12 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn een voorstel ter aanvulling van deze richtlijn voor.Dit voorstel bevat voorschriften voor het testen van de rolweerstand en voor het vaststellen van grenswaarden voor de rolweerstand overeenkomstig lid 1 en voorschriften voor het testen van de grip overeenkomstig lid 2.
2 quater. De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad binnen 30 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn een voorstel voor de verdere vermindering van de rolgeluidemissie van alle banden voor.
* 24 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
**48 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
(Amendement 2)
BIJLAGE, PUNT 8
Bijlage V, punt 4.2.1., tabel (richtlijn 92/23/EEG )
Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Klasse van de band
Nominale sectiebreedte
in mm
Grenswaarde uitgedrukt in dB(A)
C1a
145
72
C1b
145 165
73
C1c
165 185
74
C1d
185 215
75
C1e
215
76
Amendementen van het Parlement
Klasse van de band
Nominale sectiebreedte
in mm
Grenswaarde uitgedrukt in dB(A)
C1a
145
70
C1b
145 165
71
C1c
165 185
72
C1d
185 215
73
C1e
215
74

(1) PB C 195 van 11.7.2000, blz.16.
(2) PB C 80 van 16.3.1998, blz. 90.
(3) PB C 30 van 28.1.1998, blz. 8.

Juridische mededeling - Privacybeleid