Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 1999/0269(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0168/2000

Indgivne tekster :

A5-0168/2000

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2000)0372

Vedtagne tekster
Torsdag den 7. september 2000 - Strasbourg
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer) ***I
P5_TA(2000)0372A5-0168/2000
Tekst
 Beslutning

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nittende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer) (KOM(1999) 620 - C5-0312/1999 - 1999/0269(COD) )

Forslaget ændret som følger.

Kommissionens forslag(1)   Ændringer
(Ændring 1)
Betragtning 7
   (7) De analysemetoder, der skal benyttes ved godtgørelse af, at direktivets bestemmelser er opfyldt, er fastlagt for almindelige tekstiler i bilaget og er under udarbejdelse for andre tekstiler .
   (7) De analysemetoder, der skal benyttes ved godtgørelse af, at direktivets bestemmelser er opfyldt, er fastlagt for almindelige tekstiler i bilaget. Kommissionen vil følge udviklingen af yderligere afprøvningsmetoder meget opmærksomt og omgående tilpasse dette direktivs bilag, når der foreligger endnu mere pålidelige metoder.
(Ændring 6)
Betragtning 7a (ny)
(7a)Da en individuel test af håndknyttede ægte tæpper ville ødelægge disse, og sundhedsrisikoen ved ægte tæpper formodentlig ikke er overvældende stor, undtages sådanne tæpper foreløbig fra reglerne i dette direktiv. For imidlertid at beskytte forbrugerne og arbejdstagerne endnu bedre bør alle ægte tæpper, der fremstilles fra og med 1. januar 2006, medtages. I mellemtiden ville det være ønskeligt, om tæppeimportører udviklede et frivilligt kvalitetsmærke for tæpper, hvor leverandørerne allerede nu kan garantere, at de er fremstillet uden azofarvestoffer.
(Ændring 3)
BILAG
Bilag I, punkt 43 (direktiv 76/769/EØF )
   1. Azofarvestoffer, som ved reduktiv spaltning af en eller flere azogrupper kan frigive en eller flere af de aromatiske aminer i tillægget i en koncentration over 30 ppm i færdigvaren målt efter metoden i tillægget,
   1. Azofarvestoffer, som ved reduktiv spaltning af en eller flere azogrupper kan frigive en eller flere af de aromatiske aminer i tillægget i en koncentration over 30 ppm i færdigvaren målt efter metoden i tillægget,
må ikke benyttes i tekstil- og lædervarer , som kan komme i direkte berøring i længere tid med hud eller mundhule hos mennesker, f.eks. :
må ikke benyttes i følgende varer , som kan komme i direkte berøring i længere tid med hud eller mundhule hos mennesker:
   - beklædningsgenstande, sengelinned, håndklæder, toppe, toupéer og parykker, hatte, bleer og andre hygiejneartikler
   - beklædningsgenstande, sengelinned, håndklæder, toppe, toupéer og parykker, hatte, bleer, andre hygiejneartikler og soveposer
   - fodtøj, handsker, remme til armbåndsure, håndtasker, punge og tegnebøger, dokumentmapper og stolebetræk
   - fodtøj, handsker, remme til armbåndsure, håndtasker, punge og tegnebøger, dokumentmapper, stolebetræk og pengekatte
   - legetøj af tekstil eller læder samt legetøj, hvori bl.a. indgår beklædningsgenstande af tekstil eller læder
   - legetøj
   - gulvtæpper.
   - gulvtæpper (bortset fra håndknyttede ægte tæpper) .
   2. Endvidere må tekstil- og lædervarer , der er omhandlet i punkt 1, ikke markedsføres, hvis de ikke opfylder kravene i samme punkt.”
   2. Endvidere må varer , der er omhandlet i punkt 1, ikke markedsføres, hvis de ikke opfylder kravene i samme punkt.”
(Ændring 4)
BILAG
Bilag I, tillæg, del A, punkt 21a og b (nye) (direktiv 76/769/EØF )
CAS-nummer Stof
21a 95-68-1 2,4-xylidin
21b 87-62-7 2,6-xylidin
(Ændring 5)
BILAG
Bilag I, tillæg, del B, Metode, punkt 3 (direktiv 76/769/EØF )
   3. Tilstedeværelse af aminer fra listen i del A kontrolleres efter den officielle tyske analysemetode "Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis bestimmter Azofarbstoffe in Leder”, som er offentliggjort i "Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-3, März 1997".
   3. Tilstedeværelse af aminer fra listen i del A kontrolleres, indtil konklusionerne fra arbejdet i Det Tekniske Udvalg CEN 289 Leather foreligger, enten efter den italienske metode UNI A90.00.028.0 fra 1998, eller efter den officielle tyske analysemetode "Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis bestimmter Azofarbstoffe in Leder”, som er offentliggjort i "Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-3, März 1997".

(1)EFT C 89 E af 28.3.2000, s. 67.


Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nittende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer) (KOM(1999) 620 - C5-0312/1999 - 1999/0269(COD) )

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(1999) 620 ),(1)

-  der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C5-0312/1999 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0168/2000 ),

1.  godkender det således ændrede forslag;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)EFT C 89 E af 28.3.2000, s. 67.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik