Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 1999/0269(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0168/2000

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0168/2000

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2000)0372

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2000 - Στρασβούργο
Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αζωχρωστικές) ***I
P5_TA(2000)0372A5-0168/2000
Κείμενο
 Ψήφισμα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δέκατη ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αζωχρωστικές) (COM(1999) 620 - C5-0312/1999 - 1999/0269(COD) )

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
(Τροπολογία 1)
Αιτιολογική σκέψη 7
   (7) Για τα κοινά υφάσματα οι πειραματικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να πιστοποιηθεί η συμμόρφωση προς τους κανόνες που περιέχονται στην παρούσα οδηγία καθορίζονται στο παράρτημα.
   (7) Για τα κοινά υφάσματα οι πειραματικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να πιστοποιηθεί η συμμόρφωση προς τους κανόνες που περιέχονται στην παρούσα οδηγία καθορίζονται στο παράρτημα. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει με μεγάλη προσοχή την ανάπτυξη νέων πειραματικών μεθόδων και θα προσαρμόσει το παράρτημα της παρούσaς οδηγίας ευθύς ως αναπτυχθούν πιο αξιόπιστες πειραματικές μέθοδοι.
(Τροπολογία 6)
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)
(7α) Δεδομένου ότι ένας δειγματοληπτικός έλεγχος χειροποίητων ανατολίτικων χαλιών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή τους και ότι τα ανατολίτικα χαλιά δεν εγκυμονούν ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, τα χαλιά αυτού του είδους εξαιρούνται, προσωρινά, από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, προκειμένου να παρασχεθεί στους καταναλωτές και τους εργαζόμενους αποτελεσματικότερη προστασία, προβλέπεται να συμπεριληφθούν όλα τα ανατολίτικα χαλιά τα οποία κατασκευάζονται από την 1η Ιανουαρίου 2006 και εφεξής. Στον διάστημα που μεσολαβεί, θα ήταν σκόπιμο, οι εισαγωγείς χαλιών να χρησιμοποιούν, σε εθελοντική βάση, μια σφραγίδα ποιότητας για την σήμανση χαλιών αυτού του είδους, για τα οποία οι προμηθευτές είναι ήδη σε θέση να εγγυηθούν ότι κατασκευάστηκαν χωρίς αζωχρώματα.
(Τροπολογία 3)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παράρτημα Ι, σημείο 43 (οδηγία 76/769/ΕΟΚ )
   1. Αζωχρώματα που απελευθερώνουν, με αναγωγική διάσπαση μίας ή περισσοτέρων αζωομάδων, μία ή περισσότερες από τις αρωματικές αμίνες που αναφέρονται στο προσάρτημα, σε συγκεντρώσεις που, σύμφωνα με τις αναλυτικές μεθόδους που καθορίζει το προσάρτημα, υπερβαίνουν τα 30 ppm στα τελικά προϊόντα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε κλωστοϋφαντουργικά και δερμάτινα προϊόντα τα οποία ενδέχεται να έλθουν σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα ή την στοματική κοιλότητα, όπως:
   1. Αζωχρώματα που απελευθερώνουν, με αναγωγική διάσπαση μίας ή περισσοτέρων αζωομάδων, μία ή περισσότερες από τις αρωματικές αμίνες που αναφέρονται στο προσάρτημα, σε συγκεντρώσεις που, σύμφωνα με τις αναλυτικές μεθόδους που καθορίζει το προσάρτημα, υπερβαίνουν τα 30 ppm στα τελικά προϊόντα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται στα ακόλουθα προϊόντα τα οποία ενδέχεται να έλθουν σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα ή την στοματική κοιλότητα, όπως:
   - ενδύματα, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, είδη για τα μαλλιά, περούκες, καπέλα, τραπεζομάντιλα και άλλα είδη υγιεινής,
   - ενδύματα, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, είδη για τα μαλλιά, περούκες, καπέλα, τραπεζομάντιλα και άλλα είδη υγιεινής, υπνόσακοι,
   - υποδήματα, γάντια, λουράκια ρολογιών χειρός, τσάντες, πορτοφόλια, χαρτοφύλακες, καλύμματα καθισμάτων,
   - υποδήματα, γάντια, λουράκια ρολογιών χειρός, τσάντες, πορτοφόλια, χαρτοφύλακες, καλύμματα καθισμάτων, κρεμαστά πορτοφόλια
   - υφασμάτινα ή δερμάτινα παιχνίδια και παιχνίδια τα οποία περιλαμβάνουν υφασμάτινα ή δερμάτινα ενδύματα,
   - παιχνίδια,
   - χαλιά.
   - χαλιά (εξαιρουμένων των χειροποίητων ανατολίτικων χαλιών).
   2. Επιπλέον, απαγορεύεται η εμπορία των κλωστοϋφαντουργικών και δερμάτινων προϊόντων που αναφέρονται στο σημείο 1, εφόσον δεν συμμορφούνται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εν λόγω σημείο.
   2. Επιπλέον, απαγορεύεται η εμπορία των προϊόντων που αναφέρονται στο σημείο 1, εφόσον δεν συμμορφούνται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εν λόγω σημείο.
(Τροπολογία 4)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παράρτημα Ι, Προσάρτημα, τμήμα Α, σημεία 21α και 21β (νέα) (οδηγία 76/769/ΕΟΚ )
Ουσίες:
21α 2,4-ξυλιδίνη CAS: 95-68-1
21β 2,6 ξυλιδίνη CAS: 87-62-7
(Τροπολογία 5)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παράρτημα Ι, ευρετήριο, τμήμα Β, Μέθοδος, σημείο 3 (νέα) (οδηγία 76/769/ΕΟΚ )
   3. Η παρουσία των αμινών που αναφέρονται στο τμήμα Α ανωτέρω εξακριβώνεται πειραματικά με την επίσημη γερμανική αναλυτική μέθοδο "Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis bestimmter Azofarbstoffe in Leder" που δημοσιεύθηκε στο "Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-3, März 1997".
   3. Η παρουσία των αμινών που αναφέρονται στο τμήμα Α ανωτέρω πρέπει να εξακριβώνεται πειραματικά, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των εργασιών της Τεχνικής Επιτροπής 289 "Leather”, είτε με την ιταλική μέθοδο UNI A90.00.028.0 του 1998 είτε με την επίσημη γερμανική αναλυτική μέθοδο "Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis bestimmter Azofarbstoffe in Leder" που δημοσιεύθηκε στο "Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-3, März 1997".

(1) ΕΕ C 89 Ε της 28.3.2000, σ. 67.


Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δέκατη ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αζωχρωστικές) (COM(1999) 620 - C5-0312/1999 - 1999/0269(COD) )

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(1999) 620 )(1) ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0312/1999 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0168/2000 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει τροποποιηθεί·

2.  ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 89 Ε της 28.3.2000, σ. 67

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου