Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 1999/0269(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0168/2000

Ingediende teksten :

A5-0168/2000

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2000)0372

Aangenomen teksten
Donderdag 7 september 2000 - Straatsburg
Gevaarlijke stoffen en preparaten (azokleurstoffen) ***I
P5_TA(2000)0372A5-0168/2000
Tekst
 Resolutie

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot negentiende wijziging van richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (azokleurstoffen) (COM(1999) 620 - C5-0312/1999 - 1999/0269(COD) )

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst(1)   Amendementen van het Parlement
(Amendement 1)
Overweging 7
   (7) De beproevingsmethoden om de overeenstemming met de in deze richtlijn vervatte regels aan te tonen, zijn voor courante materialen in de bijlage omschreven.
   (7) De beproevingsmethoden om de overeenstemming met de in deze richtlijn vervatte regels aan te tonen, zijn voor courante materialen in de bijlage omschreven. De Commissie zal de ontwikkeling van verdere beproevingsmethoden met grote aandacht volgen en de bijlage van deze richtlijn onverwijld aanpassen, zodra er nog betrouwbaarder beproevingsmethoden beschikbaar zijn.
(Amendement 6)
Overweging 7 bis (nieuw)
(7 bis) Aangezien individuele analyse van handgeknoopte oosterse tapijten tot gevolg zou hebben dat er niets van deze tapijten overblijft en het gevaar van oosterse tapijten voor de gezondheid vermoedelijk niet overmatig groot is, worden deze tapijten voorlopig van de bepalingen van deze richtlijn uitgesloten. Teneinde de consumenten en werknemers echter nog beter te beschermen, dienen alle na 1 januari 2006 vervaardigde oosterse tapijten onder de richtlijn te vallen. Ondertussen zou het wenselijk zijn dat importeurs van tapijten een facultatief etiket ontwerpen voor het merken van tapijten, waarvoor de leverancier reeds thans kan waarborgen dat zij zonder azokleurstoffen zijn vervaardigd.
(Amendement 3)
BIJLAGE
Bijlage I, punt 43 (richtlijn 76/769/EEG )
   1. Azoverfstoffen die door reductieve klieving van één of meer azogroepen één of meer van de in het aanhangsel opgesomde aromatische amines kunnen afgeven in concentraties hoger dan 30 ppm in het eindproduct, als bepaald volgens de in het aanhangsel omschreven beproevingsmethode
   1. Azoverfstoffen die door reductieve klieving van één of meer azogroepen één of meer van de in het aanhangsel opgesomde aromatische amines kunnen afgeven in concentraties hoger dan 30 ppm in het eindproduct, als bepaald volgens de in het aanhangsel omschreven beproevingsmethode
mogen niet worden gebruikt in textiel- en leder producten die in langdurig direct contact kunnen komen met de menselijke huid of mondholte, zoals:
mogen niet worden gebruikt in producten die in langdurig direct contact kunnen komen met de menselijke huid of mondholte, zoals:
   - kleding, beddegoed, handdoeken, haarstukjes, pruiken, hoeden, luiers en andere toiletartikelen,
   - kleding, beddegoed, handdoeken, haarstukjes, pruiken, hoeden, luiers en andere toiletartikelen, slaapzakken ,
   - schoeisel, handschoenen, horlogebandjes, handtassen, portemonnees en portefeuilles, aktentassen, stoelkleden,
   - schoeisel, handschoenen, horlogebandjes, handtassen, portemonnees en portefeuilles, aktentassen, stoelkleden, borsttasjes ,
   - speelgoed uit textiel of leder en speelgoed dat kleertjes uit textiel of leder omvat ,
   - speelgoed,
   - tapijten.
   - tapijten (met uitzondering van handgeknoopte oosterse tapijten)
   2. Voorts mogen de in punt 1 bedoelde textiel- en leder producten niet in de handel worden gebracht tenzij zij aan de in dat punt omschreven eisen voldoen.”
   2. Voorts mogen de in punt 1 bedoelde producten niet in de handel worden gebracht tenzij zij aan de in dat punt omschreven eisen voldoen.”
(Amendement 4)
BIJLAGE
Bijlage I, Aanhangsel, rubriek A, punten 21 bis en ter (nieuw) (richtlijn 76/769/EEG )
CAS-nummerStoffen
21 bis 95-68-1 2,4-xylidine
21 ter87-62-72,6 xylidine
(Amendement 5)
BIJLAGE
Bijlage I, Aanghangsel, rubriek B, Methode, punt 3 (richtlijn 76/769/EEG )
   3. De eventuele aanwezigheid van de in rubriek A opgesomde amines moet worden onderzocht aan de hand van de officiële Duitse analysemethode die onder de titel "Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis bestimmter Azofarbstoffe in Leder” is gepubliceerd in de "Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-3, März 1997)".
   3. De eventuele aanwezigheid van de in rubriek A opgesomde amines moet, in afwachting van de afsluiting van de werkzaamheden van het Technisch Comité 289 "Leather” worden onderzocht zowel aan de hand van de Italiaanse methode UNI A90.00.028.0 van 1998 als aan de hand van de officiële Duitse analysemethode die onder de titel "Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis bestimmter Azofarbstoffe in Leder” is gepubliceerd in de "Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-3, März 1997)".

(1) PB C 89 E van 28.3.2000, blz. 67.


Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot negentiende wijziging van richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (azokleurstoffen) (COM(1999) 620 - C5-0312/1999 - 1999/0269(COD) )

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

-  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(1999) 620 )(1) ,

-  gelet op artikel 251, lid 2 en 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5-0312/1999 ),

-  gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

-  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid (A5-0168/2000 ),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 89 E van 28.3.2000, blz. 67.

Juridische mededeling - Privacybeleid