Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2000/2597(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B5-0654/2000

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2000)0374

Vedtagne tekster
Torsdag den 7. september 2000 - Strasbourg
Fusioner inden for telesektoren
P5_TA(2000)0374RC-B5-0654/2000

Europa-Parlamentets beslutning om fusioner inden for telesektoren

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens redegørelse,

-  der henviser til EF-traktatens artikel 81, hvorefter Det Europæiske Fællesskab forbyder alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, der kan påvirke handelen mellem medlemsstater, og som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for fællesmarkedet,

-  der henviser til Kommissionen beretning fra juni 2000 til Rådet om revision af fusionsforordningen,

-  der henviser til de nylige afgørelser fra Kommissionen og USA's justitsministerium om at forbyde en fusion mellem MCI WorldCom og Sprint,

-  der henviser til sine tidligere beslutninger om fusioner, omstrukturering, flytning og lukning af virksomheder i EU,

-  der henviser til ILO's og FN's adfærdskodekser,

A.  der henviser til, at det i principperne i traktaten om Den Europæiske Union anføres, at Fællesskabets medlemsstater udformer en økonomisk politik, som føres i overensstemmelse med princippet om en åben markedsøkonomi med fri konkurrence og sikring af vækst og beskæftigelse,

B.  der henviser til, at de vigtigste mål for reguleringen inden for denne sektor, hvor udviklingen sker meget hurtigt, og principperne for og udformningen af den brede reguleringsramme er udstukket i dokumentet "Revurdering af kommunikationslovgivningen i 1999",

C.  der henviser til, at Den Europæiske Union er genstand for en række forandringer konsolidering af det indre marked fremskyndet af euroen i strategiske servicesektorer, indførelse af ny teknologi, et økonomisk løft samt den forestående udvidelse og styrkelse af globaliseringen,

D.  der henviser til, at der siden 1990 er konstateret en femdobling i antallet af fusioner anmeldt i overensstemmelse med fusionsforordningen, hvorved tallet er steget til ca. 300 tilfælde om året, og påpeger, at dette udgør en stigning i fusionsaktiviteterne på 33% sammenlignet med 1998; der ligeledes henviser til, at fusionerne og kontrolforanstaltningerne er blevet stadig mere komplekse, idet de omfatter et bredere geografisk omfang og en obligatorisk samtidig analyse af flere forskellige markeder,

E.  der henviser til, at fremtiden med hensyn til retning og tempo i eventuelle frasalg, overtagelser, fusioner, alliancer og opdelinger mellem selskaber inden for telebranchen ikke lader sig forudsige med sikkerhed,

F.  der henviser til, at den amerikanske indtrængen på det europæiske marked er meget stærk, og navnlig når det gælder taletelefoni, joint ventures og direkte ejerskab; der ligeledes henviser til, at samarbejde mellem konkurrencetilsynsorganer i USA og Det Europæiske Fællesskab fungerer på fyldestgørende og tilfredsstillende vis,

1.  glæder sig over afgørelsen truffet af Kommissionen og USA's justitsministerium om at blokere fusionen mellem MCI WorldCom og Sprint på grund af fusionens konsekvenser for konkurrencen på markedet for Internet-tilslutning på højeste niveau og taletelefoni mellem USA og EU; er af den opfattelse, at dette er et godt eksempel på et stykke arbejde, som er til fordel for europæiske forbrugere og modvirker en dominerende position på telekommunikationsmarkedet;

2.  påpeger, at Europa må tilvejebringe forudsætningerne for en moderne økonomi og navnlig gennem ny informationsteknologi, udvikling af nye tjenester og skabelse af nye erhvervsområder; er fast overbevist om, at EU i forvaltningen af industrielle forandringer må skabe en bæredygtig økonomisk udvikling, universel og billig Internet-adgang for alle mennesker i Europa gennem konkurrence baseret på kvalitet, initiativ og innovation og et europæisk videnbaseret samfund på grundlag af lige muligheder, livslang uddannelse, effektiv socialsikring, tilpasningsevne og beskæftigelsesegnethed;

3.  er af den opfattelse, at en effektiv konkurrence på europæisk og globalt plan kun kan opretholdes, hvis et rimeligt antal sammenlignelige aktører konkurrerer på et marked, hvor ingen part indtager en dominerende stilling, og hvor der er sikret nogenlunde fri adgang til alle segmenter af markedet;

4.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage fusionsforordningen og direktivet om virksomhedsovertagelser op til revision for at iværksætte en forenklet og forbrugervenlig procedure for behandlingen af sådanne erhvervskoncentrationer under hensyntagen til information og høring af arbejdstagerne;

5.  er dybt foruroliget over den foreslåede bevillingslov fra det amerikanske handels-, justits- og udenrigsministerium, som begrænser overdragelsen af licenser til virksomheder, hvoraf mere end 25% ejes af en udenlandsk regering, og som ikke tillader brug af de eksisterende dispensationsmuligheder;

6.  er af den opfattelse, at den foreslåede lovgivning ville være et brud på USA's forpligtelser indgået i GATT- og WTO-regi, hvilket kunne skabe en uheldig præcedens for andre lande og føre til nye protektionistiske tendenser;

7.  gentager sin anmodning om, at der i højere grad tages hensyn til konkurrencefaktoren inden for telesektoren, og glæder sig over Kommissionens planer om at foretage en mere tilbundsgående gennemgang af fusionskontrolsystemet;

8.  agter at tage ovenstående komplekse anliggender op til yderligere gennemgang som led den kommende behandling af Kommissionens beretninger om situationen på konkurrenceområdet;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemstaternes regeringer og parlamenter samt til arbejdsmarkedsparterne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik