Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2000/2054(COS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0187/2000

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0187/2000

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2000)0376

Hyväksytyt tekstit
Torstai 7. syyskuuta 2000 - Strasbourg
Lentoliikenne ja ympäristö
P5_TA(2000)0376A5-0187/2000

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Lentoliikenne ja ympäristö. Kestävän kehityksen haasteet (KOM(1999) 640 - C5-0086/2000 - 2000/2054(COS) )

Euroopan parlamentti, joka

-  ottaa huomioon komission tiedonannon (KOM(1999) 640 - C5-0086/2000 ),

-  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 2 artiklan, jossa nimenomaisesti todetaan, että kestävä kehitys kuuluu EU:n tavoitteisiin,

-  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 6 artiklan, jonka mukaan ympäristönäkökohdat on sisällytettävä kaikkiin yhteisön toimiin,

-  ottaa huomioon, että turvallisuus on aina ollut lentoliikennealan tärkein tavoite, joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut sen menestymiseen; turvallisuudesta on huolehdittava riippumatta siitä, mitä ympäristöstrategioita vaaditaan toteutettaviksi,

-  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen selkeät määräykset, joiden mukaan kestävän kehityksen periaatteita on sovellettava kaikkiin liikennemuotoihin (maantieliikenne, rautatieliikenne ja lentoliikenne),

-  ottaa huomioon lentoliikenteen taloudellisen ja sosiaalisen merkityksen EU:n jäsenvaltioissa, joissa lentoliikenne on luonut työpaikkoja ja vaurautta sekä lisännyt kaupankäyntiä ja uusia matkustus- ja matkailumahdollisuuksia,

-  katsoo, että EU:n ei tule luoda tarpeettomia eroja aloilla, joilla kansainväliset normit ovat olemassa; niissä tapauksissa, joissa tarvitaan uusia säännöksiä esimerkiksi ympäristön suojelemiseksi, luonteeltaan kansainvälinen lentoliikenne vaatii kansainvälistä sääntelykehystä,

-  ottaa huomioon Euroopan unionin viidennen ympäristön toimintaohjelman, joka suosittelee verojen käyttöä ympäristöpolitiikassa tarkoituksena sen varmistaminen, että kuluttajat ja tuottajat käyttävät luonnonvaroja vastuullisella tavalla, sekä ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvää yhteisön politiikkaa ja toimintaa koskevasta ohjelmasta 17. marraskuuta 1992 antamansa päätöslauselman(1) ,

-  ottaa huomioon toukokuussa 1999 pidetyn OECD:n neuvoston kokouksen, jossa ministerit totesivat kestävän kehityksen vaativan ympäristönsuojelun taloudellisten instrumenttien, erityisesti ulkoisten kustannusten sisällyttämistä(2) ,

-  ottaa huomioon Euroopan liikenneministerien konferenssin, joka julkaisi laajan ja perusteellisen raportin uusimmista sisällyttämistoimista, johon sisältyy joukko konkreettisia ehdotuksia ympäristömaksujen käyttöönotosta kaikissa liikennemuodoissa(3) ,

-  ottaa huomioon komission valkoisen kirjan "Oikeudenmukainen maksu infrastruktuurin käytöstä: Vaiheittainen lähestymistapa liikenneinfrastruktuurin yhtenäiseen hinnoitteluun Euroopan unionissa” (KOM(1998) 466 ), jossa komissio esitteli EU:n uuden infrastruktuurimaksujen kehyksen, jossa otetaan huomioon liikenteen sosiaaliset sivukustannukset, sekä Euroopan parlamentin 15. huhtikuuta 1999 siitä antaman päätöslauselman(4) ,

-  ottaa huomioon liikenteen infrastruktuurimaksuja käsitelleen korkean tason työryhmän 9. syyskuuta 1999 antaman loppuraportin vaihtoehdoista, joiden mukaisesti infrastruktuurin toimintamenot peritään suoraan käyttäjiltä,

-  ottaa huomioon vuonna 1998 aloitetun ympäristönäkökohtien sisällyttämistä koskevan Cardiffin prosessin, jonka aikana ministerit ovat useaan otteeseen esittäneet liikenteen alan ulkoisten kustannusten sisällyttämistä(5) ,

-  ottaa huomioon IPCC:n (kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin) erityisraportin lentoliikenteestä ja maapallon ilmakehästä, jossa todetaan, että tiettyjen lentoliikenteen päästöjen vaikutukset tunnetaan hyvin, mutta joka paljastaa myös sen, että tieteellisessä tutkimuksessa on merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka tällä hetkellä rajoittavat kykyä ennustaa lentoliikenteen vaikutusta ilmastoon ja otsonikerrokseen,

-  ottaa huomioon WHOn maaliskuussa 2000 hyväksymät yhdyskuntamelua koskevat ohjeet sekä kesäkuussa 1999 hyväksytyn WHO:n liikennettä, ympäristöä ja terveyttä koskevan peruskirjan,

-  ottaa huomioon, että EU on tiettyjen jäsenvaltioidensa kautta edustettuna Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä (ICAO) ja että EU toimii itse tarkkailijana ICAOn alaisessa lentoliikenteen ympäristönsuojelukomiteassa (CAEP), jossa näitä kansainvälisiä ympäristönormeja laaditaan,

-  ottaa huomioon 30. maaliskuuta 2000 antamansa päätöslauselman vaimennussarjoin varustetuista lentokoneista(6) , 14. huhtikuuta 2000 antamansa päätöslauselman yölennoista ja melusaasteesta lentokenttien läheisyydessä(7) ja 4. toukokuuta 2000 antamansa päätöslauselman "Euroopan lentoliikenne: yhtenäismarkkinoilta maailmanlaajuisiin haasteisiin”(8) ,

-  ottaa huomioon työjärjestyksen 47 artiklan 1 kohdan,

-  ottaa huomioon aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A5-0187/2000 ),

A.  ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien Rion ympäristö- ja kehittämiskonferenssin julistuksen 16 periaate kehottaa allekirjoittajavaltioita edistämään ulkoisten kustannusten sisällyttämistä ja taloudellisten instrumenttien käyttöä siten, että saastuttajan on periaatteessa maksettava saastuttamisen kustannukset, kuitenkin siten, että yleinen etu otetaan asianmukaisesti huomioon ja siten, että ne eivät saa vääristää kansainvälistä kauppaa ja investointeja,

B.  ottaa huomioon, että ilmaston lämpenemisen estämisestä tehdyn yleissopimuksen liite 4.2b velvoittaa liitteen 1 sopimuspuolet hyväksymään kansallisia toimia ja ryhtymään vastaaviin toimiin ilmastonmuutoksen lieventämiseksi rajoittamalla ihmisen aiheuttamien kasvihuonekaasujen päästöjä ja suojelemalla ja parantamalla kasvihuonekaasujen nielujaan ja varastojaan,

C.  ottaa huomioon, että ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdassa liitteessä I mainittuja osapuolia vaaditaan rajoittamaan tai vähentämään lentoliikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasujen päästöjä,

D.  ottaa huomioon, että ICAOn 32. kokouksessa tehtiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden aloitteesta päätökset, jotka koskevat ICAOn toiminnan jatkamista ja nopeuttamista lentoliikenteen ympäristönsuojelun alalla,

E.  ottaa huomioon, että CAEP on muodostanut erityisen työryhmän, jonka tarkoituksena on määrittää ja arvioida markkinapohjaisten vaihtoehtojen roolia, mukaan lukien päästömaksut, polttoaineverot, hiilen sitominen ja päästökauppajärjestelyt,

F.  ottaa huomioon, että ICAO on erityisjärjestö, joka on maailmanlaajuisesti vastuussa normien asettamisesta ja suositeltavien menettelyjen määräämisestä sekä suuntaviivojen antamisesta kansainvälisen lentoliikenteen eri näkökohtien osalta, ympäristönsuojelu mukaan lukien, ja että se määrittää kansainväliset normit ja suositukset, joihin sekä alueellinen että kansallinen lainsäädäntö perustuu,

G.  ottaa huomioon, että matkustajamäärät yhteisön sisäisillä ja ulkoisilla lennoilla ovat lisääntyneet melkein 40 prosentilla vuosien 1993 ja 1997 välillä; Euroopan unionin matkustajamäärien odotetaan kaksinkertaistuvan seuraavan 15 vuoden kuluessa, minkä vuoksi kielteisiä ympäristövaikutuksia on rajoitettava,

H.  ottaa huomioon, että ICAOn odotetaan antavan uudet melunormit ja määräävän niihin liittyvistä toimista tammikuussa 2001, ja että sen odotetaan määrittävän maailmanlaajuiset parametrit uusille markkinapohjaisille vaihtoehdoille, päästömaksut mukaan lukien,

I.  katsoo, että muita tehokkaita julkisia liikennevälineitä on käytettävä lentoliikenteen vaihtoehtona lyhemmillä matkoilla,

J.  ottaa huomioon, että ICAO/CAEP valmistelevat parhaillaan lentomelun ja kaasupäästöjen vaikutuksen vähentämistä, ja ottaa huomioon vuonna 2001 pidettävän ICAOn 33. kokouksen, jossa on tarkoitus ottaa käyttöön nykyistä tiukemmat lentokoneiden maailmanlaajuiset melunormit,

K.  toivoo, että mainitussa kokouksessa komissio saa EU:n toimivaltaan kuuluvissa asioissa jäsenvaltioilta neuvotteluvaltuudet, jotka heijastavat perussopimuksen velvoitteita, joiden mukaan ympäristönsuojelun vaatimukset on sisällytettävä kaikille politiikan aloille,

Yleistä

1.  pitää tätä komission merkittävää aloitetta myönteisenä; katsoo toimien olleen tähän saakka erittäin puutteellisia ja katsoo sen vuoksi, että alalla tarvitaan nopeita ja asianmukaisia toimenpiteitä;

2.  pitää tavoitteiden asettamista ja määräaikojen käyttöönottoa äärimmäisen tärkeänä, koska sen avulla lentokoneiden valmistajat, lentoyhtiöt ja käyttäjät voivat hyvissä ajoin mukautua lainsäädäntötoimiin;

3.  katsoo, että lentoliikenne eroaa muista liikennemuodoista mm. sen vuoksi, että se vaatii kansainvälisiä liiketoiminnan muotoja ja kansainvälistä sääntelykehystä;

4.  kehottaa komissiota esittämään ICAOn prosessia koskevat EU:n tavoitteet ennen 5. tammikuuta 2001 pidettävää CAEP:n 5. kokousta;

5.  pitää myönteisenä, että toukokuussa 2000 tuli voimaan lentomiehistöjä koskeva työpaikalla säteilylle altistumista koskeva direktiivi, jota EU:n kaikki lentoyhtiöt ovat panemassa täytäntöön;

Lentomelu

6.  katsoo, että EU:n on tuettava ja vahvistettava melunormien tiukentamista ICAOn prosessin kautta tarkoituksena täyttää mahdollisimman pitkälle tiheästi asutun ja teollistuneen EU:n erityistarpeet ja tarkoituksena ottaa erityisesti huomioon EU:hun lentoja järjestävät kehitysmaiden lentoyhtiöt; tähän voisi sisältyä lentoasemien kansainvälinen luokitusjärjestelmä, josta päätetään ICAOn puitteissa; kehottaa siksi komissiota pyrkimään täydentävien toimien toteuttamiseen, jos ICAOssa ei päästä asianmukaiseen sopimukseen;

7.  pitää myönteisenä komission vaatimusta, jonka mukaan meluisimmat 3 luvun mukaiset lentokoneet poistetaan käytöstä siirtymäkauden jälkeen;

8.  vaatii komissiota kehittämään maanpinnan kohtuulliselle melutasolle yhteisen määritelmän, joka toimisi perustana Euroopan lentokenttien melunormien kehittämiselle;

9.  suosittelee, että yhteisö asettaa uuden ja kunnianhimoisen määräajan, johon mennessä 3 luvun tavoitteisiin 5 dB(A):n rajan sisällä kuuluvat lentokoneet ja muut 3 luvun tavoitteisiin sisältyvät lentokoneet poistetaan vaiheittain käytöstä heti kun uudet melunormit on määritelty;

10.  suosittelee, että turvatakseen lentoasemien ympäristössä asuvien kansalaisten terveyden EU:n on kehitettävä yhteisön laajuiset ohjearvot, joissa otetaan huomioon WHO:n yhdyskuntamelulle altistumista koskeva ohje ja kaikki ympäristömelun lähteet;

11.  suosittelee myös, että EU hyväksyy yhteisön laajuiset melulle altistumisen enimmäistasot sen varmistamiseksi, että kukaan ei altistu liialliselle melutasolle yöllä; näiden tasojen on perustuttava WHO:n yhdyskuntamelulle altistumista koskevaan ohjeeseen;

12.  pyytää komissiota luomaan yhteisön laajuiset kehykset, joilla jäsenvaltioille ja lentoasemille annetaan tarvittavat suuntaviivat 7 ja 8 kohdassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi; katsoo, että melutasoa voidaan parhaiten alentaa lentokenttien ympäristössä erilaisten toimien yhdistelmällä;

13.  pyytää komissiota kehittämään tavoitteita, joilla määritellään käsite "melualttiit lentoasemat”;

14.  kehottaa komissiota jatkamaan aktiivista osallistumistaan ICAOn työhön, joka koskee markkinapohjaisten mekanismien määrittämistä ja uusien meluparametrien luomista nousu- ja matkalentovaihetta varten sekä näiden arvioimista;

Kaasupäästöt

15.  pitää valitettavana komission epämääräistä sanamuotoa kaasupäästöjen osalta ja kehottaa komissiota määrittämään kaasupäästöjä koskevat selkeät tavoitteet erityisesti, kun tätä asiaa käsitellään CAEP:n 5. työohjelman yhteydessä;

16.  katsoo, että kansainväliselle lentoliikenteelle ja muille toimialoille ja liikennealoille on asetettava yhtäläiset vaatimukset, ja katsoo sen vuoksi, että liitteeseen 1 sisältyvissä maissa (teollisuusmaissa) kunnianhimoinen mutta toteuttamiskelpoinen tavoite voisi olla sama kuin Kioton pöytäkirjassa muille aloille asetettu tavoite;

Lentoliikenne

17.  pyytää komissiota kehittämään uuden järjestelmän, jonka avulla lähtö- ja tuloaikojen jakaminen voidaan kytkeä myös lentokoneiden ja toiminnan ympäristövaikutuksiin ja jossa lähtö- ja tuloaikoja myönnetään ensisijaisesti niille reiteille, joilla suurnopeuksisia junayhteyksiä ei ole olemassa;

18.  tukee komission pyrkimyksiä Euroopan lentoliikenteen hallinnan uudistamiseksi, koska kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaan lentoliikenteen hallinnan parantaminen voisi vähentää polttoaineen käyttöä 6-12 prosenttia;

19.  kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan aiheelliset toimenpiteet johdonmukaisen lentokenttäpolitiikan kehittämiseksi niin, että pyritään luomaan alueellisten ja kansallisten lentokenttien keskinäinen täydentävyys;

Polttoainevero

20.  pitää ympäristöpoliittisista syistä välttämättömänä ottaa käyttöön polttoainevero kaikilla EU:sta lähtevillä lentoreiteillä (26 kohta, vaihtoehto A), jos kansainväliset ja/tai kahdenväliset säännökset sen sallivat; komission on tutkittava polttoaineveron käyttöönottoa vain siinä tapauksessa, että ratkaisu on teknisesti toteuttamiskelpoinen, taloudellisesti järkevä ja ympäristöä hyödyttävä; kannustaa jäsenvaltioita ja komissiota yhteistyöhön tätä asiaa koskevissa keskusteluissaan ICAO:n puitteissa;

Ympäristömaksut

21.  katsoo, että jos polttoaineverosta tai muista ympäristön tilaa riittävästi parantavista taloudellisista instrumenteista ei päästä kansainväliseen sopimukseen, on otettava käyttöön saastuttaja maksaa -periaatteen mukainen yhteisön laajuinen ympäristömaksu, ja tukee sen vuoksi komission ehdottamia tätä asiaa koskevia toimia; tällä maksulla pitäisi varmistaa oikeudenmukainen kilpailu eri liikennemuotojen välillä; vaikka maksu otettaisiin käyttöön yhteisön tasolla, sen tuotot on palautettava jäsenvaltioihin, jotka investoivat ne lentoliikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseen edelleen;

Suorat valtiontuet

22.  kehottaa komissiota kiireellisesti tutkimaan taloudellisia vaikutuksia, jotka aiheutuvat lentolippujen, lentobensiinin ja uusien lentokoneiden hankinnan ALV-vapaudesta, sekä lentobensiinin vapauttamisesta valmisteverosta ja lentoasemien ja lentoyhtiöiden suorasta valtiontuesta tarkoituksena varmistaa eri liikennemuotojen oikeudenmukainen keskinäinen kilpailu, ja kehottaa komissiota antamaan raportin asiasta vuoden 2000 loppuun mennessä;

Maankäytön suunnittelu

23.  tukee komission ehdotusta ottaa käyttöön maankäytön suunnittelun parhaita käytäntöjä koskevia suosituksia lentokenttien läheisyydessä tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa;

24.  pyytää komissiota kehittämään maankäytön suunnittelua koskevat suuntaviivat tarkoituksena yhtenäistää kansallista lainsäädäntöä ja koordinoida jäsenvaltioiden toimia; jäsenvaltioiden on estettävä asuinalueiden rakentaminen lentoasemien läheisyyteen tarkoituksena suojella ihmisten terveyttä ja lentoasemien pitkän aikavälin laajentumismahdollisuuksia;

Liikenteen vähentäminen ja matkustustavan vaihtaminen

25.  toteaa komission tunnustavan, että liikennemuodon vaihtaminen lentokoneesta junaan saattaa kuulua merkittävänä osana strategiaan, jonka avulla vähennetään lentoliikenteen aiheuttamia ympäristöongelmia; pyytää komissiota laatimaan vuoden 2001 loppuun mennessä raportin eri skenaarioiden todennäköisten myönteisten ympäristövaikutusten laajuudesta;

Ympäristöauditointi

26.  pyytää lentoliikennealaa yhdessä komission kanssa tutkimaan yksityiskohtaisemmin, onko laillista ja käytännöllistä perustaa EMAS:n tapainen ympäristösertifikaatti, jota lentokoneiden valmistajat, lentoyhtiöt, lentokentät ja matkailuteollisuus voisivat käyttää markkinointitarkoituksiin;

Loppupäätelmät

27.  kehottaa jäsenvaltioita antamaan komissiolle vuonna 2001 pidettävää 33:tta ICAOn kokousta koskevan selkeän neuvottelumandaatin, jonka avulla ympäristöpoliittiset ja liikennepoliittiset tavoitteet voidaan ajaa tehokkaasti läpi mainitussa kokouksessa;

o
o   o

28.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)EYVL C 337, 21.12.1992, s. 34.
(2)OECD:n lehdistötiedote SG/COM/NEWS (99)52, OECD:n ministerikokous, Pariisi 26.-27. toukokuuta 1999.
(3)Euroopan liikenteen tehostaminen: ulkoisten kustannusten sisällyttämistoimet, Euroopan liikenneministerien konferenssi, Pariisi 1998.
(4)EYVL C 219, 30.7.1999, s. 460.
(5)Esim. Cardiffin Eurooppa-neuvoston päätelmien seuranta: "Kertomus Wienin Eurooppa-neuvostolle ympäristönäkökohtien ja kestävän kehityksen sisällyttämisestä yhteisön liikennepolitiikkaan”, 13811/98, Bryssel, 30.11.-1.12.1999.
(6)Hyväksytyt tekstit, kohta 3.
(7)Hyväksytyt tekstit, kohta 1.
(8)Hyväksytyt tekstit, kohta 8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö