Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2000/2056(COS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0203/2000

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0203/2000

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2000)0377

Hyväksytyt tekstit
Torstai 7. syyskuuta 2000 - Strasbourg
Dopingin torjuminen urheilussa
P5_TA(2000)0377A5-0203/2000

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle yhteisön tukisuunnitelmasta dopingin torjumiseksi urheilussa (KOM(1999) 643 - C5-0087/2000 - 2000/2056(COS) )

Euroopan parlamentti, joka

-  ottaa huomioon komission tiedonannon (KOM(1999) 643 - C5-0087/2000 ),

-  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 1 kohdan,

-  ottaa huomioon 22. kesäkuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/33/EY nuorten työntekijöiden suojelusta(1) ,

-  ottaa huomioon Amsterdamin sopimukseen liitetyn julistuksen 29 urheilusta,

-  ottaa huomioon 16. marraskuuta 1989 tehdyn Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen,

-  ottaa huomioon 13. kesäkuuta 1997 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin asemasta urheilun alalla(2) ,

-  ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon aiheesta "Urheilun eurooppalainen malli”(3) ,

-  ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(4) ,

-  ottaa huomioon 11. ja 12. joulukuuta 1998 pidetyn Wienin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmät,

-  ottaa huomioon 17. joulukuuta 1998 antamansa päätöslauselman kiireellisesti toteutettavista toimenpiteistä dopingin torjumiseksi urheilussa(5) ,

-  ottaa huomioon Olympiassa toukokuussa 1999 järjestetyn Euroopan unionin urheilukonferenssin johtopäätökset,

-  ottaa huomioon komission selvityksen Eurooppa-neuvostolle nykyisten urheiluun liittyvien rakenteiden turvaamisesta ja urheilun yhteiskunnallisen tehtävän säilyttämisestä Euroopan yhteisössä - Urheilua koskeva selvitys Helsingissä kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle (KOM(1999) 644 ),

-  ottaa huomioon työjärjestyksen 47 artiklan 1 kohdan,

-  ottaa huomioon kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunnan mietinnön ja ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan lausunnon (A5-0203/2000 ),

A.  ottaa huomioon, että yli puolet Euroopan unionin kansalaisista harrastaa säännöllisesti urheilua, ja että lähes kaksi miljoonaa opettajaa, valmentajaa ja vapaaehtoistyöntekijää käyttää työ- tai vapaa-aikaansa urheilutoiminnan järjestämiseen,

B.  katsoo, että taloudellisen merkityksensä lisäksi ammattilais- ja amatööriurheilulla on tärkeä koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen tehtävä, kun se edistää ystävyyden, solidaarisuuden ja reilun pelin henkeä ja auttaa voittamaan muukalaisvihan ja rasismin,

C.  katsoo, että urheilijat ovat esimerkkinä monille eurooppalaisille, erityisesti nuorille,

D.  katsoo, että urheilun liiallinen kaupallistuminen, tapahtumakalenterin täyttyminen ja urheilijoille asetettavat kasvavat fyysiset ja henkiset vaatimukset ovat johtaneet yhä kasvavaan kilpailupaineeseen,

E.  katsoo, että on olemassa todisteita paitsi siitä, että tällainen paine on haitallista urheilijoiden terveydelle, niin myös siitä, että tämä paine aiheuttaa dopingtuotteiden käytön lisääntymistä,

F.  katsoo, että dopingtuotteiden käyttö urheilijoiden keskuudessa on vastoin sitä rehellisyyden, solidaarisuuden ja reilun pelin henkeä, jonka pitäisi olla urheilulle luonteenomaista,

G.  ottaa huomioon, että dopingtuotteiden käyttö tai nauttiminen urheilijoiden keskuudessa voi vahingoittaa heidän terveyttään ja tehdä tyhjiksi urheilun harjoittamisen myönteiset terveysvaikutukset,

H.  ottaa huomioon, että urheilijat matkustavat ja kilpailevat yhä enemmän EU:ssa ja jäsenvaltioiden ulkopuolella,

I.  ottaa huomioon, että useimmilla jäsenvaltioilla on oma dopingin vastainen lainsäädäntönsä,

J.  katsoo, että kyseessä on ylikansallinen ongelma, jota valtiot eivät voi yksin toimiessaan ratkaista,

K.  katsoo, että vaikka perustamissopimuksessa ei olekaan oikeusperustaa urheilun alalla toteutettaville yhteisön toimille sellaisenaan, monia eurooppalaisia ja kansallisia politiikkoja ja välineitä voidaan hyödyntää dopingin torjumisessa,

L.  katsoo, että dopingin välttäminen on myös kaupallisten tukijoiden etujen mukaista,

M.  ottaa huomioon, että farmasia-ala välittää urheilijoiden terveydestä,

N.  katsoo, että olisi tunnustettava, että kaikki doping ei ole tahallista ja että se ei aina välttämättä paranna urheilijan suoritusta,

O.  ottaa huomioon, että dopingia ei käytetä vain ammattilaisurheilussa ja ammattilaistasolla vaan myös amatööriurheilussa ja amatööritasolla,

P.  ottaa huomioon, että yksi ihmisoikeuksien peruskirjalla suojelluista periaatteista on puolustautumisoikeus, joka perustuu oikeuteen tulla kohdelluksi syyttömänä sekä kiistää syytökset,

Q.  katsoo, että urheilijalla on oltava oikeus osoittaa syyttömyytensä samalla tavoin kuin minkä tahansa - joko urheiluun tai johonkin muuhun asiaan liittyvän - rangaistavan teon kohdalla,

R.  katsoo, että yhteisön lainsäädännön pohjalta on kokeista saatavien tietojen sekä rankaisevien elinten käsittelyn suojelua ja luottamuksellisuutta lisättävä siten, että suojellaan urheilijan henkilökohtaista kunniaa ja turvataan oikeus intimiteettisuojaan,

S.  katsoo, että samalla tavoin kuin lasten työskentelyä suojellaan työmarkkinoilla erittäin tarkasti, myös lapsi- ja nuorisourheilijoiden terveyttä on suojeltava,

1.  kehottaa sisällyttämään perustamissopimukseen oikeusperustan yhteisön toiminnalle urheilun alalla;

2.  muistuttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisissa päätöksissä on vahvistettu, että urheilulla on erityispiirteitä, jotka mahdollistavat erityiskohtelun EU:n lainsäädännön soveltamisessa, mikä osoittaa, että perustamissopimukseen tarvitaan urheilua koskeva oikeusperusta;

3.  pitää komission tiedonantoa ja siinä esitettyjä toimia tervetulleina, mutta kehottaa sitä analysoimaan dopingin syitä eri urheilulajeissa ja eri tasoilla;

4.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan huolellisesti etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän hahmottelemia mahdollisia toimenpiteitä urheiludopingin torjumiseksi;

5.  pyytää monikansallisia urheilualan yhtiöitä sijoittamaan osan voitoistaan dopingin torjuntaan parhaaksi katsomallaan tavalla;

6.  pyytää komissiota vaatimaan kansainvälistä olympiakomiteaa tarkistamaan määräajoin, vähintään vuosittain, dopingaineluetteloa;

7.  huomauttaa, että dopingaineiden käyttö ei rajoitu ammattilaisurheiluun vaan se on levinnyt laajalti myös amatööriurheiluun (esim. kuntosaleille ja kehonrakennukseen), minkä myötä dopingista on tullut kansanterveysongelma, uusi päihderiippuvuuden muoto ja vakava uhka urheiluetiikalle;

8.  vaatii sen vuoksi komissiota tutkimaan perusteellisesti dopingongelmaa uuden kansanterveyden toimintaohjelman puitteissa;

9.  kehottaa komissiota viidennen puiteohjelman yhteydessä tehostamaan tutkimusta, joka kohdistuu dopingaineisiin, havaitsemismenetelmiin, dopingaineiden käytön terveysvaikutuksiin sekä ihmiskehon tuottamien luonnollisten hormonien rajoihin;

10.  pitää tervetulleena komission suunnitelmaa, jonka mukaan Euroopan unionin koulutus-, ammattikoulutus- ja nuoriso-ohjelmat on tarkoitus valjastaa tiedottamaan nuorille dopingtuotteiden vaaroista, mutta kehottaa komissiota toteuttamaan kiireellisesti yhdessä tunnettujen urheilijoiden kanssa tiedotuskampanjan, jonka tarkoituksena on antaa hyviä esimerkkejä kaikilta urheilun alueilta;

11.  pyytää komissiota ja jäsenvaltioita dopingin torjumiseksi lisäämään tieteellistä tutkimusta, jolla pyritään ymmärtämään itse dopingin perusmekanismeja;

12.  katsoo, että tiedotuspolitiikan ja erityisesti tiedotusvälineiden avulla tulisi tiedottaa julkisesti myös urheilijoiden harjoitteluohjelmista, eikä ainoastaan urheilutapahtumien tuloksista, ja antaa hyödyllisiä tietoja dopingin haittavaikutuksista terveydelle;

13.  pitää tervetulleena koulutuksen ja kulttuurin pääosaston aikomusta tukea tiedottavaa ja tietoisuutta lisäävää kampanjaa urheiludopingin käytöstä;

14.  huomauttaa, että dopingaineiden tuotannosta ja jakelusta on tullut taitavasti järjestäytyneiden rikollisverkostojen harjoittamaa kansainvälistä liiketoimintaa;

15.  pitää tervetulleena komission suunnitelmaa käyttää yhteisön ohjelmia jäsenvaltioiden välisen poliisi- ja oikeusyhteistyön parantamiseen;

16.  kehottaa komissiota käyttämään täysin hyväkseen sillä neuvoston direktiivin 92/27/ETY 12 artiklan mukaisesti olevaa toimivaltaa ja tutkimaan mahdollisuutta sijoittaa lääkepakkauksiin urheilupiireille suunnattuna standardisymbolina "liikennevalot”, joissa esiintyvät viisi olympiarengasta, osoittamaan yhdellä silmäyksellä, johtaako jonkin tuotteen käyttö varmasti / mahdollisesti / ei missään tapauksessa siihen, että urheilijan dopingtesti on positiivinen;

17.  kehottaa komissiota perustamissopimuksen 152 artiklan nojalla pyrkimään kohti urheiludopingiin sovellettavien politiikkojen parempaa koordinointia sekä esittämään ehdotuksen neuvoston suositukseksi dopingin kieltämiseksi urheilussa ja erityisesti amatööriurheilussa;

18.  pitää tervetulleena sitä, että budjettikohdassa B3-2020 on varattu varoja koehankkeisiin, joilla tuetaan kampanjoita dopingtuotteiden käytön torjumiseksi urheilussa Euroopassa;

19.  kehottaa komissiota perustamissopimuksen 152 artiklan nojalla sisällyttämään dopingtuotteiden vaaroja koskeviin tiedotuskampanjoihinsa tietoa sellaisten tuotteiden, jotka ovat "melkein” dopingtuotteita, mahdollisista haittavaikutuksista, sekä kannustamaan tavarataloja, urheiluliikkeitä, kuntosaleja jne. olemaan myymättä näitä tuotteita;

20.  pyytää komissiota painostamaan urheilujärjestöjä soveltamaan periaatetta miesten ja naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ulottuvuuden sisällyttämisestä kaikkiin politiikkoihin ja toimiin ja vaatimaan naisten osallistumista kaikkeen päätöksentekoon ja antidopingyksikön toimintaan;

21.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita painostamaan urheilujärjestöjä asettamaan urheilijoiden terveyden etusijalle, kun ne tekevät päätöksiä urheilutapahtumien järjestämisen kellonajasta, tapahtumakalenterista, kilpailujen pituudesta jne.;

22.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita painostamaan urheiluliittoja ja vaatimaan, että urheilijoille tehdään pakolliset lääketieteelliset kokeet ennen liittolisenssin myöntämistä;

23.  kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian neuvostolle perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisen suosituksen, jonka tavoitteena on Euroopan yhteisön liittyminen Euroopan neuvoston dopingin vastaiseen yleissopimukseen;

24.  kannattaa riippumattomuuden, avoimuuden ja puolueettomuuden periaatteisiin perustuvan maailmanlaajuisen antidopingyksikön perustamista (WADA) ja yksikön toimintaan osallistuvien EU:n jäsenvaltioiden paremmin koordinoitua ja päättäväisempää toimintaa;

25.  kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen, jonka tavoitteena on virallistaa yhteisön aktiivinen ja tehokas osallistuminen maailmanlaajuisen antidopingyksikön toimintaan;

26.  kehottaa komissiota painostamaan WADAa yhdessä Kansainvälisen olympiakomitean kanssa asettamaan ISO-standardeja KOK:n akkreditoimille laboratorioille ja erityisesti tutkimaan ISO-standardin 17025 hyväksymisen etuja ja laatimaan näytteiden keruulle yhdenmukaisen menettelyn, johon kuuluu laitteiston ja tutkimusryhmien sekä näytteidenottohenkilöstön lupien standardisointi;

27.  kehottaa komissiota painostamaan WADAa asettamaan etusijalle alaikäisten suojelun (ja tutkimaan, ketä olisi pidettävä vastuussa, jos he nauttivat dopingaineita) ja kilpailujen ulkopuolella tapahtuvan valvonnan sekä yhtenäisen dopingaineiden ja kiellettyjen menetelmien luettelon laatimisen EU:ta ja mahdollisuuksien mukaan koko maailmaa varten;

28.  kehottaa komissiota painostamaan WADAa tutkimaan huolellisesti, olisiko vilustumislääkkeiden kaltaiset lääkkeet sisällytettävä tähän luetteloon;

29.  kehottaa komissiota painostamaan WADAa asettamaan etusijalle sen, että kehitetään yhtenäiset ja tehokkaat sanktiot, joita sovelletaan dopingaineita nauttiviin urheilijoihin kaikissa lajeissa ja kaikissa maissa; kun otetaan huomioon, että urheiluseurat, yhdistykset ja liitot voivat myös olla osallisina dopingissa, myös näiden olisi kuuluttava sanktioiden piiriin;

30.  pyytää komissiota painostamaan WADAa kehittämään yhdenmukaisen kurinpitomenettelyn, jossa taattaisiin urheilijoiden oikeudet;

31.  pyytää komissiota painostamaan WADAa sovittamaan yhteen eri kansalliset järjestelmät päällekkäisyyksien välttämiseksi viranomaisten, urheilujärjestöjen ja itse viraston kilpailuissa ja niiden ulkopuolella suorittamissa testeissä ja tukemaan erityisesti maita, joissa ei voida varojen puutteessa kehittää ja toteuttaa kansallista dopingtorjuntaa;

32.  pyytää komissiota esittämään säännöllisesti kertomuksia yksikön työskentelystä ja saavutetuista tuloksista;

33.  kehottaa komissiota kutsumaan Euroopan neuvoston kanssa ja 1. huhtikuuta 2001 mennessä koolle konferenssin laatimaan urheilun hyviä toimintatapoja;

34.  kehottaa komissiota EU:n politiikkojen ja välineiden käytön avulla korostamaan viestiä siitä, että urheilemisessa ei ole kyse vain voittamisesta tai häviämisestä vaan että sillä on yksilön kannalta terveydellisiä etuja sekä laajempia yhteiskunnallisia etuja;

35.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)EYVL L 216, 20.8.1994, s. 12.
(2)EYVL C 200, 30.6.1997, s. 252.
(3)Alueiden komitean 16.9.1999 antama lausunto 37/99.
(4)CES 589/2000.
(5)EYVL C 98, 9.4.1999, s. 291.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö