Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2000/2606(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B5-0708/2000

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2000)0386

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2000 - Στρασβούργο
Μονάδα πυρηνικής ενέργειας Τεμελίν
P5_TA(2000)0386RC-B5-0708/2000

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον τσεχικό πυρηνικό σταθμό του Τεμελίν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με δραστηριότητες στον πυρηνικό τομέα για τις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη (COM(1998) 134 - C4-0314/1998 ),

-  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια σε σχέση με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 25/98 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναληφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΧΚΑΕ) και στα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη (ΝΑΚ) (για την περίοδο 1990-1997)(1) ,

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 1999 σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό του Τεμελίν(2) ,

Α.  εκτιμώντας ότι τα κυρίαρχα κράτη έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν τους τρόπους παραγωγής ενέργειας,

Β.  εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας προτίθεται τις επόμενες μέρες να αρχίσει δοκιμές στον πυρηνικό αντιδραστήρα αριθ. 1 του Τεμελίν μετά από τον εφοδιασμό καυσίμων που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Ιουλίου,

Γ.  εκτιμώντας ότι ο αντιδραστήρας ήταν αρχικά σοβιετικού σχεδιασμού, τύπου VVER 1000, και στη συνέχεια αναπροσαρμόστηκε από θυγατρική της εταιρίας BNFL, και συγκεκριμένα την αμερικανική εταιρία Westinghouse,

Δ.  εκτιμώντας ότι η απόφαση να επανασυνδεθεί ο σταθμός του Τεμελίν με το δίκτυο προκαλεί σημαντικές ανησυχίες στον πληθυσμό της Τσεχικής Δημοκρατίας και των γειτονικών χωρών,

Ε.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τσεχικές πηγές, η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά τις διαρθρωτικές τροποποιήσεις του πυρηνικού σταθμού του Τεμελίν δεν έχει ολοκληρωθεί,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι η ενδεχόμενη ενεργοποίηση του μπλοκ 1 του πυρηνικού σταθμού του Τεμελίν πριν την προβλεπόμενη ολοκλήρωση των προαναφερθεισών διαδικασιών αξιολόγησης καθιστά το σημαντικό αυτό εργαλείο ανώφελο,

Ζ.  εκτιμώντας ότι η τσεχική και η διεθνής κοινή γνώμη δεν έχει ακόμη ενημερωθεί λεπτομερώς σχετικά με τις προδιαγραφές ασφαλείας του Τεμελίν, για τις οποίες εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές αμφιβολίες,

Η.  εκτιμώντας ότι, προκειμένου να προστατευθεί ο ευρωπαϊκός πληθυσμός, είναι αναγκαία η διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προδιαγραφών πυρηνικής ασφαλείας,

1.  καλεί την κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας να εξασφαλίσει ότι η σύνδεση του μπλοκ 1 του πυρηνικού σταθμού του Τεμελίν με το δίκτυο δεν θα πραγματοποιηθεί πριν διενεργηθούν οι σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.  καλεί την κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας να εγγυηθεί ότι τόσο ο φορέας εκμετάλλευσης του Τεμελίν όσο και η Εθνική Υπηρεσία Εποπτείας (SUJB) θα παράσχουν στην τσεχική και τη διεθνή κοινή γνώμη λεπτομερείς πληροφορίες, με βάση τις οποίες θα καταστεί δυνατή η εξέταση των προδιαγραφών ασφαλείας που ισχύουν στο Τεμελίν και από εμπειρογνώμονες·

3.  καλεί την τσεχική κυβέρνηση να καταστήσει με κάθε μέσο δυνατή τη διεξαγωγή διαλόγου και να ενισχύσει την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  καλεί το κοινοβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας να επικυρώσει το ταχύτερο δυνατόν τη σύμβαση του Εσπό η οποία προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών των γειτονικών χωρών στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όσον αφορά τους πυρηνικούς σταθμούς, και να εξετάσει το ενδεχόμενο άμεσης εθελοντικής εφαρμογής των διατάξεων της εν λόγω σύμβασης·

5.  ζητεί από την τσεχική κυβέρνηση και τις τσεχικές αρχές γενικότερα να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να συμμορφωθούν πλήρως προς τα διεθνή κριτήρια ασφαλείας και να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τον ΔΟΑΕ·

6.  ζητεί όπως τα θέματα της ενέργειας και της πυρηνικής ασφάλειας εξακολουθήσουν να παραπέμπονται στην κοινή κοινοβουλευτική επιτροπή Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Τσεχικής Δημοκρατίας·

7.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας.

(1) ΕΕ C 35 της 9.2.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ C 279 της 1.10.1999, σ. 427.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου