Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 1999/0087(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0229/2000

Ingediende teksten :

A5-0229/2000

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2000)0391

Aangenomen teksten
Donderdag 21 september 2000 - Brussel
Vervoer van gevaarlijke goederen per spoort ***II (procedure zonder debat)
P5_TA(2000)0391A5-0229/2000

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 96/49/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (7456/1/2000 - C5-0329/2000 - 1999/0087(COD) )

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

-  gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (7456/1/2000 - C5-0329/2000 ) (1) ,

-  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) , inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(1999) 157 )(3)

-  gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

-  gelet op artikel 78 van zijn Reglement,

-  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme (A5-0229/2000 ),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal in het kader van zijn bevoegdheden het besluit te ondertekenen en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 245 van 25.8.2000, blz. 14.
(2).PB C 154 van 5.6.2000, blz. 365.
(3) PB C 181 van 26.6.1999, blz. 25.

Juridische mededeling - Privacybeleid