Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 1999/0116(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0219/2000

Indgivne tekster :

A5-0219/2000

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2000)0399

Vedtagne tekster
Torsdag den 21. september 2000 - Bruxelles
Eurodac *
P5_TA(2000)0399A5-0219/2000
Tekst
 Beslutning

Udkast til Rådets forordning (EF) om oprettelse af "Eurodac” til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen (8417/2000 - C5-0256/2000 - 1999/0116(CNS) ) (fornyet høring)

Udkastet ændret som følger:

Rådets udkast   Parlamentetsændringer
(Ændring 4)
Betragtning 13
   (13) da medlemsstaterne alene har ansvaret for at fastlægge og klassificere resultaterne af sammenligninger, som den centrale enhed har videregivet, samt for at blokere oplysninger om personer, som er blevet anerkendt og har fået indrejsetilladelse som flygtninge, og da dette ansvar gælder det særlig følsomme område vedrørende behandling af personoplysninger og kunne berøre udøvelsen af individuelle frihedsrettigheder, er der særlige årsager til, at Rådet forbeholder sig udøvelsen af visse gennemførelsesbeføjelser, der navnlig vedrører vedtagelse af foranstaltninger, der sikrer sådanne oplysningers sikkerhed og pålidelighed;
Udgår
(Ændring 6)
Artikel 3, stk. 4
   4. Den centrale enhed kan efter proceduren i artikel 23 , stk. 2 , pålægges at udføre visse statistiske opgaver på grundlag af de oplysninger, som den centrale enhed behandler.
   4. Den centrale enhed kan efter proceduren i artikel 22 pålægges at udføre visse statistiske opgaver på grundlag af de oplysninger, som den centrale enhed behandler.
(Ændring 8)
Artikel 4, stk. 7
   7. Gennemførelsesbestemmelserne om fastsættelse af de procedurer, der er nødvendige for anvendelsen af stk. 1-6, vedtages efter proceduren i artikel 22, stk. 1 .
   7. Gennemførelsesbestemmelserne om fastsættelse af de procedurer, der er nødvendige for anvendelsen af stk. 1-6, vedtages efter proceduren i artikel 22.
(Ændring 14)
Artikel 12, stk. 5
   5. Gennemførelsesbestemmelserne for den i stk. 1 omhandlede procedure for blokering af oplysninger og for udarbejdelsen af de i stk. 2 omhandlede statistikker, vedtages efter proceduren i artikel 22, stk. 1 .
   5. Gennemførelsesbestemmelserne for den i stk. 1 omhandlede procedure for blokering af oplysninger og for udarbejdelsen af de i stk. 2 omhandlede statistikker, vedtages efter proceduren i artikel 22.
(Ændring 15)
Artikel 22
   1. Rådet vedtager med det flertal, der er fastsat i artikel 205, stk. 2, i traktaten, de gennemførelsesbestemmelser, der er nødvendige for
Gennemførelsesbeføjelserne tillægges Kommissionen, som bistås af et forskriftsudvalg, jf. proceduren i artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF. Den i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede frist er på tre måneder.
   - at fastlægge den i artikel 4, stk. 7, omhandlede procedure;
- at fastlægge den i artikel 12, stk. 1, omhandlede procedure for blokering af oplysninger;
   - at udarbejde de i artikel 12, stk. 2, omhandlede statistikker.
I de tilfælde, hvor gennemførelsesbestemmelserne har indflydelse på de driftsomkostninger, som medlemsstaterne skal afholde, træffer Rådet afgørelse med enstemmighed.
   2. De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, vedtages i overensstemmelse med proceduren i artikel 23, stk. 2.
(Ændring 17)
Artikel 23
Artikel 23
Udgår
Udvalg
   1. Kommissionen bistås af et udvalg (i det følgende benævnt "udvalget”).
   2. Hvor der henvises til dette stykke, finder artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse.
Den frist, der er omhandlet i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, er på tre måneder.
   3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning (EF) om oprettelse af "Eurodac” til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen (8417/2000 - C5-0256/2000 - 1999/0116(CNS) )

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Rådets udkast (8417/2000),

-  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(1999) 260 ),

-  der henviser til sin holdning af 18. november 1999,(1)

-  hørt på ny af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 63, stk. 1 (C5-0256/2000 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A5-0219/2000 ),

1.  godkender det således ændrede udkast fra Rådet;

2.  opfordrer Rådet til at ændre sit udkast i overensstemmelse hermed;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre udkastet;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 189 af 7.7.2000, s. 227.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik