Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 1999/0116(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0219/2000

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0219/2000

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2000)0399

Hyväksytyt tekstit
Torstai 21. syyskuuta 2000 - Bryssel
Eurodac-järjestelmä *
P5_TA(2000)0399A5-0219/2000
Teksti
 Päätöslauselma

Ehdotus neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailemista varten Dublinin yleissopimuksen soveltamiseksi tehokkaasti (8417/2000 - C5-0256/2000 - 1999/0116(CNS) ) (uudelleen kuuleminen)

Ehdotusta muutettiin seuraavasti:

Neuvoston ehdotus   Parlamentin tarkistukset
(Tarkistus 4)
Johdanto-osan 13 kappale
   13) Koska ainoastaan jäsenvaltiot ovat vastuussa keskuksen toimittamien vertailutulosten määrittämisestä ja luokittelusta sekä pakolaisaseman saaneiden henkilöiden tietojen suojaamisesta, ja koska tämä vastuu koskee erityisen herkkää henkilötietojen käsittelyn aluetta, millä voisi olla vaikutuksia yksilön vapauksien käyttöön, on olemassa erityiset perusteet sille, että neuvosto varaa itselleen mahdollisuuden käyttää tiettyjä täytäntöönpanovaltuuksia erityisesti sellaisten toimenpiteiden toteuttamisen osalta, joilla varmistetaan kyseisten tietojen turvallisuus ja luotettavuus.
Poistetaan.
(Tarkistus 6)
3 artiklan 4 kohta
   4. Keskus voidaan velvoittaa 23 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen suorittamaan tiettyjä muita tilastointitehtäviä keskuksessa käsiteltyjen tietojen perusteella.
   4. Keskus voidaan velvoittaa 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen suorittamaan tiettyjä muita tilastointitehtäviä keskuksessa käsiteltyjen tietojen perusteella.
(Tarkistus 8)
4 artiklan 7 kohta
   7. Täytäntöönpanosäännöt, joissa esitetään edellä 1-6 kohdan soveltamisen edellyttämät menettelyt, annetaan 22 artiklan 1 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
   7. Täytäntöönpanosäännöt, joissa esitetään edellä 1-6 kohdan soveltamisen edellyttämät menettelyt, annetaan 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.
(Tarkistus 14)
12 artiklan 5 kohta
   5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun tietojensuojaamismenettelyyn ja 2 kohdassa tarkoitettujen tilastotietojen keräämiseen liittyvät soveltamissäännöt vahvistetaan 22 artiklan 1 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
   5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun tietojensuojaamismenettelyyn ja 2 kohdassa tarkoitettujen tilastotietojen keräämiseen liittyvät soveltamissäännöt vahvistetaan 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.
(Tarkistus 15)
22 artikla
   1. Neuvosto hyväksyy perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdassa määrätyllä enemmistöllä täytäntöönpanosäännökset, jotka ovat tarpeen
   1. Täytäntöönpanovalta siirretään komissiolle, jota avustaa päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa tarkoitettu sääntelykomitea. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.
   - 4 artiklan 7 kohdan mukaisen menettelyn hyväksymiseksi,
   - 12 artiklan 1 kohdan mukaisen tietojen suojaamismenettelyn hyväksymiseksi,
   - 12 artiklan 2 kohdan mukaisten tilastojen laatimiseksi.
   2. Edellä 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet on hyväksyttävä 23 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.
(Tarkistus 17)
23 artikla
23 artikla
Poistetaan.
Komitea
   1. Komissiota avustaa komitea (jäljempänä "komitea”).
   2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
   3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Eurodacin perustamisesta sormenjälkien vertailemista varten Dublinin yleissopimuksen soveltamiseksi tehokkaasti (8417/2000 - C5-0256/2000 - 1999/0116(CNS) )

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

-  ottaa huomioon neuvoston ehdotuksen (8417/2000),

-  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1999) 260 ),

-  ottaa huomioon 18. marraskuuta 1999 esittämänsä kannan(1) ,

-  neuvoston kuultua sitä uudelleen EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 1 kohdan mukaisesti (C5-0256/2000 ),

-  ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

-  ottaa huomioon kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A5-0219/2000 ),

1.  hyväksyy neuvoston ehdotuksen näin muutettuna;

2.  pyytää neuvostoa muuttamaan ehdotustaan vastaavasti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)EYVL C 189, 7.7.2000, s. 227.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö