Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 1999/0116(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0219/2000

Ingivna texter :

A5-0219/2000

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P5_TA(2000)0399

Antagna texter
Torsdagen den 21 september 2000 - Bryssel
Fingeravtryck *
P5_TA(2000)0399A5-0219/2000
Text
 Resolution

Utkast till rådets förordning om inrättande av ”Eurodac” för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen (8417/2000 - C5-0256/2000 - 1999/0116(CNS) ) (förnyat samråd)

Utkastet ändrades på följande sätt:

Rådets utkast   Parlamentetsändringar
(Ändringsförslag 4)
Skäl 13
   13. Eftersom medlemsstaterna ensamma har ansvaret för att identifiera och klassificera resultatet av de jämförelser som den centrala enheten har överlämnat samt för att blockera uppgifter om personer som tas emot och erkänns som flyktingar, och eftersom detta ansvar rör det särskilt känsliga området bearbetning av personuppgifter och kan inverka på utövandet av individens frihet, finns det särskilda skäl för rådet att förbehålla sig utövandet av vissa genomförandebefogenheter, särskilt när det gäller antagandet av åtgärder för att garantera dessa uppgifters säkerhet och tillförlitlighet.
Utgår
(Ändringsförslag 6)
Artikel 3.4
   4. Den centrala enheten kan ges i uppdrag att utföra vissa andra statistiska uppgifter på grundval av de uppgifter som behandlas vid den centrala enheten, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 23.2 .
   4. Den centrala enheten kan ges i uppdrag att utföra vissa andra statistiska uppgifter på grundval av de uppgifter som behandlas vid den centrala enheten, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 22 .
(Ändringsförslag 8)
Artikel 4.7
   7. De tillämpningsföreskrifter som anger de förfaranden som behövs för tillämpningen av punkterna 1-6 skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 22.1 .
   7. De tillämpningsföreskrifter som anger de förfaranden som behövs för tillämpningen av punkterna 1-6 skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 22.
(Ändringsförslag 14)
Artikel 12.5
   5. Tillämpningsföreskrifter om förfarandet för blockering av de uppgifter som avses i punkt 1 och sammanställningen av den statistik som avses i punkt 2 skall antas enligt förfarandet i artikel 22.1 .
   5. Tillämpningsföreskrifter om förfarandet för blockering av de uppgifter som avses i punkt 1 och sammanställningen av den statistik som avses i punkt 2 skall antas enligt förfarandet i artikel 22.
(Ändringsförslag 15)
Artikel 22.1
   1. Rådet skall fatta beslut, med den majoritet som fastställs i artikel 205.2 i fördraget, om de tillämpningsföreskrifter som behövs för att
Genomförandebefogenheterna skall överföras på kommissionen, vilken i enlighet med förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG, skall bistås av en föreskrivande kommitté.
   - fastställa det förfarande som avses i artikel 4.7,
Den period som anges i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall uppgå till tre månader.
   - fastställa det förfarande för blockering av uppgifter som avses i artikel 12.1,
   - utarbeta den statistik som avses i artikel 12.2.
I fall då dessa tillämpningsföreskrifter påverkar de driftskostnader som skall bäras av medlemsstaterna, skall rådet besluta enhälligt.
   2. De åtgärder som avses i artikel 3.4 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.
(Ändringsförslag 17)
Artikel 23
Artikel 23
Kommitté
Utgår
   1. Kommissionen skall bistås av en kommitté (nedan kallad "kommittén”).
   2. I de fall där det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG gälla.
Den period som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.
   3. Kommittén skall anta sin egen arbetsordning.

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om inrättande av ”Eurodac” för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen (8417/2000 - C5-0256/2000 - 1999/0116(CNS) )

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-  med beaktande av rådets förslag (8417/2000),

-  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(1999) 260 ),

-  med beaktande av parlamentets ståndpunkt av den 18 november 1999 (1) ,

-  efter att på nytt ha hörts av rådet i enlighet med artikel 63.1 i EG-fördraget (C5-0256/2000 ),

-  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

-  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden (A5-0219/2000 ).

1.  Parlamentet godkänner rådets förslag såsom ändrat av parlamentet,

2.  uppmanar rådet att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed,

3.  uppmanar rådet att underrätta parlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt,

4.  uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra förslaget,

5.  uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 189, 7.7. 2000, s. 227.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy