Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 1999/0284(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0228/2000

Ingediende teksten :

A5-0228/2000

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2000)0400
P5_TA(2000)0452

Aangenomen teksten
Donderdag 21 september 2000 - Brussel
Handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen *
P5_TA(2000)0400A5-0228/2000

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 3448/93 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (COM(1999) 717 - C5-0095/2000 - 1999/0284(CNS) )

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd(1) :

Door de Commissie voorgestelde tekst(2)   Amendementen van het Parlement
(Amendement 1)
Overweging -1 (nieuw)
(- 1) De komende landbouwonderhandelingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie moeten van Europese zijde zo worden gevoerd dat de vooruitzichten op een commerciële ontwikkeling van de verwerking van landbouwproducten gehandhaafd blijven en dat daarnaast voldaan wordt aan de eisen van het Europees landbouwmodel. De wijziging van verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen biedt slechts een voorlopige oplossing voor de toeleveringsproblemen van de Europese voedingsmiddelenindustrie in afwachting van een oplossing voor de dieper liggende vraagstukken. Er moeten dan ook andere oplossingen in overweging genomen worden om het hoofd te kunnen bieden aan specifieke problemen van de sector; exportrestituties moeten bij voorrang naar de producties gaan die in de praktijk om bijzondere redenen niet voor actieve veredeling in aanmerking kunnen komen (b.v. omdat hiervoor geen gebruik kan worden gemaakt van invoer wegens problemen met genetisch gemodificeerde producten). In ieder geval mogen deze bepalingen er niet toe leiden dat de financieringsmogelijkheden voor veredeling krachtens de overeenkomst in het kader van de Uruguay-Ronde verloren gaan;
(Amendement 2)
Overweging 2 bis (nieuw)
(2 bis) De betreffende industrietak vertegenwoordigt in Europa 2,5 miljoen arbeidsplaatsen en vormt dus een belangrijke factor in de sociale stabiliteit en de ruimtelijke ordening;
(Amendement 3)
Overweging 3
   (3) Op grond van overeenkomstig artikel 300 van het verdrag gesloten akkoorden is het mogelijk dat de behoeften van de verwerkende industrie aan agrarische grondstoffen niet volledig onder concurrerende voorwaarden kunnen worden gedekt door agrarische grondstoffen uit de Gemeenschap. Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 955/1999 van het Parlement en de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek voorziet in artikel 117, onder c), in de mogelijkheid om goederen onder de regeling actieve veredeling toe te laten mits economische voorwaarden in acht worden genomen, terwijl de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld bij verordening (EG) nr. 2454/93 van de Commissie, laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1662/1999. Gezien bovengenoemde akkoorden dient tevens te worden bepaald dat de economische voorwaarden om bepaalde hoeveelheden landbouwproducten onder de regeling veredeling toe te laten worden geacht te zijn vervuld.
Op grond van overeenkomstig artikel 300 van het verdrag gesloten akkoorden is het mogelijk dat de behoeften van de verwerkende industrie aan agrarische grondstoffen niet volledig onder concurrerende voorwaarden kunnen worden gedekt door agrarische grondstoffen uit de Gemeenschap. Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 955/1999 van het Parlement en de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek voorziet in artikel 117, onder c), in de mogelijkheid om goederen onder de regeling actieve veredeling toe te laten mits economische voorwaarden in acht worden genomen, terwijl de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld bij verordening (EG) nr. 2454/93 van de Commissie, laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1662/1999. Gezien bovengenoemde akkoorden dient tevens te worden bepaald dat de economische voorwaarden om bepaalde hoeveelheden landbouwproducten onder de regeling veredeling toe te laten worden geacht te zijn vervuld. Voor melk geldt een uitzonderingsbepaling, namelijk dat verse melk afkomstig van de interne markt gelijkgesteld kan worden met ingevoerde melkpoeder en/of boter op voorwaarde van een evenwichtige verhouding tussen de betreffende melkbestanddelen en met een correctie voor de toegevoegde waarde van de ingevoerde producten;
(Amendement 4)
Overweging 3 bis (nieuw)
(3 bis) Bij gebruikmaking van de voor exportrestituties beschikbare middelen voor niet onder bijlage I van het Verdrag vallende goederen en de verdeling van deze middelen moet erop worden gelet dat de exportrestituties voor afzonderlijke grondstoffen uit de landbouw via producentenheffingen worden gefinancierd en dus geen belasting voor de Gemeenschapsbegroting betekenen. Hiervoor moet worden gezorgd door bij de toekenning van exportrestituties bij voorrang rekening te houden met de betreffende grondstoffen;
(Amendement 5)
Overweging 4 bis (nieuw)
(4 bis) De agrarische grondstoffen die voor actieve veredeling tegen wereldmarktprijzen worden ingevoerd en als verwerkte producten met exportrestituties worden uitgevoerd, mogen geen aanleiding geven tot verstoring van de handel in de betreffende producten op de binnenmarkt;
(Amendement 6)
Overweging 4 ter (nieuw)
(4 ter) Om naleving van het Europese landbouwmodel te garanderen, rekening te houden met de vereisten van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeid en de budgettaire belangen van de Europese Unie te beschermen, moeten de ingevoerde hoeveelheden grondstoffen die in aanmerking komen voor de actieve veredelingsregeling, rekening houden met de interne en externe markten en met de ontwikkelingen in het begrotings- en reglementair kader. Storende onevenwichtigheden tussen de afzonderlijke grondstoffen kunnen vermeden worden door vergunningen voor actief veredelingsverkeer uitsluitend voor een specifieke grondstof toe te kennen, en niet in de vorm van een waardebon die voor verschillende grondstoffen kan gelden;
(Amendement 7)
Overweging 4 quater (nieuw)
(4 quater) Om de specifieke belangen van kleine exporteurs te waarborgen,worden deze vrijgesteld van het overleggen van certificaten in het kader van de regeling voor de toekenning van de exportrestituties.
(Amendement 9)
Overweging 4 quinquies
In de achtereenvolgende begrotingsjaren moeten de middelen worden aangepast, zodat de producten die buiten bijlage I vallen alle mogelijk voordeel kunnen halen uit de devaluatie van de euro tegenover de dollar en gebruik kunnen maken van de mogelijkheden om de niet voor exportrestituties gebruikte middelen uit de vorige begrotingsjaren over te dragen, ten einde het geldend WTO-plafond optimaal te benutten;
(Amendement 8)
ARTIKEL 1, PUNT 2
Artikel 8, lid 5 bis (nieuw) (verordening (EG) nr. 3448/93)
5 bis. Het bedrag waaronder kleine uitvoerders vrijgesteld kunnen worden van de verplichting om certificaten van de exportrestitutieregeling voor te leggen, wordt vastgesteld op 50.000 euro per jaar. Het kan worden aangepast naargelang van de speciale behoeften van de belanghebbende sectoren.
(Amendement 10)
ARTIKEL 1, PUNT 3
Artikel 11, lid 1, tweede alinea (verordening (EG) nr. 3448/93)
Bovendien worden de in artikel 117, onder c), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 bedoelde economische voorwaarden overeenkomstig Verordening (EEG) nr.2454/93 ook geacht te zijn vervuld voor bepaalde hoeveelheden landbouwproducten die voor de vervaardiging van goederen worden gebruikt. Deze hoeveelheden worden bepaald aan de hand van een door de Commissie opgestelde balans welke is gebaseerd op een vergelijking van de vereiste beschikbare middelen en de verwachte behoefte aan restitutiemiddelen. Deze balans en bijgevolg deze hoeveelheden worden regelmatig herzien om rekening te houden met de ontwikkeling van de economische factoren en de regelgeving .
Bovendien worden de in artikel 117, onder c), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 bedoelde economische voorwaarden overeenkomstig Verordening (EEG) nr.2454/93 ook geacht te zijn vervuld voor bepaalde hoeveelheden landbouwproducten die voor de vervaardiging van goederen worden gebruikt. Deze hoeveelheden worden bepaald aan de hand van een door de Commissie opgestelde balans welke is gebaseerd op een vergelijking van de vereiste beschikbare middelen en de verwachte behoefte aan restitutiemiddelen (van het laatste cijfer wordt verondersteld dat het ook de geschatte besparingen door de recente precieze aanwijzing van bepaalde producten voor afschaffing of vermindering van exportrestituties inhoudt). Deze balans en bijgevolg deze hoeveelheden worden regelmatig herzien om rekening te houden met de situatie van de interne en externe markten en de ontwikkeling van het budgettair en reglementair kader .
(Amendement 11)
ARTIKEL 1, PUNT 3
Artikel 11, lid 1, derde alinea (verordening (EG) nr. 3448/93)
De uitvoeringsmaatregelen in verband met bovenstaande alinea, welke het mogelijk maken te bepalen welke landbouwproducten onder de regeling actieve veredeling worden toegelaten en de hoeveelheden daarvan te controleren en te plannen, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 16.
De uitvoeringsmaatregelen in verband met bovenstaande alinea, welke het mogelijk maken te bepalen welke landbouwproducten onder de regeling actieve veredeling worden toegelaten en de hoeveelheden voor elke GMO daarvan te controleren en te plannen, staan tegelijkertijd garant voor een grotere transparantie voor de ondernemers door vooraf de in te voeren indicatieve hoeveelheden voor elke GMO te publiceren in elke periode waarin de aanvragen voor restitutiecertificaten moeten worden ingediend. De uitvoeringsmaatregelen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 16.
(Amendement 12)
ARTIKEL 1, PUNT 3
Artikel 11, lid 1 bis (nieuw) (verordening (EG) nr. 3448/93)
1 bis. Gezien de grondstoffen die de voedingsindustrie voor actieve veredeling tegen wereldmarktprijzen moet invoeren, moet de Commissie ervoor zorgen dat er bij voorrang gebruik gemaakt wordt van grondstoffen die in de Europese Unie voorhanden zijn, en die anders zonder exportrestituties uitgevoerd worden op de wereldmarkt (bijvoorbeeld C-suiker). Bij de afgifte van exportrestitutiecertificaten moet er rekening mee gehouden worden dat de gemeenschappelijke marktordeningen voor bepaalde grondstoffen uit de landbouwproductie heffingen op de producenten voorzien om de exportrestituties te financieren. De betreffende grondstoffen moeten daarom bij de verdeling van het budget voor exportrestituties bij voorrang in aanmerking komen.
(Amendement 16)
ARTIKEL 1, PUNT 3
Artikel 11, lid 1 ter (nieuw) (verordening (EG) nr. 3448/93)
1 ter. De Commissie schenkt speciale aandacht aan de toestand in kleine en middelgrote verwerkende bedrijven waarvan de productie onder de doelgerichte besnoeiingen in de exportrestituties valt, vooral onder kwetsbare groepen en in randgebieden, en ter compensatie moedigt ze actieve veredelingsregelingen aan om de economische en sociale structuur van de getroffen gebieden in stand te houden.
(Amendement 13)
ARTIKEL 1, PUNT 3
Artikel 11, lid 2 (verordening (EG) nr. 3448/93)
2, De hoeveelheid goederen die krachtens de regeling actieve veredeling wordt toegelaten en waarop bijgevolg niet de in artikel 2 bedoelde belasting wordt geheven met het oog op of als gevolg van de uitvoer van andere goederen, is de werkelijk voor de vervaardiging van laatstbedoelde goederen gebruikte hoeveelheid .
   2. De hoeveelheid goederen die krachtens de regeling actieve veredeling wordt toegelaten en waarop bijgevolg niet de in artikel 2 bedoelde belasting wordt geheven met het oog op of als gevolg van de uitvoer van andere goederen, komt overeen met de hoeveelheden afzonderlijke grondstoffen die daadwerkelijk gebruikt zijn voor de vervaardiging van de bewuste goederen.
(Amendement 14)
ARTIKEL 1, PUNT 3
Artikel 11, lid 2 bis (nieuw) (verordening (EG) nr. 3448/93)
2 bis. Onverminderd artikel 115, lid 2 van verordening (EEG) nr. 2913/92 kan de hoeveelheid die in lid 2 van dit artikel bedoeld wordt, vervangen worden door ingevoerde melkpoeder en/of boter of boterolie, op voorwaarde dat er voor de vervaardiging van de uitvoerproducten verse melk of room gebruikt wordt en dat van geen van de volgende melkbestanddelen: melkvet, melkproteïne of lactose, berekend op basis van droge stof, het gehalte hoger ligt dan dat van de overeenkomstige bestanddelen die bij de vervaardiging gebruikt worden. De hoeveelheid wordt wel verminderd met een coëfficiënt die beantwoordt aan de bij de veredeling van de ingevoerde produken ontstane toegevoegde waarde, en die door de Commissie vastgesteld wordt volgens de procedure van artikel 16.
(Amendement 15)
ARTIKEL 1, PUNT 5 BIS (NIEUW)
Artikel 21 bis (nieuw) (verordening (EG) nr. 3448/93)
5 bis. Na artikel 21 wordt het volgende artikel ingevoegd:
"Artikel 21 bis
De Commissie legt het Europees Parlement aan het einde van het eerste toepassingsjaar van de nieuwe regeling een interimverslag voor met de stand van zaken voor elke gemeenschappelijke marktordening.”

(1) Na aanneming van de amendementen werd de resolutie overeenkomstig artikel 69, lid 2 van het Reglement naar de bevoegde commissie terugverwezen.
(2)PB C 89 E van 28.3.2000, blz. 81.

Juridische mededeling - Privacybeleid