Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 1999/0154(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0253/2000

Ingediende teksten :

A5-0253/2000

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2000)0401

Aangenomen teksten
Donderdag 21 september 2000 - Brussel
Burgerlijke en handelszaken *
P5_TA(2000)0401A5-0253/2000
Tekst
 Resolutie

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (COM(1999) 348 - C5-0169/1999 - 1999/0154(CNS) )

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst(1)   Amendementen van het Parlement
(Amendementen 2 en 12)
Overweging 3 bis (nieuw)
(3 bis) Deze nieuwe verordening moet worden toegepast en geïnterpreteerd op een manier die verenigbaar is met de communautaire wetgeving en die met name de toepassing van de grondbeginselen van vrij verkeer van goederen en diensten die gewaarborgd zijn door het Verdrag en richtlijnen inzake de toepassing van deze beginselen in bepaalde sectoren, niet belemmert of minder aantrekkelijk maakt.
(Amendement 35)
Overwegingen 4 bis, 4 ter en 4 quater
(4 bis) Consumenten het recht geven een beroep te doen op de rechter in hun woonplaats zal waarschijnlijk een afschrikwekkende werking hebben op nieuwkomers op de groeiende markt van de elektronische handel, en gerechtelijke acties moeten worden beschouwd als een laatste toevlucht voor de consument, mede gezien de kosten en de tijd die ermee gemoeid zijn. Er moet echter ook rekening mee worden gehouden dat de leverancier en/of de kredietkaartmaatschappij (ingeval er een terugvorderingssysteem is vastgesteld) zich in de beste positie bevinden om zich tegen het risico van juridische geschillen te verzekeren.
(4 ter) Er wordt echter erkend dat, gezien de hiervoor genoemde kosten en vertragingen en de stigmatisering die vaak gevoeld wordt in verband met een beroep op de rechter, het rechtsstelsel zich niet leent voor de behandeling van vorderingen van consumenten in verband met on-line transacties, vooral wanneer de partijen hun woonplaats in verschillende lidstaten hebben. Derhalve wordt een bepaling opgenomen die ertoe strekt dat in consumentencontracten een clausule kan worden opgenomen waarbij de consument en de handelaar overeenkomen eventuele geschillen voor te leggen aan een buitengerechtelijk geschillenbeslechtingssysteem dat is erkend volgens een door de Commissie goedgekeurde regeling, mits voldaan is aan specifieke voorwaarden die moeten waarborgen dat de consument goed geïnformeerd besluit met een dergelijke clausule in te stemmen. Dit laat het recht van de consument en dat van de handelaar onverlet zich tot een gerecht in de woonplaats van de consument te wenden in verband met een juridische kwestie/juridische kwesties of om een eventuele vergoeding of schikking die in het kader van een buitengerechtelijk geschillenbeslechtingssysteem werd toegekend, resp. bereikt, af te dwingen.
(4 quater) Systemen voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen moeten worden erkend en de verlening van waarmerken door nationale autoriteiten, handels- en consumentenorganisaties en, eventueel, de Commissie zelf moet afhankelijk worden gesteld van de vraag of een bepaalde site de mogelijkheid biedt tot beroep op een buitengerechtelijk geschillenbeslechtingssysteem dat is erkend volgens een door de Commissie goedgekeurde regeling. Voorts dient de Commissie regelingen voor de erkenning van dergelijke systemen te bevorderen en de invoering daarvan voor met name internettransacties aan te moedigen.
(Amendement 5)
Overweging 4 quinquies (nieuw)
(4 quinquies) Deze verordening moet derhalve worden beschouwd als deel van een pakket andere wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen voor de elektronische handel. In het bijzonder heeft de Commissie besloten om met de meeste spoed te komen met voorstellen voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen, alsmede voor een procedure bij kwesties van gering belang, die tussen de lidstaten en uiteindelijk internationaal kunnen worden toegepast.
(Amendement 7)
Overweging 4 sexies (nieuw)
(4 sexies) Het voorstel voor een verordening van de Commissie wordt beschouwd als een urgente maatregel die een einde moet maken aan de bestaande rechtsonzekerheid over de toepassing van het Verdrag van Brussel op het elektronische handelsverkeer. Vervolgens zijn ook dienovereenkomstige aanpassingen in het Verdrag van Rome inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst noodzakelijk om tot een coherent wettelijk kader te komen. Daarnaast moeten vrijwillige initiatieven van het bedrijfsleven tot invoering van systemen voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen worden bevorderd. Deze vormen, gezien het grote aantal geschillen over kwesties van betrekkelijk gering belang, een zinvolle aanvulling op de gang naar de rechter.
(Amendement 8)
Overweging 4 septies (nieuw)
(4 septies) Daarnaast heeft de Commissie zich voorgenomen om als contactorganisatie op te treden voor en samen te werken met belanghebbende partijen, met name de bank- en kredietkaartsector en de consumentenorganisaties, teneinde de ontwikkeling van andere buitengerechtelijke geschillenregelingen voor de elektronische handel te vergemakkelijken en, waar nodig, met voorstellen voor raamwetgeving te komen.
(Amendement 10)
Overweging 4 octies (nieuw)
(4 octies) Daar deze verordening deel uitmaakt van dit pakket van wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven, dient de vaststelling ervan te worden uitgesteld totdat ook de rest van het pakket gereed is om te worden vastgesteld.
(Amendement 13)
Overweging 4 nonies (nieuw)
(4 nonies) De Commissie verplicht zich tot opstelling van standaardvoorwaarden voor e-commerce tussen consumenten en handelaars ("ecoterms Europe”).
(Amendement 14)
Overweging 5
   (5) De lidstaten hebben op 27 september 1968 in het raam van artikel 293, vierde streepje van het EG-Verdrag, het Verdrag van Brussel betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, hierna " het Verdrag van Brussel” genoemd, ondertekend. Laatstgenoemd verdrag, dat deel uitmaakt van het communautair "acquis”, is uitgebreid tot alle nieuwe lidstaten en werd aan een herziening onderworpen waarop de Raad zich met de herziene tekst akkoord heeft verklaard. De continuïteit van de resultaten die in het raam van deze herziening zijn behaald, dient te worden gewaarborgd .
   (5) De lidstaten hebben op 27 september 1968 in het raam van artikel 293, vierde streepje van het EG-Verdrag, het Verdrag van Brussel betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, hierna " het Verdrag van Brussel” genoemd, ondertekend. Gezien het feit dat laatstgenoemd verdrag, dat deel uitmaakt van het communautair "acquis” en is uitgebreid tot alle nieuwe lidstaten, van toepassing kan blijven als tussen Denemarken en als tussen deze staat en de andere lidstaten, is de onderhavige verordening uitsluitend vastgesteld na de wijziging van het Verdrag van Brussel in overeenstemming met de bepalingen van de onderhavige verordening .
(Amendement 36)
Overweging 13
   (13) Met de steeds toenemende ontwikkeling van nieuwe communicatietechnologieën, met name op consumptiegebied, dient rekening te worden gehouden. In het bijzonder moet de verkoop van goederen of diensten langs elektronische weg die in een lidstaat toegankelijk is, als een op deze lidstaat gerichte activiteit worden beschouwd. De consument die zijn woonplaats in die lidstaat heeft, moet, wanneer hij vanuit zijn woonplaats langs elektronische weg in een consumentenovereenkomst toestemt, de bescherming kunnen genieten die hem krachtens deze verordening wordt geboden.
   (13) Met de steeds toenemende ontwikkeling van nieuwe communicatietechnologieën, met name op consumptiegebied, dient rekening te worden gehouden. In het bijzonder moet de verkoop van goederen of diensten langs elektronische weg die in een lidstaat toegankelijk is, als een op deze lidstaat gerichte activiteit worden beschouwd waar de on-line trading site een actieve site is in die zin dat de handelaar zijn activiteit doelbewust in hoofdzaak op deze andere staat richt . De consument die zijn woonplaats in die lidstaat heeft, moet, wanneer hij vanuit zijn woonplaats langs elektronische weg in een consumentenovereenkomst toestemt, de bescherming kunnen genieten die hem krachtens deze verordening wordt geboden. Niettemin blijft de wet betreffende de levering van goederen en diensten van de staat van herkomst van de leverancier van toepassing op de levering van de betrokken goederen of diensten, behoudens het bepaalde in het Verdrag van Rome inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten1 en de bepalingen van de Europese wetgeving die van toepassing zijn op de verkoop van goederen of diensten langs elektronische weg.
1 PB C 27 van 26.1.1998, blz. 34.
(Amendement 18)
Overweging 17
   (17) Op grond van het wederzijds vertrouwen in de justitie binnen de Gemeenschap is het gewettigd de in een lidstaat gegeven beslissingen van rechtswege te erkennen zonder dat daarvoor, behoudens bij betwisting, nog enigerlei procedure moet worden gevolgd.
   (17) Op grond van het wederzijds vertrouwen in de justitie binnen de Gemeenschap is het gewettigd de in een lidstaat gegeven beslissingen van rechtswege te erkennen zonder dat daarvoor, behoudens bij betwisting, nog enigerlei procedure moet worden gevolgd. Hetzelfde geldt voor a) authentieke akten die evenals besluiten uitgaan van de openbare macht en derhalve dezelfde bewijskracht bezitten en b) voor beslechting van geschillen overeenkomstig een door de Commissie goedgekeurd alternatief geschillenoplossingssysteem
(Amendement 19)
Overweging 18
   (18) Eveneens op grond van dit wederzijds vertrouwen is het gerechtvaardigd de procedure om een in een lidstaat gegeven beslissing in een andere lidstaat uitvoerbaar te verklaren, doeltreffend en snel te doen. De verklaring van uitvoerbaarheid van een beslissing dient daartoe vrijwel automatisch te worden afgegeven, na een eenvoudige formele controle van de overgelegde documenten, zonder dat ambtshalve een van de in deze verordening genoemde gronden voor niet-uitvoering kunnen worden aangevoerd.
   (18) Eveneens op grond van dit wederzijds vertrouwen is het gerechtvaardigd de procedure om een in een lidstaat gegeven beslissing of verleden authentieke akte in een andere lidstaat uitvoerbaar te verklaren, doeltreffend en snel te doen. De verklaring van uitvoerbaarheid van een beslissing dient daartoe vrijwel automatisch te worden afgegeven, na een eenvoudige formele controle van de overgelegde documenten, zonder dat ambtshalve een van de in deze verordening genoemde gronden voor niet-uitvoering kunnen worden aangevoerd.
(Amendement 20)
Overweging 25 bis (nieuw)
(25 bis) De Commissie zal voorstellen bestuderen voor het opzetten van een centrale elektronische EU-databank voor gedingen en vonnissen.
(Amendement 21)
Artikel 5, punt 5 bis (nieuw)
5 bis. Ten aanzien van een oprichter, trustee of begunstigde van een trust, die in het leven is geroepen op grond van de wet of bij geschrifte dan wel bij een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst: voor de gerechten van de verdragsluitende staat op het grondgebied waarvan de trust is gevestigd.
(Amendement 22)
Artikel 9, eerste alinea, punt 2)
   2) in een andere lidstaat, indien het een vordering van de verzekeringnemer, de verzekerde of een begunstigde betreft: voor het gerecht van de woonplaats van de eiser, of
   2) in een andere lidstaat, indien het een vordering inzake individuele verzekeringsovereenkomsten van de verzekeringnemer, de verzekerde of een begunstigde betreft: voor het gerecht van de woonplaats van de eiser, of
(Amendement 37)
Artikel 15, eerste alinea bis (nieuw)
Waar sprake is van een persoon die "dergelijke activiteiten richt op die lidstaat, of op meerdere landen met inbegrip van die lidstaat”, moet daaronder worden verstaan dat de handelaar doelbewust zijn activiteit overwegend op die andere lidstaat moet hebben gericht of op meerdere landen, waaronder de betrokken lidstaat. Om te bepalen of een handelaar zijn activiteiten op een dergelijke wijze heeft gericht, houden de rechtbanken rekening met alle omstandigheden van het betrokken geval, waaronder eventuele pogingen van de handelaar om zijn activiteiten af te schermen tegen transacties met consumenten die hun woonplaats in bepaalde lidstaten hebben.
(Amendement 38)
Artikel 16, eerste subalinea
De vordering die door een consument wordt ingesteld tegen de wederpartij bij de overeenkomst, kan worden gebracht voor hetzij de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan die partij haar woonplaats heeft, hetzij het gerecht van de plaats waar de consument zijn woonplaats heeft.
Behoudens het bepaalde in artikel 17 bis kan de vordering die door een consument wordt ingesteld tegen de wederpartij bij de overeenkomst, worden gebracht voor hetzij de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan die partij haar woonplaats heeft, hetzij het gerecht van de plaats waar de consument zijn woonplaats heeft.
(Amendement 39)
Artikel 17 bis (nieuw)
Artikel 17 bis
   1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 16 en 17 kunnen, als een contract langs elektronische weg via het internet is gesloten door een consument met een persoon die bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten uitoefent, de consument en de handelaar overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een systeem voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen dat is erkend volgens een door de Commissie goedgekeurde regeling ("erkend buitengerechtelijk geschillenbeslechtingssysteem - erkend BGS”), dat is aangegeven op de internet site van de handelaar, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
   a) de consument is er in duidelijke taal van op de hoogte gebracht dat consumenten in geval van een geschil op grond van de Gemeenschapswetgeving het recht hebben een vordering in te stellen voor of kunnen worden vervolgd door de gerechten in de lidstaat waar zij zijn gevestigd;
   b) de consument is op de hoogte gesteld van de voordelen die voor hem en de handelaar ontstaan als ervoor gekozen wordt eventuele geschillen voor te leggen aan een erkend BGS;
   c) de consument wordt een link geboden naar de website(s) van het erkende BGS/de erkende BGS dat/die de handelaar aanbiedt;
   d) de consument verklaart zich duidelijk akkoord met de opneming van de clausule;
   e) de consument kan de transactie niet voortzetten tenzij hij uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de clausule, dan wel deze heeft veworpen.
   2. De handelaar kan weigeren de transactie voort te zetten als de consument niet akkoord gaat met de clausule.
   3. Een clausule die aan onderhavige bepaling voldoet wordt geacht individueel te zijn vastgesteld in de zin van richtlijn van de Raad 93/13/EEG van 5 april 1993 betreffende onbillijke voorwaarden in consumentencontracten1 .
______
1 PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29.
(Amendement 27)
Artikel 23, vierde alinea bis (nieuw) en vijfde alinea
Het gerecht of de gerechten van een verdragsluitende staat waaraan in de oprichtingsakte van een trust bevoegdheid is toegekend, is of zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van een vordering tegen een oprichter, een trustee of een begunstigde van een trust, als het gaat om de betrekkingen tussen deze personen of om hun rechten of verplichtingen in het kader van de trust.
Overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter hebben geen rechtsgevolg indien zij strijdig zijn met de bepalingen van de artikelen 13 en 17 of indien het gerecht dat zonder deze overeenkomst bevoegd zou zijn, krachtens artikel 22 bij uitsluiting bevoegd is.
Overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter en soortgelijke bedingen in akten tot oprichting van een trust hebben geen rechtsgevolg indien zij strijdig zijn met de bepalingen van de artikelen 13 en 17 of indien het gerecht dat zonder deze overeenkomst bevoegd zou zijn, krachtens artikel 22 bij uitsluiting bevoegd is.
(Amendement 28)
Artikel 35, eerste alinea
Het verzoek wordt gericht tot het bevoegde gerecht of de bevoegde autoriteit die wordt vermeld op de lijst die is opgenomen in bijlage II.
Het verzoek wordt gericht tot het bevoegde gerecht, de bevoegde notaris of de bevoegde autoriteit die wordt vermeld op de lijst die is opgenomen in bijlage II.
(Amendement 29)
Artikel 54
Authentieke akten, verleden in een lidstaat, worden van rechtswege in de andere lidstaten erkend met inachtneming van het rechtsstelsel van het gastland.
Authentieke akten, verleden en uitvoerbaar in een lidstaat , worden op verzoek, overeenkomstig de in de artikelen 34 t/m 49 bedoelde procedure, in een andere lidstaat uitvoerbaar verklaard. De verklaring van uitvoerbaarheid wordt door het gerecht dat oordeelt over een rechtsmiddel, bedoeld in artikel 39 en in artikel 40, slechts geweigerd of ingetrokken indien de tenuitvoerlegging van de authentieke akte kennelijk strijdig is met de openbare orde van de aangezochte lidstaat.
Een authentieke akte die uitvoerbaar is in een lidstaat , wordt op verzoek, overeenkomstig de in de artikelen 34 t/m 49 bedoelde procedure, in een andere lidstaat uitvoerbaar verklaard. De verklaring van uitvoerbaarheid wordt door het gerecht dat oordeelt over een rechtsmiddel, bedoeld in artikel 39 en in artikel 40, slechts geweigerd of ingetrokken indien de tenuitvoerlegging van de authentieke akte kennelijk strijdig is met de openbare orde van de aangezochte lidstaat.
De overgelegde akte moet voldoen aan de voorwaarden, nodig voor haar echtheid in de lidstaat van oorsprong.
De overgelegde akte moet voldoen aan de voorwaarden, nodig voor haar echtheid in de lidstaat van oorsprong.
De bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk III zijn, voorzover nodig, van toepassing.
De bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk III zijn, voorzover nodig, van toepassing.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat waar een authentieke akte is verleden, levert ten verzoeke van elke belanghebbende partij een certificaat af volgens het formulier, waarvan het model in bijlage VI is opgenomen.
De bevoegde autoriteit of bevoegde notaris van de lidstaat waar een authentieke akte is verleden, levert ten verzoeke van elke belanghebbende partij een certificaat af volgens het formulier, waarvan het model in bijlage VI is opgenomen.
(Amendement 41)
Artikel 55 bis (nieuw)
Artikel 55 bis
Een schikking die is bereikt overeenkomstig een door de Commissie van de Europese Gemeenschappen goedgekeurd alternatief systeem voor het oplossen van geschillen is uitvoerbaar onder dezelfde voorwaarden als authentieke akten.
(Amendement 30)
Artikel 57, alinea bis (nieuw)
Om vast te stellen of een trust is gevestigd in de verdragsluitende staat bij welks gerechten de zaak aanhangig is gemaakt, past het gerecht de regels van het voor hem geldende internationaal privaatrecht toe.
(Amendement 31)
Artikel 65
Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité een verslag in over de toepassing van deze verordening. Dit verslag gaat eventueel vergezeld van voorstellen tot wijziging van de verordening.
Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité een verslag in over de toepassing van deze verordening, waarin met name wordt ingegaan op de gevolgen voor kleine en middelgrote ondernemingen en consumenten . Dit verslag gaat eventueel vergezeld van voorstellen tot wijziging van de verordening.
(Amendement 32)
Artikel 67, eerste alinea
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening treedt in werking zes maanden na de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
(Amendement 33)
Bijlage II
De bevoegde gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij de in artikel 35 bedoelde verzoeken moeten worden ingediend, zijn:
De bevoegde gerechten, notarissen of bevoegde autoriteiten waarbij de in artikel 35 bedoelde verzoeken moeten worden ingediend, zijn:
(Amendement 34)
Bijlage VI, punt 3
   3. Autoriteit die aan de akte authenticiteit heeft verleend:
   3. Notaris of autoriteit die aan de akte authenticiteit heeft verleend:
   3.1. Autoriteit waarvoor de authentieke akte is verleden (indien van toepassing)
   3.1. Notaris of autoriteit waarvoor respectievelijk de authentieke akte is verleden (indien van toepassing)
   3.1.1. Benaming en hoedanigheid van de autoriteit:
   3.1.1. Benaming en hoedanigheid van de notaris of de autoriteit:
   3.1.2. Plaats van de autoriteit:
   3.1.2. Plaats van de notaris of de autoriteit:
   3.2. Autoriteit die de authentieke akte heeft geregistreerd (indien van toepassing)
   3.2. Autoriteit die de authentieke akte heeft geregistreerd (indien van toepassing)
   3.2.1. Soort autoriteit:
   3.2.1. Soort autoriteit:
   3.2.2. Plaats van de autoriteit:
   3.2.2. Plaats van de notaris of de autoriteit:

(1) PB C 376 E van 28.12.1999, blz. 1.


Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (COM(1999) 348 - C5-0169/1999 - 1999/0154(CNS) )

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

-  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(1999) 348 (1) ),

-  gelet op artikel 61, sub c) en artikel 67 van het EG-Verdrag,

-  geraadpleegd door de Raad (C5-0169/1999 ),

-  gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

-  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en interne markt en het advies van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken (A5-0253/2000 ),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer hij voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst dat de overlegprocedure wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

5.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 376 E van 28.12.1999, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid