Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2000 - Στρασβούργο
 Συμφωνία ΕE/Μάλτας * (Διαδικασία χωρίς έκθεση)
 Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου ***III
 Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Τουρκίας ***II
 Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων ***II
 MEDA: Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/96 *
 Αλιευτική συμφωνία ΕΕ/Δημοκρατίας της Γουϊνέας *
 Αλιευτική συμφωνία ΕΕ/Μαυρικίου *
 Δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση *
 Προτεραιότητες της Ένωσης όσον αφορά τις εξωτερικές δράσεις
 Παρατηρητήριο των μεταβολών της βιομηχανίας
 Κοινοτική πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα στην ψηφιακή εποχή
 Kοινωνικοοικονομική κατάσταση των σπουδαστών του προγράμματος Erasmus
 Διακίνηση και διαμονή των πολιτών της Ένωσης
Κείμενα (289 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου