Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2000/0810(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0388/2000

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0388/2000

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2001)0042

Hyväksytyt tekstit
Torstai 18. tammikuuta 2001 - Strasbourg
Pitkäaikaista oleskelua varten myönnettävä viisumi *
P5_TA(2001)0042A5-0388/2000
Teksti
 Päätöslauselma

Ranskan tasavallan aloite neuvoston asetuksen antamiseksi vapaasta liikkuvuudesta pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin nojalla (9667/2000 - C5-0374/2000 - 2000/0810(CNS) )

Aloitetta muutettiin seuraavasti:

Ranskan tasavallan ehdottama teksti(1)   Parlamentin tarkistukset
(Tarkistus 1)
Johdanto-osan ensimmäinen viite
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan ja 63 artiklan 3 kohdan a alakohdan ,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 3 kohdan,
(Tarkistus 2)
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
2a) Oleskelulupaansa odottavan pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn kansallisen viisumin haltijan, joka on kolmannen maan kansalainen, vapaa liikkuvuus ei saisi kärsiä sen vuoksi, että jäsenvaltioissa voimassa olevat oleskelulupien myöntämistä koskevat hallinnolliset menettelyt ovat perusteettoman raskaat.
(Tarkistus 3)
Johdanto-osan 3 kappale
   3) On aiheellista helpottaa oleskelulupaansa odottavien pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn kansallisen viisumin haltijoiden vapaata liikkuvuutta säätämällä, että kyseis viisumia , jonka nojalla voidaan tällä hetkellä kulkea ainoastaan kerran muiden jäsenvaltioiden alueiden kautta viisumin myöntäneen valtion alueelle pääsemiseksi, voidaan käyttää samanaikaisesti yhtenäisenä viisumina, joka kelpaa yhteen tai useampaan maahantuloon edellyttäen, että hakija täyttää 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyssä yleissopimuksessa määrätyt maahantulon ja oleskelun edellytykset.
   3) Näin ollen on aiheellista helpottaa oleskelulupaansa odottavien pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn kansallisen viisumin haltijoiden vapaata liikkuvuutta säätämällä, että kyseisellä viisumilla , jonka nojalla voidaan tällä hetkellä kulkea ainoastaan kerran muiden jäsenvaltioiden alueiden kautta viisumin myöntäneen valtion alueelle pääsemiseksi, on vapaata liikkuvuutta koskevissa asioissa sama arvo kuin oleskeluluvalla edellyttäen, että hakija täyttää 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan 1 kappaleen a, c ja e kohdassa määrätyt maahantulon edellytykset ja että häntä ei ole merkitty kyseisten jäsenvaltioiden kansallisiin maahantulokieltoluetteloihin .
(Tarkistus 4)
Johdanto-osan 4 kappale
   4) Kyseinen toimenpide on ensimmäinen vaihe pitkäaikaista oleskelua varten myönnettävien
kansallisten viisumien myöntämistä koskevien edellytysten yhdenmukaistamisessa.
   4) Kyseisen toimenpiteen tarkoituksena on helpottaa kolmansien maiden kansalaisten mahdollisuuksia liikkua vapaasti jäsenvaltioiden alueella enintään kolmen kuukauden ajan.
(Tarkistus 5)
1 artikla
Korvataan Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 18 artikla seuraavasti:
Lisätään Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 21 artiklaan 2a kappale seuraavasti:
"18 artikla
Viisumi pidempää kuin kolmen kuukauden oleskelua varten on kansallinen viisumi, jonka jokin jäsenvaltioista myöntää oman lainsäädäntönsä mukaisesti. Kyseistä viisumia voidaan käyttää samanaikaisesti kolmen kuukauden ajan sen ensimmäisestä voimassaolopäivästä yhtenäisenä viisumina, joka kelpaa yhteen tai useampaan maahantuloon edellyttäen, että sen haltija täyttää 5 artiklan 1 kappaleen a, c, d ja e kohdassa tarkoitetut maahantulon edellytykset. Päinvastaisessa tapauksessa kyseisen viisumin haltijalla on ainoastaan lupa kulkea muiden jäsenvaltioiden alueen kautta päästäkseen viisumin myöntäneen jäsenvaltion alueelle, paitsi jos hän ei täytä 5 artiklan 1 kappaleen a, d ja e kohdassa tarkoitettuja maahantulon edellytyksiä tai jos hänet on merkitty sen jäsenvaltion kansalliseen maahantulokieltoluetteloon, jonka alueen kautta hän haluaa kulkea.”
"2a. Edeltävää 1 kappaletta sovelletaan myös ulkomaalaisiin, joilla on jonkin jäsenvaltion myöntämä viisumi pitkäaikaista oleskelua varten mutta jotka odottavat oleskelulupansa myöntämistä.”
(Tarkistus 6)
2 artikla
Korvataan yhteisen konsuliohjeiston I osan 2.2 kohta seuraavasti:
Korvataan yhteisen konsuliohjeiston I osan 2.2 kohta seuraavasti:
"2.2 Viisumi pitkäaikaista oleskelua varten
"2.2 Viisumi pitkäaikaista oleskelua varten
Viisumi yli kolme kuukautta kestävää oleskelua varten on kansallinen viisumi, jonka kukin jäsenvaltio myöntää oman lainsäädäntönsä mukaisesti.
Viisumi yli kolme kuukautta kestävää oleskelua varten on kansallinen viisumi, jonka kukin jäsenvaltio myöntää oman lainsäädäntönsä mukaisesti.
Kyseistä viisumia voidaan kuitenkin käyttää samanaikaisesti kolmen kuukauden ajan sen ensimmäisestä voimassaolopäivästä yhtenäisenä viisumina, joka kelpaa yhteen tai useampaan maahantuloon edellyttäen, että sen haltija täyttää 5 artiklan 1 kappaleen a, c, d ja e kohdassa tarkoitetut ja tämän ohjeiston IV osassa esitetyt maahantulon edellytykset. Päinvastaisessa tapauksessa kyseisen viisumin haltijalla on ainoastaan lupa kulkea muiden jäsenvaltioiden alueen kautta päästäkseen viisumin myöntäneen jäsenvaltion alueelle, paitsi jos hän ei täytä 5 artiklan 1 kappaleen a, d ja e kohdassa tarkoitettuja maahantulon edellytyksiä tai jos hänet on merkitty sen jäsenvaltion kansalliseen maahantulokieltoluetteloon, jonka tai joiden alueen kautta hän haluaa kulkea.”
Kyseistä viisumia voidaan kuitenkin käyttää yhtenäisenä kauttakulku viisumina, jonka haltijalla on lupa kulkea viisumin myöntäneen jäsenvaltion alueelle, jos kauttakulku kestää enintään viisi päivää maahantulopäivästä, paitsi silloin, jos viisumin haltija ei täytä maahantulon edellytyksiä tai jos ne jäsenvaltiot, joiden kautta hän haluaa kulkea, ovat tehneet hänestä ilmoituksen maahantulokieltoa varten (ks. liite 4). Rekisteröidyttyään viisumin myöntäneen jäsenvaltion alueelle pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin haltijalla, joka odottaa oleskelulupaansa, on vapaata liikkuvuutta koskevissa asioissa samat oikeudet kuin oleskeluluvan haltijoilla. "

(1)EYVL C 200, 13.7.2000, s.4.


Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Ranskan tasavallan aloitteesta neuvoston asetuksen antamiseksi vapaasta liikkuvuudesta pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin nojalla (9667/2000 - C5-0374/2000 - 2000/0810(CNS) )

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

-  ottaa huomioon Ranskan tasavallan aloitteen (9667/2000)(1) ,

-  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan ja 63 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

-  neuvoston kuultua sitä EY:n perustamissopimuksen 67 artiklan mukaisesti (C5-0374/2000 ),

-  ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

-  ottaa huomioon oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

-  ottaa huomioon kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä vetoomusvaliokunnan lausunnon (A5-0388/2000 ),

1.  hyväksyy Ranskan tasavallan aloitteen näin muutettuna;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Ranskan tasavallan aloitteeseen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja Ranskan tasavallan hallitukselle.

(1) EYVL C 200, 13.7.2000, s. 4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö