Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2000/0810(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0388/2000

Ingivna texter :

A5-0388/2000

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P5_TA(2001)0042

Antagna texter
Torsdagen den 18 januari 2001 - Strasbourg
Visum för längre vistelser *
P5_TA(2001)0042A5-0388/2000
Text
 Resolution

Initiativ från Republiken Frankrike inför antagandet av rådets förordning om fri rörlighet med en visering för längre vistelser (9667/2000 - C5-0374/2000 - 2000/0810(CNS) )

Initiativet ändrades på följande sätt:

Initiativ från Republiken Frankrike (1)   Parlamentetsändringar
(Ändringsförslag 1)
Första ledet i beaktandemeningen
Med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 62.2b ii och 63.3 a i detta,
Med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.3 i detta,
(Ändringsförslag 2)
Skäl 2a (nytt)
2a. Åtgärder måste vidtas för att se till att medborgare från tredje land som innehar nationellt visum för längre vistelse utfärdat av en medlemsstat, och som väntar på sina uppehållstillstånd, får sin fria rörlighet kringskuren på grund av att de administrativa förfaranden som tillämpas i medlemsstaterna vid utfärdande av uppehållstillstånd är obefogat omständliga.
(Ändringsförslag 3)
Skäl 3
   3. Den fria rörligheten för innehavare av en nationell visering för längre vistelse, vilka väntar på sina uppehållstillstånd bör underlättas genom att viseringen , som för närvarande tillåter innehavaren att endast en gång passera genom de övriga medlemsstaternas territorium i avsikt att komma till det territorium som hör till den medlemsstat som utfärdat tillståndet, gäller även som en enhetlig visering för kortare vistelse , förutsatt att sökanden uppfyller de krav för inresa och vistelse som fastställs i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985, som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990.
   3. Den fria rörligheten för innehavare av nationellt visum för längre vistelse, vilka väntar på sina uppehållstillstånd bör därför underlättas genom att visumet , som för närvarande tillåter innehavaren att endast en gång passera genom de övriga medlemsstaternas territorium i avsikt att komma till det territorium som hör till den medlemsstat som utfärdat tillståndet, gäller på samma sätt som ett uppehållstillstånd i fråga om fri rörlighet , förutsatt att sökanden uppfyller de krav för inresa, angivna i artikel 5.1 och artikel 5.1 c-e, som fastställs i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985, som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990, och förutsatt att sökanden inte förekommer på de berörda medlemsstaternas spärrlistor .
(Ändringsförslag 4)
Skäl 4
   4. En sådan åtgärd är ett första steg på vägen mot en harmonisering av villkoren för utfärdande av nationella viseringar för längre vistelse .
   4. En sådan åtgärd syftar till att underlätta den fria rörligheten för medborgare i tredje land på medlemsstaternas territorier under en tid av högst tre månader .
(Ändringsförslag 5)
Artikel 1
Artikel 18 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet skall ersättas med följande:
I artikel 21 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet skall följande nya punkt 2a läggas till:
Artikel 18
En visering för vistelse som överstiger tre månader skall betraktas som nationellt uppehållstillstånd som beviljats av någon av medlemsstaterna i överensstämmelse med dennas lagstiftning. En sådan visering kan under tre månader från och med den dag den börjar att gälla ges giltighet även som en enhetlig visering för kortare vistelse, förutsatt att innehavaren uppfyller de inresevillkor som anges i artikel 5.1 a och artikel 5.1 c-e. Om så inte är fallet, ger viseringen innehavaren tillstånd endast att passera genom de övriga medlemsstaternas territorium i avsikt att komma till det territorium som hör till den medlemsstat som beviljat tillståndet, förutsatt att innehavaren uppfyller de inresevillkor som anges i artikel 5.1 a och artikel 5.1 d-e och inte är upptagen på spärrlistan i den medlemsstat vars territorium han önskar passera genom .
"2a. Punkt 1 skall även tillämpas på alla utlänningar som, i väntan på att deras uppehållstillstånd skall utfärdas, är innehavare av ett visum för längre vistelse utfärdat av en medlemsstat .”
(Ändringsförslag 6)
Artikel 2
Punkt 2.2 i del I i de gemensamma konsulära anvisningarna skall ersättas med följande:
Punkt 2.2 i del I i de gemensamma konsulära anvisningarna skall ersättas med följande:
”2.2 Visering för längre vistelse
”2.2 Visum för längre vistelse
För en vistelse på mer än tre månader skall en nationell visering utfärdas av respektive medlemsstat i enlighet med nationell lagstiftning.
För en vistelse på mer än tre månader skall nationellt visum utfärdas av respektive medlemsstat i enlighet med nationell lagstiftning.
Denna visering skall dock under tre månader från och med den första dagen för dess giltighetstid även gälla som en enhetlig visering för kortare vistelse, om innehavaren uppfyller de inresevillkor som anges i artikel 5.1 och artikel 5.1 c-e i konventionen och som återges i del IV i dessa anvisningar. Om så inte är fallet skall den endast ge innehavaren rätt att passera genom de övriga medlemsstaternas territorium i avsikt att komma till det territorium som hör till den medlemsstat som beviljat tillståndet, förutsatt att innehavaren uppfyller de inresevillkor som anges i artikel 5.1 a och artikel 5.1 d-e och inte är upptagen på spärrlistan i den medlemsstat vars territorium han önskar passera genom .”
Det skall dock gälla som enhetligt transitvisum, och ge innehavaren rätt att komma till det territorium som tillhör det medlemsland som utfärdat visumet, förutsatt att genomresans längd inte överstiger fem dagar från inresedatumet, och förutsatt att innehavaren uppfyller inresevillkoren och inte är upptagen på spärrlistan i den medlemsstat vars territorium han önskar genomresa (se bilaga 4).
Efter att han registrerats på territoriet som tillhör den medlemsstat som beviljat visumet, åtnjuter innehavaren av ett visum för längre vistelse, i väntan på sina uppehållstillstånd, samma rättigheter i fråga om fri rörlighet som dem som är innehavare av uppehållstillstånd .”

(1)EGT C 200, 13.7.2000, s. 4.


Europaparlamentets lagstiftningsresolution om initiativet från Republiken Frankrike inför antagandet av rådets förordning om fri rörlighet med en visering för längre vistelser (9667/2000 - C5-0374/2000 - 2000/0810(CNS) )

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-  med beaktande av initiativ från Republiken Frankrike (9667/2000)(1) ,

-  med beaktande av artiklarna 62.2 b ii och 63.3 a i EG-fördraget,

-  efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel 67 i EG-fördraget (C5-0374/2000 ),

-  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

-  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden om den föreslagna rättsliga grunden,

-  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för arbetsordningen (A5-0388/2000 ).

1.  Parlamentet godkänner Republiken Frankrikes initiativ såsom ändrat av parlamentet,

2.  uppmanar rådet att underrätta parlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt,

3.  uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om rådet har för avsikt att genomföra stora ändringar i Republiken Frankrikes initiativ,

4.  uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen och Republiken Frankrikes regering parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 200, 13.7.2000, s. 4.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy