Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2000/0158(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0148/2001

Ingivna texter :

A5-0148/2001

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P5_TA(2001)0246

Antagna texter
Tisdagen den 15 maj 2001 - Strasbourg
Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ***I
P5_TA(2001)0246A5-0148/2001
Text
 Resolution

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (KOM(2000) 347 - C5-0414/2000 - 2000/0158(COD) )

Förslaget ändrades på följande sätt:

Kommissionens förslag (1)   Parlamentetsändringar
Ändring 1
Skäl 8
   (8) Målet att uppnå en bättre hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kan inte på ett effektivt sätt uppnås av medlemsstaterna var för sig. Särskilt olikheter i medlemsstaternas tillämpning av principen om tillverkarens ansvar leder till att de ekonomiska aktörerna belastas olika hårt. Olikheterna i nationell politik avseende hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter gör de nationella återvinningsstrategierna mindre effektiva.
   (8) Målet att uppnå en bättre hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kan inte på ett effektivt sätt uppnås av medlemsstaterna var för sig. Särskilt olikheter i medlemsstaternas tillämpning av principen om tillverkarens ansvar leder till att de ekonomiska aktörerna belastas olika hårt. Olikheterna i nationell politik avseende hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter gör de nationella återvinningsstrategierna mindre effektiva. Därför bör de väsentliga kriterierna (begrepp, tillämpningsområde, insamlings- och återvinningsmål) harmoniseras på europeisk nivå.
Ändring 2
Skäl 8a (nytt)
(8a) Den vägledande principen bakom direktivet bör vara det utökade tillverkaransvaret. Direktivet bör också tillämpa principen om internalisering av externa kostnader.
Ändring 3
Skäl 9
   (9) Bestämmelserna i detta direktiv bör gälla produkter och tillverkare oberoende av försäljningsmetod, och även omfatta distansförsäljning och elektronisk handel.
   (9) Bestämmelserna i detta direktiv bör gälla produkter och tillverkare oberoende av försäljningsmetod, och även omfatta distansförsäljning och elektronisk handel. Man bör i samband med sådana försäljningsmetoder se till att skyldigheterna för tillverkare och distributörer utformas och genomförs på samma sätt för att förhindra att andra försäljningsmetoder får bära kostnaderna för omhändertagandet av produkter som köpts via distansförsäljning.
Ändring 4 + 5
Skäl 10
   (10) Detta direktiv bör omfatta alla elektriska och elektroniska produkter som används av konsumenter samt sådana elektriska och elektroniska produkter som är avsedda för yrkesmässig användning men som kan tänkas hamna i den kommunala avfallsströmmen. Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av annan gemenskapslagstiftning om säkerhets- och hälsokrav och särskild gemenskapslagstiftning om avfallshantering, särskilt rådets direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen, ändrat genom kommissionens direktiv 98/101/EG.
   (10) Detta direktiv bör omfatta alla elektriska och elektroniska produkter som används av konsumenter samt sådana elektriska och elektroniska produkter som är avsedda för yrkesmässig användning men som kan tänkas hamna i den kommunala avfallsströmmen. Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av annan nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning om säkerhets- och hälsokrav som skyddar alla personer som kommer i kontakt med avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter och särskild gemenskapslagstiftning om avfallshantering, särskilt rådets direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och ackumulatorer vilket innehåller vissa farliga ämnen, ändrat genom kommissionens direktiv 98/101/EG, och vilket snarast bör ses över mot bakgrund av detta direktiv.
Ändring 6
Skäl 11
   (11) Det är nödvändigt att så snart som möjligt lägga fram bestämmelser om konstruktion och tillverkning av elektriska och elektroniska apparater för att kunna minska miljöpåverkan under produkternas livscykel. För att uppnå allmän överensstämmelse mellan de direktiv som berör elektriska och elektroniska produkter bör denna lagstiftning utarbetas i enlighet med de principer som anges i rådets resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering och standarder .
   (11) Det är nödvändigt att kommissionen så snart som möjligt lägger fram bestämmelser om konstruktion och tillverkning av elektriska och elektroniska apparater för att kunna minska miljöpåverkan under produkternas livscykel. Medlemsstaterna bör uppmuntra utformning och tillverkning av elektriska och elektroniska produkter som tar tillvara möjligheterna att reparera, uppgradera, återanvända, ta isär och återvinna produkterna .
Ändring 7
Skäl 11a (nytt)
(11a) För att man skall kunna garantera hälsan hos och säkerheten för den distributionspersonal som är inblandad i återtagande och hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter bör medlemsstaterna, i enlighet med nationella hälso- och säkerhetsstandarder och de hälso- och säkerhetsstandarder som gäller inom unionen, fastställa på vilka villkor distributörerna kan vägra återtagande.
Ändring 9
Skäl 13
   (13) Ett insamlingsmål för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privathushållen bör fastställas , i syfte att uppnå gemenskapens fastställda skyddsnivå och harmoniserade miljömål, och framför allt för att se till att medlemsstaterna försöker inrätta effektiva insamlingssystem.
   (13) I syfte att uppnå gemenskapens fastställda skyddsnivå och harmoniserade miljömål bör medlemsstaterna se till att avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter inte längre bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall och att allt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samlas in separat . I syfte att se till att medlemsstaterna försöker inrätta effektiva insamlingssystem skall medlemsstaterna, utan att det påverkar målet att separat samla in allt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, lägga fram bevis på insamling av i genomsnitt minst sex kilo per invånare av sådant avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privathushåll .
Ändring 10
Skäl 13a (nytt)
(13a) I enlighet med riktlinjerna för den europeiska sysselsättningsstrategin bör uppmärksamhet ägnas åt att främja insatser för att till fullo utnyttja möjligheter till jobbskapandet på lokal nivå och i den sociala ekonomin. Uppmärksamhet skall ägnas åt vilken roll den sociala ekonomin har och möjligheterna till social sysselsättning i samband med insamling, separering, återanvändning, materialåtervinning och omhändertagande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
Ändring 90 och 94
Skäl 13a (nytt)
(13a) För att säkerställa en hög nivå av återanvändning bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att inrätta ett integrerat och adekvat nät av anläggningar för återanvändning. Nätverket måste möjliggöra separering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och som är lämpligt för återanvändning från avfall som inte är det, vilket skall ske på en av de närmast belägna, lämpliga anläggningarna innan det distribueras till en återvinningsanläggning.
Ändring 11
Skäl 14
   (14) Särskilt omhändertagande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter är nödvändigt för att undvika spridning av förorenande ämnen i det återvunna materialet eller i avfallsströmmen. Sådan behandling är dessutom det effektivaste sättet att se till att den fastställda skyddsnivån för gemenskapens miljö uppnås. Återvinningsanläggningarna bör uppfylla vissa minimikrav för att undvika negativa miljökonsekvenser i samband med omhändertagande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
   (14) Särskilt omhändertagande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter är nödvändigt för att undvika spridning av förorenande ämnen i det återvunna materialet eller i avfallsströmmen. Sådan behandling är dessutom det effektivaste sättet att se till att den fastställda skyddsnivån för gemenskapens miljö uppnås. Anläggningarna eller företagen som utför återvinnings- och behandlingsverksamheten måste uppfylla vissa minimikrav enligt certifierade miljöstyrningssystem för att undvika negativa miljökonsekvenser i samband med omhändertagande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Till förmån för ett högvärdigt miljöskydd bör medlemsstaterna se till att den återvinnings- och materialåtervinningsteknik som används motsvarar de senaste tekniska metoderna. Kommissionen bör dessutom lägga fram förslag om ytterligare harmonisering av bestämmelserna i medlemsstaterna angående anläggningar och förfaranden för materialåtervinning och behandling.
Ändring 12
Skäl 14a (nytt)
(14a) Arbetstagare som arbetar med insamling och behandling av avfall utsätts för ett särskilt stor mängd olika faktorer som påverkar hälsan negativt. För att undvika hälso- och säkerhetsproblem för dessa personer bör genomförandeåtgärderna också uppfylla principerna för förebyggande av risker i enlighet med artikel 6 i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 1 . Medlemsstaterna inrättar program som syftar till att tillstånd enligt artikel 5 i detta direktiv endast ges om man kan garantera att hälso- och säkerhetsbestämmelserna till skydd för de personer som arbetar där efterlevs och kan visa att dessa personer innehar den nödvändiga kompetensen. Minimikraven för yrkeskompetensen skall utarbetas.
1 EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.
Ändring 82 och 87
Skäl 15
   (15) En hög återvinningsnivå bör eftersträvas, främst genom återanvändning och materialåtervinning, och tillverkarna bör uppmuntras att integrera återvunnet material i nya produkter.
   15) Med undantag för sådana produkter som helt och hållet skall återanvändas, bör allt separat uppsamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter återvinnas, varvid en hög återvinningsnivå bör eftersträvas, främst genom återanvändning och materialåtervinning. Återanvändning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter och deras komponenter bör prioriteras. Dessutom bör tillverkarna uppmuntras att integrera återvunnet material i nya produkter. Målen för materialåtervinning och återanvändning bör vara rättsligt bindande. Medlemsstaterna bör dessutom överväga att införa särskilda mål för återanvändning av kompletta apparater och/eller komponenter beroende på produkttyp i syfte att motverka generering av avfall och främja återanvändning, under förutsättning att återanvändning endast uppmuntras om det inte finns någon motsvarande ny produkt på marknaden som har en tydlig miljöfördel när det gäller förbrukning av energi eller andra resurser, användning av farliga ämnen eller hållbar konstruktion. Det är viktigt att medlemsstaterna erkänner den viktiga roll ideella organisationer spelar i hela Europeiska unionen för att underlätta och främja återanvändning av produkter. Medlemsstaterna bör emellertid se till att dessa organisationer tillämpar samma standarder som de övriga återvinningsanläggningarna och att det inte förekommer någon snedvriden konkurrens.
Ändring 14
Skäl 15a (nytt)
(15a) Medlemsstaterna bör se till att använda elektriska och elektroniska produkter som förs ut till tredje land är lämpade och förutbestämda för återanvändning, och inte för återvinning, bortskaffande eller slutbearbetning.
Ändring 15
Skäl 16
   (16) De grundläggande principerna avseende finansiering av hanteringen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter bör fastställas på gemenskapsnivå, och finansieringssystemen bör främja höga insamlingskvoter samt tillämpningen av principen om tillverkarens ansvar. För att dra största möjliga nytta av principen om tillverkarens ansvar bör tillverkarna uppmuntras att ta sitt ansvar var och en för sig, förutsatt att de bidrar till att finansiera hanteringen av avfall från produkter som släppts ut på marknaden innan finansieringskravet i detta direktiv trätt i kraft.
   (16) De grundläggande principerna avseende finansiering av hanteringen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter bör fastställas på gemenskapsnivå, och finansieringssystemen bör främja höga insamlingskvoter samt tillämpningen av principen om tillverkarens ansvar.
Ändring 16
Skäl 17
   (17) Användarna av elektriska och elektroniska produkter i privathushållen bör ha möjlighet att lämna tillbaka produkter utan avgift. Tillverkarna bör därför finansiera omhändertagandet, återvinningen och bortskaffandet av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. För att minska de kostnader som uppstår för tillverkarna i samband med hantering av avfall från produkter som redan släppts ut på marknaden (historiskt avfall) skall en övergångsperiod på fem år efter det att direktivet träder i kraft medges . Ansvaret för finansieringen av hanteringen av historiskt avfall bör delas mellan alla tillverkare, och finansieringen bör organiseras antingen med hjälp av enskilda eller kollektiva system. Kollektiva system bör inte leda till att tillverkare, importörer och nya aktörer som är verksamma i små nischer eller som hanterar mycket små volymer utesluts.
   (17) Användarna av elektriska och elektroniska produkter i privathushållen bör ha möjlighet att lämna tillbaka produkter utan avgift. Tillverkarna bör därför finansiera insamlingen från och med insamlingspunkten, omhändertagandet, återvinningen och bortskaffandet av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. För att dra största möjliga nytta av principen om tillverkarens ansvar bör tillverkarna i den mån det är möjligt få stå för finansieringen var och en för sig . Ansvaret för finansieringen av hanteringen av avfall från produkter som redan släppts ut på marknaden (historiskt avfall) bör däremot delas mellan alla tillverkare, och finansieringen bör organiseras antingen med hjälp av enskilda eller kollektiva system.
Ändring 17
Skäl 17a (nytt)
(17a) Kostnaderna för insamling, behandling och miljövänligt bortskaffande bör inlemmas i produktpriset. De medlemsstater där andra finansieringsavtal redan föreligger innan detta direktiv träder i kraft bör ha möjlighet att behålla dessa avtal. Dessa skall dock utgöra föremål för en granskning och får gälla under högst tio år från det att detta direktiv trätt i kraft. Ansvaret för finansieringen av hantering av historiskt avfall skall vid den tidpunkt då kostnaderna uppstår delas kollektivt av alla tillverkare på marknaden i förhållande till deras respektive marknadsandel per produkttyp räknat i volym. Medlemsstaterna bör se till att tillverkarna under en övergångsperiod anpassad till produkternas genomsnittliga livslängd, men inte längre än tio år från detta direktivs ikraftträdande, har möjlighet att på frivillig basis visa konsumenterna kostnaderna för insamling, omhändertagande och miljövänligt bortskaffande av historiskt avfall vid försäljning av nya produkter. De tillverkare som utnyttjar denna bestämmelse måste garantera att de kostnader som uppges motsvarar de faktiska kostnader som uppstått.
Ändring 18
Skäl 18
   (18) Förutsättningen för att insamlingen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter skall lyckas är att användarna informeras om insamlingssystemen och om sin roll i hanteringen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Sådan information till användarna förutsätter korrekt märkning av sådana elektriska och elektroniska produkter som lätt kan hamna i soptunnor eller på annat sätt nå ut i den kommunala avfallsströmmen.
   (18) Förutsättningen för att insamlingen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter skall lyckas är att användarna informeras om ansvaret för att uttjänta produkter inte längre bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall och att alla uttjänta produkter i fortsättningen samlas in separat, samt om insamlingssystemen och om sin roll i hanteringen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Sådan information till användarna förutsätter korrekt märkning av sådana elektriska och elektroniska produkter som lätt kan hamna i soptunnor eller på annat sätt nå ut i den kommunala avfallsströmmen.
Ändring 19
Skäl 19
   (19) Det är viktigt att tillverkarna tillhandahåller information till behandlingsanläggningarna för att underlätta hanteringen och omhändertagandet av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
   (19) Det är viktigt att tillverkarna tillhandahåller information för identifiering av komponenter och material för att underlätta hanteringen, däribland återanvändningen, återvinningen och det miljövänliga omhändertagandet av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
Ändring 20
Skäl 19a (nytt)
(19a) Medlemsstaterna bör se till att det finns system för att inspektera och övervaka att kraven i detta direktiv genomförs korrekt.
Ändring 21
Skäl 20
   (20) Det krävs uppgifter om vilken mängd och hur många ton elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden i gemenskapen, samt om insamlings- och återvinningskvoterna för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, för att insamlingssystemens framgångar skall kunna övervakas .
   (20) Det krävs uppgifter om vilken mängd och hur många ton elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden i gemenskapen, samt om insamlings-, återvinnings- , återanvändnings- (medräknat återanvändning av hela apparater) och exportkvoterna för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, för att man skall kunna övervaka att detta direktivs mål uppnås .
Ändring 22
Artikel 1
Detta direktiv har i första hand till ändamål att motverka generering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och som syftar dessutom till återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning av sådant avfall för att minska avfallsmängden. Det syftar också till att förbättra miljöprestandan för alla ekonomiska aktörer som på något sätt är inblandade i de elektriska och elektroniska produkternas livscykel, inte minst de aktörer som direkt sysslar med omhändertagande av avfall från sådana produkter.
Detta direktiv har i första hand till ändamål att motverka generering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och som syftar dessutom till återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning av sådant avfall för att minska avfallsmängden. Det syftar också till att förbättra miljöprestandan för alla berörda parter som på något sätt är inblandade i de elektriska och elektroniska produkternas livscykel, inte minst de aktörer som direkt sysslar med omhändertagande av avfall från sådana produkter.
Ändring 23
Artikel 2, punkt 1
   1. Detta direktiv gäller de elektriska och elektroniska produkter som omfattas av de kategorier som förtecknas i bilaga IA.
   1. Detta direktiv gäller de elektriska och elektroniska produkter som omfattas av de kategorier som förtecknas i bilaga IA, samt det avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, medräknat kablar, komponenter eller reservdelar, oberoende av hur produkten skötts eller reparerats under användningen eller om den utrustats med tillverkarproducerade komponenter eller andra komponenter, vars inbyggnad som komponent eller reservdel är förenlig med de tillämpliga gemenskapsbestämmelserna eller nationella bestämmelserna .
Ändring 24
Artikel 2, punkt 2
   2. Artikel 4.1, 4.3, 4.4 och 4.5 samt artiklarna 7 och 9 skall inte tillämpas på elektriska och elektroniska produkter som omfattas av någon av kategorierna 8, 9 eller 10 i bilaga IA.
utgår
Ändring 26
Artikel 3, led b
   b) avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter: elektriska och elektroniska produkter som enligt definitionen i artikel 1 a i direktiv 75/442/EEG är avfall, inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som utgör del av produkten då denna kasseras ,
   b) avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter: elektriska och elektroniska produkter som enligt definitionen i artikel 1 a i direktiv 75/442/EEG är avfall, inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror,
Ändring 27
Artikel 3, led d
   d) återanvändning: varje handling genom vilken avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter eller komponenter av sådana produkter används för samma syfte som de ursprungligen var avsedda för, inklusive fortsatt användning av kasserade elektriska och elektroniska produkter som lämnats in till insamlingsplatser, återförsäljare, återvinningsföretag eller tillverkare,
   d) återanvändning: varje handling genom vilken avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter eller komponenter av sådana produkter används för samma syfte som de ursprungligen var avsedda för, inklusive fortsatt användning av kasserade elektriska och elektroniska produkter, antingen kompletta apparater eller komponenter, som lämnats in till insamlingsplatser, återförsäljare, återvinningsföretag eller tillverkare,
Ändring 28
Artikel 3, led j inledningen och i
   j) tillverkare: den som
   j) "tillverkare”: den som, oavsett vilken försäljningsmetod som används, inbegripet distanskommunikation enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal 1 :
   i) tillverkar och säljer elektriska och elektroniska produkter under egen varubeteckning, oberoende av försäljningsmetod, inklusive distansförsäljning och elektronisk handel,
   i) tillverkar och säljer elektriska och elektroniska produkter i en medlemsstat under egen varubeteckning,
1 EGT L 144, 4.6.1997, s. 19.
Ändring 29
Artikel 3, led j, led ii
   ii) under sin egen varubeteckning återförsäljer produkter som tillverkats av andra leverantörer, oberoende av försäljningsmetod, inklusive distansförsäljning och elektronisk handel,
   ii) under sin egen varubeteckning återförsäljer produkter som tillverkats av andra leverantörer, oberoende av försäljningsmetod, varvid återförsäljaren inte skall ses som tillverkare såvida tillverkarens varubeteckning förekommer på produkten i enlighet med punkt i),
Ändring 25
Artikel 3, led j, led iii
   iii) yrkesmässigt importerar elektriska och elektroniska produkter till en medlemsstat;
   iii) yrkesmässigt importerar elektriska och elektroniska produkter till en medlemsstat;om en tillverkare levererar och/eller tillhandahåller och/eller distribuerar elektriska eller elektroniska produkter (eller produkter som innehåller elektriska och elektroniska produkter) som den personen har importerat till en annan person i en medlemsstat ("förste innehavare”) inom ramen för eller i enlighet med ett finansavtal, skall den förste innehavaren betraktas som den som importerar på yrkesmässig basis enligt detta direktiv.
Ändring 30
Artikel 3, led j, led iiia (nytt)
   iiia) ombesörjer service och underhåll av elektriska och elektroniska produkter enligt överenskommelse med tillverkare, importör eller försäljare, då den elektriska eller elektroniska produkten säljs genom distansförsäljning och elektronisk handel som inte omfattas av (i) till (iii).
Ändring 31
Artikel 3, led ma (nytt)
   ma) "finansavtal” innebär lån, leasing, hyrning, avbetalningsköp eller arrangemang som hänför sig till en produkt, oavsett om villkoren i det avtalet eller arrangemanget eller ett parallellavtal eller -arrangemang erfordrar att överlåtelse av produkten kommer att eller kan äga rum.
Ändring 32
Artikel 3, led mb (nytt)
   mb) "insamlingspunkt”: varje anläggning som återtar avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från den slutlige innehavaren. Återförsäljare kan även betraktas som insamlingspunkter.
Ändring 33
Artikel 3, led mc (nytt)
   mc) "enskild finansiering”: varje enskild tillverkare ansvarar för kostnader förknippade med sina egna produkter.
Ändring 34
Artikel 3, punkt md (ny)
   md) ”innehavare”: den som är innehavare eller slutanvändare av elektrisk och elektronisk utrustning; innehavare kan utgöras av privata hushåll, distributörer, kommuner eller andra personer som innehar elektrisk och elektronisk utrustning eller som tar emot avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
Ändring 35, 78 och 95
Artikel 4
(-1) Medlemsstaterna skall se till att elektriska eller elektroniska produkter senast.... [30 månader efter direktivets ikraftträdande[ inte längre bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall och att allt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samlas in separat.
   1. Medlemsstaterna skall se till att det inrättas system som gör det möjligt för slutanvändarna och distributörerna att avgiftsfritt lämna tillbaka elektriska och elektroniska produkter från privata hushåll. Medlemsstaterna skall se till att det i förhållande till befolkningstätheten finns ett nödvändigt antal insamlingsanläggningar som är lätt tillgängliga.
   1. Medlemsstaterna skall se till att det senast.... [30 månader efter direktivets ikraftträdande[ inrättas system som gör det möjligt för slutanvändarna och distributörerna att avgiftsfritt lämna tillbaka elektriska och elektroniska produkter från privata hushåll. Systemen kan omfatta såväl hämtning av avfall från privathushåll som inrättande av insamlingspunkter. Medlemsstaterna skall se till att det ovannämnda datum i förhållande till befolkningstätheten finns ett nödvändigt antal insamlingsanläggningar som är lätt tillgängliga.
1a. Tillverkare kan, på grund av de bördor som åläggs återförsäljarna enligt direktivet, komma överens med återförsäljarna om centraliserade insamlingspunkter i enlighet med kraven i punkt 1.
   2. Medlemsstaterna skall se till att distributörer som tillhandahåller en ny produkt erbjuder sig att avgiftsfritt ta emot liknande elektriska och elektroniska produkter från privathushåll, förutsatt att produkterna är fria från föroreningar, inbegripet radioaktiv och biologisk kontaminering .
   2. Medlemsstaterna skall se till att distributörer som tillhandahåller en ny produkt senast.... [30 månader efter direktivets ikraftträdande[ erbjuder sig att avgiftsfritt ta emot liknande elektriska och elektroniska produkter från privathushåll.
Medlemsstaterna får frångå denna bestämmelse förutsatt att de kan garantera att detta inte leder till att det blir svårare för konsumenterna att lämna tillbaka avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och att sådana ordningar är kostnadsfria för konsumenterna.
Distributörerna får i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG och EU:s eller nationella hälso- och säkerhetsstandarder vägra att ta tillbaka avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter om det anses vara förorenat, radioaktiv och biologisk kontaminering inbegripen, eller farligt och således kan utgöra en hälso- eller säkerhetsrisk för personalen.
2a. Medlemsstaterna skall se till att avfall från elektriska och elektroniska produkter som anses vara förorenade utifrån, inbegripet radioaktiv och biologisk kontaminering, eller farliga och som kan innebära en hälso- och säkerhetsrisk för personalen, skall återtas i särskilda insamlingsanläggningar vars personal är utbildad för uppgiften och utrustade med nödvändig modern teknik.
   3. Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna tillhandahåller insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från andra användare än privathushåll. Det skall vara tillåtet för tillverkarna att på frivillig och individuell bas upprätta och driva system för återlämnande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privathushåll.
   3. Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna tillhandahåller insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från andra användare än privathushåll. Det skall vara tillåtet för tillverkarna att på frivillig bas upprätta och driva system för återlämnande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privathushåll. Därvid är de också skyldiga att bedriva återvinningen i enlighet med certifierade miljöstyrningssystem. Medlemsstaterna skall se till att insamlingen kan ske kollektivt och/eller enskilt.
   4. Medlemsstaterna skall se till att allt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som samlas in vidarebefordras till auktoriserade återvinningsanläggningar. Uppsamling och transport av separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter skall genomföras på ett sätt som i praktiken möjliggör återanvändning eller materialåtervinning av sådana komponenter och hela apparater som eventuellt kan återanvändas eller materialåtervinnas.
   4. Medlemsstaterna skall se till att allt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som samlas in, med undantag av sådana produkter som återanvänds som kompletta produkter, vidarebefordras till auktoriserade återvinningsanläggningar. Uppsamling och transport av separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter skall genomföras på ett sätt som i praktiken möjliggör återanvändning eller materialåtervinning av sådana komponenter och hela apparater som eventuellt kan återanvändas eller materialåtervinnas. Medlemsstaterna skall se till att använda elektriska och elektroniska produkter som förs ut till tredje land är lämpade och förutbestämda för återanvändning, och inte för återvinning, bortskaffande eller slutbearbetning.
   5. Medlemsstaterna skall senast till den 31 december 2005 försöka uppnå en minimikvot av separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privathushållen på i genomsnitt 4 kg per invånare och år.
   5. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1a skall medlemsstaterna säkerställa att det senast till den 31 december 2005 kan påvisas att man uppnått en kvot av separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privathushållen på i genomsnitt 6 kg per invånare och år.
Så snart det är möjligt att på grundval av de upplysningar som avses i artikel 11 fastställa ett insamlingsmål för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privathushåll uttryckt i procent av mängden elektriska och elektroniska produkter som säljs till privathushåll, skall Europaparlamentet och rådet på förslag från kommissionen och med beaktande av de tekniska och ekonomiska erfarenheterna i medlemsstaterna fastställa ett sådant obligatoriskt mål .
På grundval av de upplysningar som avses i artikel 11 skall Europaparlamentet och rådet på förslag från kommissionen och med beaktande av erfarenheterna i medlemsstaterna senast den 31 december 2007 fastställa en ny kvot för åren efter 2008 . Denna skall vara utformad som en procentsats av mängden elektriska och elektroniska produkter som sålts till hushållen under de föregående åren.
Ändring 36
Artikel 4, punkt 5a (ny)
5a. Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna kan inrätta systemen för avfallshantering kollektivt eller enskilt.
Ändring 37 och 76
Artikel 5
   1. Medlemsstaterna skall se till att tillverkare inrättar system för omhändertagande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. För att säkerställa att artikel 4 i direktiv 75/442/EEG följs skall behandlingen minst omfatta avlägsnande av alla vätskor samt selektiv behandling i enlighet med bilaga II till det här direktivet, förutsatt att återanvändning och materialåtervinning av komponenter eller hela apparater inte hindras.
   1. Medlemsstaterna skall se till att tillverkare inrättar system för omhändertagande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och att de använder återvinnings- och materialåtervinningsteknik som motsvarar den senaste tekniska utvecklingen. Tillverkarna får inrätta systemen kollektivt och/eller enskilt . För att säkerställa att artikel 4 i direktiv 75/442/EEG följs skall behandlingen minst omfatta avlägsnande av alla vätskor samt selektiv behandling i enlighet med bilaga II till det här direktivet, förutsatt att återanvändning och materialåtervinning av komponenter eller hela apparater inte hindras, eller förutsatt att man i enlighet med förfarandet i artikel 14.2 fastställt att miljöpåverkan minskar jämfört med selektiv behandling enligt bilaga II. .
   2. Medlemsstaterna skall se till att varje inrättning eller företag som hanterar uttjänta produkter får tillstånd från behöriga myndigheter, i enlighet med artiklarna 9, 10 och 11 i direktiv 75/442/EEG .
   2. Medlemsstaterna skall se till att varje inrättning eller företag som hanterar uttjänta produkter får tillstånd från behöriga myndigheter, i enlighet med artiklarna 9, 10 och 11 i direktiv 75/442/EEG .
Det undantag från de tillståndskrav som anges i artikel 11.1 b i direktiv 75/442/EEG kan gälla för återvinningsverksamhet avseende avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter om de behöriga myndigheterna genomför en inspektion före registreringen för att säkerställa att artikel 4 i direktiv 75/442/EEG följs.
Det undantag från de tillståndskrav som anges i artikel 11.1 b i direktiv 75/442/EEG kan gälla för återvinningsverksamhet avseende avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter om de behöriga myndigheterna genomför en inspektion före registreringen för att säkerställa att artikel 4 i direktiv 75/442/EEG följs.
Vid denna inspektion skall följande kontrolleras:
Vid denna inspektion skall följande kontrolleras:
   a) Vilken typ och vilka mängder av avfall som skall omhändertas.
   a) Vilken typ och vilka mängder av avfall som skall omhändertas.
   b) Allmänna tekniska krav som skall uppfyllas.
   b) Allmänna tekniska krav som skall uppfyllas .
   c) Säkerhetsåtgärder som skall vidtas.
   c) Säkerhetsåtgärder som skall vidtas och även åtgärder för att skydda arbetstagarnas hälsa .
Inspektionen skall genomföras en gång per år och medlemsstaterna skall överlämna resultaten till kommissionen.
Inspektionen skall genomföras en gång per år och medlemsstaterna skall överlämna resultaten till kommissionen.
   3. Medlemsstaterna skall se till att alla företag som genomför omhändertagandet lagrar och hanterar avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter i enlighet med de tekniska krav som anges i bilaga III.
   3. Medlemsstaterna skall se till att alla företag som genomför omhändertagandet lagrar och hanterar avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter i enlighet med de tekniska krav som anges i bilaga III.
   4. Medlemsstaterna skall säkerställa att det tillstånd som avses i punkt 2 omfattar alla de villkor som behövs för att kraven i punkterna 1 och 3 samt i artikel 6 skall följas.
   4. Medlemsstaterna skall säkerställa att det tillstånd som avses i punkt 2 omfattar alla de villkor som behövs för att kraven i punkterna 1 och 3 samt i artikel 6 skall följas.
   5. Omhändertagandet kan även genomföras utanför den berörda medlemsstaten eller utanför gemenskapen under förutsättning att transporten av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter är förenlig med rådets förordning (EEG) nr 259/93.
   5. Omhändertagandet kan även genomföras utanför den berörda medlemsstaten eller utanför gemenskapen under förutsättning att transporten av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter är förenlig med rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen 1 . I detta fall skall medlemsstaterna se till att tillverkarna levererar avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter till inrättningar eller företag som uppfyller vissa minimistandarder, i enlighet med de villkor som avses i denna artikel, om inte bevis för återanvändning av hela produkter kan läggas fram. I enlighet med rådets förordning (EEG) nr 259/93 får medlemsstaterna förbjuda transporter om de minimistandarder för kvaliteten på omhändertagande som avses i punkt 1 inte är uppfyllda.
5a. Medlemsstaterna skall försöka se till att inrättningar och företag som sysslar med omhändertagande inför certifierade miljöstyrningssystem.
_______________________
1 EGT L 30, 6.2.1993, s. 1.
Ändring 38
Artikel 6, punkt 1a (ny)
1a. Medlemsstaterna skall sörja för att allt separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter återvinns och att största möjliga återanvändnings- och materialåtervinningskvot uppnås. Produkter som helt och hållet återanvänds undantas från denna bestämmelse.
Ändring 39
Artikel 6, punkt 2
   2. Medlemsstaterna säkerställa att följande mål när det gäller separat insamlat avfall uppnås av tillverkarna senast den 31 december 2005:
   2. Medlemsstaterna säkerställa att följande mål när det gäller separat insamlat avfall, den totala vikten av all återanvänd utrustning borträknad, uppnås av tillverkarna senast 31 december 2005:
   a) För elektriska och elektroniska produkter som omfattas av kategori 1 (stora hushållsapparater) i bilaga IA skall återvinningskvoten ökas till minst 80 % av varje produkts genomsnittliga vikt och återanvändningen och materialåtervinningen av komponenter, material och ämnen skall ökas till minst 75 % av den genomsnittliga vikten för varje produkt.
   a) För elektriska och elektroniska produkter som omfattas av kategori 1 (stora hushållsapparater) och 10 (försäljningsautomater) i bilaga IA skall återvinningskvoten ökas till minst 90 % av varje produkts genomsnittliga vikt och återanvändningen och materialåtervinningen av komponenter, material och ämnen skall ökas till minst 85 % av den genomsnittliga vikten för varje produkt.
   b) För elektriska och elektroniska produkter som omfattas av kategori 2, 4 , 6 och 7 i bilaga IA, med undantag för produkter som innehåller katodstrålerör, skall återvinningskvoten uppgå till minst 60 % av varje produkts vikt och återanvändningen och materialåtervinningen av komponenter, material och ämnen skall ökas till minst 50 % av varje produkts vikt.
   b) För elektriska och elektroniska produkter som omfattas av kategori 2, 5 , 6, 7 och 9 i bilaga IA, med undantag för produkter som innehåller katodstrålerör, skall återvinningskvoten uppgå till minst 70 % av varje produkts genomsnittliga vikt och återanvändningen och materialåtervinningen av komponenter, material och ämnen skall ökas till minst 60 % av varje produkts genomsnittliga vikt.
   c) För elektriska och elektroniska produkter som omfattas av kategori 3 i bilaga IA, med undantag för produkter som innehåller katodstrålerör, skall återvinningskvoten uppgå till minst 75 % av varje produkts vikt och återanvändningen och materialåtervinningen av komponenter, material och ämnen skall ökas till minst 65 % av varje produkts vikt.
   c) För elektriska och elektroniska produkter som omfattas av kategori 3 och 4 i bilaga IA, med undantag för produkter som innehåller katodstrålerör, skall återvinningskvoten uppgå till minst 85 % av varje produkts genomsnittliga vikt och återanvändningen och materialåtervinningen av komponenter, material och ämnen skall ökas till minst 70 % av varje produkts genomsnittliga vikt.
   d) För gasurladdningslampor skall kvoten för återanvändning och materialåtervinning av komponenter, material och ämnen uppnå minst 80 % av lampornas sammanlagda vikt .
   d) För gasurladdningslampor skall kvoten för återanvändning och materialåtervinning av komponenter, material och ämnen uppnå minst 85 % av lampornas sammanlagda genomsnittsvikt .
   e) För elektriska och elektroniska produkter som innehåller katodstrålerör skall återvinningskvoten ökas till minst 75 % av varje produkts genomsnittliga vikt och återanvändningen och materialåtervinningen av komponenter, material och ämnen skall ökas till minst 70 % av den genomsnittliga vikten för varje produkt.
   e) För elektriska och elektroniska produkter som innehåller katodstrålerör skall återvinningskvoten ökas till minst 80 % av varje produkts genomsnittliga vikt och återanvändningen och materialåtervinningen av komponenter, material och ämnen skall ökas till minst 75 % av den genomsnittliga vikten för varje produkt.
Ändring 40
Artikel 6, punkt 2a (ny)
2a) För elektriska och elektroniska produkter som i jämförelse med konventionella produkter med samma eller liknande användning uppvisar en påvisbar miljöfördel (exempelvis mindre förbrukning av energi, vatten eller andra resurser) eller för grundläggande innovationer som möjliggör en vidareutveckling av befintliga tillämpningar eller ger möjlighet till nya tillämpningsområden skall återvinningskvoten enligt det förfarande som anges i artikel 14.2 uppgå till minst 75 % av varje produkts vikt.
Ändring 41
Artikel 6, punkt 3
   3. Senast den 31 december 2004 skall närmare bestämmelser för att övervaka huruvida medlemsstaterna uppnår de mål som avses i punkt 2 i denna artikel antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 14.2.
   3. Senast den 31 december 2004 skall närmare bestämmelser för beräkning av målen som avses i punkt 2 i denna artikel och för att övervaka huruvida medlemsstaterna uppnår dessa mål antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 14.2.
Ändring 42
Artikel 6, punkt 4
   4. Europaparlamentet och rådet skall på förslag från kommissionen uppställa mål för återvinning, återanvändning och materialåtervinning för åren efter 2008.
   4. Europaparlamentet och rådet skall på förslag från kommissionen uppställa mål för återvinning, återanvändning (av kompletta apparater och komponenter) och materialåtervinning av samtliga kategorier i bilaga I A för åren efter 2008. Detta skall göras med hänsyn till miljönyttan hos elektriska och elektroniska produkter som används, såsom förbättrad resurseffektivitet som en följd av utvecklingen av material och teknik, varvid hänsyn skall tas till den tekniska utvecklingen inom återanvändning, återvinning, materialåtervinning, produkter och material samt till de erfarenheter som gjorts av medlemsstaterna och näringslivet.
Ändring 43
Artikel 6, punkt 4a (ny)
4a. Medlemsstaterna skall också aktivt främja utvecklingen av ny teknik för återvinning, materialåtervinning och omhändertagande.
Ändring 44
Artikel 7, punkt 2
   2. Medlemsstaterna skall se till att tillverkare fem år efter ikraftträdandet av detta direktiv tillhandahåller finansiering av uppsamlingen av det avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privata hushåll som tillhandahålls vid de insamlingspunkter som upprättats i enlighet med artikel 4.1, samt för omhändertagande, återvinning och miljövänligt bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
   2. Medlemsstaterna skall se till att tillverkare 30 månader efter ikraftträdandet av detta direktiv tillhandahåller finansiering av uppsamlingen av det avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privata hushåll som tillhandahålls vid de insamlingspunkter som upprättats i enlighet med artikel 4.1, samt för omhändertagande, återvinning och miljövänligt bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
Om medlemsstaterna i enlighet med artikel 4.1 har inrättat system för hämtning av avfall från privathushållen och för vidarebefordran till insamlingspunkter kan också tillverkarna komma ifråga för finansiering eller delfinansiering.
Ändring 93
Artikel 7, punkt 3, stycke 1
   3. Den finansiering som avses i punkt 2 får tillhandahållas genom kollektiva eller enskilda system . Det får inte förekomma någon diskriminering mellan tillverkare som väljer kollektiva system och de som väljer enskilda system .
   3. Medlemsstaterna skall ombesörja att den finansiering som avses i punkt 2 tillhandahålls på enskild basis . I detta syfte skall medlemsstaterna se till att tillverkarna upprättar nödvändiga garantier för att säkerställa finansieringen av hanteringen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter .
En medlemsstat får, efter att ha begärt det av kommissionen, tillåta kollektiv finansiering om den kan visa att införande av enskild finansiering skulle medföra oproportionerligt höga kostnader.
Ändring 46
Artikel 7, punkt 3, stycke 2
Kostnaderna för insamling, omhändertagande och miljövänligt bortskaffande skall ingå i produktens pris.
Medlemsstater där det redan före direktivets ikraftträdande föreligger finansieringsavtal får behålla dessa avtal. Dessa skall dock utgöra föremål för en granskning och får gälla under högst tio år från det att detta direktiv trätt i kraft.
Ansvaret för finansieringen av hanteringen av avfall från produkter som släppts ut på marknaden före utgången av den period som avses i punkt 2 (historiskt avfall) skall delas av alla tillverkare på marknaden. Om tillverkare som valt enskilda system inte kan bevisa att de tar sin del av ansvaret för det historiska avfallet skall de bidra till finansieringen av ett alternativt system.
Ansvaret för finansieringen av hanteringen av avfall från produkter som släppts ut på marknaden före utgången av den period som avses i punkt 2 (historiskt avfall) skall delas kollektivt av alla tillverkare som fanns på marknaden vid den tidpunkt då kostnaden uppstod i förhållande till deras respektive marknadsandel per produkttyp räknat i volym .
3a. Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna under en övergångsperiod anpassad till produkternas genomsnittliga livslängd, men inte längre än tio år från detta direktivs ikraftträdande, har möjlighet att på frivillig basis visa konsumenterna kostnaderna för insamling, omhändertagande och miljövänligt bortskaffande av historiskt avfall vid försäljning av nya produkter. De tillverkare som utnyttjar denna bestämmelse skall garantera att de kostnader som uppges motsvarar de faktiska kostnader som uppstått.
Ändring 47
Artikel 9, punkt 1, led -a (nytt)
   - a) Skyldigheten att inte längre bortskaffa avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter tillsammans med osorterat hushållsavfall utan att framöver uppsamla allt sådant avfall separat.
Ändring 48
Artikel 9, punkt 1, led b
   b) Användarnas egen roll i återanvändningen, materialåtervinningen och de övriga formerna av avfallsåtervinning av elektriska och elektroniska produkter.
   b) Användarnas egen roll i fråga om att bidra till en minskning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, samt till återanvändningen, materialåtervinningen och de övriga formerna av avfallsåtervinning av elektriska och elektroniska produkter.
Ändring 49
Artikel 9, punkt 1, led ca (nytt)
   ca) Den negativa miljöpåverkan som avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kan ha om det inte bortskaffas i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.
Ändring 50
Artikel 9, punkt 1, led cb (nytt)
   cb) Förekomsten av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
Ändring 96
Artikel 9, punkt 1, led ca (nytt)
   ca) i vilken omfattning elektriska och elektroniska produkter i privathushåll kan återvinnas, i form av ett histogram eller annan indikator.
Ändring 51
Artikel 9, punkt 2
   2. Medlemsstaterna skall uppmuntra konsumenterna att bidra till insamling, hantering och återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
   2. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att konsumenterna bidrar till insamling och återanvändning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
Därutöver kan medlemsstaterna införa ytterligare bestämmelser för att möjliggöra sanktioner mot konsumenter som inte efterlever skyldigheten att samla in och bortskaffa avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter separat.
Ändring 52
Artikel 9, punkt 3
   3. Medlemsstaterna skall i syfte att uppnå höga insamlingskvoter se till att tillverkarna märker sådan elektrisk och elektronisk utrustning som normalt sett skulle kunna hamna i soptunnor eller liknande former av insamling av hushållsavfall med den symbol som visas i bilaga IV. I undantagsfall skall symbolen, om det behövs på grund av produktens storlek eller funktion, tryckas på den elektriska eller elektroniska apparatens förpackning.
   3. Medlemsstaterna skall, med hänsyn till att avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter inte längre får bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall och att allt sådant framtida avfall skall uppsamlas separat, se till att tillverkarna märker sådan elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden från och med ....[30 månader efter detta direktivs ikraftträdande[ med den symbol som visas i bilaga IV. I undantagsfall skall symbolen, om det behövs på grund av produktens storlek eller funktion, tryckas på den elektriska eller elektroniska apparatens förpackning.
Ändring 75
Artikel 9 punkt 3a (ny)
Medlemsstaterna skall se till att tillverkare av elektrisk eller elektronisk utrustning som kommit ut på marknaden efter den ... [30 månader efter detta direktivs ikraftträdande[ är lätt identifierbara genom märkning av utrustningen. För att man entydigt skall kunna avgöra när en produkt släppts ut på marknaden skall det även anges i märkningen att produkten släppts ut på marknaden efter den ... [30 månader efter detta direktivs ikraftträdande[.
Ändring 54
Artikel 10
Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna tillhandahåller sådan information som återvinningsanläggningarna behöver och som tydligt anger vilka komponenter och material som ingår i de elektriska och elektroniska produkterna, och var det kan finnas farliga ämnen och preparat i dessa produkter.
Medlemsstaterna skall se till att tillverkarna tillhandahåller sådan information som centren för återanvändning samt anläggningarna för återvinning och materialåtervinning behöver och som tydligt anger vilka komponenter och material som ingår i de elektriska och elektroniska produkterna, och var det kan finnas farliga ämnen och preparat i dessa produkter. Tillverkarna skall tillhandahålla handböcker för underhåll, återanvändning, uppgradering och reparation.
Ändring 55
Artikel 10a (ny)
Artikel 10a
Distansförsäljning
Om en tillverkare avyttrar elektriska eller elektroniska produkter som genom distansförsäljning införs på gemenskapens territorium, skall tillverkaren för medlemsstaternas ansvariga tillsynsmyndigheter uppge ett företag som har sitt säte i en medlemsstat och som skall ha medansvar för de skyldigheter för tillverkare som anges i detta direktiv samt förfoga över tillräckliga ekonomiska resurser för den uppgiften.
Ändring 56
Artikel 11, punkt 1
   1. Medlemsstaterna skall varje år till kommissionen lämna upplysningar om vilka mängder och kategorier av elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden, samlats in och återvunnits inom medlemsstaterna, uttryckt både i antal och i vikt.
   1. Medlemsstaterna skall upprätta ett register över tillverkare och varje år till kommissionen lämna upplysningar om vilka mängder och kategorier av elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden, samlats in genom alla kanaler, återanvänts , överlämnats till behandlingsanläggningarna och återvunnits inom medlemsstaterna samt om vilka mängder som exporterats , uttryckt både i antal och i vikt, samt uppgifter om den tekniska standarden på de använda sätten för materialåtervinning, återvinning och behandling samt uppgifter om bortskaffningspriserna samt kostnaderna för insamling och återvinning . Därvid skall uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att de respektive återvinnings- och bortskaffningssätten dokumenteras på ett lämpligt sätt och de respektive materialströmmarna kan övervakas.
Ändring 85
Artikel 11, punkt 2
   2. Medlemsstaterna skall se till att de upplysningar som krävs i enlighet med punkt 1 överlämnas till kommissionen senast den 1 januari 2007 och därefter vart tredje år. Informationen skall tillhandahållas i ett format som skall fastställas inom ett år efter ikraftträdandet av detta direktiv, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2 .
   2. Medlemsstaterna skall se till att de upplysningar som krävs i enlighet med punkt 1 inlemmas i en rapport om genomförandet av detta direktiv, som skall överlämnas till kommissionen vartannat år och ligga till grund för upprättandet av databaser om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och hanteringen av sådant avfall .
2a. Medlemsstaterna skall sörja för att den första av de rapporter som krävs enligt punkt 2 överlämnas till kommissionen inom 18 månader efter det datum som anges i artikel 15.
2b. Informationen skall tillhandahållas i ett format som skall fastställas och tillhandahållas medlemsstaterna senast 6 månader före det datum som anges i artikel 15, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2. Rapporten skall utarbetas på grundval av en enkät eller blankett som utformats av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 6 i rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen av genomförandet av vissa direktiv av miljön 1 .
2c. Kommissionen skall offentliggöra en första rapport om genomförandet av detta direktiv inom 9 månader efter utgången av den första rapporteringsperioden samt en ytterligare rapport inom 9 månader efter utgången av alla påföljande rapporteringsperioder. Rapporten skall möjliggöra en direkt jämförelse av framstegen i medlemsstaterna med avseende på insamling, återanvändning, materialåtervinning och återvinning av avfall från elektriska och elektroniska produkter. Rapporten skall offentliggöras på Internet.
1 EGT L 377, 31.12.1991, s. 48.
Ändring 58
Artikel 12
Utan att det påverkar kraven i artikel 11 skall medlemsstaterna vart tredje år till kommissionen sända en rapport om genomförandet av detta direktiv. Rapporten skall utarbetas på grundval av en enkät eller blankett som utformats av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG 1 i avsikt att upprätta databaser om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och hanteringen av detta avfall. Enkäten eller blanketten skall sändas till medlemsstaterna sex månader innan den period som rapporten avser börjar. Rapporten skall tillhandahållas kommissionen inom nio månader efter det att den treårsperiod som den täcker har löpt ut.
utgår
Den första rapporten skall avse treårsperioden från den 1 januari 2006.
Kommissionen skall inom nio månader efter det att den mottagit rapporterna från medlemsstaterna offentliggöra en rapport om genomförandet av detta direktiv.
____________________________
1 EGT L 377, 31.12.1991, s. 48.
Ändring 59
Artikel 13
Ändringar som behövs för att anpassa bilagorna II, III och IV till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas enligt det förfarande som avses i artikel 14.2.
Ändringar som behövs för att anpassa bilagorna IB, II, III och IV till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas enligt det förfarande som avses i artikel 14.2.
Innan bilagan ändras skall kommissionen samråda med tillverkare av elektriska och elektroniska produkter samt med miljöorganisationer, fackliga organisationer och konsumentorganisationer.
Ändring 60
Artikel 13a (ny)
Artikel 13a
Planer för avfallshantering
I överensstämmelse med de mål och åtgärder som avses i detta direktiv skall medlemsstaternas planer för avfallshantering, som krävs i enlighet med artikel 7 i rådets direktiv 75/442/EEG , innehålla ett speciell avsnitt om hanteringen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
Ändring 61
Artikel 14a (ny)
Artikel 14a
Påföljder
Medlemsstaterna skall besluta om påföljder vid överträdelser av de nationella bestämmelser som införs i enlighet med detta direktiv. Påföljderna skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.
Ändring 62
Artikel 15, punkt 1
   1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2004 [*18 månader efter dagen för antagandet [. De skall genast underrätta kommissionen om detta.
   1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast.... [*18 månader efter dagen för ikraftträdandet [. De skall genast underrätta kommissionen om detta.
Ändring 63
Artikel 16
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentligörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Ändring 64
Artikel 16a (ny)
Artikel 16a
Införlivande
   1. Medlemsstaterna skall se till att de förfogar över den inspektions- och övervakningsinfrastruktur som krävs för att kommissionen skall kunna kontrollera huruvida detta direktiv efterlevs.
   2. Medlemsstaterna skall med hänsyn till denna artikel i synnerhet beakta Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 4 april 2001 om införande avminimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna 1 .
1 EGT L 118, 27.4.2001, s. 41.
Ändring 66
Bilaga I, del A, punkt 7
   (7) Leksaker
   (7) Leksaker, fritids- och idrottsutrustning
Ändring 68
Bilaga IB, punkt 1
   1. Stora hushållsapparater
   1. Stora hushållsapparater, såsom
Stora kylapparater
Stora kylapparater
Kylskåp
Kylskåp
Frysar
Frysar
Tvättmaskiner
Tvättmaskiner
Torktumlare
Torktumlare
Diskmaskiner
Diskmaskiner
Matlagningsapparater
Matlagningsapparater
Elspisar
Elspisar
Elektriska värmeplattor
Elektriska värmeplattor
Mikrovågsugnar
Mikrovågsugnar
Värmeapparater
Värmeapparater
Elektriska element
Elektriska element
Elektriska fläktar
Elektriska fläktar
Luftkonditioneringsanläggningar
Luftkonditioneringsapparater (som inte är inbyggda)
Ändringar 86, 99, 70, 98 och 77
Bilaga II, punkt 1
   1) Minimikravet är att följande ämnen, preparat och komponenter skall avlägsnas från allt separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter:
   1) Minimikravet är att följande ämnen, preparat och komponenter skall avlägsnas från allt separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (utrustning som till fullo återanvänds omfattas inte av denna bestämmelse) :
   - Kondensatorer som innehåller PCB
   - Bly
   - Elektrolytkondensatorer (höjd: > 25 mm, diameter: > 25 mm eller volym i samma storleksordning)
   - Komponenter som innehåller kvicksilver, t.ex. brytare
   - Kvicksilver
   - Batterier
   - Kadmium
   - Kretskort
   - Sexvärt krom
   - Bläckpatroner, flytande och i krämform, och färgbläck
   - Polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) och andra bromerade flamskyddsmedel
   - Plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel
   - PCB
   - Asbestavfall
   - Asbest
   - Katodstralerör
   - CFC, HCFC och HFC
   - CFC, HCFC och HFC
   - Strömförsörjningskablar
   - Komponenter som innehåller eldfasta keramiska fibrer
   - Komponenter som innehåller radioaktiva ämnen
   - Bildskärmar med flytande kristaller över 100 kvadratcentimeter och alla sådana som belyses bakifrån med gasurladdningslampor.
   - Bildskärmar med flytande kristaller över 100 kvadratcentimeter och alla sådana som belyses bakifrån med gasurladdningslampor.
Sådana ämnen, preparat och komponenter skall bortskaffas eller återvinnas i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 75/442/EEG .
Sådana ämnen, preparat och komponenter skall bortskaffas eller återvinnas i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 75/442/EEG .
Ändring 71
Bilaga II, punkt 2, strecksats 2
   - Produkter som innehåller CFC, HCFC eller HFC: CFC i skum och kylslingan skall avlägsnas på ett korrekt sätt och förstöras. HCFC eller HFC i skum och kylslingan skall avlägsnas på ett korrekt sätt och förstöras eller materialåtervinnas .
   - Produkter som innehåller gaser som bryter ned ozon eller har en global uppvärmningspotential) som överstiger 15GWP, t.ex. i skum och kylslingan, skall avlägsnas på ett korrekt sätt och förstöras. Gaser som bryter ned ozon skall behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet 1 .
1 EGT L 244, 29.9.2000, s. 1.
Ändring 72 och 99
Bilaga II, punkt 2a (ny)
2a) Minst 5 procent av plastkomponenterna i avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (räknat i vikt) skall materialåtervinnas.
Ändring 73
Bilaga II punkt 2b (ny)
2b. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter skall omhändertas genom metoder som garanterar att den övergripande miljöpåverkan är mindre än genom metoderna för särskilt omhändertagande enligt bilaga II.
Ändring 100
Bilaga III
   1) Lagringsanläggningar för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (utan att det påverkar bestämmelserna i direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall):
   1) Lagringsanläggningar för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (utan att det påverkar bestämmelserna i direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall):
   - Vattentäta ytor.
   - Vattentäta ytor med uppsamlingsanordningar för vätskor som eventuellt rinner ut .
   - Väderbeständigt tak.
   - Väderbeständig övertäckning av lagringsanläggningen eller tak över lagringsbehållarna .
   - Lämplig utrustning för vattenrening, inbegripet regnvatten, i överensstämmelse med hälso- och miljöbestämmelserna, exempelvis genom avskiljare av lätta vätskor vid bortledning av vatten från ej övertäckta ytor.
   2) Anläggningar för omhändertagande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter:
   2) Anläggningar för omhändertagande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter:
   - Vågar för att väga det omhändertagna avfallet.
   - Vågar för att väga det omhändertagna avfallet.
   - Vattentäta ytor och väderbeständiga tak över lämpliga områden.
   - Vattentäta ytor och väderbeständiga tak över lämpliga områden.
   - Särskilt skydd mot explosioner vid demontering av elektriskt laddade komponenter (kondensatorer, batterier).
   - Lämpliga lagerutrymmen för nedmonterade, lösa delar.
   - Lämpliga lagerutrymmen för nedmonterade, lösa delar.
   - Lämpliga behållare för lagring av batterier, kondensatorer som innehåller PCB/PCT samt annat farligt avfall.
   - Lämpliga behållare för separat lagring av batterier, kondensatorer som innehåller PCB/PCT samt annat farligt avfall med särskilt beaktande av skydd mot explosioner .
   - Produkter för rening av vatten, inbegripet regnvatten.
   - Lämplig utrustning för vattenrening, inbegripet regnvatten, i överensstämmelse med hälso- och miljöbestämmelserna, exempelvis genom avskiljare av lätta vätskor vid bortledning av vatten från ej övertäckta ytor .

(1) EGT C 365 E, 19.12.2000, s. 184.


Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (KOM(2000) 347 - C5-0414/2000 - 2000/0158(COD) )

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet, (KOM(2000) 347 ) (1) ,

-  med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0414/2000 ),

-  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

-  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor och yttrandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A5-0148/2001 ).

1.  Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2.  uppmanar kommissionen att på nytt höra parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra detta förslag eller ersätta det med ett nytt,

3.  uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 365 E, 19.12.2000, s. 184.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy