Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2000/0326(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0201/2001

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0201/2001

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2001)0336

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2001 - Στρασβούργο
Ταμείο αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται σε πετρελαϊκή ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα ***I
P5_TA(2001)0336A5-0201/2001
Κείμενο
 Ψήφισμα

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση ταμείου αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται σε πετρελαϊκή ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα, και τη θέσπιση άλλων συμπληρωματικών μέτρων (COM(2000) 802 - C5-0701/2000 - 2000/0326(COD) )

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Τίτλος
σχετικά με τη σύσταση ταμείου αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται σε πετρελαϊκή ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα, και τη θέσπιση άλλων συμπληρωματικών μέτρων
σχετικά με τη σύσταση ταμείου αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται σε ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα η οποία προκαλείται από πετρέλαιο, επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες , και τη θέσπιση άλλων συμπληρωματικών μέτρων
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1
   (1) Είναι αναγκαία η διασφάλιση επαρκούς αποζημίωσης για τα πρόσωπα που υφίστανται ζημίες ως αποτέλεσμα ρύπανσης που προκαλείται από τη διαρροή ή την απόρριψη πετρελαίου από δεξαμενόπλοια στα ευρωπαϊκά ύδατα.
   (1) Είναι αναγκαία η διασφάλιση της όσο το δυνατόν πληρέστερης και επαρκούς αποζημίωσης για τα πρόσωπα που υφίστανται, άμεσα ή έμμεσα, ζημίες ως αποτέλεσμα ρύπανσης που προκαλείται από τη διαρροή ή την απόρριψη πετρελαίου, επικίνδυνων και άλλων επιβλαβών ουσιών στα ευρωπαϊκά ύδατα.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 2
   (2) Το διεθνές καθεστώς ευθύνης και αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιών λόγω πετρελαϊκής ρύπανσης που προκαλείται από πλοία, όπως αυτό που θεσπίζεται από τη Διεθνή Σύμβαση του 1992 για την Αστική Ευθύνη για Ζημίες που Οφείλονται σε Πετρελαϊκή Ρύπανση και τη Διεθνή Σύμβαση του 1971 για τη Σύσταση Διεθνούς Ταμείου Αποζημιώσεως για Ζημίες που Οφείλονται σε Πετρελαϊκή Ρύπανση, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 1992, παρέχουν σημαντικές εγγυήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
   (2) Το διεθνές καθεστώς ευθύνης και αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιών λόγω πετρελαϊκής ρύπανσης που προκαλείται από πλοία, όπως αυτό που θεσπίζεται από τη Διεθνή Σύμβαση του 1992 για την Αστική Ευθύνη για Ζημίες που Οφείλονται σε Πετρελαϊκή Ρύπανση (CLC) και τη Διεθνή Σύμβαση του 1971 για τη Σύσταση Διεθνούς Ταμείου Αποζημιώσεως για Ζημίες που Οφείλονται σε Πετρελαϊκή Ρύπανση (IOPC), όπως αυτή τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 1992, παρέχουν σημαντικές εγγυήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, παραμένουν όμως σοβαρές ανεπάρκειες. Εξάλλου, ούτε η Διεθνής Σύμβαση του 2001 για την αστική ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε ρύπανση από καύσιμα δεξαμενής, ούτε και η Διεθνής Σύμβαση του 1996 για την ευθύνη και την αποζημίωση για ζημίες που σχετίζονται με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών έχουν τεθεί σε ισχύ, διότι δεν έχουν κυρωθεί.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 3
Η μέγιστη αποζημίωση που προβλέπεται στο πλαίσιο του διεθνούς καθεστώτος δεν θεωρείται ικανή να καλύψει πλήρως τις δαπάνες ενδεχόμενων μελλοντικών ατυχημάτων πετρελαιοφόρων πλοίων στα ευρωπαϊκά ύδατα.
Η μέγιστη αποζημίωση που προβλέπεται στο πλαίσιο του διεθνούς καθεστώτος δεν θεωρείται ικανή να καλύψει πλήρως τις δαπάνες ενδεχόμενων μελλοντικών ατυχημάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 4
   (4) Ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση της προστασίας των θυμάτων στην περίπτωση πρόκλησης πετρελαιοκηλίδας στα ευρωπαϊκά ύδατα είναι η σημαντική αύξηση του μέγιστου προβλεπόμενου ορίου αποζημίωσης για πετρελαιοκηλίδες αυτού του είδους. Αυτό μπορεί κυρίως να επιτευχθεί με τη συμπλήρωση του διεθνούς καθεστώτος με τη θέσπιση ευρωπαϊκού ταμείου το οποίο θα αποζημιώνει τους δικαιούχους, η πλήρης αποζημίωση των οποίων δεν κατέστη δυνατή στο πλαίσιο του διεθνούς καθεστώτος αποζημίωσης, λόγω του ότι το σύνολο των βάσιμων αξιώσεων υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τη σύμβαση του ταμείου αποζημίωσης μέγιστο όριο αποζημίωσης.
   (4) Ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση της προστασίας των θυμάτων στην περίπτωση ρύπανσης στα ευρωπαϊκά ύδατα από πετρέλαιο ή επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες είναι η σημαντική αύξηση του μέγιστου προβλεπόμενου ορίου αποζημίωσης για ρύπανση αυτού του είδους. Ιδεωδώς, αυτό θα έπρεπε να επιτευχθεί με τη συμπλήρωση των σημερινών διεθνών καθεστώτων CLC/IOPC μέσω της δημιουργίας ενός διεθνούς τρίτου επιπέδου. Έως τότε πρέπει να συσταθεί ευρωπαϊκό ταμείο το οποίο θα αποζημιώνει τους δικαιούχους, η πλήρης αποζημίωση των οποίων δεν κατέστη δυνατή στο πλαίσιο του διεθνούς καθεστώτος αποζημίωσης, λόγω του ότι το σύνολο των βάσιμων αξιώσεων υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τη σύμβαση του ταμείου αποζημίωσης μέγιστο όριο αποζημίωσης.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 5
   (5) Το ευρωπαϊκό ταμείο αποζημίωσης για πετρελαϊκή ρύπανση πρέπει να βασίζεται στους κανόνες, στις αρχές και στις διαδικασίες που διέπουν και το Ταμείο IOPC για την αποφυγή της αναποτελεσματικότητας ή της αλληλεπικάλυψης των εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου IOPC.
   (5) Το ευρωπαϊκό ταμείο αποζημίωσης για τη ρύπανση πρέπει να βασίζεται στους κανόνες, στις αρχές και στις διαδικασίες που διέπουν και το Ταμείο IOPC για την αποφυγή της αναποτελεσματικότητας ή της αλληλεπικάλυψης των εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου IOPC.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 6
   (6) Ενόψει της αρχής ότι "ο ρυπαίνων πληρώνει", το κόστος των πετρελαιοκηλίδων θα επιβαρύνει τη βιομηχανία της θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου.
   (6) Ενόψει της αρχής ότι "ο ρυπαίνων πληρώνει", το κόστος της ρύπανσης από πετρέλαιο, επικίνδυνες και άλλες επιβλαβείς ουσίες θα επιβαρύνει τη βιομηχανία της θαλάσσιας μεταφοράς οποιασδήποτε από τις ουσίες αυτές. Ειδικότερα, οι πλοιοκτήτες, οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι αποδέκτες επικίνδυνων ουσιών πρέπει, στο πλαίσιο του συνολικού συστήματος αποζημίωσης, να επωμισθούν το μερίδιο που τους αναλογεί σε ισότιμη βάση.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 7
   (7) Εναρμονισμένα κοινοτικά μέτρα για την παροχή πρόσθετης αποζημίωσης στην περίπτωση πρόκλησης πετρελαιοκηλίδας στα ευρωπαϊκά ύδατα θα κατανείμουν τις δαπάνες που απορρέουν από τέτοιου είδους πετρελαϊκή ρύπανση μεταξύ όλων των παράκτιων κρατών μελών.
   (7) Εναρμονισμένα κοινοτικά μέτρα για την παροχή πρόσθετης αποζημίωσης στην περίπτωση πρόκλησης πετρελαϊκής ρύπανσης στα ευρωπαϊκά ύδατα θα κατανείμουν τις δαπάνες που απορρέουν από τέτοιου είδους ρύπανση μεταξύ όλων των κρατών μελών.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 8
   (8) Η δημιουργία ενός ταμείου αποζημίωσης σε κοινοτικό επίπεδο (Ταμείο COPE), το οποίο θα βασίζεται στο υφιστάμενο διεθνές καθεστώς, αποτελεί τον πλέον αποδοτικό τρόπο επίτευξης των εν λόγω στόχων.
   (8) Η δημιουργία ενός ταμείου αποζημίωσης σε κοινοτικό επίπεδο (Ταμείο COPE), το οποίο θα βασίζεται στο υφιστάμενο διεθνές καθεστώς, αποτελεί επί του παρόντος τον πλέον αποδοτικό τρόπο επίτευξης των εν λόγω στόχων.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 13
   (13) Η αναθεώρηση του υφιστάμενου διεθνούς καθεστώτος ευθύνης και αποζημίωσης για πετρελαϊκή ρύπανση πρέπει να διενεργηθεί σε συνάρτηση με τα μέτρα που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ των ευθυνών και των πράξεων των φορέων που εμπλέκονται στη θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου και της ανάληψης ευθύνης από τους τελευταίους. Ειδικότερα, η ευθύνη του πλοιοκτήτη πρέπει να είναι απεριόριστη εφόσον αποδεικνύεται ότι η ζημία που προκλήθηκε από τη ρύπανση ήταν αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας εκ μέρους του, το καθεστώς ευθύνης δεν πρέπει να προστατεύει ρητά ορισμένους από τους βασικούς φορείς που συμμετέχουν στη θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου , ενώ η έννοια της αποζημίωσης των περιβαλλοντικών ζημιών πρέπει να αναθεωρηθεί και να διευρυνθεί βάσει αντίστοιχων καθεστώτων αποζημίωσης που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου·
   (13) Η αναθεώρηση του υφιστάμενου διεθνούς καθεστώτος ευθύνης και αποζημίωσης για ρύπανση πρέπει να διενεργηθεί σε συνάρτηση με τα μέτρα που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ των ευθυνών και των πράξεων των φορέων που εμπλέκονται στη θαλάσσια μεταφορά και της ανάληψης ευθύνης από τους τελευταίους. Ειδικότερα, η ευθύνη του πλοιοκτήτη πρέπει να είναι απεριόριστη εφόσον αποδεικνύεται ότι η ζημία που προκλήθηκε από τη ρύπανση ήταν αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας εκ μέρους του, το καθεστώς ευθύνης δεν πρέπει να προστατεύει ρητά ορισμένους από τους βασικούς φορείς που συμμετέχουν στη θαλάσσια μεταφορά, ενώ η έννοια της αποζημίωσης των περιβαλλοντικών ζημιών πρέπει να αναθεωρηθεί και να διευρυνθεί βάσει αντίστοιχων καθεστώτων αποζημίωσης που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου· εκτός αυτού πρέπει να σημειωθεί πρόοδος ως προς το καθεστώς ευθύνης και αποζημίωσης για τις ζημίες που συνδέονται με τη μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών.
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)
(13α) Με βάση τις πιθανές εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις στον Διεθνή Nαυτιλιακό Οργανισμό, μπορεί να είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί ο παρών κανονισμός ώστε να συμβαδίζει με διεθνείς λύσεις οι οποίες βέβαια θα κινούνται στο πνεύμα του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 12
Αρθρο 1
Ο παρών κανονισμός αποβλέπει στη διασφάλιση επαρκούς αποζημίωσης των ζημιών που προκαλούνται από τη ρύπανση των υδάτων της ΕΕ ως αποτέλεσμα της θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου, με τη συμπλήρωση του υφιστάμενου διεθνούς καθεστώτος ευθύνης και αποζημίωσης σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και στη θέσπιση οικονομικών κυρώσεων για οποιοδήποτε πρόσωπο αποδεικνύεται ότι συνέβαλε στην πρόκληση πετρελαϊκής ρύπανσης με σκόπιμη ή με οφειλόμενη σε βαριά αμέλεια πράξη ή παράλειψή του.
Ο παρών κανονισμός αποβλέπει στη διασφάλιση επαρκούς αποζημίωσης των ζημιών που προκαλούνται από τη ρύπανση των υδάτων της ΕΕ ως αποτέλεσμα της θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου, επιβλαβών και επικίνδυνων ουσιών, εξαιρουμένων των πυρηνικών, με τη συμπλήρωση του υφιστάμενου διεθνούς καθεστώτος ευθύνης και αποζημίωσης σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και στη θέσπιση οικονομικών κυρώσεων για οποιοδήποτε πρόσωπο αποδεικνύεται ότι συνέβαλε στην πρόκληση ρύπανσης με σκόπιμη ή με οφειλόμενη σε βαριά αμέλεια πράξη ή παράλειψή του.
Τροπολογία 13
Αρθρο 3, σημείο 2α (νέο)
2α. Ως "Σύμβαση καυσίμων δεξαμενής" νοείται η Διεθνής Σύμβαση του 2001 για την αστική ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε ρύπανση από καύσιμα δεξαμενής.
Τροπολογία 14
Αρθρο 3, σημείο 2β (νέο)
2β. Ως "Σύμβαση περί επικίνδυνων ουσιών" νοείται η Διεθνής Σύμβαση του 1996 για την ευθύνη και την αποζημίωση για ζημίες που σχετίζονται με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών.
Τροπολογία 44
Αρθρο 3, σημείο 3α (νέο)
3α. Ως "καύσιμο δεξαμενής" νοείται κάθε ορυκτέλαιο από υδρογονάνθρακες, των λιπαντικών λαδιών συμπεριλαμβανομένων, το οποίο χρησιμοποιείται για την λειτουργία και πρόωση του πλοίου, καθώς επίσης και τα υπολείμματα των υδρογονανθράκων.
Τροπολογία 15
Αρθρο 3, σημείο 5
   5. Ως "τόνος", σε σχέση με το πετρέλαιο , νοείται ένας μετρικός τόνος.
   5. Ως "τόνος" νοείται ένας μετρικός τόνος.
Τροπολογία 16
Αρθρο 3, σημείο 6
   6. Ως "τερματικός σταθμός" νοείται κάθε χώρος προοριζόμενος για την αποθήκευση υδρογονανθράκων χύδην, ο οποίος διαθέτει εξοπλισμό κατάλληλο για την παραλαβή πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων που βρίσκονται μακριά από την ακτή και που συνδέονται με τον εν λόγω χώρο.
   6. Ως "τερματικός σταθμός" νοείται κάθε χώρος προοριζόμενος για την αποθήκευση υδρογονανθράκων, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών χύδην, ο οποίος διαθέτει εξοπλισμό κατάλληλο για την παραλαβή πετρελαίου, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών που μεταφέρονται δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων που βρίσκονται μακριά από την ακτή και που συνδέονται με τον εν λόγω χώρο.
Τροπολογία 17
Αρθρο 4, Τίτλος
Σύσταση ταμείου αποζημίωσης για την πετρελαϊκή ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα
Σύσταση ταμείου αποζημίωσης για την ρύπανση από δεξαμενόπλοια στα ευρωπαϊκά ύδατα, η οποία προκαλείται από πετρέλαιο ή επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες
Τροπολογία 18
Αρθρο 4, πρώτη παράγραφος
Ιδρύεται ταμείο αποζημίωσης για την πετρελαϊκή ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα (στο εξής "Ταμείο COPE") με τους ακόλουθους στόχους:
Ιδρύεται ταμείο αποζημίωσης για την ρύπανση από δεξαμενόπλοια στα ευρωπαϊκά ύδατα η οποία προκαλείται από πετρέλαιο ή επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες (στο εξής "Ταμείο CΟPE") με τους ακόλουθους στόχους:
Τροπολογία 51
Αρθρο 5, παράγραφος 2α (νέα)
2a. Το Ταμείο COPE καταβάλλει επίσης αποζημίωση για ζημίες που προκαλούνται στο περιβάλλον καθαυτό όταν οι περιβαλλοντικές δαπάνες δεν καλύπτονται από το διεθνές καθεστώς. Αυτές οι περιβαλλοντικές δαπάνες είναι οι δαπάνες αποτίμησης της περιβαλλοντικής ζημίας που προκλήθηκε λόγω του ατυχήματος, καθώς και οι δαπάνες εγκατάστασης φυσικών πόρων ισοδύναμων προς τους καταστραφέντες ως εναλλακτική λύση στην περίπτωση που η αποκατάσταση του ρυπανθέντος περιβάλλοντος δεν θεωρείται εφικτή.
Τροπολογία 20
Αρθρο 5, παράγραφος 6α (νέα)
6α. Το Ταμείο COPΕ προβλέπει τη δυνατότητα καταβολής, εντός έξι μηνών, μιας προσωρινής προκαταβολής.
Τροπολογία 21
Αρθρο 6, Τίτλος
Συνεισφορές των παραληπτών πετρελαίου
Συνεισφορές των παρεμβαινόντων στη μεταφορά πετρελαίου ή επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών
Τροπολογία 22
Αρθρο 6, παράγραφος 1
   1. Κάθε παραλήπτης συνυπολογιζόμενου πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης σε λιμένες ή σε τερματικούς σταθμούς στην επικράτεια κράτους μέλους, του οποίου η ποσότητα υπερβαίνει τους 150.000 τόνους ετησίως και ο οποίος υποχρεούται σε συνεισφορά στο Ταμείο IOPC, υποχρεούται να καταβάλλει συνεισφορά στο Ταμείο COPE.
   1. Το Ταμείο CΟΡΕ, το οποίο δημιουργείται συμπληρωματικά στο υφιστάμενο Ταμείο ΙΟΡC, αποτελείται από δύο τμήματα:
Τμήμα 1: Καθιερώνονται υψηλότερα όρια αποζημίωσης που θα καταβάλλουν οι πλοιοκτήτες όταν το κόστος της ζημίας της ρύπανσης υπερβαίνει ή απειλεί να υπερβεί το συνολικό όριο αποζημίωσης βάσει των συμβάσεων CLC και ΙΟΡC.
Τμήμα 2: Καθιερώνεται συμπληρωματική πίστωση την οποία θα καταβάλλουν οι παραλήπτες του φορτίου όταν το κόστος της ζημίας της ρύπανσης υπερβαίνει ή απειλεί να υπερβεί το συνολικό όριο αποζημίωσης βάσει της σύμβασης ΙΟΡC, όπως αυτό συμπληρώνεται από τη συνεισφορά του πλοιοκτήτη βάσει του τμήματος 1 του Ταμείου CΟΡΕ ή της Σύμβασης περί επικίνδυνων ουσιών μόλις αυτή κυρωθεί. Για το σκοπό αυτό, οι "παραλήπτες φορτίου" ορίζονται ως εξής:
Κάθε παραλήπτης συνυπολογιζόμενου πετρελαίου, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών που μεταφέρονται δια θαλάσσης σε λιμένες ή σε τερματικούς σταθμούς στην επικράτεια κράτους μέλους, του οποίου η ποσότητα υπερβαίνει τους 150.000 τόνους ετησίως και ο οποίος υποχρεούται σε συνεισφορά στο Ταμείο IOPC.
Τροπολογία 23
Αρθρο 6, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Ο πλοιοκτήτης ο οποίος ενέχεται στη μεταφορά με δεξαμενόπλοιο που προκάλεσε τη θαλάσσια ρύπανση πρέπει να συμμετάσχει στην αποζημίωση των θυμάτων εξίσου με τους παραλήπτες του φορτίου. Προς το σκοπό αυτό, κάθε σκάφος που πλέει στα χωρικά ή οικονομικά ευρωπαϊκά ύδατα πρέπει να δύναται να αποδείξει ότι κατέχει οικονομική εγγύηση, ειδάλλως θα υφίσταται σοβαρές οικονομικές κυρώσεις.
Τροπολογία 24
Αρθρο 6, παράγραφος 2
   2. Οι συνεισφορές εισπράττονται μόνο εφόσον προκληθεί συμβάν που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες του οποίου υπερβαίνουν ή υφίσταται κίνδυνος να υπερβούν τα μέγιστα όρια αποζημίωσης του Ταμείου IOPC. Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, ορίζει το συνολικό ποσό συνεισφορών το οποίο πρέπει να συγκεντρωθεί σε κάθε δεδομένη περίπτωση. Βασιζόμενη στην εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή υπολογίζει το ποσό της συνεισφοράς καθενός εκ των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, βάσει ενός καθορισμένου ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε τόνο συνυπολογιζόμενου πετρελαίου που παρέλαβε έκαστο των εν λόγω προσώπων.
   2. Οι συνεισφορές από παραλήπτες πετρελαίου, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών στο τμήμα 2 του Ταμείου CΟΡΕ εισπράττονται μόνο εφόσον προκληθεί συμβάν που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες του οποίου υπερβαίνουν ή υφίσταται κίνδυνος να υπερβούν τα μέγιστα όρια αποζημίωσης του Ταμείου IOPC, όπως έχουν συμπληρωθεί από τη συνεισφορά του πλοιοκτήτη βάσει του τμήματος 1 του Ταμείου CΟΡΕ. Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, ορίζει το συνολικό ποσό συνεισφορών το οποίο πρέπει να συγκεντρωθεί σε κάθε δεδομένη περίπτωση, αφού συνεκτιμήσει τη συνεισφορά του πλοιοκτήτη βάσει του τμήματος 1 του Ταμείου CΟΡΕ. Βασιζόμενη στην εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή υπολογίζει το ποσό της συνεισφοράς καθενός εκ των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, βάσει ενός καθορισμένου ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε τόνο συνυπολογιζόμενου πετρελαίου που παρέλαβε έκαστο των εν λόγω προσώπων.
Τροπολογία 25
Αρθρο 6, παράγραφος 3
   3. Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υπολογίζονται με διαίρεση του συνολικού ποσού των απαιτούμενων συνεισφορών προς τη συνολική ποσότητα συνυπολογιζόμενου πετρελαίου που παρελήφθη στο σύνολο των κρατών μελών κατά το συγκεκριμένο έτος.
   3. Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υπολογίζονται με διαίρεση του συνολικού ποσού των συνεισφορών προς τη συνολική ποσότητα συνυπολογιζόμενου πετρελαίου, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών που παρελήφθη στο σύνολο των κρατών μελών κατά το συγκεκριμένο έτος, αφού συνεκτιμηθεί η συνεισφορά του πλοιοκτήτη βάσει του τμήματος 1 του Ταμείου CΟΡΕ .
Τροπολογία 26
Αρθρο 6, παράγραφος 4
   4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε παραλήπτης συνυπολογιζόμενου πετρελαίου στην επικράτειά τους, σε ποσότητες τέτοιες που να τον καθιστούν υπόχρεο συνεισφοράς προς το Ταμείο COPE, καταχωρίζεται σε κατάλογο τον οποίο καταρτίζει και ενημερώνει τακτικά η Επιτροπή, βάσει των ακόλουθων διατάξεων του παρόντος άρθρου.
   4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε παραλήπτης συνυπολογιζόμενου πετρελαίου, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών στην επικράτειά τους, σε ποσότητες τέτοιες που να τον καθιστούν υπόχρεο συνεισφοράς προς το Ταμείο CΟPE, καταχωρίζεται σε κατάλογο τον οποίο καταρτίζει και ενημερώνει τακτικά η Επιτροπή, βάσει των ακόλουθων διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 27
Αρθρο 6, παράγραφος 6
   6. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι υπόχρεοι συνεισφοράς προς το Ταμείο COPE καθώς και οι ποσότητες πετρελαίου που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της συνεισφοράς καθενός από τα εν λόγω πρόσωπα, ο κατάλογος θα αποτελεί εκ πρώτης όψεως αποδεικτικό στοιχείο των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.
   6. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι υπόχρεοι συνεισφοράς προς το Ταμείο CΟPE καθώς και οι ποσότητες πετρελαίου, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της συνεισφοράς καθενός από τα εν λόγω πρόσωπα, ο κατάλογος θα αποτελεί εκ πρώτης όψεως αποδεικτικό στοιχείο των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.
Τροπολογία 28
Αρθρο 6, παράγραφος 7
   7. Οι συνεισφορές καταβάλλονται στην Επιτροπή και η συγκέντρωσή τους θα ολοκληρώνεται το αργότερο ένα έτος μετά τη λήψη της απόφασης της Επιτροπής για την καταβολή των συνεισφορών.
   7. Οι συνεισφορές καταβάλλονται στην Επιτροπή και η συγκέντρωσή τους θα ολοκληρώνεται το αργότερο έξι μήνες μετά τη λήψη της απόφασης της Επιτροπής για την καταβολή των συνεισφορών.
Τροπολογίες 29 και 31
Αρθρο 9, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Οι εκλεγμένοι τοπικοί αντιπρόσωποι των εκάστοτε περιοχών για τις οποίες λαμβάνονται αποφάσεις βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 2, έχουν το δικαίωμα γνωμοδότησης στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης απόφασης.
Λαμβάνουν μέρος με συμβουλευτική ψήφο στις συνεδριάσεις της επιτροπής.
Τροπολογία 30
Αρθρο 9, παράγραφος 1β (νέα)
1β. Η επιτροπή του Ταμείου CΟΡΕ υποβάλλει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές της στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 32
Αρθρο 9α (νέο)
Αρθρο 9α
Αλληλεπίδραση μεταξύ των
COPE και IOPC
Σε στενή συνεργασία με τον ΔΝΟ, η Επιτροπή καθορίζει σαφείς διοικητικούς κανόνες για την αλληλεπίδραση μεταξύ της διαχείρισης του Ταμείου CΟΡΕ και της διαχείρισης του υφιστάμενου Ταμείου ΙΟΡC, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δαπανών.
Τροπολογία 33
Αρθρο 10α (νέο)
Αρθρο 10α
Αξιολόγηση
Το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2003 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις προσπάθειες για τη βελτίωση του διεθνούς καθεστώτος ευθύνης και αποζημίωσης σε επίπεδο ΔΝΟ όπου αξιολογεί ειδικότερα την πρόοδο ως προς:
   α) τη σημαντική αύξηση της ευθύνης του πλοιοκτήτη στο πλαίσιο της Σύμβασης περί αστικής ευθύνης·
   β) την αύξηση του ύψους της αποζημίωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης ταμείου·
   γ) την επέκταση της Σύμβασης περί αστικής ευθύνης σε όλα τα άλλα μέρη που εμπλέκονται στη θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών, ιδίως σε ναυλωτές, εξοπλιστές και φορείς εκμετάλλευσης πλοίων·
   δ) τη διεύρυνση της αποζημίωσης για περιβαλλοντικές ζημίες στο φως συγκρίσιμων καθεστώτων αποζημίωσης που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο.
   2. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι έχει σημειωθεί αισθητή πρόοδος κατά την έννοια της παραγράφου 1, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού να προσαρμοστούν στο αναθεωρημένο διεθνές καθεστώς.
   3. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν επιτευχθεί ουσιαστικές βελτιώσεις κατά την έννοια της παραγράφου 1, παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση κοινοτικής νομοθετικής διάταξης για την καθιέρωση ευρωπαϊκού καθεστώτος ευθύνης και αποζημίωσης για τη θαλάσσια ρύπανση.

(1)1 ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 79.


Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση ταμείου αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται σε πετρελαϊκή ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα, και τη θέσπιση άλλων συμπληρωματικών μέτρων (COM(2000) 802 - C5-0701/2000 - 2000/0326(COD) )

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2000) 802 )(1) ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 80, παράγραφος 2 και 175, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0701/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0201/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 79.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου