Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2000/0343(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0203/2001

Indgivne tekster :

A5-0203/2001

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2001)0337

Vedtagne tekster
Torsdag den 14. juni 2001 - Strasbourg
Indberetning af hændelser inden for civil luftfart ***I
P5_TA(2001)0337A5-0203/2001
Tekst
 Beslutning

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indberetning af hændelser inden for civil luftfart (KOM(2000) 847 - C5-0764/2000 - 2000/0343(COD) )

Forslaget ændret som følger:

Kommissionens forslag (1)   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 16
   (16) Der bør sikres overensstemmelse med de tekniske indberetningskrav, som er blevet udarbejdet af de nationale eksperter i Eurokontrol og JAA, og listen over indberetningspligtige hændelser tager hensyn til disse to europæiske organisationers arbejde.
   (16) Der bør sikres overensstemmelse med de tekniske indberetningskrav, som er blevet udarbejdet af de nationale eksperter i Eurokontrol og JAA (fælles luftfartsmyndigheder) , og listen over indberetningspligtige hændelser tager hensyn til disse to europæiske organisationers arbejde. Der bør ligeledes tages hensyn til udviklingen inden for rammerne af ICAO (Organisationen for International Civil Luftfart).
Ændring 2
Artikel 4, stk. 1, indledning
   1. Medlemsstaterne forlanger, at indberetningspligtige hændelser indberettes til den kompetente myndighed i artikel 5, stk. 1, af enhver, som:
   1. Medlemsstaterne forlanger, at indberetningspligtige hændelser indberettes til de kompetente myndigheder i artikel 5, stk. 1, af enhver, som:
Ændring 12
Artikel 5, stk. 3 a (nyt)
3 a. De pågældende myndigheder fører regelmæssigt samråd med de involverede parter, herunder piloternes organisationer.
Ændring 3
Artikel 7, stk. 2, afsnit 2
Beslutningen om at videregive oplysninger i henhold til dette stykke kan under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 8 begrænses til det, som er strengt nødvendigt til brugerens formål.
Beslutningen om at videregive oplysninger i henhold til dette stykke begrænses under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 8 begrænses til det, som er strengt nødvendigt til brugerens formål.
Den, der modtager oplysninger, forpligter sig til ikke at videregive disse oplysninger.
Ændring 4
Artikel 7, stk. 3
   3. Medlemsstaterne offentliggør mindst en gang om året en sikkerhedsoversigt, der indeholder oplysninger om de former for hændelser, som er blevet indsamlet efter den obligatoriske, nationale indberetningsordning, så offentligheden holdes underrettet om sikkerhedsniveauet. Medlemsstaterne kan også offentliggøre anonymiserede indberetninger.
   3. Medlemsstaterne offentliggør mindst en gang om året en sikkerhedsoversigt, der indeholder oplysninger om de former for hændelser, som er blevet indsamlet efter den obligatoriske, nationale indberetningsordning, så offentligheden holdes underrettet om sikkerhedsniveauet inden for civil luftfart . Medlemsstaterne kan også offentliggøre anonymiserede indberetninger.
Ændring 5
Artikel 8, stk. 1
   1. Oplysninger, der udveksles i henhold til artikel 6 og videregives i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, er fortrolige og må kun benyttes til formål i forbindelse med deltagernes og modtagernes aktiviteter.
   1. Oplysninger, der udveksles i henhold til artikel 6 og videregives i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, er fortrolige og må kun benyttes til formål i forbindelse med de i artikel 1 nævnte aktiviteter.
Ændring 7
Artikel 8, stk. 3
   3. Den kompetente myndighed må ikke videregive navnet på den person, som har foretaget indberetningen, eller på personer, der berøres af den, medmindre det er nødvendigt af hensyn til en retslig efterforskning, eller de pågældende personer har givet tilladelse til det.
udgår
Ændring 8
Artikel 8, stk. 4
   4. Medlemsstaterne afstår fra at retsforfølge uforsætlige eller uagtsomme lovovertrædelser, der kun kommer til deres kundskab, fordi de er blevet indberettet efter den obligatoriske, nationale indberetningsordning.
   4. Medlemsstaterne afstår fra at retsforfølge uforsætlige eller uagtsomme lovovertrædelser, der kun kommer til deres kundskab, fordi de er blevet indberettet efter den obligatoriske, nationale indberetningsordning, medmindre der er tale om tilsidesættelse af pligt svarende til grov forsømmelighed .
Ændring 10
Artikel 11, stk. 1, afsnit 1
   1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [...[ . Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen herom.
   1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest to år efter dets ikrafttræden . Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen herom.
Ændring 11
Artikel 11 a (ny)
Artikel 11 a
Evaluering
Kommissionen aflægger regelmæssigt beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om direktivets gennemførelse og overholdelse.

(1) EFT C 120 E af 24.4.2001, s. 148.


Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indberetning af hændelser inden for civil luftfart (KOM(2000) 847 - C5-0764/2000 - 2000/0343(COD) )

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2000) 847 (1) ),

-  der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 80, stk. 2, (C5-0764/2000 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme (A5-0203/2001 ),

1.  godkender det således ændrede forslag;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 120 E af 24.4.2001, s. 148.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik