Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2000/0343(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0203/2001

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0203/2001

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2001)0337

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2001 - Στρασβούργο
Αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία ***I
P5_TA(2001)0337A5-0203/2001
Κείμενο
 Ψήφισμα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (COM(2000) 847 - C5-0764/2000 - 2000/0343(COD) )

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 16
   (16) επειδή πρέπει να εξασφαλισθεί συνοχή με τις τεχνικές απαιτήσεις αναφοράς που έχουν εκπονήσει οι εθνικοί εμπειρογνώμονες στο EUROCONTROL και την JAA, στον κατάλογο των ανακοινώσιμων περιστατικών έχει ληφθεί υπόψη το έργο αυτών των δύο ευρωπαϊκών οργανισμών·
   (16) επειδή πρέπει να εξασφαλισθεί συνοχή με τις τεχνικές απαιτήσεις αναφοράς που έχουν εκπονήσει οι εθνικοί εμπειρογνώμονες στο EUROCONTROL και την JAA, στον κατάλογο των ανακοινώσιμων περιστατικών έχει ληφθεί υπόψη το έργο αυτών των δύο ευρωπαϊκών οργανισμών. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στο πλαίσιο της ICAO (Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας)·
Τροπολογία 2
Αρθρο 4, παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση
   1. Τα κράτη μέλη απαιτούν να αναφέρονται όλα τα ανακοινώσιμα περιστατικά στην αρμόδια αρχή που ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, από κάθε πρόσωπο το οποίο:
   1. Τα κράτη μέλη απαιτούν να αναφέρονται όλα τα ανακοινώσιμα περιστατικά στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, από κάθε πρόσωπο το οποίο:
Τροπολογία 12
Αρθρο 5, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Οι εν λόγω φορείς θα ζητούν τακτικά τη γνώμη των ενδιαφερομένων όπως των οργανώσεων πιλότων.
Τροπολογία 3
Αρθρο 7, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο
Η απόφαση διάδοσης των πληροφοριών βάσει της παρούσας παραγράφου ενδεχομένως περιορίζεται στα αυστηρώς απαραίτητα για τους σκοπούς του χρήστη των πληροφοριών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8.
Η απόφαση διάδοσης των πληροφοριών βάσει της παρούσας παραγράφου θα περιορίζεται στα αυστηρώς απαραίτητα για τους σκοπούς του χρήστη των πληροφοριών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8.
Ο αποδέκτης των πληροφοριών με τη σειρά του δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει περαιτέρω τις πληροφορίες.
Τροπολογία 4
Αρθρο 7, παράγραφος 3
   3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τουλάχιστον μια φορά ανά έτος περιοδικό έντυπο για την ασφάλεια, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τους τύπους των περιστατικών που συνέλεξαν με το εθνικό πρόγραμμα υποχρεωτικής αναφοράς περιστατικών, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το επίπεδο ασφαλείας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να δημοσιεύουν αναφορές χωρίς αναγνωριστικά στοιχεία.
   3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τουλάχιστον μια φορά ανά έτος περιοδικό έντυπο για την ασφάλεια, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τους τύπους των περιστατικών που συνέλεξαν με το εθνικό πρόγραμμα υποχρεωτικής αναφοράς περιστατικών, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το επίπεδο ασφαλείας στην πολιτική αεροπορία . Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να δημοσιεύουν αναφορές χωρίς αναγνωριστικά στοιχεία.
Τροπολογία 5
Αρθρο 8, παράγραφος 1
   1. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 6 και διαδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 είναι εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που καλύπτουν οι δραστηριότητες των συμμετεχόντων και των αποδεκτών.
   1. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 6 και διαδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 είναι εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1.
Τροπολογία 7
Αρθρο 8, παράγραφος 3
   3. Η αρμόδια αρχή δεν δημοσιοποιεί το ονοματεπώνυμο του ατόμου που υπέβαλε αναφορά ή του ατόμου με το οποίο σχετίζεται η αναφορά, εκτός εάν της ζητηθεί να το δημοσιοποιήσει λόγω δικαστικής έρευνας ή εάν το επιτρέψουν τα ενδιαφερόμενα άτομα.
Διαγράφεται
Τροπολογία 8
Αρθρο 8, παράγραφος 4
   4. Τα κράτη μέλη απέχουν από την καθιέρωση διαδικασιών για μη προμελετημένες ή εξ αμελείας παραβιάσεις του νόμου, των οποίων λαμβάνουν γνώση εξαιτίας και μόνον του γεγονότος ότι καταγράφηκαν βάσει του εθνικού προγράμματος υποχρεωτικής αναφοράς των περιστατικών.
   4. Τα κράτη μέλη απέχουν από την καθιέρωση διαδικασιών για μη προμελετημένες ή εξ αμελείας παραβιάσεις του νόμου, των οποίων λαμβάνουν γνώση εξαιτίας και μόνον του γεγονότος ότι καταγράφηκαν βάσει του εθνικού προγράμματος υποχρεωτικής αναφοράς των περιστατικών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που συνιστούν παράλειψη καθήκοντος αναγομένου σε κατάφωρη αμέλεια.
Τροπολογία 10
Αρθρο 11, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
   1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως [...[ . Ενημερώνουν δε αμέσως επ" αυτού την Επιτροπή.
   1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της . Ενημερώνουν δε αμέσως επ" αυτού την Επιτροπή.
Τροπολογία 11
Αρθρο 11α (νέο)
Αρθρο 11α
Έκθεση της Επιτροπής
Η Επιτροπή προβαίνει τακτικά σε εκπόνηση έκθεσης προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την τήρηση της οδηγίας.

(1) ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 148.


Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (COM(2000) 847 - C5-0764/2000 - 2000/0343(COD) )

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2000) 847 )(1) ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0764/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (A5-0203/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 148.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου