Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2000/0343(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0203/2001

Ingediende teksten :

A5-0203/2001

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2001)0337

Aangenomen teksten
Donderdag 14 juni 2001 - Straatsburg
Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart ***I
P5_TA(2001)0337A5-0203/2001
Tekst
 Resolutie

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart (COM(2000) 847 - C5-0764/2000 - 2000/0343(COD) )

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst(1)   Amendementen van het Parlement
Amendement 1
Overweging 16
   (16) Er dient te worden gezorgd voor consistentie met de technische meldingsvoorschriften die nationale deskundigen in het kader van Eurocontrol en de JAA hebben uitgewerkt; de lijst van te melden voorvallen houdt rekening met de werkzaamheden van deze beide Europese organisaties.
   (16) Er dient te worden gezorgd voor consistentie met de technische meldingsvoorschriften die nationale deskundigen in het kader van Eurocontrol en de JAA hebben uitgewerkt; de lijst van te melden voorvallen houdt rekening met de werkzaamheden van deze beide Europese organisaties. Ook met de ontwikkelingen in het kader van de Internationale organisatie voor burgerluchtvaart (ICAO) moet rekening worden gehouden .
Amendement 2
Artikel 4, lid 1, inleidende formule
   1. De lidstaten eisen dat te melden voorvallen aan de in artikel 5, lid 1, bedoelde bevoegde instantie worden gemeld door iedereen die:
   1. De lidstaten eisen dat te melden voorvallen aan de in artikel 5, lid 1, bedoelde bevoegde instanties worden gemeld door iedereen die:
Amendement 12
Artikel 5, lid 3 bis (nieuw)
3 bis. De desbetreffende instanties raadplegen regelmatig belanghebbenden, zoals organisaties van piloten.
Amendement 3
Artikel 7, lid 2, alinea 2
Het besluit om overeenkomstig dit lid informatie te verspreiden, kan worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van de gebruiker, onverminderd het bepaalde in artikel 8.
Het besluit om overeenkomstig dit lid informatie te verspreiden, blijft beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van de gebruiker, onverminderd het bepaalde in artikel 8.
De ontvanger van de informatie dient zich er zijnerzijds toe te verplichten de informatie niet verder te verspreiden.
Amendement 4
Artikel 7, lid 3
   3. De lidstaten publiceren minstens éénmaal per jaar een veiligheidsoverzicht met informatie over de soorten voorvallen die door hun nationale systemen voor verplichte melding van voorvallen zijn verzameld, teneinde het publiek in te lichten over het veiligheidsniveau van het luchtverkeer . De lidstaten mogen ook anoniem gemaakte meldingen publiceren.
   3. De lidstaten publiceren minstens éénmaal per jaar een veiligheidsoverzicht met informatie over de soorten voorvallen die door hun nationale systemen voor verplichte melding van voorvallen zijn verzameld, teneinde het publiek in te lichten over het veiligheidsniveau in de burgerluchtvaart . De lidstaten mogen ook anoniem gemaakte meldingen publiceren.
Amendement 5
Artikel 8, lid 1
   1. De overeenkomstig artikel 6 uitgewisselde en overeenkomstig artikel 7, leden 1 en 2, verspreide informatie is vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de activiteiten van degenen die aan het stelsel deelnemen en voor wie de informatie bestemd is .
   1. De overeenkomstig artikel 6 uitgewisselde en overeenkomstig artikel 7, leden 1 en 2, verspreide informatie is vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 .
Amendement 7
Artikel 8, lid 3
   3. De bevoegde instantie maakt de naam van de persoon die een melding indient of van de persoon op wie die melding betrekking heeft niet bekend, tenzij zij hiertoe in het kader van een gerechtelijk onderzoek verplicht is of tenzij de betrokken personen hiertoe toestemming geven.
Schrappen
Amendement 8
Artikel 8, lid 4
   4. De lidstaten onthouden zich van gerechtelijke stappen met betrekking tot niet met voorbedachte rade of onopzettelijk begane wetsovertredingen die uitsluitend onder hun aandacht konden komen door meldingen krachtens het nationale systeem van verplichte melding van voorvallen.
   4. De lidstaten onthouden zich van gerechtelijke stappen met betrekking tot niet met voorbedachte rade of onopzettelijk begane wetsovertredingen die uitsluitend onder hun aandacht konden komen door meldingen krachtens het nationale systeem van verplichte melding van voorvallen, behalve in gevallen van plichtsverzuim die te beschouwen zijn als een ernstige nalatigheid .
Amendement 10
Artikel 11, lid 1, alinea 1
   1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op ... aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
   1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om twee jaar na de inwerkingtreding ervan aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Amendement 11
Artikel 11 bis (nieuw)
Artikel 11 bis
Verslaglegging
De Commissie brengt regelmatig aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de tenuitvoerlegging en naleving van de richtlijn.

(1) PB C 120 E van 24.4.2001, blz. 148.


Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart (COM(2000) 847 - C5-0764/2000 - 2000/0343(COD) )

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

-  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2000) 847 (1) ),

-  gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 80, lid 2 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5-0764/2000 ),

-  gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

-  gezien het verslag van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme (A5-0203/2001 ),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 120 E van 24.4.2001, blz. 148.

Juridische mededeling - Privacybeleid