Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2001/0021(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0210/2001

Indgivne tekster :

A5-0210/2001

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2001)0338

Vedtagne tekster
Torsdag den 14. juni 2001 - Strasbourg
Fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin *
P5_TA(2001)0338A5-0210/2001
Tekst
 Beslutning

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 91/630/EØF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (KOM(2001) 20 - C5-0039/2001 - 2001/0021(CNS) )

Forslaget ændret som følger:

Kommissionens forslag (1)   Ændringer
Ændring 1
BETRAGTNING 5 A (ny)
(5 a) Kommissionen vedtager hurtigst muligt og senest den 1. januar 2002 ændringer og tilføjelser til bilaget til direktiv 91/630/EØF , således at:
   - haleklipning forbydes, undtagen hvor det er nødvendigt af veterinære årsager
   - klipning og slibning af tænder forbydes, undtagen hvor det er nødvendigt af veterinære årsager
   - kastration af pattegrise altid sker under bedøvelse foretaget af en dyrlæge eller af en anden person, der er kvalificeret hertil
   - intensivt opdrættede svin sikres en minimumsgrad af lys.
Ændring 2
BETRAGTNING 6
   (6) Det er nødvendigt at sikre balance mellem de forskellige aspekter, der skal tages i betragtning med hensyn til velfærd og sundhed, økonomiske og sociale forhold og også miljøvirkninger.
   (6) Det er nødvendigt at sikre balance mellem de forskellige aspekter, der skal tages i betragtning med hensyn til velfærd og sundhed, økonomiske og sociale forhold og også miljøvirkninger. Blandt disse aspekter bør navnlig medtages de forskellige klimaforhold i Den Europæiske Unions regioner, som har afgørende indflydelse på dyrenes adfærd, produktionssystemerne og rentabiliteten.
Ændring 3
BETRAGTNING 6 A (ny)
(6 a) Det er desuden nødvendigt i højere grad at være opmærksom på, under hvilke betingelser svinekød indført til EU fra tredjelande produceres. Dette spørgsmål bør også tages op med EU's partnere i WTO.
Ændring 4
BETRAGTNING 6 B (ny)
(6 b) Medlemsstaterne bør beskytte denne sektor ved at koncentrere støtten, således at det bliver muligt at foretage de omfattende investeringer, der må forventes.
Ændring 5
BETRAGTNING 7
   (7) Det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen fremlægger en ny rapport på baggrund af yderligere forskning og praktiske erfaringer for yderligere at forbedre svins velfærd, særlig med hensyn til aspekter, der ikke indgår i direktiv 91/630/EØF .
   (7) Kommissionen fremlægger senest den 1. januar 2004 en ny rapport på baggrund af yderligere forskning og praktiske erfaringer for yderligere at forbedre svins velfærd, særlig med hensyn til aspekter, der ikke indgår i direktiv 91/630/EØF .
Ændring 6
BETRAGTNING 7 A (ny)
(7 a) Alle ændringer til direktiv 91/630/EØF , der vedtages af Rådet, bør gennemføres i alle ansøgerlandene efter den samme tidsplan, som kræves af medlemsstaterne for at undgå konkurrenceforvridning.
Ændring 7
BETRAGTNING 7 B (ny)
(7 b) Det videnskabelige grundlag for at indføre nye betingelser er baseret på situationen i de nordeuropæiske lande og bør udvides med data, der afspejler de geografiske realiteter i de sydeuropæiske lande for at blive fuldstændigt og objektivt.
Ændring 8
BETRAGTNING 8 A (nyt)
(8 a) Eftersom visse bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af direktiv 91/630/EØF , kan medføre væsentlige ændringer i bedrifternes økonomiske bæredygtighed og konkurrenceevne, bør ændringen af bilagene til dette direktiv ske i overensstemmelse med traktatens artikel 37.
Ændring 9
BETRAGTNING 8 B (ny)
(8 b) Kommissionen bør forelægge forslag til fælles regler for mærkning af svinekød, som producenterne kan anvende, hvis de opfylder kravene i dette direktiv.
Ændring 10
Betragtning 8 C (ny)
(8 c) Kommissionen bør forelægge forslag til fælles regler for udendørs svinehold.
Ændring 11
ARTIKEL 1, NR. -1
Artikel 3, nr. 1 (direktiv 91/630/EØF )
   - 1. Artikel 3, nr. 1, får følgende ordlyd:
"1. - fra den 1. januar 2006 skal alle nyopførte eller genopførte bedrifter og/eller bedrifter, der tages i brug for første gang efter denne dato, mindst opfylde følgende krav:
Der skal være et frit gulvareal til hver fravænnet gris eller hvert avls-/fedesvin, der opdrættes i flok, på mindst:
   - 0,20 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på 10 kg eller derunder
   - 0,30 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 10 kg og 20 kg
   - 0,40 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 20 kg og 30 kg
   - 0,60 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 30 kg og 50 kg
   - 0,80 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 50 kg og 85 kg
   - 1,0 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på mellem 85 kg og 110 kg
   - 1,3 m2 til svin med en gennemsnitsvægt på over 110 kg
   - fra den 1. januar 2012 skal ovennævnte mindstekrav gælde for alle bedrifter”
Ændring 13
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 3, nr. 2 (direktiv 91/630/EØF )
   2. Gulvarealer skal opfylde følgende krav:
   2. Gulvarealer skal opfylde følgende krav:
Fravænnede grise og avls-/fedesvin: En del af det samlede gulvareal, svarende til mindst 1/3 af minimumskravet for hvert dyr, skal være et sammenhængende areal med fast gulv, hvoraf højst 10% anvendes til dræning. For betongulve må bjælkebredden ikke være under 75 mm og spalteåbningsbredden ikke over 25 mm.
Fravænnede grise og avls-/fedesvin: En del af det samlede gulvareal, svarende til mindst 1/3 af minimumskravet for hvert dyr, skal være et sammenhængende areal med stabilt og skridsikkert fast gulv, hvoraf drænet gulv må have et åbningsareal på maksimalt 10%. For betongulve må bjælkebredden ikke være under 75 mm og spalteåbningsbredden ikke over 25 mm.
Goldsøer og drægtige søer og gylter: Det sammenhængende areal med fast gulv, hvoraf højst 10% anvendes til dræning , skal være på mindst:
Goldsøer og drægtige søer og gylter: Det sammenhængende areal med stabilt og skridsikkert fast gulv, hvoraf drænet gulv må have et åbningsareal på maksimalt 10%, skal være på mindst:
   - 1,3 m2 pr. goldso og drægtig so
   - 0,95 m2 pr. gylt.
   - 1,3 m2 pr. goldso og drægtig so
   - 0,95 m2 pr. gylt.
For betonspaltegulve må bjælkebredden ikke være under 80 mm og spalteåbningsbredden ikke over 30 mm.
For betonspaltegulve må bjælkebredden ikke være under 80 mm og spalteåbningsbredden ikke over 25 mm.
Ændring 15
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 3, nr. 3 (direktiv 91/630/EØF )
   3. Opførelse eller indretning af anlæg, hvor søer og gylter er bundet, er forbudt. Fra den 1. januar 2006 er anvendelse af bindsler til søer og gylter forbudt.
   3. Opførelse eller indretning af anlæg, hvor søer og gylter er bundet, er forbudt. Fra den 1. januar 2006 er enhver anvendelse af bindsler til søer og gylter forbudt.
Ændring 16
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 3, nr. 3 a (nyt) (direktiv 91/630/EØF )
3a. Ornestier skal være placeret og indrettet på en sådan måde, at ornerne kan vende sig i dem og høre, lugte og se andre svin. Lejearealet skal være tørt og komfortabelt. Arealet for en sti til en udvokset orne skal være på mindst 6 m2 . Fra den 1. januar 2005 skal en sti have et areal med stabilt og skridsikkert gulv på mindst 10 m2 , såfremt den også anvendes til naturlig løbning.
Ændring 17
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 3, nr. 4 (direktiv 91/630/EØF )
   4. Ingen søer eller gylter må indelukkes i individuelle stier i perioden fra 4 uger efter løbning til 7 dage før det forventede faretidspunkt. Dyr, der er særlig aggressive, er blevet angrebet af andre søer, eller er syge eller skadede, kan dog undtagelsesvis opstaldes midlertidigt i individuelle stier. Til goldsøer og drægtige søer må der ikke anvendes individuelle stier, medmindre søerne let kan vende sig i dem.
   4. Ingen søer eller gylter må indelukkes i individuelle stier i perioden fra 7 dage efter løbning til 7 dage før det forventede faretidspunkt. Hvis en so eller gylt indelukkes i en individuel sti i en del af de første 7 dage efter løbning, skal stien være stor nok til, at dyret let kan vende sig i den. Dyr, der er særlig aggressive, er blevet angrebet af andre søer, eller er syge eller skadede, kan dog undtagelsesvis opstaldes midlertidigt i individuelle stier. Til goldsøer og drægtige søer må der ikke anvendes individuelle stier, medmindre søerne let kan vende sig i dem.
Ændring 18
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 3, nr. 5, led 1 (direktiv 91/630/EØF )
   - Staldfaciliteterne til goldsøer og drægtige søer og gylter skal ud over gødearealet og eventuelle ædebokse eller -båse omfatte fælles lejearealer på mindst 1,3 m2 frit gulvareal pr. so (0,95 m2 for gylte).
   - Staldfaciliteterne til goldsøer og drægtige søer og gylter skal omfatte adgang til lejearealer af passende omfang og med rimelige temperaturer med plads til, at alle dyr kan ligge ned på samme tid, på mindst 1,3 m2 frit gulvareal pr. so (0,95 m2 for gylte).
Ændring 19
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 3, nr. 5, led 3 (direktiv 91/630/EØF )
   - Alle søer skal have permanent adgang til jord til at rode i eller til andet rodemateriale, der mindst opfylder de relevante krav i bilaget .
- Alle søer skal til enhver tid kunne rode i foder og andre rørlige eller foranderlige materialer.
Ændring 20
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 3, nr. 5, led 3 a (nyt) (direktiv 91/630/EØF )
   - Stalde, stier, udstyr og apparater rengøres og desinficeres korrekt og regelmæssigt.
Ændring 21
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 3, nr. 5, led 4 (direktiv 91/630/EØF )
   - Søer i flok skal fodres ved hjælp af et system, der sikrer, at hver so kan få tilstrækkeligt foder uden at blive angrebet, også når der er konkurrenter til foderet til stede.
   - Søer skal fodres ved hjælp af et system, der sikrer, at hver so kan få tilstrækkeligt foder uden at blive angrebet, også når der er konkurrenter til foderet til stede.
Ændring 22
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 3, nr. 5, led 4 a (nyt) (direktiv 91/630/EØF )
   - I stier til smågrise på over 20 kg og avls- og slagtesvin skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, der skal bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur.
Ændring 23
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 3, nr. 5, led 5 (direktiv 91/630/EØF )
   - Alle søer skal have foder med højt fiberindhold såvel som foder med højt energiindhold, for at deres sult kan stilles, og for at de kan få opfyldt behovet for at tygge. Foderet med højt energiindhold kan gives en gang om dagen i et enkelt måltid, men foderet med højt fiberindhold skal være tilgængeligt i længere perioder.
   - I overensstemmelse med principperne for behovdækkende ernæring skal søer have foder med højt energiindhold, for at deres sult kan stilles, og for at de kan få opfyldt behovet for at tygge.
Ændring 24
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 3, nr. 5, led 5 a (nyt) (direktiv 91/630/EØF )
   - Drægtige søer og gylter skal have adgang til halm eller andet, der kan give mæthedsfølelse og opfylde deres behov for rodemateriale.
Ændring 25
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 3, nr. 6 (direktiv 91/630/EØF )
   6. Fra den 1. januar 2002 gælder nr. 2 og 4 for alle nyopførte og genopførte bedrifter og bedrifter, der tages i brug for første gang efter den dato. Fra den 1. januar 2012 gælder nævnte punkter for alle bedrifter.
   6. Fra den 1. januar 2003 gælder nr. 2 og 4 for alle nyopførte og genopførte bedrifter og bedrifter, der tages i brug for første gang efter den dato. Fra den 1. januar 2012 gælder nævnte punkter for alle bedrifter.
   Nr. 5, første, andet, tredje og fjerde led, gælder ikke for bedrifter med under ti goldsøer og drægtige søer.
Ændring 26
ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)
Artikel 4 a (ny) (direktiv 91/630/EØF )
1 a. Følgende artikel 4 a indsættes:
""Artikel 4 a
Fra den 1. juli 2006 er det forbudt at foretage haleklipning på svin, medmindre en dyrlæge attesterer, at haleklipning er den mest effektive metode til bekæmpelse af et bestemt udbrud af halebidning, og udbruddet ikke kan kontrolleres ved at isolere de aggressive individer. I givet fald kan der foretages haleklipning, forudsat at:
   - klipningen sker under bedøvelse og supplerende forlænget analgesi foretaget af en dyrlæge, og
   - landmanden snarest muligt efter klipningen gennemfører en forbedring af forholdene og driften for at undgå fremtidige udbrud af halebidning. De nødvendige forbedringer i forholdene og driften drøftes og aftales med den kompetente nationale myndighed”
Ændring 27
ARTIKEL 1, NR. 1 B (nyt)
Artikel 5 (direktiv 91/630/EØF )
1 b. Artikel 5 får følgende ordlyd:
""Artikel 5
Forskrifterne i bilaget kan ændres efter fremgangsmåden i artikel 10 for at tage hensyn til den videnskabelige udvikling og til undersøgelser gennemført af et repræsentativt antal bedrifter fra alle EU-lande. Hvis de nye forskrifter i bilaget ændrer direktivets indhold i væsentlig grad og/eller får væsentlige konsekvenser for den økonomiske balance eller arbejdstilrettelæggelsen i bedrifterne, bør de påtænkte ændringer af bestemmelserne ske i overensstemmelse med traktatens artikel 37 .”
Ændring 28
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 5 a, stk. 1 (direktiv 91/630/EØF )
   1. Enhver, der passer dyrene, skal have modtaget instrukser og vejledning om bestemmelserne i artikel 1, 2 og 3 og i bilaget til direktivet og forstå disse bestemmelser.
   1. Enhver, der passer dyrene, skal på et uddannelseskursus godkendt af den kompetente myndighed have modtaget instrukser og vejledning om bestemmelserne i artikel 1, 2 og 3 og i bilaget til direktivet, samt om, hvordan man korrekt håndterer og, om nødvendigt, passer svin. I stedet for at deltage i et uddannelseskursus kan den pågældende støtte sig til tidligere praktisk erfaring, forudsat at vedkommendes forståelse af ovennævnte bestemmelser og kompetence til at håndtere og passe svin inden den 1. juli 2003 er blevet vurderet som tilfredsstillende af en uafhængig sagkyndig, der er godkendt af den kompetente myndighed.
Ændring 29
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 5 a, stk. 2 (direktiv 91/630/EØF )
   2. Medlemsstaterne sørger for, at der er adgang til passende uddannelseskurser. Disse uddannelseskurser skal specielt fokusere på velfærdsaspekter.”
   2. Medlemsstaterne sørger for, at svineavlere og dyrlæger har adgang til passende uddannelseskurser givet af kompetente undervisningsinstitutioner . Disse uddannelseskurser skal specielt fokusere på velfærdsaspekter. Det treårige landbrugsuddannelseskursus opfylder også formålet med disse kurser.
Ændring 30
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 5 a, stk. 2 a (nyt) (direktiv 91/630/EØF )
(2 a) Svineproducenter og/eller driftsledere skal have bevis for en afsluttet praktisk og teoretisk uddannelse, der er godkendt af de kompetente myndigheder, som betingelse for at kunne købe og/eller bestyre en bedrift med svineproduktion.
Ændring 31
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 6 (direktiv 91/630/EØF )
Senest den 1. januar 2008 forelægger Kommissionen Rådet en rapport udarbejdet på grundlag af en udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel.
Senest den 1. januar 2004 forelægger Kommissionen Rådet en rapport udarbejdet på grundlag af en udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel, som tager højde for de forskellige geografiske forhold, der gør sig gældende for svinebedrifterne i EU .
Rapporten skal især omhandle:
Rapporten skal især omhandle:
   (1) belægningsgradens virkninger for svins velfærd, herunder deres sundhed, i forskellige produktionssystemer
   (1) belægningsgradens virkninger for svins velfærd, herunder deres sundhed, i forskellige produktionssystemer og på forskellige produktionssteder
(1 a) regler for udendørs svinehold,
(1 b) specifikke temperaturkrav for svin under forskellige klimaforhold
(1 c) en sammenligning mellem anvendelse af spaltegulve og anvendelse af halm, hvad angår de miljø- og dyrevelfærdsmæssige konsekvenser
   (2) yderligere udviklinger i flokopstaldningssystemer for drægtige søer
   (2) yderligere udviklinger i flokopstaldningssystemer for drægtige søer
   (3) fastlæggelse af arealkrav for individuelt opstaldede voksne avlsorner
   (3) fastlæggelse af arealkrav for individuelt opstaldede voksne avlsorner
   (4) yderligere udviklinger i løsstaldssystemer for søer i løbeafdelingen og for diegivende søer, der opfylder soens behov uden at udgøre en risiko for pattegrisenes overlevelse
   (4) yderligere udviklinger i løsstaldssystemer for søer i løbeafdelingen og for diegivende søer, der opfylder soens behov uden at udgøre en risiko for pattegrisenes overlevelse
   (5) udvikling af metoder , der vil mindske behovet for operativ kastration
   (5) udvikling af produktionsmetoder , der vil mindske behovet for operativ kastration
   (6) forbrugernes holdninger og adfærd over for svinekød i tilfælde af, at der ikke opnås en forbedring eller kun en beskeden forbedring af dyrenes velfærd.
   (6) forbrugernes holdninger og adfærd over for svinekød i tilfælde af, at der ikke opnås en forbedring eller kun en beskeden forbedring af dyrenes velfærd
(6a) markedsundersøgelser, der gør det muligt at finde frem til, om markedet tager hensyn til de ekstraomkostninger, der følger med dyrevelfærdsforanstaltninger
(6b) en udtømmende undersøgelse af den økonomiske indvirkning af samtlige de foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv.
Rapporten kan om nødvendigt ledsages af relevante lovgivningsforslag.
Rapporten kan om nødvendigt ledsages af relevante lovgivningsforslag.
Ændring 32
ARTIKEL 1, NR. 3 A (nyt)
Artikel 7, stk. 3 a (nyt) (direktiv 91/630/EØF )
3 a. I artikel 7 indsættes som stykke 3a:
"3a. Kommissionen udarbejder en rapport til Rådet og Europa-Parlamentet om overholdelsen af bestemmelserne i dette direktiv og i bilaget samt den gennemførte kontrol, senest den 1. januar 2002.”
Ændring 33
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 10, stk. 3 a (nyt) (direktiv 91/630/EØF )
3 a. Hvis nye bestemmelser i bilaget ændrer indholdet af direktivet i betydelig grad og/eller har en væsentlig indvirkning på bedrifternes økonomiske situation eller på den måde, hvorpå arbejdet på bedrifterne er tilrettelagt, træffes der afgørelse om de planlagte ændringer af reglerne efter den i artikel 37 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab fastlagte procedure.

(1) EFT C 154 E af 29.5.2001, s. 114.


Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 91/630/EØF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (KOM(2001) 20 - C5-0039/2001 - 2001/0021(CNS) )

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2001) 20 (1) ),

-  hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 37 (C5-0039/2001 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0210/2001 ),

1.  godkender det således ændrede forslag;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 154 E af 29.5.2001, s. 114.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik