Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2001/0045(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0209/2001

Indgivne tekster :

A5-0209/2001

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2001)0339

Vedtagne tekster
Torsdag den 14. juni 2001 - Strasbourg
Ekstraordinær finansiel bistand til Kosovo *
P5_TA(2001)0339A5-0209/2001
Tekst
 Beslutning

Forslag til Rådets afgørelse om yderligere ekstraordinær finansiel bistand til Kosovo (KOM(2001) 81 - C5-0138/2001 - 2001/0045(CNS) )

Forslaget ændret som følger:

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Titel
Forslag til Rådets afgørelse om yderligere ekstraordinær finansiel bistand til Kosovo
Forslag til Rådets afgørelse om yderligere ekstraordinær finansiel bistand til Kosovo (Forbundsrepublikken Jugoslavien)
Ændring 2
Henvisning 1
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308, og Rådets forordning (EF) nr. 2666/2000 af 5. december 2000 om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 1628/96 og om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89 og (EØF) nr. 1360/90 og af afgørelse 97/256/EF og 1999/311/EF1 , særlig artikel 6, stk. 4,
1 EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1.
Ændring 3
Betragtning 11
   (11) Selv om der meget hurtigt efter konflikten på ny er kommet gang i den økonomiske aktivitet, står Kosovo på et lavt økonomisk udviklingsstade, og dets BNP pr. indbygger skønnes at være lavere end i andre lande i regionen og at være et af de laveste i Europa.
   (11) Selv om der meget hurtigt efter konflikten på ny er kommet gang i den økonomiske aktivitet, står Kosovo på et lavt økonomisk udviklingsstade, og dets BNP pr. indbygger skønnes at være et af de laveste i regionen og i Europa.
Ændring 4
Betragtning 12 a (ny)
(12 a) Den eksterne finansielle bistand, der stilles til rådighed, skal fordeles ligeligt på donorerne med henblik på at yde et bidrag til dækning af det finansieringsbehov, der er blevet konstateret i forbindelse med det budget, som UNMIK har opstillet for Kosovo;
Ændring 5
Betragtning 13
   (13) Fællesskabet fandt det passende at medvirke til at lette Kosovos finansielle byrde under de exceptionelt vanskelige betingelser og ydede allerede finansiel bistand, der udgjorde EUR 35 millioner, i form af gavebistand i 2000.
   (13) Fællesskabet fandt det sammen med de andre donorer passende at medvirke til at lette Kosovos finansielle byrde under de exceptionelt vanskelige betingelser og ydede allerede finansiel bistand, der udgjorde EUR 35 millioner, i form af gavebistand i 2000.
Ændring 6
Betragtning 15
   (15) Den finansielle bistand berører ikke budgetmyndighedens beføjelser og vil være en del af den samlede bistandsbevilling til Kosovo i 2001 og ydes derfor med forbehold af, at der er disponible midler på det almindelige budget.
   (15) Den finansielle bistand berører ikke budgetmyndighedens beføjelser og vil være en del af den samlede bistandsbevilling til Kosovo og ydes derfor med forbehold af, at der er disponible midler på det almindelige budget.
Ændring 7
Betragtning 15 a (ny)
(15 a) Den makroøkonomiske bistand, der udbetales over EU's budget, vil blive vurderet på kvaliteten af gennemførelsen af alle komponenter af Fællesskabets bistand i de tidligere år såvel som det fremskridt, der er sket i den økonomiske reform og den politiske stabilisering, og der vil i den forbindelse blive foretaget en evaluering af udgiftskapaciteterne;
Ændring 8
Betragtning 16 a (ny)
(16 a) Fællesskabets finansiering kan i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2666/2000 (CARDS-programmet) anvendes til dækning af afgørelser om ekstraordinær finansiel bistand, som træffes af Rådet i henhold til traktatens artikel 308.
Ændring 9
Artikel 1, stk. 1
   1. Ud over den finansielle bistand, som Rådet (afgørelse 2000/140/EF) allerede traf beslutning om at yde den 14. februar 2000, stiller Fællesskabet ekstraordinær finansiel bistand i form af ren gavebistand på op til 30 mio. EUR til rådighed for UNMIK med henblik på at lette den finansielle situation i Kosovo, bane vejen for oprettelsen og videreførelsen af basale administrative funktioner og støtte udviklingen af sunde økonomiske rammer.
   1. Ud over den finansielle bistand, som Rådet (afgørelse 2000/140/EF) allerede traf beslutning om at yde den 14. februar 2000, stiller Fællesskabet samtidig med de øvrige donorers bidrag en ekstraordinær finansiel bistand i form af ren gavebistand på op til 30 mio. EUR til rådighed for UNMIK med henblik på at lette den finansielle situation i Kosovo, bane vejen for oprettelsen og videreførelsen af basale administrative funktioner og støtte udviklingen af sunde økonomiske rammer.
Ændring 10
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)
1 a. Den ekstraordinære finansielle bistand anvendes alene til finansiering af budgetbehov, som opstår i offentlige, halvoffentlige, kommunale og andre administrationer og institutioner, der er omfattet af det konsoliderede budget for Kosovo.
Ændring 11
Artikel 2, stk. 2
   2. Kommissionen kontrollerer med regelmæssige mellemrum i samråd med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og i koordination med IMF og Verdensbanken, at den økonomiske politik i Kosovo er i overensstemmelse med formålene med bistanden, og at de økonomisk-politiske betingelser i tilknytning til bistanden overholdes.
   2. Kommissionen kontrollerer med regelmæssige mellemrum i samråd med Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og i koordination med IMF og Verdensbanken, at den økonomiske politik i Kosovo er i overensstemmelse med formålene med bistanden, og at de økonomisk-politiske betingelser i tilknytning til bistanden samt de restriktioner, der pålægges i artikel 2, stk. 1 a, overholdes.
Ændring 12
Artikel 3, stk. 1
   1. Bistanden stilles til rådighed for UNMIK i mindst to rater. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 2 frigives første rate på basis af et aftalememorandum mellem UNMIK og Fællesskabet.
   1. Bistanden stilles til rådighed for UNMIK i mindst to rater. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 2 frigives første rate senest seks uger efter denne afgørelses ikrafttræden på basis af et aftalememorandum mellem UNMIK og Fællesskabet. Dette aftalememorandum forelægges Rådet og Europa-Parlamentet.
Ændring 13
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)
1 a. Aftalememorandummet mellem UNMIK og Fællesskabet skal baseres på de grundlæggende principper for Fællesskabets eksterne bistand og være i overensstemmelse med betingelserne for ekstraordinær finansiel ad hoc-bistand, jf. forordning (EF) nr. 2666/2000 om CARDS.
Ændring 14
Artikel 3, stk. 2
   2. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 2 frigives anden og eventuelle yderligere rater på grundlag af tilfredsstillende resultater med opfyldelsen af de økonomisk-politiske betingelser, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, og tidligst tre måneder efter frigivelsen af den foregående rate .
   2. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 2 frigives anden og eventuelle yderligere rater på grundlag af tilfredsstillende resultater med opfyldelsen af de økonomisk-politiske betingelser, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, og senest inden regnskabsårets udgang .
Ændring 15
Artikel 5
Kommissionen sender en årlig rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, der skal indeholde en vurdering af gennemførelsen af denne afgørelse.
Kommissionen sender inden september måned hvert år en situationsrapport til Europa-Parlamentet og Rådet, der skal indeholde en vurdering af gennemførelsen af denne afgørelse baseret på de principper, der er anført i betragtning 15 a . Denne rapport indeholder også en vurdering af, hvorvidt Kosovo kan have et selvbærende budget, der er uafhængigt af eksterne donorers bidrag.

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om yderligere ekstraordinær finansiel bistand til Kosovo (KOM(2001) 81 - C5-0138/2001 - 2001/0045(CNS) )

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2001) 81 ),

-  hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 308 (C5-0138/2001 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (A5-0209/2001 ),

1.  godkender det således ændrede forslag;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik