Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2001/0045(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0209/2001

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0209/2001

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2001)0339

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2001 - Στρασβούργο
Έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια στο Κοσσυφοπέδιο *
P5_TA(2001)0339A5-0209/2001
Κείμενο
 Ψήφισμα

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την παροχή έκτακτης κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο (COM(2001) 81 - C5-0138/2001 - 2001/0045(CNS) )

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Τίτλος
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή έκτακτης κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή έκτακτης κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας)
Τροπολογία 2
Πρώτη αιτιολογική αναφορά
έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,
έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη βοήθεια στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1628/96 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 και (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 ,και των αποφάσεων 97/256/ΕΚ και (ΕΚ) αριθ. 1999/311/ΕΚ1 και ιδίως το άρθρο 6, παράγραφος 4 του κανονισμού αυτού,
___________________
1 ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1.
Τροπολογία 3
Aιτιολογική σκέψη 11
   (11) Μολονότι η οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε με αξιοσημείωτη ταχύτητα μετά τις συγκρούσεις, το Κοσσυφοπέδιο βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του υπολογίζεται ότι είναι χαμηλότερο από άλλες χώρες της περιοχής και από τα χαμηλότερα της Ευρώπης.
   (11) Μολονότι η οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε με αξιοσημείωτη ταχύτητα μετά τις συγκρούσεις, το Κοσσυφοπέδιο βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του υπολογίζεται ότι είναι από τα χαμηλότερα στην περιοχή και στην Ευρώπη .
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)
(12α) Η παροχή εξωτερικής δημοσιονομικής στήριξης θα επιμερισθεί μεταξύ των δωρητών με δίκαιο τρόπο, με στόχο την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ο οποίος έχει καταρτισθεί για το Κοσσυφοπέδιο από την UNMIK·
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 13
   (13) Η παροχή από μέρους της Κοινότητας χρηματοδοτικής βοήθειας υπό μορφή καθαρών μη επιστρεπτέων ενισχύσεων στο Κοσσυφοπέδιο, το 2000 αποτέλεσε ενδεδειγμένο μέτρο για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η επαρχία υπό τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και ήδη παρείχε ενίσχυση, υπό μορφή αμέσων επιδοτήσεων, ύψους 35 εκατ. ευρώ·
   (13) Η παροχή από μέρους της Κοινότητας και άλλων δωρητών χρηματοδοτικής βοήθειας υπό μορφή καθαρών μη επιστρεπτέων ενισχύσεων στο Κοσσυφοπέδιο, το 2000 αποτέλεσε ενδεδειγμένο μέτρο για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η επαρχία υπό τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και ήδη παρείχε ενίσχυση, υπό μορφή αμέσων επιδοτήσεων, ύψους 35 εκατ. ευρώ·
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 15
   (15) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, η παρούσα χρηματοδοτική βοήθεια θα αποτελέσει μέρος της συνολικής βοήθειας που έχει προβλεφθεί για το Κοσσυφοπέδιο το 2001 , πράγμα που σημαίνει ότι εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού.
   (15) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, η παρούσα χρηματοδοτική βοήθεια θα αποτελέσει μέρος της συνολικής βοήθειας που έχει προβλεφθεί για το Κοσσυφοπέδιο, πράγμα που σημαίνει ότι εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)
(15α) Η αξιολόγηση της μακροχρηματοδοτικής βοήθειας που καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα πραγματοποιείται σε σχέση με την ορθή εφαρμογή όλων των συνισταμένων της κοινοτικής βοήθειας κατά τα προηγούμενα έτη καθώς και σε σχέση με την πρόοδο που σημειώθηκε προς την οικονομική μεταρρύθμιση και την πολιτική σταθεροποίηση, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των ικανοτήτων χρησιμοποίησης της βοήθειας.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)
(16α) Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 6.4 του κανονισμού (ΕΚ) 2666/2000 (Πρόγραμμα CARDS), αποφάσεις για την παροχή έκτακτης χρηματοδοτικής βοήθειας, οι οποίες λαμβάνονται από το Συμβούλιο με βάση το άρθρο 308 της Συνθήκης.
Τροπολογία 9
Αρθρο 1, παράγραφος 1
   1. Συμπληρωματικά προς τη χρηματοδοτική βοήθεια που αποφάσισε ήδη το Συμβούλιο (2000/140/ΕΚ) στις 14 Φεβρουαρίου 2000, η Κοινότητα θα διαθέσει στην UNMIK έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια, υπό μορφή καθαρών μη επιστρεπτέων ενισχύσεων ανώτατου ύψους 30 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στο Κοσσυφοπέδιο, τη διευκόλυνση συγκρότησης και συνέχισης βασικών διοικητικών λειτουργιών και τη στήριξη της ανάπτυξης υγιούς οικονομικού πλαισίου.
   1. Συμπληρωματικά προς τη χρηματοδοτική βοήθεια που αποφάσισε ήδη το Συμβούλιο (2000/140/ΕΚ) στις 14 Φεβρουαρίου 2000, η Κοινότητα θα διαθέσει στην UNMIK, σε συνδυασμό με τις παροχές άλλων χορηγών βοήθειας, έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια, υπό μορφή καθαρών μη επιστρεπτέων ενισχύσεων ανώτατου ύψους 30 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στο Κοσσυφοπέδιο, τη διευκόλυνση συγκρότησης και συνέχισης βασικών διοικητικών λειτουργιών και τη στήριξη της ανάπτυξης υγιούς οικονομικού πλαισίου.
Τροπολογία 10
Αρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Η έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη χρηματοδότηση δημοσιονομικών αναγκών οι οποίες ανακύπτουν σε διοικήσεις και θεσμικά όργανα δημόσιου, ημιδημόσιου, δημοτικού ή άλλου χαρακτήρα που καλύπτονται από τον ενοποιημένο προϋπολογισμό του Κοσσυφοπεδίου.
Τροπολογία 11
Αρθρο 2, παράγραφος 2
   2. Η Επιτροπή ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεννόηση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και σε συνεργασία με το ΔΝΤ και τη Διεθνή Τράπεζα, κατά πόσον οι οικονομικές πολιτικές που ακολουθούνται στο Κοσσυφοπέδιο ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και με τους αναφερόμενους στην οικονομική πολιτική όρους υπό τους οποίους παρέχεται η βοήθεια.
   2. Η Επιτροπή ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεννόηση με την Πολιτική Επιτροπή και την Επιτροπή Ασφαλείας (PSC) και με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και σε συνεργασία με το ΔΝΤ και τη Διεθνή Τράπεζα, κατά πόσον οι οικονομικές πολιτικές που ακολουθούνται στο Κοσσυφοπέδιο συμβιβάζονται με τους στόχους και τους αναφερόμενους στην οικονομική πολιτική όρους υπό τους οποίους παρέχεται η βοήθεια, καθώς και με τους περιορισμούς που επιβάλλει το άρθρο 2, παράγραφος 1α.
Τροπολογία 12
Αρθρο 3, παράγραφος 1
   1. Η βοήθεια θα διατεθεί στην UNMIK σε δύο τουλάχιστον δόσεις. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, η πρώτη δόση θα εκταμιευθεί βάσει μνημονίου κατανόησης μεταξύ της UNMIK και της Κοινότητας.
   1. Η βοήθεια θα διατεθεί στην UNMIK σε δύο τουλάχιστον δόσεις. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, η πρώτη δόση θα εκταμιευθεί το αργότερο έξι εβδομάδες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, βάσει μνημονίου κατανόησης μεταξύ της UNMIK και της Κοινότητας. Το εν λόγω μνημόνιο κατανόησης θα διαβιβασθεί στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 13
Αρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της UNMIK και της Κοινότητας θα βασίζεται στις αρχές που διέπουν την εξωτερική βοήθεια της Κοινότητας και θα είναι σύμφωνο με τους όρους για τη χορήγηση ad hoc έκτακτης χρηματοδοτικής ενίσχυσης τους οποίους θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 σχετικά με το CARDS.
Τροπολογία 14
Αρθρο 3, παράγραφος 2
   2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, η δεύτερη και οποιαδήποτε πιθανή περαιτέρω δόση θα εκταμιευθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των όρων οικονομικής πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και όχι νωρίτερα από τρεις μήνες μετά την εκταμίευση της προηγούμενης δόσης .
   2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, η δεύτερη και οποιαδήποτε πιθανή περαιτέρω δόση θα εκταμιευθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των όρων οικονομικής πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, και στο άρθρο 2, παράγραφος 1, και, το αργότερο, πριν από το τέλος του οικονομικού έτους.
Τροπολογία 15
Αρθρο 5
Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση, που θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης.
Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση προόδου πριν από τον Σεπτέμβριο εκάστου έτους , που θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης και η οποία θα βασίζεται στις αρχές που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 15α (νέα) . Η εν λόγω έκθεση θα συμπεριλαμβάνει επίσης αξιολόγηση σχετικά με την ικανότητα του Κοσσυφοπεδίου να έχει αυτοσυντηρούμενο προϋπολογισμό που θα είναι ανεξάρτητος από την παροχή εξωτερικών επιχορηγήσεων.

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την παροχή έκτακτης κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο (COM(2001) 81 - C5-0138/2001 - 2001/0045(CNS) )

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο ((COM(2001) 81 ),

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ (C5-0138/2001 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών καθώς και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (A5-0209/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου