Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2001/0045(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0209/2001

Ingediende teksten :

A5-0209/2001

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2001)0339

Aangenomen teksten
Donderdag 14 juni 2001 - Straatsburg
Aanvullende uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo *
P5_TA(2001)0339A5-0209/2001
Tekst
 Resolutie

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende aanvullende uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo (COM(2001) 81 - C5-0138/2001 - 2001/0045(CNS) )

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
Amendement 1
Titel
Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende aanvullende uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo
Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende aanvullende uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo (Federale Republiek Joegoslavië)
Amendement 2
Visum 1
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 308.
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 308, alsmede op Verordening (EG) nr. 2666/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1628/96 en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3906/89 en (EEG) nr. 1360/90, alsmede van de Besluiten 97/256/EG en 1999/311/EG1 , en met name op artikel 6, lid 4,
1 PB L 306 van 7.12.2000, blz. 1.
Amendement 3
Overweging 11
   (11) Hoewel de bedrijvigheid zich na het conflict in hoog tempo heeft hersteld, staat Kosovo op een laag economisch ontwikkelingspeil en is het Kosovaarse BBP per hoofd naar raming lager dan dat van andere landen van de regio en een van de laagste in Europa .
   (11) Hoewel de bedrijvigheid zich na het conflict in hoog tempo heeft hersteld, staat Kosovo op een laag economisch ontwikkelingspeil en is het Kosovaarse BBP per hoofd naar raming een van de laagste in de regio en in Europa .
Amendement 4
Overweging 12 bis (nieuw)
(12 bis) De te verlenen buitenlandse begrotingssteun, die een bijdrage vormt tot de dekking van het financieringstekort op de door UNMIK voor Kosovo opgestelde begroting, wordt eerlijk over de donors verdeeld.
Amendement 5
Overweging 13
   (13) De Gemeenschap achtte het een geschikte maatregel in de buitengewoon moeilijke omstandigheden de financiële problemen van Kosovo te helpen verlichten en heeft in 2000 reeds financiële bijstand in de vorm van zuiver giften verstrekt voor een som van 35 miljoen euro.
   (13) De Gemeenschap achtte het een geschikte maatregel in de buitengewoon moeilijke omstandigheden de financiële problemen van Kosovo samen met andere donors te helpen verlichten en heeft in 2000 reeds financiële bijstand in de vorm van zuiver giften verstrekt voor een som van 35 miljoen euro.
Amendement 6
Overweging 15
Onverminderd de bevoegdheden van de begrotingsautoriteit zal de financiële bijstand deel uitmaken van het totale bedrag dat voor Kosovo op de begroting voor 2001 is uitgetrokken, mits deze middelen in de algemene begroting beschikbaar zijn.
Onverminderd de bevoegdheden van de begrotingsautoriteit zal de financiële bijstand deel uitmaken van het totale steun bedrag dat voor Kosovo is uitgetrokken, mits deze middelen in de algemene begroting beschikbaar zijn.
Amendement 7
Overweging 15 bis (nieuw)
(15 bis) De evaluatie van de macrofinanciële bijstand die uit de EU -begroting wordt uitgekeerd, wordt beoordeeld op de mate waarin alle bestanddelen van de Gemeenschapsbijstand in de voorgaande jaren ten uitvoer zijn gelegd, en de vooruitgang die is geboekt op het gebied van economische hervorming en politieke stabilisatie, met inbegrip van een evaluatie van het vermogen tot uitgeven.
Amendement 8
Overweging 16 bis (nieuw)
(16 bis) De communautaire financiering kan volgens artikel 6, lid 4 van Verordening (EG) nr. 2666/2000 (CARDS-programma) betrekking hebben op besluiten inzake uitzonderlijke financiële bijstand die de Raad op grond van artikel 308 van het Verdrag neemt.
Amendement 9
Artikel 1, lid 1
   1. Naast de financiële bijstand waartoe de Raad op 14 februari 2000 reeds heeft besloten (2000/140/EG), stelt de Gemeenschap aan UNMIK uitzonderlijke financiële bijstand in de vorm van zuiver giften ten belope van ten hoogste 30 miljoen euro ter beschikking om de financiële situatie in Kosovo te verlichten, het opzetten en voortzetten van essentiële administratieve functies te vergemakkelijken en de ontwikkeling van een solide economisch kader te ondersteunen.
   1. Naast de financiële bijstand waartoe de Raad op 14 februari 2000 reeds heeft besloten (2000/140/EG), stelt de Gemeenschap, in samenhang met de bijdragen van andere donors, aan UNMIK uitzonderlijke financiële bijstand in de vorm van zuiver giften ten belope van ten hoogste 30 miljoen euro ter beschikking om de financiële situatie in Kosovo te verlichten, het opzetten en voortzetten van essentiële administratieve functies te vergemakkelijken en de ontwikkeling van een solide economisch kader te ondersteunen.
Amendement 10
Artikel 2, lid 1 bis (nieuw)
1 bis. De uitzonderlijke financiële bijstand mag uitsluitend worden gebruikt om de budgettaire tekorten te financieren van de openbare, semi-openbare, gemeentelijke en andere diensten en instanties die in de geconsolideerde begroting van Kosovo zijn opgenomen.
Amendement 11
Artikel 2, lid 2
   2. De Commissie verifieert op gezette tijden, in overleg met het Economisch en Financieel Comité en in samenwerking met het IMF en de Wereldbank, of het economisch beleid in Kosovo de doelstellingen van deze bijstand en de eraan verbonden voorwaarden inzake economisch beleid in acht neemt.
   2. De Commissie verifieert op gezette tijden, in overleg met het Politiek en Veiligheidscomité (PVC ) en het Economisch en Financieel Comité en in samenwerking met het IMF en de Wereldbank, of het economisch beleid in Kosovo de doelstellingen van deze bijstand en de eraan verbonden voorwaarden inzake economisch beleid, alsmede de beperkingen opgelegd door artikel 2, lid 1 bis, in acht neemt.
Amendement 12
Artikel 3, lid 1
   1. De bijstand wordt aan UNMIK ter beschikking gesteld in ten minste twee tranches. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 wordt de eerste tranche vrijgegeven op grond van een memorandum van overeenstemming tussen UNMIK en de Gemeenschap.
   1. De bijstand wordt aan UNMIK ter beschikking gesteld in ten minste twee tranches. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 wordt de eerste tranche uiterlijk zes weken nadat onderhavig besluit van kracht is geworden vrijgegeven op grond van een memorandum van overeenstemming tussen UNMIK en de Gemeenschap. Dit memorandum van overeenstemming zal aan het Europees Parlement en de Raad worden toegezonden.
Amendement 13
Artikel 3, lid 1 bis (nieuw)
1 bis. De gemeenschappelijke intentieverklaring van UNMIK en de Gemeenschap wordt gebaseerd op de beginselen die ten grondslag liggen aan de externe hulp van de Gemeenschap en beantwoorden aan de voorwaarden als verbonden aan de uitzonderlijke financiële bijstand ad hoc, als geregeld in Verordening (EG) nr. 2666/2000 (CARDS-programma).
Amendement 14
Artikel 3, lid 2
   2. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 worden de tweede en eventuele latere tranches vrijgegeven onder voorbehoud dat de voorwaarden op het gebied van het economisch beleid als bedoeld in artikel 2, lid 1, in acht zijn genomen, en niet eerder dan drie maanden na vrijgave van de vorige tranche .
   2. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 worden de tweede en eventuele latere tranches vrijgegeven onder voorbehoud dat de voorwaarden op het gebied van het economisch beleid als bedoeld in de artikelen 1, lid 1 en 2, lid 1, in acht zijn genomen, en uiterlijk vóór het einde van het begrotingsjaar .
Amendement 15
Artikel 5
De Commissie legt aan het Europees Parlement en de Raad een jaarverslag voor, dat een evaluatie van de tenuitvoerlegging van dit besluit bevat.
De Commissie legt ieder jaar vóór september aan het Europees Parlement en de Raad een voortgangsverslag voor, dat een evaluatie van de tenuitvoerlegging van dit besluit bevat en dat gebaseerd is op de beginselen die in de (nieuwe) overweging 15 bis zijn uiteengezet . Dit verslag bevat ook een evaluatie van de vraag of Kosovo in staat is een begroting op te stellen waarmee het in de eigen behoeften voorziet, onafhankelijk van bijdragen van externe donors.

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende aanvullende uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo (COM(2001) 81 - C5-0138/2001 - 2001/0045(CNS) )

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

-  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2001) 81 ),

-  geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 308 van het EG-Verdrag (C5-0138/2001 ),

-  gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

-  gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie (A5-0209/2001 ),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid