Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2000/0307(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0195/2001

Ingediende teksten :

A5-0195/2001

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2001)0340
P5_TA(2001)0341
P5_TA(2001)0342

Aangenomen teksten
Donderdag 14 juni 2001 - Straatsburg
Specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten: structurele maatregelen *
P5_TA(2001)0340A5-0195/2001
Tekst
 Resolutie

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 3763/91 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen (COM(2000) 774 - C5-0748/2000 - 2000/0307(CNS) )

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst(1)   Amendementen van het Parlement
Amendement 1
VISUM 1
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37 en artikel 299, lid 2 ,
Amendement 2
OVERWEGING 1 bis (nieuw)
(1 bis.) Overeenkomstig artikel 299, lid 2 van het Verdrag neemt de Raad op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met gekwalificeerde meerderheid specifieke maatregelen aan die er met name op gericht zijn de voorwaarden voor de toepassing van het Verdrag op de ultraperifere gebieden van de Europese Unie vast te stellen, onder meer wat betreft de toegang tot de structuurfondsen.
Amendement 4
OVERWEGING 3
   (3) Bij Verordening (EEG) nr. 3763/91 van de Raad zijn maatregelen vastgesteld om het afgelegen en insulaire karakter van deze departementen te compenseren en de voorwaarden voor de productie en afzet van landbouwproducten in deze departementen te verbeteren.
   (3) Bij Verordening (EEG) nr. 3763/91 van de Raad zijn maatregelen vastgesteld om het afgelegen en insulaire karakter van deze departementen evenals andere probleemfactoren en handicaps te compenseren en de voorwaarden voor de productie en afzet van landbouwproducten in deze departementen te verbeteren.
Amendement 5
OVERWEGING 4
   (4) De structuur van bepaalde landbouwbedrijven of ondernemingen die producten verwerken en afzetten in de Franse overzeese departementen vertoont ernstige gebreken en terzake doen zich specifieke problemen voor ; derhalve moet, voor bepaalde soorten investeringen, kunnen worden afgeweken van de bepalingen die de verlening van bepaalde soorten structurele steun als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1257/1999, beperken of verbieden.
   (4) De structuur van landbouwbedrijven of ondernemingen die producten verwerken en afzetten in de Franse overzeese departementen vertoont ernstige gebreken en deze bedrijven worden geconfronteerd met permanente beperkingen en specifieke problemen die een specifieke behandeling vereisen ; derhalve moet, voor investeringen door deze landbouwbedrijven of ondernemingen kunnen worden afgeweken van de bepalingen die de verlening van bepaalde soorten structurele steun als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1257/1999, beperken of verbieden.
Amendement 6
OVERWEGING 5 bis (nieuw)
(5 bis) Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 bestrijkt elk plan, communautair bestek, operationeel programma of enkelvoudig programmeringsdocument een periode van zeven jaar en begint de programmeringsperiode op 1 januari 2000. Met het oog op de coherentie en teneinde discriminatie tussen de deelnemers aan eenzelfde programma te voorkomen, moeten de in onderhavige verordening voorziene afwijkingen bij uitzondering op de gehele programmeringsperiode worden toegepast.
Amendement 7
ARTIKEL 1
Artikel 21, lid 1 (Verordening (EEG) nr. 3763/91)
   1. In afwijking van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedraagt het totale steunbedrag, uitgedrukt in procenten van het in aanmerking komende investeringsvolume, maximaal 75% voor investeringen die met name zijn bedoeld om diversificatie, herstructurering of omschakeling naar duurzame landbouw aan te moedigen bij landbouwbedrijven van zeer beperkte economische omvang, nader te omschrijven in het in artikel 19, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad bedoelde programmacomplement.
   1. In afwijking van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedraagt het totale steunbedrag, uitgedrukt in procenten van het in aanmerking komende investeringsvolume, maximaal 75% voor investeringen die met name zijn bedoeld om diversificatie, herstructurering of omschakeling naar duurzame landbouw aan te moedigen bij landbouwbedrijven van beperkte economische omvang, nader te omschrijven in het in artikel 19, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad bedoelde programmacomplement.
Amendement 8
ARTIKEL 1
Artikel 21, lid 2 (Verordening (EEG) nr. 3763/91)
   2. In afwijking van artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedraagt het totale steunbedrag, uitgedrukt in procenten van het in aanmerking komende investeringsvolume, maximaal 65% voor investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen voor de verwerking en afzet van hoofdzakelijk lokaal geproduceerde landbouwproducten in sectoren welke nader moeten worden omschreven in het in artikel 19, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 bedoelde programmacomplement.
   2. In afwijking van artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedraagt het totale steunbedrag, uitgedrukt in procenten van het in aanmerking komende investeringsvolume, maximaal 75% voor investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen voor de verwerking en afzet van hoofdzakelijk lokaal geproduceerde landbouwproducten in alle sectoren.
Amendement 9
ARTIKEL 1
Artikel 21, lid 3 (Verordening (EEG) nr. 3763/91)
   3. De in artikel 29, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 vastgestelde beperking is niet van toepassing op bossen en gronden op het grondgebied van de overzeese departementen.
   3. De in artikel 29, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 vastgestelde beperking is niet van toepassing op tropische bossen en gronden op het grondgebied van de overzeese departementen.
Amendement 10
ARTIKEL 1
Artikel 21, lid 3 bis (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 3763/91)
3 bis. In afwijking van artikel 47, lid 2, tweede alinea, derde streepje van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedraagt het medefinancieringspercentage van de Gemeenschap bij milieumaatregelen in de landbouw overeenkomstig de artikelen 22 tot en met 24 van die verordening 85%.
Amendement 11
ARTIKEL 2, ALINEA 1
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2000.

(1) PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 274.


Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 3763/91 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen (COM(2000) 774 - C5-0748/2000 - 2000/0307(CNS) )

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

-  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2000) 774 (1) ),

-  geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 37 van het EG-Verdrag (C5-0748/2000 ),

-  gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

-  gezien het advies van de Commissie juridische zaken en interne markt inzake de voorgestelde rechtsgrondslag,

-  gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme (A5-0195/2001 ),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 274.

Juridische mededeling - Privacybeleid