Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2001 - Στρασβούργο
Ελαιόλαδο * (Διαδικασία χωρίς έκθεση)
P5_TA(2001)0528

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2262/84 για τη λήψη ειδικών μέτρων στον τομέα του ελαιολάδου [COM(2001) 455 - C5-0437/2001 - 2001/0181(CNS) [

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Η εν λόγω πρόταση εγκρίνεται

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου