Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2001 - Στρασβούργο
Γενικές διατάξεις για τα διαρθρωτικά ταμεία *** (Διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Οργάνωση του χρόνου εργασίας στον τομέα των οδικών μεταφορών ***II
 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους ***II
 Παρακολούθηση, έλεγχος και ενημέρωση για τη θαλάσσια κυκλοφορία ***I
 Ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα ***I
 Ταμείο αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται σε πετρελαϊκή ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα ***I
 Αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία ***I
 Προστασία των χοίρων *
 Έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια στο Κοσσυφοπέδιο *
 Ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριους Νήσους *
 Ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριους Νήσους *
 Ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριους Νήσους *
 Ειδικά μέτρα για γεωργικά προϊόντα προερχόμενα από τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους *
 Ειδικά μέτρα για γεωργικά προϊόντα προερχόμενα από τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους *
 Ειδικά μέτρα για γεωργικά προϊόντα προερχόμενα από τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους *
 Ειδικά μέτρα για γεωργικά προϊόντα προερχόμενα από τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους *
 Κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τομέα της αλιείας *
 Κανόνες και ρυθμίσεις σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στην αλιεία *
 Ανάπτυξη της Εξωτερικής Υπηρεσίας
 Πετρελαϊκός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Συνθήκη για τα βιολογικά και τοξικά όπλα
 Κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
 Ανθρώπινα Δικαιώματα: Γουατεμάλα
 Ανθρώπινα Δικαιώματα: εκλογική διαφθορά στο Τσαντ
 Ανθρώπινα Δικαιώματα: Αίγυπτος
 Ανθρώπινα Δικαιώματα: Μαλαισία
 Ανθρώπινα Δικαιώματα: Αφγανιστάν
 Νεπάλ
 Κατάσταση στην Αγκόλα
 Kαθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής *
 Συντονισμός των επεμβάσεων πολιτικής άμυνας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης *
 Καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων *
 Αλιευτική συμφωνία ΕΚ/Νήσων Κομορών *

Γενικές διατάξεις για τα διαρθρωτικά ταμεία *** (Διαδικασία χωρίς συζήτηση)
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία (CΟΜ(2000) 774 - C5-0752/2000 - 2000/0306 (AVC) )
P5_TA(2001)0331A5-0164/2001

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (CΟΜ(2000) 774 )(1) ,

-  έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για σύμφωνη γνώμη, σύμφωνα με το άρθρο 161, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ (C5-0752/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 86, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A5-0164/2001 ),

1.  εκφέρει τη σύμφωνη γνώμη του για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 272.


Οργάνωση του χρόνου εργασίας στον τομέα των οδικών μεταφορών ***II
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την κοινή θέση του Συμβουλίου εν όψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί οργανώσεως του χρόνου εργασίας των κατ" επάγγελμα εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (5919/1/2001 - C5-0134/2001 - 1998/0319(COD) )
P5_TA(2001)0332A5-0196/2001

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (5919/1/2001 - C5-0134/2001 )(1) ,

-  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(1998) 662 )(3) ,

-  έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση (CΟΜ(2000) 754 )(4) ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 80 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A5-0196/2001 ),

1.  τροποποιεί ως ακολούθως την κοινή θέση·

2.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κοινή θέση του Συμβουλίου   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Τίτλος
Οδηγία 2001/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της περί οργανώσεως του χρόνου εργασίας των κατ" επάγγελμα εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών
Οδηγία 2001/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων που εκτελούν κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών και των αυτοαπασχολούμενων οδηγών
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8
   (8) Δεδομένου ότι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 αλλά εξαιρούνται της οδηγίας 93/104/ΕΚ, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν προσωρινά οι οδηγοί αυτοί από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας· εξυπακούεται ότι η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις συνέπειες της προσωρινής αυτής εξαίρεσης.
   (8) Δεδομένου ότι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 αλλά εξαιρούνται της οδηγίας 93/104/ΕΚ, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν προσωρινά οι οδηγοί αυτοί από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 14
   (14) Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 σχετικά με το χρόνο οδήγησης για τις διεθνείς και εθνικές μεταφορές επιβατών, εκτός των τακτικών υπηρεσιών, δύνανται να συνεχίζουν να εφαρμόζονται. Συνεπώς, η διάρκεια του χρόνου εργασίας των οδηγών που εκτελούν τις μεταφορές αυτές μπορεί να υπερβαίνει, υπό προϋποθέσεις, τον μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία για τις μεταφορές εμπορευμάτων και για τις τακτικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών.
   (14) Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 σχετικά με το χρόνο οδήγησης για τις διεθνείς και εθνικές μεταφορές επιβατών, εκτός των τακτικών υπηρεσιών, δύνανται να συνεχίζουν να εφαρμόζονται μέχρις ότου ο κανονισμός αναθεωρηθεί με στόχο τη συμπερίληψη ορισμού του χρόνου εργασίας που να συνάδει με την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 4
Αρθρο 2, παράγραφος 1
   1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους μετακινούμενους εργαζόμενους που απασχολούνται από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε κράτος μέλος, και συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών μεταφορών διεπόμενες από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 ή, άλλως, από τη συμφωνία ΑΕΤR.
   1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους μετακινούμενους εργαζόμενους που απασχολούνται από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε κράτος μέλος, και συμμετέχουν σε δραστηριότητες οδικών μεταφορών διεπόμενες από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 ή, άλλως, από τη συμφωνία ΑΕΤR, και σε αυτοαπασχολούμενους οδηγούς εγκατεστημένους σε κράτος μέλος.
Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ...* το αργότερο, αξιολόγηση των συνεπειών της προσωρινής εξαίρεσης των αυτοαπασχολούμενων οδηγών. Θα αναλύσει ιδίως τις συνέπειές της στην οδική ασφάλεια, τις συνθήκες ανταγωνισμού, τη διάρθρωση του επαγγέλματος καθώς και τις κοινωνικές πτυχές. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί, των οποίων θα πρέπει να δοθεί σαφέστερος ορισμός, θα υπαχθούν, στην παρούσα οδηγία το αργότερο ... **.
__________
* Πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** Έξι έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε αυτοαπασχολούμενους οδηγούς τρία έτη μετά την τελική προθεσμία για τη μεταφορά της από τα κράτη μέλη, όπως προβλέπει το άρθρο 14.
Τροπολογία 5
Αρθρο 2, παράγραφος 4α (νέα)
4α. Το αργότερο ένα έτος μετά τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, με αποτέλεσμα να διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνεται ορισμός του χρόνου εργασίας ο οποίος να είναι συμβατός με την παρούσα οδηγία και να εξασφαλίζεται ότι ο κανονισμός ισχύει για όλους εκείνους που εκτελούν κατ" επάγγελμα κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών και που είναι υπάλληλοι επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος ή είναι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί.
Τροπολογία 6
Αρθρο 3, στοιχείο α)
   α) "χρόνος εργασίας" : κάθε περίοδος από την έναρξη έως τη λήξη της εργασίας, εντός της οποίας ο μετακινούμενος εργαζόμενος ευρίσκεται στην θέση εργασίας του, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τα καθήκοντα ή τις δραστηριότητές του, ήτοι :
   α) "χρόνος εργασίας" :
   - στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, η "υποχρέωση διαθεσιμότητας" και ο χρόνος κατά τον οποίον εκτελούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
   - ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε δραστηριότητα οδικής μεταφοράς. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν : οδήγηση, φόρτωση και εκφόρτωση, συνδρομή των επιβατών κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από τα οχήματα, καθαρισμό και τεχνική συντήρηση των οχημάτων, καθώς και όλες τις άλλες εργασίες που αποσκοπούν στην ασφάλεια του οχήματος, του φορτίου και των επιβατών,
   i) οδήγηση,
   ii) φόρτωση και εκφόρτωση,
   iii) επίβλεψη ή έλεγχος των επιβατών κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους,
   iv) καθαρισμός και τεχνική συντήρηση των οχημάτων, καθώς και όλες οι άλλες εργασίες που αποσκοπούν στην ασφάλεια του οχήματος, του φορτίου και των επιβατών,
   v) επιθεώρηση του οχήματος καθώς και της φόρτωσης και της εκφόρτωσης του φορτίου,
   vi) χρόνος απαιτούμενος για διοικητικές διατυπώσεις με την αστυνομία, τα τελωνεία, τις υπηρεσίες μετανάστευσης κ.λπ.,
   vii) συνεργασία με την αστυνομία, τα τελωνεία και τις υπηρεσίες μετανάστευσης κατά τη διεξαγωγή ελέγχων που προβλέπονται από το νόμο.
   - στην περίπτωση των κινούμενων εργαζομένων, ο χρόνος εργασίας, δηλαδή όλες οι δραστηριότητες ή η υποχρέωση διαθεσιμότητας, εκτός των διαλειμμάτων.
Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν ειδικότερα:
   i) οδήγηση,
   ii) φόρτωση και εκφόρτωση,
iii) επίβλεψη ή έλεγχο των επιβατών κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους,
   iv) καθαρισμός και τεχνική συντήρηση των οχημάτων, καθώς και όλες οι άλλες εργασίες που αποσκοπούν στην ασφάλεια του οχήματος, του φορτίου και των επιβατών,
   v) επιθεώρηση του οχήματος καθώς και της φόρτωσης και της εκφόρτωσης του φορτίου,
   viii) χρόνος απαιτούμενος για διοικητικές διατυπώσεις με την αστυνομία, τα τελωνεία, τις υπηρεσίες μετανάστευσης κ.λπ.,
   ix) διοικητικές εργασίες.
οι περίοδοι κατά τις οποίες ο μετακινούμενος εργαζόμενος οφείλει να ευρίσκεται στη θέση εργασίας του, έτοιμος να αναλάβει τη συνήθη εργασία του, και δεν μπορεί, κατόπιν οδηγιών του εργοδότη του, να διαθέσει ελεύθερα το χρόνο του, ιδίως κατά τις περιόδους αναμονής για τη φόρτωση ή εκφόρτωση, όταν δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων η προβλεπόμενη διάρκειά τους, δηλαδή είτε πριν από την αναχώρηση ή ακριβώς πριν από την πραγματική έναρξη της εν λόγω περιόδου είτε σύμφωνα με τους γενικούς όρους που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και/ή οι οποίοι ορίζονται στη νομοθεσία των κρατών μελών.
   - Ως "υποχρέωση διαθεσιμότητας " νοούνται οι περίοδοι κατά τις οποίες ο μετακινούμενος εργαζόμενος οφείλει να ευρίσκεται στη θέση εργασίας του, έτοιμος να αναλάβει τη συνήθη εργασία του κατά περίπτωση με δική του πρωτοβουλία, και εν γένει σχετικά με ορισμένα καθήκοντα συναφή με αυτά που εκτελεί όταν βρίσκεται εν υπηρεσία.
Εξαιρούνται του χρόνου εργασίας τα κατ" άρθρο 5 διαλείμματα, ο κατ" άρθρο 6 χρόνος ανάπαυσης καθώς και οι κατά το σημείο β) του παρόντος άρθρου περίοδοι υποχρέωσης διαθεσιμότητας, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας των κρατών μελών ή συμφωνιών μεταξύ κοινωνικών εταίρων, που προβλέπουν αντιστάθμιση ή περιορισμό των περιόδων αυτών.
Εξαιρούνται του χρόνου εργασίας τα κατ" άρθρο 5 διαλείμματα, ο κατ" άρθρο 6 χρόνος ανάπαυσης καθώς και οι κατά το σημείο β) του παρόντος άρθρου περίοδοι υποχρέωσης διαθεσιμότητας, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας των κρατών μελών ή συμφωνιών μεταξύ κοινωνικών εταίρων, που προβλέπουν αντιστάθμιση ή περιορισμό των περιόδων αυτών.
Τροπολογία 9
Αρθρο 3, στοιχείο γ) , πρώτη παύλα
   - ο τόπος όπου ευρίσκεται η επιχείρηση στην οποία εκτελεί καθήκοντα ο μετακινούμενος εργαζόμενος,
   - ο τόπος όπου ευρίσκεται η επιχείρηση στην οποία εκτελεί καθήκοντα ο μετακινούμενος εργαζόμενος, και οι διάφορες θυγατρικές ή αντιπροσωπίες, είτε αυτές συμπίπτουν είτε όχι με την έδρα της επιχείρησης ή τις βασικές της εγκαταστάσεις.
Τροπολογία 10
Αρθρο 3, στοιχείο ε)
   ε) "αυτοαπασχολούμενος οδηγός": κάθε πρόσωπο, η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του οποίου συνίσταται στην εκτέλεση οδικών μεταφορών επιβατών ή εμπορευμάτων για λογαριασμό πελάτη ,
   ε) "αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί" είναι οι επικεφαλής μιας εμπορικής μονάδας, κάτοχοι επαγγελματικής άδειας όπου ενδείκνυται, που έχουν την ελευθερία να εργάζονται αυτόνομα, έχουν την ελευθερία να επιλέγουν το προς μεταφορά φορτίο, έχουν εμπορικές σχέσεις με τους πελάτες τους, μπορούν να διαπραγματεύονται τιμές και την αμοιβή τους, μπορούν να οργανώνουν ελεύθερα το ωράριο εργασίας τους και είναι ιδιοκτήτες ενός ή περισσότερων οχημάτων.
Για τα άτομα που δεν ανταποκρίνονται στα εν λόγω κριτήρια ισχύουν τα ίδια δικαιώματα και οι ίδιες υποχρεώσεις δυνάμει της παρούσας οδηγίας όπως για τους εργαζόμενους ·
Τροπολογία 11
Αρθρο 3, στοιχείο ζ)
   ζ) "νυκτερινή περίοδος" νοείται περίοδος τουλάχιστον τεσσάρων ωρών, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, μεταξύ ώρας 00.00 και 7ης π.μ.·
   ζ) "νυκτερινή περίοδος" νοείται περίοδος τουλάχιστον επτά ωρών, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, και σε κάθε περίπτωση περικλείουσα την περίοδο μεταξύ μεσονυκτίου και 5 π.μ.
Τροπολογία 12
Αρθρο 3, στοιχείο ηα) (νέο)
   ηα) "εργαζόμενοι τη νύχτα" νοούνται κινούμενοι εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί που εκτελούν τουλάχιστον 48 ημέρες του ετήσιου χρόνου εργασίας τους στη διάρκεια νυκτερινής περιόδου.
Τροπολογία 13
Αρθρο 5, παράγραφος 1
   1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, με την επιφύλαξη του επιπέδου προστασίας που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, ή, άλλως, η συμφωνία AETR, οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι ποτέ δεν εργάζονται πάνω από έξι διαδοχικές ώρες χωρίς διάλειμμα. Ο χρόνος εργασίας διακόπτεται από διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτών, εάν το σύνολο των ωρών εργασίας κυμαίνεται μεταξύ έξι και εννέα ωρών, και τουλάχιστον 45 λεπτών, εάν το σύνολο των ωρών εργασίας υπερβαίνει τις εννέα ώρες.
   1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, με την επιφύλαξη του επιπέδου προστασίας που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, ή, άλλως, η συμφωνία AETR, οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί ποτέ δεν εργάζονται πάνω από έξι διαδοχικές ώρες χωρίς διάλειμμα. Ο χρόνος εργασίας διακόπτεται από διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτών, εάν το σύνολο των ωρών εργασίας κυμαίνεται μεταξύ έξι και εννέα ωρών, και τουλάχιστον 45 λεπτών, εάν το σύνολο των ωρών εργασίας υπερβαίνει τις εννέα ώρες.
Τροπολογία 14
Αρθρο 7, παράγραφος 1, πρώτη παύλα
   - εάν εκτελείται νυκτερινή εργασία, ο καθημερινός χρόνος εργασίας δεν υπερβαίνει τις δέκα ώρες ανά 24ωρο,
   - εάν εκτελείται νυκτερινή εργασία, ο καθημερινός χρόνος εργασίας δεν υπερβαίνει τις οκτώ ώρες ανά 24ωρο. Ο ημερήσιος χρόνος εργασίας ενός εργαζόμενου τη νύχτα μπορεί να παραταθεί σε δέκα ώρες, μόνον εφόσον εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ή σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή σε συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση ενός μέσου όρου οκτώ ωρών την ημέρα· για περιόδους κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι τη νύχτα δεν οφείλουν να εκτελούν νυκτερινή εργασία, εφαρμόζεται το άρθρο 4.
Τροπολογία 15
Αρθρο 8, παράγραφος 1
   1. Παρεκκλίσεις από τα άρθρα 4 και 7 μπορούν να εγκρίνονται με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ή με συλλογικές συμβάσεις ή συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, υπό τον όρο ότι χορηγούνται στους οικείους εργαζόμενους ισοδύναμες περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης.
   1. Παρεκκλίσεις από το άρθρο 4 μπορούν να εγκρίνονται με συλλογικές συμβάσεις, υπό τον όρο ότι χορηγούνται στους οικείους εργαζόμενους ισοδύναμες περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης.
Τροπολογία 16
Αρθρο 9, στοιχείο β)
   β) να καταγράφεται ο χρόνος εργασίας των μετακινούμενων εργαζόμενων. Τα αρχεία φυλάσσονται τουλάχιστον επί ένα έτος μετά τη λήξη της καλυπτόμενης περιόδου. Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή του χρόνου εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων. Κατόπιν αιτήσεως, ο εργοδότης παρέχει στους μετακινούμενους εργαζομένους αντίγραφο του αρχείου όπου έχουν καταγραφεί οι ώρες εργασίας.
   β) να καταγράφεται ο χρόνος εργασίας των μετακινούμενων εργαζόμενων. Τα αρχεία φυλάσσονται τουλάχιστον επί δύο έτη μετά τη λήξη της καλυπτόμενης περιόδου. Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή του χρόνου εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων. Κατόπιν αιτήσεως, ο εργοδότης παρέχει στους μετακινούμενους εργαζομένους αντίγραφο του αρχείου όπου έχουν καταγραφεί οι ώρες εργασίας.
Τροπολογία 17
Αρθρο 9, στοιχείο βα) (νέο)
   βα) να εξασφαλίζεται ότι ο αυτοαπασχολούμενος οδηγός τηρεί αρχείο του χρόνου εργασίας του. Τα αρχεία αυτά φυλάσσονται επί τουλάχιστον δύο έτη. Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους του χρόνου εργασίας και του χρόνου οδήγησης σε συχνότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον με το 2% των συνολικών εργασίμων ημερών στον κλάδο αυτό. Ο ψηφιακός ταχογράφος είναι το σημαντικότερο μέσο ελέγχου.
Τροπολογία 18
Αρθρο 10
Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν ευνοϊκότερες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των κινούμενων εργαζομένων ή να διευκολύνουν ή να επιτρέπουν την εφαρμογή ευνοϊκότερων συλλογικών συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ κοινωνικών εταίρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των κινούμενων εργαζομένων.
Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν ευνοϊκότερες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των κινούμενων εργαζομένων ή των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, ή να διευκολύνουν ή να επιτρέπουν την εφαρμογή ευνοϊκότερων συλλογικών συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ κοινωνικών εταίρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των κινούμενων εργαζομένων. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν συνιστά αποχρώντα λόγο για υποβάθμιση της γενικής προστασίας των εργαζομένων.
Τροπολογία 19
Αρθρο 11
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα κυρώσεων για τις παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα κοινό φάσμα των κυρώσεων που επιβάλλονται για παραβάσεις εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της επιβολής τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές με την παράβαση και να αποτελούν επαρκή αποτρεπτικό παράγοντα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή, το αργότερο την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 14, και γνωστοποιούν τις τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις το ταχύτερο δυνατόν.
Τροπολογία 20
Αρθρο 14, παράγραφος 1, υποσημείωση
* Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
* Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 21
Αρθρο 14, παράγραφος 2
Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να εισάγουν, λαμβάνοντας υπόψη τους την κατάσταση, διαφορετικές νομοθετικές, κανονιστικές και συμβατικές διατάξεις περί του χρόνου εργασίας, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια υποβάθμιση του γενικού επιπέδου προστασίας των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1
Διαγράφεται
Τροπολογία 22
Αρθρο 14, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα προσήκοντα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι σχέσεις μεταξύ μεταφορικών εταιριών, μεταφορέων, πρακτορείων και εντολοδόχων θα ρυθμίζονται με τη σύναψη υποχρεωτικών συμβάσεων που θα επιτρέπουν την επαλήθευση της συμμόρφωσης με αυτή την οδηγία.

(1) ΕΕ C 142 της 15.5.2001, σ. 24.
(2) ΕΕ C 219 της 30.7.1999, σ. 235.
(3) ΕΕ C 43 της 17.2.1999, σ. 4.
(4) ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 284.


Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους ***II
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου εν όψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ η οποία αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (2η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ ) (5766/2/2001 - C5-0135/2001 - 1998/0327(COD) )
P5_TA(2001)0333A5-0156/2001

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (5766/2/2001 - C5-0135/2001 ),

-  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(1998) 678 )(2) ,

-  έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2000) 648 )(3) ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 78 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A5-0156/2001 ),

1.  εγκρίνει την κοινή θέση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4.  αναθέτει στο Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, ως προς ό,τι εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, και να μεριμνήσει, σε συμφωνία με το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) "Κείμενα που εγκρίθηκαν” της 21.9.2000, σημείο 8.
(2) ΕΕ C 247 E της 31.8.1999, σ. 23.
(3) ΕΕ C 62 Ε της 27.2.2001, σ. 113.


Παρακολούθηση, έλεγχος και ενημέρωση για τη θαλάσσια κυκλοφορία ***I
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης, ελέγχου και ενημέρωσης για τη θαλάσσια κυκλοφορία (COM(2000) 802 - C5-0700/2000 - 2000/0325(COD) )
P5_TA(2001)0334A5-0208/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)
(7α) Ένας αναμεταδότης και ένα μαύρο κουτί επί του σκάφους δεν επαρκούν για την πρόληψη ατυχημάτων. Το επίπεδο κατάρτισης και δεξιότητας του πληρώματος αποτελούν στοιχεία εξίσου σημαντικά. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό ξηράς, και κυρίως οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων, τα παράκτια κέντρα και οι υπηρεσίες διάσωσης είναι αρκούντως επανδρωμένες και δεόντως καταρτισμένες.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8
   (8) Η ακριβής ενημέρωση σχετικά με τα επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα που μεταφέρονται από τα πλοία αποτελεί βασικό στοιχείο για την προετοιμασία και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων επέμβασης σε περιπτώσεις ρύπανσης ή απειλής ρύπανσης στη θάλασσα. Τα πλοία που κατευθύνονται προς ή αποπλέουν από κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ή στις λιμενικές αρχές των κρατών μελών. Τα πλοία που δεν καταπλέουν σε λιμένες εντός της Κοινότητας οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα και τον τύπο των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρουν στα συστήματα υποβολής αναφορών των παράκτιων αρχών των κρατών μελών.
   (8) Η ακριβής ενημέρωση σχετικά με τα επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα που μεταφέρονται από τα πλοία καθώς και την κατάσταση ασφάλειας των ίδιων των πλοίων αποτελεί βασικό στοιχείο για την προετοιμασία και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων επέμβασης σε περιπτώσεις ρύπανσης ή απειλής ρύπανσης στη θάλασσα. Τα πλοία που κατευθύνονται προς ή αποπλέουν από κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ή στις λιμενικές αρχές των κρατών μελών. Τα πλοία που δεν καταπλέουν σε λιμένες εντός της Κοινότητας οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα και τον τύπο των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρουν καθώς και την κατάσταση ασφάλειας των ίδιων των πλοίων στα συστήματα υποβολής αναφορών των παράκτιων αρχών των κρατών μελών.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 11
   (11) Εφόσον ένα κράτος μέλος εκτιμά ότι οι ιδιαίτερα δυσμενείς μετεωρολογικές-ωκεάνιες συνθήκες προκαλούν αυξημένους κινδύνους για το περιβάλλον, απαγορεύει τον απόπλου των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, έως ότου οι καιρικές συνθήκες επιστρέψουν στο φυσιολογικό. Στο πλαίσιο της εξουσίας εκτίμησης της κατάστασης που διαθέτει, το κράτος μέλος θεωρεί ότι τέτοιες συνθήκες υφίστανται εφόσον η ένταση του ανέμου υπερβαίνει τα 10 μποφόρ και διαπιστώνονται αντίστοιχες συνθήκες στη θάλασσα, στην υπό εξέταση ζώνη .
   (11) Εφόσον οι αρμόδιες αρχές οι οποίες έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη εκτιμούν ότι οι ιδιαίτερα δυσμενείς μετεωρολογικές-ωκεάνιες συνθήκες προκαλούν αυξημένους κινδύνους για το περιβάλλον ή θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια του πληρώματος και των επιβατών, οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά τον κυβερνήτη ενός πλοίου που επιθυμεί να καταπλεύσει στον λιμένα ή να αποπλεύσει από αυτόν, και να του παρέχουν τις απαραίτητες συστάσεις. Ο κυβερνήτης πρέπει να γνωστοποιεί εάν προτίθεται να ακολουθήσει ή όχι τις εν λόγω συστάσεις και οφείλει να αιτιολογεί την απόφασή του. Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα, σε περίπτωση εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών και λαμβάνοντας υπόψη την ειδική κατάσταση του εν λόγω λιμένα, να αναστείλουν την αναχώρηση ή την άφιξη πλοίων σε ένα λιμένα μέχρις ότου οι καιρικές συνθήκες επανέλθουν στο φυσιολογικό. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι τα πλοία τα οποία αντιμετωπίζουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες στα ανοικτά των ακτών τους, μπορούν να υπολογίζουν στη συνδρομή ρυμουλκών σκαφών.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)
(12α) Δεδομένης της ευπάθειας της Βαλτικής Θάλασσας και της αυξημένης θαλάσσιας δραστηριότητας που αναμένεται εκεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποβάλει αίτημα προς τον ΙΜΟ προκειμένου να κηρύξει τουλάχιστον τον κόλπο της Φινλανδίας, ενδεχομένως δε και άλλες περιοχές της Βαλτικής Θάλασσας, ως τμήματα ενός υποχρεωτικού συστήματος ειδοποίησης που θα εγκρίνει ο ΙΜΟ.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 13
   (13) Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν προφυλάξεις για την προστασία από τους κινδύνους που προκαλούνται από ορισμένα περιστατικά στη θάλασσα και απειλούν την ασφάλεια στη θάλασσα, τους τοπικούς πληθυσμούς και το περιβάλλον καθώς και για την αντιμετώπιση κηλίδων ρύπανσης ή την αποκομιδή εμπορευμάτων που επιπλέουν στη θάλασσα. Για το σκοπό αυτό, οι πλοίαρχοι των πλοίων πρέπει να ειδοποιούν τις παράκτιες αρχές για τέτοια συμβάντα, παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες.
   (13) Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν προφυλάξεις για την προστασία από τους κινδύνους που ενδέχεται να προκαλούνται από ορισμένα περιστατικά στη θάλασσα και να απειλούν την ασφάλεια στη θάλασσα, τους τοπικούς πληθυσμούς και το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον καθώς και από την αντιμετώπιση κηλίδων ρύπανσης ή την αποκομιδή εμπορευμάτων που επιπλέουν στη θάλασσα. Για το σκοπό αυτό, οι πλοίαρχοι των πλοίων πρέπει να ειδοποιούν τις παράκτιες αρχές για τέτοια συμβάντα, παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 15
   (15) Η έλλειψη διαθεσιμότητας ασφαλών λιμένων συνεπάγεται ενδεχομένως σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη είναι αναγκαίο να καταρτίζουν σχέδια που θα επιτρέπουν, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις, την υποδοχή στους λιμένες τους, υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, των πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο.
   (15) Η έλλειψη διαθεσιμότητας ασφαλών λιμένων, ζωνών ή αγκυροβολίων συνεπάγεται ενδεχομένως σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη είναι αναγκαίο να καταρτίζουν σχέδια που θα επιτρέπουν, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις, την υποδοχή στους λιμένες τους ή σε οιοδήποτε άλλο προστατευμένο μέρος κατά μήκος των ακτών, υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, των πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο. Κράτος μέλος ή λιμένας που υποδέχεται πλοίο το οποίο αντιμετωπίζει κίνδυνο πρέπει να μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη αντιστάθμιση των σχετικών εξόδων και των πιθανών ζημιών που συνεπάγεται η εν λόγω επιχείρηση.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 19
   (19) ορισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας μπορούν να τροποποιηθούν με την εν λόγω διαδικασία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των διεθνών πράξεων και της εμπειρίας που αποκτάται κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας .
   (19) Ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών πράξεων και την εμπειρία που αποκτάται από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, μπορεί να είναι απαραίτητη η τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προτείνονται με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 8
Αρθρο 2, στοιχείο γ)
   γ) των εφοδίων και του εξοπλισμού των πλοίων
   γ) των καυσίμων πλοίων τα οποία μπορούν να μεταφέρουν καύσιμα λιγότερα των 5000 τόνων, των εφοδίων και του εξοπλισμού των πλοίων
Τροπολογία 9
Αρθρο 6, παράγραφος 1
   1. Τα πλοία που εισέρχονται στη ζώνη αρμοδιότητας μιας υπηρεσίας εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων ή ενός συστήματος οργάνωσης της κυκλοφορίας εγκεκριμένου από τον ΙΜΟ, υπό την ευθύνη ενός κράτους μέλους οφείλουν, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες, να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εφόσον υφίστανται, και να συμμορφώνονται με τα μέτρα που εφαρμόζονται στην εν λόγω ζώνη και με τις παρεχόμενες οδηγίες, κατά περίπτωση. Η συμμετοχή σε μια υπηρεσία εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων καθίσταται υποχρεωτική για τα πλοία που φέρουν σημαία τρίτου κράτους μόνο στις θαλάσσιες ζώνες που βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων του εμπλεκόμενου κράτους μέλους.
   1. Τα πλοία που εισέρχονται στη ζώνη αρμοδιότητας μιας υπηρεσίας εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων ή ενός συστήματος οργάνωσης της κυκλοφορίας εγκεκριμένου από τον ΙΜΟ, υπό την ευθύνη ενός κράτους μέλους οφείλουν, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες, να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εφόσον υφίστανται, και να συμμορφώνονται με τα μέτρα που εφαρμόζονται στην εν λόγω ζώνη και με τις παρεχόμενες οδηγίες, κατά περίπτωση. Σε θαλάσσιες ζώνες που βρίσκονται εκτός των χωρικών υδάτων της Κοινότητας, η συμμετοχή σε μια υπηρεσία εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλα τα πλοία που φέρουν σημαία κράτους μέλους και για όλα τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες της Κοινότητας.
Τροπολογία 10
Αρθρο 7, παράγραφος 2
   2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να προμηθευτούν, εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος ΙΙ-1, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και να αποκτήσουν τις εγκαταστάσεις ξηράς που απαιτούνται για να λαμβάνουν και να αξιοποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο.
   2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να προμηθευτούν, εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος ΙΙ-1, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και να αποκτήσουν τις εγκαταστάσεις ξηράς που απαιτούνται για να λαμβάνουν και να αξιοποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο και για να τις διαβιβάζουν και να τις ανταλλάσσουν μεταξύ των παράκτιων κέντρων και των λιμενικών αρχών των διαφόρων κρατών μελών.
Τροπολογία 11
Αρθρο 8, δεύτερο εδάφιο
Το όργανο καταγραφής δεδομένων ταξιδίου πρέπει να επιτρέπει να αποθηκεύονται, με ασφαλή τρόπο και σε ανακτήσιμη μορφή, και να τίθενται στη διάθεση του κράτους μέλους που διεξάγει τις έρευνες για ένα θαλάσσιο ατύχημα , οι κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη θέση, την κίνηση, την κατάσταση, την πλοήγηση και τον έλεγχο του πλοίου στο οποίο εγκαθίσταται.
Το όργανο καταγραφής δεδομένων ταξιδίου πρέπει να επιτρέπει να αποθηκεύονται, με ασφαλή τρόπο και σε ανακτήσιμη μορφή οι κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη θέση, την κίνηση, την κατάσταση, την πλοήγηση και τον έλεγχο του πλοίου στο οποίο εγκαθίσταται. Τα εν λόγω δεδομένα τίθενται στη διάθεση του κράτους μέλους που διεξάγει έρευνες για θαλάσσιο ατύχημα εντός των κοινοτικών υδάτων ή χρησιμοποιούνται προληπτικά για την εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων από συμβάντα που παρά λίγο να εξελιχθούν σε ατύχημα.
Τροπολογία 12
Αρθρο 10, παράγραφος 2
Ο εκμεταλλευόμενος, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου που μεταφέρει επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα και προέρχεται από λιμένα εκτός της Κοινότητας με προορισμό λιμένα εντός της Κοινότητας ή με κατεύθυνση προς αγκυροβόλιο εντός των χωρικών υδάτων κράτους μέλους κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο πρώτος λιμένας προορισμού ή το πρώτο αγκυροβόλιο, το αργότερο μόλις αποπλεύσει από τον λιμένα φόρτωσης ή μόλις γίνει γνωστός ο λιμένας προορισμού, εφόσον η εν λόγω πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη κατά τον απόπλου.
Ο εκμεταλλευόμενος, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου που μεταφέρει επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα και προέρχεται από λιμένα εκτός της Κοινότητας με προορισμό λιμένα εντός της Κοινότητας ή με κατεύθυνση προς αγκυροβόλιο εντός των χωρικών υδάτων κράτους μέλους κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο πρώτος λιμένας προορισμού ή το πρώτο αγκυροβόλιο, το αργότερο μόλις αποπλεύσει από τον λιμένα φόρτωσης ή μόλις γίνει γνωστός ο λιμένας προορισμού ή η ανάγκη αγκυροβόλησης , εφόσον η εν λόγω πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη κατά τον απόπλου.
Τροπολογία 13
Αρθρο 10, παράγραφος 5
   5. Τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα και διέρχονται από τα χωρικά ύδατα ή από την αποκλειστική οικονομική ζώνη των κρατών μελών χωρίς να κατευθύνονται προς ή να προέρχονται από λιμένα εντός της Κοινότητας κοινοποιούν στα παράκτια κέντρα που διαθέτουν σύστημα υποχρεωτικής υποβολής αναφορών που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, την ποσότητα και την κλάση ΙΜΟ των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρουν.
   5. Τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα και διέρχονται από τα χωρικά ύδατα, από την αποκλειστική οικονομική ζώνη ή στην ανοιχτή θάλασσα μπροστά από τις ακτές ενός κράτους μέλους χωρίς να κατευθύνονται προς ή να προέρχονται από λιμένα εντός της Κοινότητας κοινοποιούν στα παράκτια κέντρα που διαθέτουν σύστημα υποχρεωτικής υποβολής αναφορών που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, την ποσότητα και την κλάση ΙΜΟ των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρουν.
Τροπολογία 14
Αρθρο 14, παράγραφος 2
   2. Το ειδοποιητήριο μήνυμα που μεταδίδεται δυνάμει της πρώτης παραγράφου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον την ταυτότητα του πλοίου, τη θέση του, τον λιμένα απόπλου, τον λιμένα προορισμού, όποτε χρειάζεται τη διεύθυνση που επιτρέπει την ανεύρεση πληροφοριών σχετικά με το φορτίο, τον αριθμό των ατόμων που επιβαίνουν στο πλοίο, τις λεπτομέρειες του συμβάντος καθώς και κάθε σχετική πληροφορία που αναφέρεται στο ψήφισμα Α.851(20) του ΙΜΟ.
   2. Το ειδοποιητήριο μήνυμα που μεταδίδεται δυνάμει της πρώτης παραγράφου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον την ταυτότητα του πλοίου, τη θέση του, τον λιμένα απόπλου, τον λιμένα προορισμού, τη διεύθυνση που επιτρέπει την ανεύρεση πληροφοριών σχετικά με το φορτίο, τον αριθμό των ατόμων που επιβαίνουν στο πλοίο, τις λεπτομέρειες του συμβάντος καθώς και κάθε σχετική πληροφορία που αναφέρεται στο ψήφισμα Α.851(20) του ΙΜΟ.
Τροπολογία 15
Αρθρο 15
Εφόσον ένα κράτος μέλος εκτιμά ότι, σε περίπτωση που οι μετεωρολογικές-ωκεάνιες συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ρύπανσης των υδάτων ή των ακτών του , ή των υδάτων ή των ακτών άλλων κρατών μελών, πρέπει, κάνοντας χρήση κάθε κατάλληλου διοικητικού μέτρου, να απαγορεύει τον απόπλου των πλοίων που ενδέχεται να προκαλέσουν τέτοιο κίνδυνο, από λιμένες εντός της υπό εξέταση ζώνης.
   1. Εφόσον οι αρμόδιες αρχές οι οποίες έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη εκτιμούν ότι οι μετεωρολογικές-ωκεάνιες συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ρύπανσης των υδάτων ή των ακτών τους , ή των υδάτων ή των ακτών άλλων κρατών μελών ή ότι απειλείται η ασφάλεια και η ζωή του πληρώματος και των επιβατών , πρέπει:
Η απαγόρευση απόπλου αίρεται, μόλις διαπιστωθεί ότι το πλοίο μπορεί να αποπλεύσει από τον λιμένα χωρίς σοβαρό κίνδυνο κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου.
   - να χορηγούν στον κυβερνήτη ενός πλοίου που βρίσκεται στην υπό εξέταση λιμενική ζώνη και επιθυμεί να καταπλεύσει στο λιμένα ή να αποπλεύσει από αυτόν, κάθε είδους πληροφορία σχετικά με τις καιρικές συνθήκες και τους κινδύνους που αυτές μπορούν να προκαλέσουν στο πλοίο του, στο φορτίο, στο πλήρωμα και στους επιβάτες, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πλοίου, το φορτίο του, το αγκυροβόλιο του πλοίου και την υποδομή του υπό εξέταση λιμένος και να συνιστούν στον πλοίαρχο είτε να καταπλεύσει στο λιμένα είτε να αποπλεύσει από αυτόν. Ο κυβερνήτης πρέπει να αποδείξει ότι έχει λάβει τις συστάσεις των λιμενικών αρχών πριν να λάβει την απόφαση απόπλου από τον εν λόγω λιμένα ή κατάπλου σ" αυτόν. Πρέπει να ενημερώνει τις λιμενικές αρχές για την απόφασή του και να την αιτιολογεί δεόντως,
   - να προβλέπουν τα αναγκαία μέσα και τη σχετική υποδομή για την παροχή βοήθειας σε πλοία που διατρέχουν κίνδυνο και, περισσότερο συγκεκριμένα, να εξασφαλίζουν την αδιάκοπη διαθεσιμότητα γερών ρυμουλκών σκαφών τα οποία θα είναι έτοιμα για επέμβαση σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών στις σημαντικότερες θαλάσσιες διαδρομές,
   - να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να περιορίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο ή, αν χρειάζεται, να απαγορεύουν επικίνδυνους ελιγμούς όπως τον ανεφοδιασμό των πλοίων σε καύσιμα στα παράκτια ύδατα.
   2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει το δικαίωμα των αρμόδιων αρχών που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη να απαγορεύουν τον κατάπλου ή τον απόπλου των πλοίων όταν οι μετεωρολογικές - ωκεάνιες συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς και αφού λάβουν υπόψη την ειδική κατάσταση του εν λόγω λιμένα.
   3. Για να πιστοποιηθεί εάν οι μετεωρολογικές - ωκεάνιες συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς στην υπό εξέταση περιοχή, οι λιμενικές αρχές κάνουν χρήση των δελτίων καιρού και των προβλέψεων της επίσημης μετεωρολογικής υπηρεσίας του εμπλεκόμενου κράτους μέλους.
Τροπολογία 16
Αρθρο 16, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
Στην περίπτωση των θαλάσσιων συμβάντων ή ατυχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 14, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα πρόσφορα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια στη θάλασσα, την ασφάλεια των προσώπων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Στην περίπτωση των θαλάσσιων συμβάντων ή ατυχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 14, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα πρόσφορα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια στη θάλασσα, την ασφάλεια των προσώπων και την προστασία του θαλάσσιου ή παράκτιου περιβάλλοντος.
Τροπολογία 17
Αρθρο 16, παράγραφος 2
   2. Ο εκμεταλλευόμενος, ο πλοίαρχος του πλοίου, και, ενδεχομένως , ο ιδιοκτήτης του φορτίου, υποχρεούνται να συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, εφόσον τους ζητηθεί, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες ενός συμβάντος ή ατυχήματος στη θάλασσα.
   2. Ο εκμεταλλευόμενος, ο πλοίαρχος του πλοίου, και ο ιδιοκτήτης του φορτίου, υποχρεούνται να συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, εφόσον τους ζητηθεί, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες ενός συμβάντος ή ατυχήματος στη θάλασσα.
Τροπολογίες 18 και 19
Αρθρο 17
Ασφαλείς λιμένες
Μέτρα για πλοία που διατρέχουν κίνδυνο
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα στο έδαφός τους λιμένων κατάλληλων για την υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο. Για το σκοπό αυτό, καταρτίζουν, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, σχέδια που αναφέρουν λεπτομερώς για κάθε λιμένα τα χαρακτηριστικά της ζώνης, τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις, τους επιχειρησιακούς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ενδεχόμενη χρησιμοποίησή τους για την υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο.
   1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα στο έδαφός τους συγκεκριμένων και επαρκών ασφαλών λιμένων και αγκυροβολίων κατάλληλων για την υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο. Για το σκοπό αυτό, καταρτίζουν, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, σχέδια που αναφέρουν λεπτομερώς για κάθε λιμένα και αγκυροβόλιο τα χαρακτηριστικά της ζώνης, τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις, τους επιχειρησιακούς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ενδεχόμενη χρησιμοποίησή τους για την υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ασφαλείς λιμένες να διαθέτουν ρυμούλκες και υποδομές για την επισκευή των πλοίων (δεξαμενές επισκευής κ.λπ.)
Τα σχέδια για την υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο διατίθενται κατόπιν αιτήσεως. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου.
Τα σχέδια για την υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο διατίθενται κατόπιν αιτήσεως. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, εντός δωδεκαμήνου από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας οδηγίας , για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου.
   2. H Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, ο οποίος έχει συσταθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/…, και τα κράτη μέλη επεξεργάζονται, από κοινού με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο και, περισσότερο συγκεκριμένα, για ασφαλείς λιμένες και αγκυροβόλια.
   3. Κοινοτικός λιμένας που υποδέχεται πλοίο το οποίο διατρέχει κίνδυνο πρέπει να μπορεί να υπολογίζει σε ταχεία αντιστάθμιση των εξόδων και της ενδεχόμενης ζημιάς που συνεπάγεται η εν λόγω παροχή βοήθειας.
   4. Ένας κοινοτικός λιμένας μπορεί να προβάλλει την απαίτηση το πλοίο που καταπλέει σε αυτόν να αποδεικνύει ότι τόσο αυτό όσο και το φορτίο του είναι επαρκώς ασφαλισμένα σε περίπτωση που διατρέχουν κίνδυνο και αναζητούν ασφαλή λιμένα ή αγκυροβόλιο.
Τροπολογία 20
Αρθρο 22, παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο
Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει, σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος ή συμβάντος που αναφέρεται στο άρθρο 16, ότι η εταιρεία δεν κατόρθωσε να επικοινωνήσει και να διατηρήσει την επαφή με το πλοίο ή τις εμπλεκόμενες επιχειρησιακές αρχές, ενημερώνει σχετικά το κράτος που χορήγησε, ή στο όνομα του οποίου χορηγήθηκε, η πιστοποίηση ISM.
Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει, σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος ή συμβάντος που αναφέρεται στο άρθρο 16, ότι η εταιρεία δεν κατόρθωσε να επικοινωνήσει και να διατηρήσει την επαφή με το πλοίο ή τις εμπλεκόμενες επιχειρησιακές αρχές, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και το κράτος που χορήγησε, ή στο όνομα του οποίου χορηγήθηκε, η πιστοποίηση ISM.
Τροπολογία 21
Αρθρο 22α (νέο)
Αρθρο 22α
Αξιολόγηση
   1. Το αργότερο την 1η Ιουλίου 2003, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, συγκεκριμένα, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στα άρθρα 7, 8, 15, 17 και 20.
   2. Με βάση τις εκθέσεις των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο εδάφιο 1, έως το τέλος του 2004, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη. Στις εν λόγω εκθέσεις η Επιτροπή εξετάζει εάν και σε ποιο βαθμό οι διατάξεις της οδηγίας, όπως εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, συμβάλλουν στην αύξηση του βαθμού ασφάλειας και αποδοτικότητας των θαλάσσιων μεταφορών και στην πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία.
   3. Με βάση την αξιολόγηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/…, η Επιτροπή διερευνά συγκεκριμένα:
   - εάν είναι εφικτό από τεχνικής και οικονομικής απόψεως να ανέλθουν τα πρότυπα επιδόσεων ενός συστήματος αυτόματου εντοπισμού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, και κυρίως εάν είναι σκόπιμο να διευρυνθεί το πεδίο κάλυψης των αναμεταδοτών,
   - εάν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 17 είναι επαρκή για να διασφαλίζουν την υποδοχή από κοινοτικούς λιμένες πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο, εάν υπάρχουν επαρκείς ασφαλείς λιμένες και αγκυροβόλια και εάν χρειάζεται αποδοτικότερο σύστημα για την αντιστάθμιση ζημιών οι οποίες προκαλούνται από τη ρύπανση λόγω της υποδοχής πλοίου που διατρέχει κίνδυνο σε ασφαλή λιμένα ή αγκυροβόλιο,
   - σε ποιο βαθμό τα κράτη μέλη έχουν συνεργασθεί για την ανταλλαγή δεδομένων και σε ποιο βαθμό έχουν συντονίσει μεταξύ τους τα συστήματά τους στον τομέα των τηλεματικών συνδέσεων,
   - εάν ο έλεγχος επί της εφαρμογής της οδηγίας και η επιβολή κυρώσεων εφαρμόζονται εξίσου σχολαστικά από όλα τα κράτη μέλη και εάν οι διαφορές μεταξύ των κυρώσεων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη οδηγούν σε στρεβλώσεις της αγοράς.
   4. Με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί και συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα των εκθέσεων και των ερευνών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εάν παραστεί ανάγκη, προτάσεις τροποποίησης.
Τροπολογία 22
Παράρτημα Ι, σημείο 1, παύλα 7, δεύτερη παύλα
   - Χαρακτηριστικά και εκτιμώμενη ποσότητα καυσίμων στη δεξαμενή, για τα πλοία που μεταφέρουν πάνω από 5.000 τόνους καυσίμων.
   - Χαρακτηριστικά των καυσίμων δεξαμενής και χωρητικότητα της δεξαμενής, για τα πλοία που μεταφέρουν πάνω από 5.000 τόνους καυσίμων.
Τροπολογία 23
Παράρτημα Ι, σημείο 1, παύλα 7α (νέα)
   - Επίκαιρη έκθεση για την κατάσταση ασφάλειας του πλοίου που εκπόνησε η εταιρεία ταξινόμησης που είναι υπεύθυνη για τις επιθεωρήσεις του πλοίου.
Τροπολογία 24
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, παύλα 2α (νέα)
- Κατάταξη του σκάφους στην κατηγορία "πάγου", εφόσον πλέει σε ύδατα στα οποία ο πάγος συνιστά, κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του έτους, εμπόδιο στην κυκλοφορία.
Τροπολογία 25
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα Ι, σημείο 2, τρίτη παύλα
   - πλοία, εκτός των επιβατηγών πλοίων και των δεξαμενόπλοιων, χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 50.000 τόνων, μέχρι την 1η Ιουλίου 2004 το αργότερο,
   - πλοία, εκτός των επιβατηγών πλοίων και των δεξαμενόπλοιων, χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 50.000 τόνων, μέχρι την 1η Ιουλίου 2003 το αργότερο,
Τροπολογία 26
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα Ι, σημείο 2, τέταρτη παύλα
   - πλοία, εκτός των επιβατηγών πλοίων και των δεξαμενόπλοιων, χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 τόνων αλλά κατώτερης των 50.000, μέχρι την 1η Ιουλίου 2005 το αργότερο,
   - πλοία, εκτός των επιβατηγών πλοίων και των δεξαμενόπλοιων, χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 τόνων αλλά κατώτερης των 50.000, μέχρι την 1η Ιουλίου 2004 το αργότερο,
Τροπολογία 27
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα Ι, σημείο 2, πέμπτη παύλα
   - πλοία, εκτός των επιβατηγών πλοίων και των δεξαμενόπλοιων, χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 3.000 τόνων αλλά κατώτερης των 10.000, μέχρι την 1η Ιουλίου 2006 το αργότερο,
   - πλοία, εκτός των επιβατηγών πλοίων και των δεξαμενόπλοιων, χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 3.000 τόνων αλλά κατώτερης των 10.000, μέχρι την 1η Ιουλίου 2005 το αργότερο,
Τροπολογία 28
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα Ι, σημείο 2, έκτη παύλα
   - πλοία, εκτός των επιβατηγών πλοίων και των δεξαμενόπλοιων, χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 300 τόνων αλλά κατώτερης των 3.000, μέχρι την 1η Ιουλίου 2007 το αργότερο,
   - πλοία, εκτός των επιβατηγών πλοίων και των δεξαμενόπλοιων, χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 300 τόνων αλλά κατώτερης των 3.000, μέχρι την 1η Ιουλίου 2006 το αργότερο,
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης, ελέγχου και ενημέρωσης για τη θαλάσσια κυκλοφορία (COM(2000) 802 - C5-0700/2000 - 2000/0325(COD) )
P5_TA(2001)0334A5-0208/2001

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2000) 802 )(2) ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0700/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (A5-0208/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 67.
(2) ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 67.


Ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα ***I
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (COM(2000) 802 - C5-0702/2000 - 2000/0327(COD) )
P5_TA(2001)0335A5-0205/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)
(9α) Κατά τα τελευταία χρόνια, με τη δημιουργία συνεχώς και περισσότερων αποκεντρωμένων οργανισμών, η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή επεδίωξε να βελτιώσει τη διαφάνεια και τον έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων προς αυτούς, ιδίως σε ό,τι αφορά την εγγραφή των εισφορών στον προϋπολογισμό, το δημοσιονομικό έλεγχο, την εξουσία περί χορήγησης απαλλαγής, τη συμμετοχή στο συνταξιοδοτικό καθεστώς και την εσωτερική διαδικασία του προϋπολογισμού (κώδικας συμπεριφοράς).
Τροπολογία 2
Αρθρo 1, παράγραφος 1
   1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ευρωπαϊκό οργανισμό για την ασφάλεια στη θάλασσα, που καλείται εφεξής "Οργανισμός", με στόχο τη διασφάλιση υψηλού, ομοιόμορφου και αποτελεσματικού επιπέδου ασφάλειας στη θάλασσα, καθώς και πρόληψης της ρύπανσης στην Κοινότητα.
   1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ευρωπαϊκό οργανισμό για την ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία , που καλείται εφεξής "Οργανισμός", με στόχο τη διασφάλιση υψηλού, ομοιόμορφου και αποτελεσματικού επιπέδου ασφάλειας στη θάλασσα, καθώς και πρόληψης της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος της Κοινότητας .
Τροπολογία 4
Αρθρo 2, παράγραφος 2
   2. Ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους α, β, δ και ζ μόνο κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής. Αναλόγως των συνθηκών, και αποκλειστικά κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, ο Οργανισμός δύναται να εκτελέσει κάθε άλλο ειδικό καθήκον.
   2. Ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους α, β και δ μόνο κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής. Αναλόγως των συνθηκών, και αποκλειστικά κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, ο Οργανισμός δύναται να εκτελέσει κάθε άλλο ειδικό καθήκον.
Τροπολογία 5
Αρθρo 3, παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα
   1. Για την εκπλήρωση των στόχων που του έχουν ανατεθεί, ο Οργανισμός πραγματοποιεί επισκέψεις στα κράτη μέλη. Για την ομαλή εξέλιξη των επισκέψεων, οι εθνικές αρχές των κρατών μελών διευκολύνουν την εργασία του προσωπικού του Οργανισμού. Οι υπάλληλοι του Οργανισμού δικαιούνται:
   1. Για την εκπλήρωση των στόχων που του έχουν ανατεθεί, ο Οργανισμός πραγματοποιεί επισκέψεις στα κράτη μέλη. Για την ομαλή εξέλιξη των επισκέψεων, οι εθνικές αρχές των κρατών μελών διευκολύνουν την εργασία του προσωπικού του Οργανισμού. Οι υπάλληλοι του Οργανισμού δικαιούνται, μετά από συνεννόηση με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος :
Τροπολογία 6
Αρθρο 3, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Ο Οργανισμός έχει επίσης το δικαίωμα να προβαίνει σε απροειδοποίητες επιθεωρήσεις.
Τροπολογία 7
Αρθρo 3, παράγραφος 3
   3. Με την αποπεράτωση της επίσκεψης, ο Οργανισμός συντάσσει έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στην Επιτροπή.
   3. Με την αποπεράτωση της επίσκεψης, ο Οργανισμός συντάσσει έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στην Επιτροπή, και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος .
Τροπολογία 8
Αρθρo 10, παράγραφος 2, στοιχείο γ)
   γ) υιοθετεί πριν από την 30ή Οκτωβρίου κάθε έτους, και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, το πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το επόμενο έτος και το διαβιβάζει στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
   γ) υιοθετεί πριν από την 30ή Οκτωβρίου κάθε έτους, και κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή , το πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το επόμενο έτος και το διαβιβάζει στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
Τροπολογία 9
Αρθρo 11
Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τέσσερις εκπροσώπους της Επιτροπής, τέσσερις εκπροσώπους του Συμβουλίου, τέσσερις εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τέσσερις εκπροσώπους των σχετικών επαγγελματικών κλάδων διορισμένους από την Επιτροπή καθώς και από τους αναπληρωτές τους. Η διάρκεια της θητείας τους είναι πέντε χρόνια. Η θητεία τους δύναται να ανανεωθεί άπαξ.
Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τέσσερις εκπροσώπους της Επιτροπής, τέσσερις εκπροσώπους του Συμβουλίου, τέσσερις εκπροσώπους των σχετικών επαγγελματικών κλάδων διορισμένους από την Επιτροπή καθώς και από τους αναπληρωτές τους. Η διάρκεια της θητείας τους είναι πέντε χρόνια. Η θητεία τους δύναται να ανανεωθεί άπαξ.
Τροπολογία 22
Αρθρο 11, εδάφιο 1α (νέο)
Οι εκπρόσωποι ορίζονται με βάση το βαθμό της σχετικής εμπειρίας και εμπειρογνωμοσύνης τους στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα.
Τροπολογία 10
Αρθρo 12, παράγραφος 2
   2. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου είναι τριετής και λήγει, σε κάθε περίπτωση, αν απολέσουν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου . Η θητεία τους δύναται να ανανεωθεί άπαξ.
   2. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου είναι πενταετής . Η θητεία τους δύναται να ανανεωθεί άπαξ.
Τροπολογία 23
Αρθρο 13, παράγραφος 3
   3. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά ετησίως. Επίσης, συνέρχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου του ή εάν το ζητήσει η Επιτροπή ή το ένα τρίτο των κρατών μελών.
   3. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά ετησίως. Επίσης, συνέρχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου του ή εάν το ζητήσει η Επιτροπή ή το ένα τρίτο των κρατών μελών ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή έξη μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Τροπολογία 11
Αρθρo 15, παράγραφος 1
Ο Οργανισμός διοικείται από τον γενικό διευθυντή του, ο οποίος ούτε ζητά ούτε δέχεται υποδείξεις από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλον οργανισμό. Πρέπει, ωστόσο, να εκτελεί κάθε οδηγία ή αίτηση συνδρομής που διατυπώνει η Επιτροπή, σε σχέση με τα καθήκοντα που απαριθμούνται στο άρθρο 2.
Ο Οργανισμός διοικείται από τον γενικό διευθυντή του, που πρέπει ωστόσο, να εκτελεί κάθε οδηγία ή αίτηση συνδρομής που διατυπώνει η Επιτροπή ή αίτηση συνδρομής που διατυπώνει ένα ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σε σχέση με τα καθήκοντα που απαριθμούνται στο άρθρο 2.
Τροπολογία 12
Αρθρo 15, παράγραφος 2, στοιχείο α)
   α) Ο γενικός διευθυντής καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας, το οποίο υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή του. Απαντά σε κάθε αίτηση παροχής βοήθειας εκ μέρους της Επιτροπής.
   α) Ο γενικός διευθυντής καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας, το οποίο υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο και στην Επιτροπή. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή του. Απαντά σε κάθε αίτηση παροχής βοήθειας εκ μέρους της Επιτροπής ή κράτους μέλους.
Τροπολογία 25
Αρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο β)
   β) Ο γενικός διευθυντής αποφασίζει τη διενέργεια των επισκέψεων που αναφέρονται στο άρθρο 3, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής .
   β) Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει τη διενέργεια των επισκέψεων που αναφέρονται στο άρθρο 3.
(Το κείμενο προστίθεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2, ως νέο στοιχείο εα)
Τροπολογία 14
Αρθρo 16, παράγραφος 1
   1. Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Το διοικητικό συμβούλιο έχει δικαίωμα παύσης του γενικού διευθυντή και αποφασίζει κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.
   1. Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει υποψήφιο ή υποψηφίους. Το διοικητικό συμβούλιο έχει δικαίωμα παύσης του γενικού διευθυντή, για την οποία η Επιτροπή μπορεί να κάνει σχετική πρόταση.
Τροπολογία 15
Αρθρο 19
   1. Τα έσοδα του Οργανισμού προέρχονται από:
   1. Τα έσοδα του Οργανισμού προέρχονται από:
   - μία συνεισφορά της Κοινότητας
   - μία συνεισφορά της Κοινότητας
   - τα τέλη για εκδόσεις, δραστηριότητες κατάρτισης και κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχει ο Οργανισμός.
   - τα τέλη για εκδόσεις, δραστηριότητες κατάρτισης και κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχει ο Οργανισμός.
1α. Οι εισφορές του Οργανισμού στο συνταξιοδοτικό καθεστώς εγγράφονται απευθείας στο τμήμα των εσόδων της Επιτροπής.
   2. Τα έξοδα του Οργανισμού περιλαμβάνουν δαπάνες προσωπικού, διοικητικές δαπάνες, έξοδα υποδομής και επιχειρησιακές δαπάνες.
   2. Τα έξοδα του Οργανισμού περιλαμβάνουν δαπάνες προσωπικού, διοικητικές δαπάνες, έξοδα υποδομής και επιχειρησιακές δαπάνες.
   3. Ο γενικός διευθυντής καταρτίζει κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, την οποία διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο συνοδευόμενη από πίνακα προσωπικού.
   3. Ο γενικός διευθυντής καταρτίζει κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, την οποία διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο συνοδευόμενη από πίνακα προσωπικού.
   4. Τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να ισοσκελίζονται.
   4. Τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να ισοσκελίζονται.
   5. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου, το σχέδιο του προϋπολογισμού και το διαβιβάζει στην Επιτροπή, η οποία εγγράφει στη βάση αυτή τις αντίστοιχες εκτιμήσεις στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υποβάλλει στο Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 272 της συνθήκης.
   5. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου, το σχέδιο προβλέψεων, μαζί με προσωρινό οργανόγραμμα που θα συνοδεύεται από ένα προκαταρκτικό πρόγραμμα εργασίας, και τα διαβιβάζει στην Επιτροπή, η οποία εγγράφει στη βάση αυτή τις αντίστοιχες εκτιμήσεις στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υποβάλλει στο Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 272 της Συνθήκης.
   6. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού προσαρμόζοντάς τον εν ανάγκη στην κοινοτική επιδότηση.
   6. Μετά την έγκριση του γενικού προϋπολογισμού από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον τελικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού προσαρμόζοντάς τα εν ανάγκη στην κοινοτική επιδότηση. Τα διαβιβάζει αμελλητί στην Επιτροπή και στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.
6α. Για οιαδήποτε τροποποίηση στον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένου του οργανογράμματος, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 5.
6β. Το οργανόγραμμα του Οργανισμού εγκρίνεται με τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
Τροπολογία 16
Αρθρο 20α (νέο)
Αρθρο 20α
Καταπολέμηση της απάτης
   1. Για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων πράξεων, εφαρμόζονται, χωρίς κανένα περιορισμό, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/19991 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).
   2. Ο οργανισμός προσχωρεί στη Διοργανική Συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 2 και θεσπίζει αμελλητί τις σχετικές διατάξεις, οι οποίες ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους τουΟργανισμού.
   3. Οι αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση, καθώς και οι συμβάσεις και τα μέσα εφαρμογής που απορρέουν από αυτές, προβλέπουν ρητά ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF μπορούν να διεξαγάγουν, εφόσον είναι αναγκαίο, επιτόπιους ελέγχους μεταξύ των αποδεκτών των πόρων της Υπηρεσίας και των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για τη διανομή τους.
____________
1 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.
2 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
Τροπολογία 17
Αρθρο 21
   1. Εντός πέντε ετών από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού, ο Οργανισμός, σε συνεργασία με την Επιτροπή, θα διεξαγάγει ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού
   1. Εντός τριών ετών από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού, και κατόπιν ανά πενταετία, ο Οργανισμός αναθέτει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης της εφαρμογής του κανονισμού. Η Επιτροπή παρέχει στον Οργανισμό κάθε πληροφορία που αυτή κρίνει κατάλληλη για την εν λόγω αξιολόγηση.
   2. Η αξιολόγηση θα εκτιμήσει τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού, του Οργανισμού και των πρακτικών εργασίας του στη θέσπιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στη θάλασσα. Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει ειδικούς όρους εντολής σε συνεργασία με την Επιτροπή
   2. Η αξιολόγηση θα εκτιμήσει τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού, του Οργανισμού και των πρακτικών εργασίας του στη θέσπιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στη θάλασσα. Η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερομένων παραγόντων, τόσο σε κοινοτικό όσο και εθνικό επίπεδο. Η αξιολόγηση αυτή διενεργείται κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
   3. Το διοικητικό συμβούλιο, βάσει των πορισμάτων της αξιολόγησης, εκδίδει συστάσεις προς την Επιτροπή για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, του Οργανισμού και των πρακτικών εργασίας του. Τόσο τα πορίσματα της αξιολόγησης, όσο και οι συστάσεις δημοσιεύονται
   3. Το διοικητικό συμβούλιο, βάσει των πορισμάτων της αξιολόγησης, εκδίδει συστάσεις προς την Επιτροπή για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, του Οργανισμού και των πρακτικών εργασίας του, τις οποίες η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα περιλαμβάνεται σε αυτές χρονοδιάγραμμα σχεδίου δράσης. Τόσο τα πορίσματα της αξιολόγησης, όσο και οι συστάσεις δημοσιεύονται.
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (COM(2000) 802 - C5-0702/2000 - 2000/0327(COD) )
P5_TA(2001)0335A5-0205/2001

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2000) 802 )(2) ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0702/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (A5-0205/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 83.
(2) ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 83.


Ταμείο αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται σε πετρελαϊκή ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα ***I
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση ταμείου αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται σε πετρελαϊκή ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα, και τη θέσπιση άλλων συμπληρωματικών μέτρων (COM(2000) 802 - C5-0701/2000 - 2000/0326(COD) )
P5_TA(2001)0336A5-0201/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Τίτλος
σχετικά με τη σύσταση ταμείου αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται σε πετρελαϊκή ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα, και τη θέσπιση άλλων συμπληρωματικών μέτρων
σχετικά με τη σύσταση ταμείου αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται σε ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα η οποία προκαλείται από πετρέλαιο, επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες , και τη θέσπιση άλλων συμπληρωματικών μέτρων
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1
   (1) Είναι αναγκαία η διασφάλιση επαρκούς αποζημίωσης για τα πρόσωπα που υφίστανται ζημίες ως αποτέλεσμα ρύπανσης που προκαλείται από τη διαρροή ή την απόρριψη πετρελαίου από δεξαμενόπλοια στα ευρωπαϊκά ύδατα.
   (1) Είναι αναγκαία η διασφάλιση της όσο το δυνατόν πληρέστερης και επαρκούς αποζημίωσης για τα πρόσωπα που υφίστανται, άμεσα ή έμμεσα, ζημίες ως αποτέλεσμα ρύπανσης που προκαλείται από τη διαρροή ή την απόρριψη πετρελαίου, επικίνδυνων και άλλων επιβλαβών ουσιών στα ευρωπαϊκά ύδατα.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 2
   (2) Το διεθνές καθεστώς ευθύνης και αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιών λόγω πετρελαϊκής ρύπανσης που προκαλείται από πλοία, όπως αυτό που θεσπίζεται από τη Διεθνή Σύμβαση του 1992 για την Αστική Ευθύνη για Ζημίες που Οφείλονται σε Πετρελαϊκή Ρύπανση και τη Διεθνή Σύμβαση του 1971 για τη Σύσταση Διεθνούς Ταμείου Αποζημιώσεως για Ζημίες που Οφείλονται σε Πετρελαϊκή Ρύπανση, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 1992, παρέχουν σημαντικές εγγυήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
   (2) Το διεθνές καθεστώς ευθύνης και αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιών λόγω πετρελαϊκής ρύπανσης που προκαλείται από πλοία, όπως αυτό που θεσπίζεται από τη Διεθνή Σύμβαση του 1992 για την Αστική Ευθύνη για Ζημίες που Οφείλονται σε Πετρελαϊκή Ρύπανση (CLC) και τη Διεθνή Σύμβαση του 1971 για τη Σύσταση Διεθνούς Ταμείου Αποζημιώσεως για Ζημίες που Οφείλονται σε Πετρελαϊκή Ρύπανση (IOPC), όπως αυτή τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 1992, παρέχουν σημαντικές εγγυήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, παραμένουν όμως σοβαρές ανεπάρκειες. Εξάλλου, ούτε η Διεθνής Σύμβαση του 2001 για την αστική ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε ρύπανση από καύσιμα δεξαμενής, ούτε και η Διεθνής Σύμβαση του 1996 για την ευθύνη και την αποζημίωση για ζημίες που σχετίζονται με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών έχουν τεθεί σε ισχύ, διότι δεν έχουν κυρωθεί.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 3
Η μέγιστη αποζημίωση που προβλέπεται στο πλαίσιο του διεθνούς καθεστώτος δεν θεωρείται ικανή να καλύψει πλήρως τις δαπάνες ενδεχόμενων μελλοντικών ατυχημάτων πετρελαιοφόρων πλοίων στα ευρωπαϊκά ύδατα.
Η μέγιστη αποζημίωση που προβλέπεται στο πλαίσιο του διεθνούς καθεστώτος δεν θεωρείται ικανή να καλύψει πλήρως τις δαπάνες ενδεχόμενων μελλοντικών ατυχημάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 4
   (4) Ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση της προστασίας των θυμάτων στην περίπτωση πρόκλησης πετρελαιοκηλίδας στα ευρωπαϊκά ύδατα είναι η σημαντική αύξηση του μέγιστου προβλεπόμενου ορίου αποζημίωσης για πετρελαιοκηλίδες αυτού του είδους. Αυτό μπορεί κυρίως να επιτευχθεί με τη συμπλήρωση του διεθνούς καθεστώτος με τη θέσπιση ευρωπαϊκού ταμείου το οποίο θα αποζημιώνει τους δικαιούχους, η πλήρης αποζημίωση των οποίων δεν κατέστη δυνατή στο πλαίσιο του διεθνούς καθεστώτος αποζημίωσης, λόγω του ότι το σύνολο των βάσιμων αξιώσεων υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τη σύμβαση του ταμείου αποζημίωσης μέγιστο όριο αποζημίωσης.
   (4) Ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση της προστασίας των θυμάτων στην περίπτωση ρύπανσης στα ευρωπαϊκά ύδατα από πετρέλαιο ή επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες είναι η σημαντική αύξηση του μέγιστου προβλεπόμενου ορίου αποζημίωσης για ρύπανση αυτού του είδους. Ιδεωδώς, αυτό θα έπρεπε να επιτευχθεί με τη συμπλήρωση των σημερινών διεθνών καθεστώτων CLC/IOPC μέσω της δημιουργίας ενός διεθνούς τρίτου επιπέδου. Έως τότε πρέπει να συσταθεί ευρωπαϊκό ταμείο το οποίο θα αποζημιώνει τους δικαιούχους, η πλήρης αποζημίωση των οποίων δεν κατέστη δυνατή στο πλαίσιο του διεθνούς καθεστώτος αποζημίωσης, λόγω του ότι το σύνολο των βάσιμων αξιώσεων υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τη σύμβαση του ταμείου αποζημίωσης μέγιστο όριο αποζημίωσης.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 5
   (5) Το ευρωπαϊκό ταμείο αποζημίωσης για πετρελαϊκή ρύπανση πρέπει να βασίζεται στους κανόνες, στις αρχές και στις διαδικασίες που διέπουν και το Ταμείο IOPC για την αποφυγή της αναποτελεσματικότητας ή της αλληλεπικάλυψης των εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου IOPC.
   (5) Το ευρωπαϊκό ταμείο αποζημίωσης για τη ρύπανση πρέπει να βασίζεται στους κανόνες, στις αρχές και στις διαδικασίες που διέπουν και το Ταμείο IOPC για την αποφυγή της αναποτελεσματικότητας ή της αλληλεπικάλυψης των εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου IOPC.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 6
   (6) Ενόψει της αρχής ότι "ο ρυπαίνων πληρώνει", το κόστος των πετρελαιοκηλίδων θα επιβαρύνει τη βιομηχανία της θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου.
   (6) Ενόψει της αρχής ότι "ο ρυπαίνων πληρώνει", το κόστος της ρύπανσης από πετρέλαιο, επικίνδυνες και άλλες επιβλαβείς ουσίες θα επιβαρύνει τη βιομηχανία της θαλάσσιας μεταφοράς οποιασδήποτε από τις ουσίες αυτές. Ειδικότερα, οι πλοιοκτήτες, οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι αποδέκτες επικίνδυνων ουσιών πρέπει, στο πλαίσιο του συνολικού συστήματος αποζημίωσης, να επωμισθούν το μερίδιο που τους αναλογεί σε ισότιμη βάση.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 7
   (7) Εναρμονισμένα κοινοτικά μέτρα για την παροχή πρόσθετης αποζημίωσης στην περίπτωση πρόκλησης πετρελαιοκηλίδας στα ευρωπαϊκά ύδατα θα κατανείμουν τις δαπάνες που απορρέουν από τέτοιου είδους πετρελαϊκή ρύπανση μεταξύ όλων των παράκτιων κρατών μελών.
   (7) Εναρμονισμένα κοινοτικά μέτρα για την παροχή πρόσθετης αποζημίωσης στην περίπτωση πρόκλησης πετρελαϊκής ρύπανσης στα ευρωπαϊκά ύδατα θα κατανείμουν τις δαπάνες που απορρέουν από τέτοιου είδους ρύπανση μεταξύ όλων των κρατών μελών.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 8
   (8) Η δημιουργία ενός ταμείου αποζημίωσης σε κοινοτικό επίπεδο (Ταμείο COPE), το οποίο θα βασίζεται στο υφιστάμενο διεθνές καθεστώς, αποτελεί τον πλέον αποδοτικό τρόπο επίτευξης των εν λόγω στόχων.
   (8) Η δημιουργία ενός ταμείου αποζημίωσης σε κοινοτικό επίπεδο (Ταμείο COPE), το οποίο θα βασίζεται στο υφιστάμενο διεθνές καθεστώς, αποτελεί επί του παρόντος τον πλέον αποδοτικό τρόπο επίτευξης των εν λόγω στόχων.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 13
   (13) Η αναθεώρηση του υφιστάμενου διεθνούς καθεστώτος ευθύνης και αποζημίωσης για πετρελαϊκή ρύπανση πρέπει να διενεργηθεί σε συνάρτηση με τα μέτρα που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ των ευθυνών και των πράξεων των φορέων που εμπλέκονται στη θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου και της ανάληψης ευθύνης από τους τελευταίους. Ειδικότερα, η ευθύνη του πλοιοκτήτη πρέπει να είναι απεριόριστη εφόσον αποδεικνύεται ότι η ζημία που προκλήθηκε από τη ρύπανση ήταν αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας εκ μέρους του, το καθεστώς ευθύνης δεν πρέπει να προστατεύει ρητά ορισμένους από τους βασικούς φορείς που συμμετέχουν στη θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου , ενώ η έννοια της αποζημίωσης των περιβαλλοντικών ζημιών πρέπει να αναθεωρηθεί και να διευρυνθεί βάσει αντίστοιχων καθεστώτων αποζημίωσης που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου·
   (13) Η αναθεώρηση του υφιστάμενου διεθνούς καθεστώτος ευθύνης και αποζημίωσης για ρύπανση πρέπει να διενεργηθεί σε συνάρτηση με τα μέτρα που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ των ευθυνών και των πράξεων των φορέων που εμπλέκονται στη θαλάσσια μεταφορά και της ανάληψης ευθύνης από τους τελευταίους. Ειδικότερα, η ευθύνη του πλοιοκτήτη πρέπει να είναι απεριόριστη εφόσον αποδεικνύεται ότι η ζημία που προκλήθηκε από τη ρύπανση ήταν αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας εκ μέρους του, το καθεστώς ευθύνης δεν πρέπει να προστατεύει ρητά ορισμένους από τους βασικούς φορείς που συμμετέχουν στη θαλάσσια μεταφορά, ενώ η έννοια της αποζημίωσης των περιβαλλοντικών ζημιών πρέπει να αναθεωρηθεί και να διευρυνθεί βάσει αντίστοιχων καθεστώτων αποζημίωσης που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου· εκτός αυτού πρέπει να σημειωθεί πρόοδος ως προς το καθεστώς ευθύνης και αποζημίωσης για τις ζημίες που συνδέονται με τη μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών.
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)
(13α) Με βάση τις πιθανές εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις στον Διεθνή Nαυτιλιακό Οργανισμό, μπορεί να είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί ο παρών κανονισμός ώστε να συμβαδίζει με διεθνείς λύσεις οι οποίες βέβαια θα κινούνται στο πνεύμα του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 12
Αρθρο 1
Ο παρών κανονισμός αποβλέπει στη διασφάλιση επαρκούς αποζημίωσης των ζημιών που προκαλούνται από τη ρύπανση των υδάτων της ΕΕ ως αποτέλεσμα της θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου, με τη συμπλήρωση του υφιστάμενου διεθνούς καθεστώτος ευθύνης και αποζημίωσης σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και στη θέσπιση οικονομικών κυρώσεων για οποιοδήποτε πρόσωπο αποδεικνύεται ότι συνέβαλε στην πρόκληση πετρελαϊκής ρύπανσης με σκόπιμη ή με οφειλόμενη σε βαριά αμέλεια πράξη ή παράλειψή του.
Ο παρών κανονισμός αποβλέπει στη διασφάλιση επαρκούς αποζημίωσης των ζημιών που προκαλούνται από τη ρύπανση των υδάτων της ΕΕ ως αποτέλεσμα της θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου, επιβλαβών και επικίνδυνων ουσιών, εξαιρουμένων των πυρηνικών, με τη συμπλήρωση του υφιστάμενου διεθνούς καθεστώτος ευθύνης και αποζημίωσης σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και στη θέσπιση οικονομικών κυρώσεων για οποιοδήποτε πρόσωπο αποδεικνύεται ότι συνέβαλε στην πρόκληση ρύπανσης με σκόπιμη ή με οφειλόμενη σε βαριά αμέλεια πράξη ή παράλειψή του.
Τροπολογία 13
Αρθρο 3, σημείο 2α (νέο)
2α. Ως "Σύμβαση καυσίμων δεξαμενής" νοείται η Διεθνής Σύμβαση του 2001 για την αστική ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε ρύπανση από καύσιμα δεξαμενής.
Τροπολογία 14
Αρθρο 3, σημείο 2β (νέο)
2β. Ως "Σύμβαση περί επικίνδυνων ουσιών" νοείται η Διεθνής Σύμβαση του 1996 για την ευθύνη και την αποζημίωση για ζημίες που σχετίζονται με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών.
Τροπολογία 44
Αρθρο 3, σημείο 3α (νέο)
3α. Ως "καύσιμο δεξαμενής" νοείται κάθε ορυκτέλαιο από υδρογονάνθρακες, των λιπαντικών λαδιών συμπεριλαμβανομένων, το οποίο χρησιμοποιείται για την λειτουργία και πρόωση του πλοίου, καθώς επίσης και τα υπολείμματα των υδρογονανθράκων.
Τροπολογία 15
Αρθρο 3, σημείο 5
   5. Ως "τόνος", σε σχέση με το πετρέλαιο , νοείται ένας μετρικός τόνος.
   5. Ως "τόνος" νοείται ένας μετρικός τόνος.
Τροπολογία 16
Αρθρο 3, σημείο 6
   6. Ως "τερματικός σταθμός" νοείται κάθε χώρος προοριζόμενος για την αποθήκευση υδρογονανθράκων χύδην, ο οποίος διαθέτει εξοπλισμό κατάλληλο για την παραλαβή πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων που βρίσκονται μακριά από την ακτή και που συνδέονται με τον εν λόγω χώρο.
   6. Ως "τερματικός σταθμός" νοείται κάθε χώρος προοριζόμενος για την αποθήκευση υδρογονανθράκων, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών χύδην, ο οποίος διαθέτει εξοπλισμό κατάλληλο για την παραλαβή πετρελαίου, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών που μεταφέρονται δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων που βρίσκονται μακριά από την ακτή και που συνδέονται με τον εν λόγω χώρο.
Τροπολογία 17
Αρθρο 4, Τίτλος
Σύσταση ταμείου αποζημίωσης για την πετρελαϊκή ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα
Σύσταση ταμείου αποζημίωσης για την ρύπανση από δεξαμενόπλοια στα ευρωπαϊκά ύδατα, η οποία προκαλείται από πετρέλαιο ή επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες
Τροπολογία 18
Αρθρο 4, πρώτη παράγραφος
Ιδρύεται ταμείο αποζημίωσης για την πετρελαϊκή ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα (στο εξής "Ταμείο COPE") με τους ακόλουθους στόχους:
Ιδρύεται ταμείο αποζημίωσης για την ρύπανση από δεξαμενόπλοια στα ευρωπαϊκά ύδατα η οποία προκαλείται από πετρέλαιο ή επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες (στο εξής "Ταμείο CΟPE") με τους ακόλουθους στόχους:
Τροπολογία 51
Αρθρο 5, παράγραφος 2α (νέα)
2a. Το Ταμείο COPE καταβάλλει επίσης αποζημίωση για ζημίες που προκαλούνται στο περιβάλλον καθαυτό όταν οι περιβαλλοντικές δαπάνες δεν καλύπτονται από το διεθνές καθεστώς. Αυτές οι περιβαλλοντικές δαπάνες είναι οι δαπάνες αποτίμησης της περιβαλλοντικής ζημίας που προκλήθηκε λόγω του ατυχήματος, καθώς και οι δαπάνες εγκατάστασης φυσικών πόρων ισοδύναμων προς τους καταστραφέντες ως εναλλακτική λύση στην περίπτωση που η αποκατάσταση του ρυπανθέντος περιβάλλοντος δεν θεωρείται εφικτή.
Τροπολογία 20
Αρθρο 5, παράγραφος 6α (νέα)
6α. Το Ταμείο COPΕ προβλέπει τη δυνατότητα καταβολής, εντός έξι μηνών, μιας προσωρινής προκαταβολής.
Τροπολογία 21
Αρθρο 6, Τίτλος
Συνεισφορές των παραληπτών πετρελαίου
Συνεισφορές των παρεμβαινόντων στη μεταφορά πετρελαίου ή επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών
Τροπολογία 22
Αρθρο 6, παράγραφος 1
   1. Κάθε παραλήπτης συνυπολογιζόμενου πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης σε λιμένες ή σε τερματικούς σταθμούς στην επικράτεια κράτους μέλους, του οποίου η ποσότητα υπερβαίνει τους 150.000 τόνους ετησίως και ο οποίος υποχρεούται σε συνεισφορά στο Ταμείο IOPC, υποχρεούται να καταβάλλει συνεισφορά στο Ταμείο COPE.
   1. Το Ταμείο CΟΡΕ, το οποίο δημιουργείται συμπληρωματικά στο υφιστάμενο Ταμείο ΙΟΡC, αποτελείται από δύο τμήματα:
Τμήμα 1: Καθιερώνονται υψηλότερα όρια αποζημίωσης που θα καταβάλλουν οι πλοιοκτήτες όταν το κόστος της ζημίας της ρύπανσης υπερβαίνει ή απειλεί να υπερβεί το συνολικό όριο αποζημίωσης βάσει των συμβάσεων CLC και ΙΟΡC.
Τμήμα 2: Καθιερώνεται συμπληρωματική πίστωση την οποία θα καταβάλλουν οι παραλήπτες του φορτίου όταν το κόστος της ζημίας της ρύπανσης υπερβαίνει ή απειλεί να υπερβεί το συνολικό όριο αποζημίωσης βάσει της σύμβασης ΙΟΡC, όπως αυτό συμπληρώνεται από τη συνεισφορά του πλοιοκτήτη βάσει του τμήματος 1 του Ταμείου CΟΡΕ ή της Σύμβασης περί επικίνδυνων ουσιών μόλις αυτή κυρωθεί. Για το σκοπό αυτό, οι "παραλήπτες φορτίου" ορίζονται ως εξής:
Κάθε παραλήπτης συνυπολογιζόμενου πετρελαίου, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών που μεταφέρονται δια θαλάσσης σε λιμένες ή σε τερματικούς σταθμούς στην επικράτεια κράτους μέλους, του οποίου η ποσότητα υπερβαίνει τους 150.000 τόνους ετησίως και ο οποίος υποχρεούται σε συνεισφορά στο Ταμείο IOPC.
Τροπολογία 23
Αρθρο 6, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Ο πλοιοκτήτης ο οποίος ενέχεται στη μεταφορά με δεξαμενόπλοιο που προκάλεσε τη θαλάσσια ρύπανση πρέπει να συμμετάσχει στην αποζημίωση των θυμάτων εξίσου με τους παραλήπτες του φορτίου. Προς το σκοπό αυτό, κάθε σκάφος που πλέει στα χωρικά ή οικονομικά ευρωπαϊκά ύδατα πρέπει να δύναται να αποδείξει ότι κατέχει οικονομική εγγύηση, ειδάλλως θα υφίσταται σοβαρές οικονομικές κυρώσεις.
Τροπολογία 24
Αρθρο 6, παράγραφος 2
   2. Οι συνεισφορές εισπράττονται μόνο εφόσον προκληθεί συμβάν που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες του οποίου υπερβαίνουν ή υφίσταται κίνδυνος να υπερβούν τα μέγιστα όρια αποζημίωσης του Ταμείου IOPC. Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, ορίζει το συνολικό ποσό συνεισφορών το οποίο πρέπει να συγκεντρωθεί σε κάθε δεδομένη περίπτωση. Βασιζόμενη στην εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή υπολογίζει το ποσό της συνεισφοράς καθενός εκ των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, βάσει ενός καθορισμένου ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε τόνο συνυπολογιζόμενου πετρελαίου που παρέλαβε έκαστο των εν λόγω προσώπων.
   2. Οι συνεισφορές από παραλήπτες πετρελαίου, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών στο τμήμα 2 του Ταμείου CΟΡΕ εισπράττονται μόνο εφόσον προκληθεί συμβάν που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες του οποίου υπερβαίνουν ή υφίσταται κίνδυνος να υπερβούν τα μέγιστα όρια αποζημίωσης του Ταμείου IOPC, όπως έχουν συμπληρωθεί από τη συνεισφορά του πλοιοκτήτη βάσει του τμήματος 1 του Ταμείου CΟΡΕ. Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, ορίζει το συνολικό ποσό συνεισφορών το οποίο πρέπει να συγκεντρωθεί σε κάθε δεδομένη περίπτωση, αφού συνεκτιμήσει τη συνεισφορά του πλοιοκτήτη βάσει του τμήματος 1 του Ταμείου CΟΡΕ. Βασιζόμενη στην εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή υπολογίζει το ποσό της συνεισφοράς καθενός εκ των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, βάσει ενός καθορισμένου ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε τόνο συνυπολογιζόμενου πετρελαίου που παρέλαβε έκαστο των εν λόγω προσώπων.
Τροπολογία 25
Αρθρο 6, παράγραφος 3
   3. Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υπολογίζονται με διαίρεση του συνολικού ποσού των απαιτούμενων συνεισφορών προς τη συνολική ποσότητα συνυπολογιζόμενου πετρελαίου που παρελήφθη στο σύνολο των κρατών μελών κατά το συγκεκριμένο έτος.
   3. Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υπολογίζονται με διαίρεση του συνολικού ποσού των συνεισφορών προς τη συνολική ποσότητα συνυπολογιζόμενου πετρελαίου, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών που παρελήφθη στο σύνολο των κρατών μελών κατά το συγκεκριμένο έτος, αφού συνεκτιμηθεί η συνεισφορά του πλοιοκτήτη βάσει του τμήματος 1 του Ταμείου CΟΡΕ .
Τροπολογία 26
Αρθρο 6, παράγραφος 4
   4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε παραλήπτης συνυπολογιζόμενου πετρελαίου στην επικράτειά τους, σε ποσότητες τέτοιες που να τον καθιστούν υπόχρεο συνεισφοράς προς το Ταμείο COPE, καταχωρίζεται σε κατάλογο τον οποίο καταρτίζει και ενημερώνει τακτικά η Επιτροπή, βάσει των ακόλουθων διατάξεων του παρόντος άρθρου.
   4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε παραλήπτης συνυπολογιζόμενου πετρελαίου, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών στην επικράτειά τους, σε ποσότητες τέτοιες που να τον καθιστούν υπόχρεο συνεισφοράς προς το Ταμείο CΟPE, καταχωρίζεται σε κατάλογο τον οποίο καταρτίζει και ενημερώνει τακτικά η Επιτροπή, βάσει των ακόλουθων διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 27
Αρθρο 6, παράγραφος 6
   6. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι υπόχρεοι συνεισφοράς προς το Ταμείο COPE καθώς και οι ποσότητες πετρελαίου που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της συνεισφοράς καθενός από τα εν λόγω πρόσωπα, ο κατάλογος θα αποτελεί εκ πρώτης όψεως αποδεικτικό στοιχείο των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.
   6. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι υπόχρεοι συνεισφοράς προς το Ταμείο CΟPE καθώς και οι ποσότητες πετρελαίου, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της συνεισφοράς καθενός από τα εν λόγω πρόσωπα, ο κατάλογος θα αποτελεί εκ πρώτης όψεως αποδεικτικό στοιχείο των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.
Τροπολογία 28
Αρθρο 6, παράγραφος 7
   7. Οι συνεισφορές καταβάλλονται στην Επιτροπή και η συγκέντρωσή τους θα ολοκληρώνεται το αργότερο ένα έτος μετά τη λήψη της απόφασης της Επιτροπής για την καταβολή των συνεισφορών.
   7. Οι συνεισφορές καταβάλλονται στην Επιτροπή και η συγκέντρωσή τους θα ολοκληρώνεται το αργότερο έξι μήνες μετά τη λήψη της απόφασης της Επιτροπής για την καταβολή των συνεισφορών.
Τροπολογίες 29 και 31
Αρθρο 9, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Οι εκλεγμένοι τοπικοί αντιπρόσωποι των εκάστοτε περιοχών για τις οποίες λαμβάνονται αποφάσεις βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 2, έχουν το δικαίωμα γνωμοδότησης στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης απόφασης.
Λαμβάνουν μέρος με συμβουλευτική ψήφο στις συνεδριάσεις της επιτροπής.
Τροπολογία 30
Αρθρο 9, παράγραφος 1β (νέα)
1β. Η επιτροπή του Ταμείου CΟΡΕ υποβάλλει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές της στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 32
Αρθρο 9α (νέο)
Αρθρο 9α
Αλληλεπίδραση μεταξύ των
COPE και IOPC
Σε στενή συνεργασία με τον ΔΝΟ, η Επιτροπή καθορίζει σαφείς διοικητικούς κανόνες για την αλληλεπίδραση μεταξύ της διαχείρισης του Ταμείου CΟΡΕ και της διαχείρισης του υφιστάμενου Ταμείου ΙΟΡC, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δαπανών.
Τροπολογία 33
Αρθρο 10α (νέο)
Αρθρο 10α
Αξιολόγηση
Το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2003 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις προσπάθειες για τη βελτίωση του διεθνούς καθεστώτος ευθύνης και αποζημίωσης σε επίπεδο ΔΝΟ όπου αξιολογεί ειδικότερα την πρόοδο ως προς:
   α) τη σημαντική αύξηση της ευθύνης του πλοιοκτήτη στο πλαίσιο της Σύμβασης περί αστικής ευθύνης·
   β) την αύξηση του ύψους της αποζημίωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης ταμείου·
   γ) την επέκταση της Σύμβασης περί αστικής ευθύνης σε όλα τα άλλα μέρη που εμπλέκονται στη θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου, επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών, ιδίως σε ναυλωτές, εξοπλιστές και φορείς εκμετάλλευσης πλοίων·
   δ) τη διεύρυνση της αποζημίωσης για περιβαλλοντικές ζημίες στο φως συγκρίσιμων καθεστώτων αποζημίωσης που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο.
   2. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι έχει σημειωθεί αισθητή πρόοδος κατά την έννοια της παραγράφου 1, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού να προσαρμοστούν στο αναθεωρημένο διεθνές καθεστώς.
   3. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν επιτευχθεί ουσιαστικές βελτιώσεις κατά την έννοια της παραγράφου 1, παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση κοινοτικής νομοθετικής διάταξης για την καθιέρωση ευρωπαϊκού καθεστώτος ευθύνης και αποζημίωσης για τη θαλάσσια ρύπανση.
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση ταμείου αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται σε πετρελαϊκή ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα, και τη θέσπιση άλλων συμπληρωματικών μέτρων (COM(2000) 802 - C5-0701/2000 - 2000/0326(COD) )
P5_TA(2001)0336A5-0201/2001

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2000) 802 )(2) ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 80, παράγραφος 2 και 175, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0701/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0201/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)1 ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 79.
(2) ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 79.


Αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία ***I
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (COM(2000) 847 - C5-0764/2000 - 2000/0343(COD) )
P5_TA(2001)0337A5-0203/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 16
   (16) επειδή πρέπει να εξασφαλισθεί συνοχή με τις τεχνικές απαιτήσεις αναφοράς που έχουν εκπονήσει οι εθνικοί εμπειρογνώμονες στο EUROCONTROL και την JAA, στον κατάλογο των ανακοινώσιμων περιστατικών έχει ληφθεί υπόψη το έργο αυτών των δύο ευρωπαϊκών οργανισμών·
   (16) επειδή πρέπει να εξασφαλισθεί συνοχή με τις τεχνικές απαιτήσεις αναφοράς που έχουν εκπονήσει οι εθνικοί εμπειρογνώμονες στο EUROCONTROL και την JAA, στον κατάλογο των ανακοινώσιμων περιστατικών έχει ληφθεί υπόψη το έργο αυτών των δύο ευρωπαϊκών οργανισμών. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στο πλαίσιο της ICAO (Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας)·
Τροπολογία 2
Αρθρο 4, παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση
   1. Τα κράτη μέλη απαιτούν να αναφέρονται όλα τα ανακοινώσιμα περιστατικά στην αρμόδια αρχή που ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, από κάθε πρόσωπο το οποίο:
   1. Τα κράτη μέλη απαιτούν να αναφέρονται όλα τα ανακοινώσιμα περιστατικά στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, από κάθε πρόσωπο το οποίο:
Τροπολογία 12
Αρθρο 5, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Οι εν λόγω φορείς θα ζητούν τακτικά τη γνώμη των ενδιαφερομένων όπως των οργανώσεων πιλότων.
Τροπολογία 3
Αρθρο 7, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο
Η απόφαση διάδοσης των πληροφοριών βάσει της παρούσας παραγράφου ενδεχομένως περιορίζεται στα αυστηρώς απαραίτητα για τους σκοπούς του χρήστη των πληροφοριών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8.
Η απόφαση διάδοσης των πληροφοριών βάσει της παρούσας παραγράφου θα περιορίζεται στα αυστηρώς απαραίτητα για τους σκοπούς του χρήστη των πληροφοριών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8.
Ο αποδέκτης των πληροφοριών με τη σειρά του δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει περαιτέρω τις πληροφορίες.
Τροπολογία 4
Αρθρο 7, παράγραφος 3
   3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τουλάχιστον μια φορά ανά έτος περιοδικό έντυπο για την ασφάλεια, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τους τύπους των περιστατικών που συνέλεξαν με το εθνικό πρόγραμμα υποχρεωτικής αναφοράς περιστατικών, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το επίπεδο ασφαλείας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να δημοσιεύουν αναφορές χωρίς αναγνωριστικά στοιχεία.
   3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τουλάχιστον μια φορά ανά έτος περιοδικό έντυπο για την ασφάλεια, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τους τύπους των περιστατικών που συνέλεξαν με το εθνικό πρόγραμμα υποχρεωτικής αναφοράς περιστατικών, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το επίπεδο ασφαλείας στην πολιτική αεροπορία . Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να δημοσιεύουν αναφορές χωρίς αναγνωριστικά στοιχεία.
Τροπολογία 5
Αρθρο 8, παράγραφος 1
   1. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 6 και διαδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 είναι εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που καλύπτουν οι δραστηριότητες των συμμετεχόντων και των αποδεκτών.
   1. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 6 και διαδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 είναι εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1.
Τροπολογία 7
Αρθρο 8, παράγραφος 3
   3. Η αρμόδια αρχή δεν δημοσιοποιεί το ονοματεπώνυμο του ατόμου που υπέβαλε αναφορά ή του ατόμου με το οποίο σχετίζεται η αναφορά, εκτός εάν της ζητηθεί να το δημοσιοποιήσει λόγω δικαστικής έρευνας ή εάν το επιτρέψουν τα ενδιαφερόμενα άτομα.
Διαγράφεται
Τροπολογία 8
Αρθρο 8, παράγραφος 4
   4. Τα κράτη μέλη απέχουν από την καθιέρωση διαδικασιών για μη προμελετημένες ή εξ αμελείας παραβιάσεις του νόμου, των οποίων λαμβάνουν γνώση εξαιτίας και μόνον του γεγονότος ότι καταγράφηκαν βάσει του εθνικού προγράμματος υποχρεωτικής αναφοράς των περιστατικών.
   4. Τα κράτη μέλη απέχουν από την καθιέρωση διαδικασιών για μη προμελετημένες ή εξ αμελείας παραβιάσεις του νόμου, των οποίων λαμβάνουν γνώση εξαιτίας και μόνον του γεγονότος ότι καταγράφηκαν βάσει του εθνικού προγράμματος υποχρεωτικής αναφοράς των περιστατικών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που συνιστούν παράλειψη καθήκοντος αναγομένου σε κατάφωρη αμέλεια.
Τροπολογία 10
Αρθρο 11, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
   1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως [...[ . Ενημερώνουν δε αμέσως επ" αυτού την Επιτροπή.
   1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της . Ενημερώνουν δε αμέσως επ" αυτού την Επιτροπή.
Τροπολογία 11
Αρθρο 11α (νέο)
Αρθρο 11α
Έκθεση της Επιτροπής
Η Επιτροπή προβαίνει τακτικά σε εκπόνηση έκθεσης προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την τήρηση της οδηγίας.
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (COM(2000) 847 - C5-0764/2000 - 2000/0343(COD) )
P5_TA(2001)0337A5-0203/2001

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2000) 847 )(2) ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0764/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (A5-0203/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 148.
(2) ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 148.


Προστασία των χοίρων *
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 91/630/ΕΟΚ για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων (COM(2001) 20 - C5-0039/2001 - 2001/0021(CNS) )
P5_TA(2001)0338A5-0210/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5α (νέα)
(5α) Κατά την τροποποίηση και συμπλήρωση του Παραρτήματος της Οδηγίας 91/630/ΕΟΚ , η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερώς το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2002, ότι:
   - η μερική τομή της ουράς απαγορεύεται, εκτός και εάν κρίνεται απαραίτητη για κτηνιατρικούς λόγους,
   - η μερική τομή και το τρόχισμα των δοντιών απαγορεύεται, εκτός και εάν κρίνονται απαραίτητα για κτηνιατρικούς λόγους,
   - ο ευνουχισμός των νεαρών αρσενικών χοίρων θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντα από κτηνίατρο και με αναισθησία του ζώου, ή από άτομο που έχει ειδικευθεί σε θέματα ευνουχισμού,
   - ένα ελάχιστο επίπεδο έντασης του φωτισμού εξασφαλίζεται για τους χοίρους εντατικής εκτροφής.
Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6
   (6) Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά τόσο την καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων και οικονομικά και κοινωνικά θέματα, όσο και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
   (6) Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά τόσο την καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων και οικονομικά και κοινωνικά θέματα, όσο και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μεταξύ των θεμάτων αυτών, πρέπει να περιληφθούν, όλως ιδιαιτέρως, οι διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επηρεάζουν αποφασιστικά την συμπεριφορά των ζώων, στο επίπεδο των συστημάτων παραγωγής και αποδοτικότητας.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6α) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις συνθήκες παραγωγής του χοιρείου κρέατος το οποίο εισάγεται στην ΕΕ από τρίτες χώρες. Αυτό το θέμα θα πρέπει επίσης να τεθεί και στους εταίρους της ΕΕ στον ΠΟΕ.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 6β (νέα)
(6β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν με την συγκέντρωση των ενισχύσεων στον τομέα αυτό, ότι θα καταστεί δυνατή η εκτέλεση των αναμενομένων μεγάλων επενδύσεων.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 7
   (7) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νέα έκθεση όπου θα λαμβάνεται υπόψη η περαιτέρω ερευνητική και πρακτική εμπειρία για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η μεταχείριση των χοίρων, όσον αφορά θέματα που δεν καλύπτονται από την οδηγία 91/630/ΕΟΚ .
   (7) Η Επιτροπή υποβάλει νέα έκθεση όπου θα λαμβάνεται υπόψη η περαιτέρω ερευνητική και πρακτική εμπειρία για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η μεταχείριση των χοίρων, όσον αφορά θέματα που δεν καλύπτονται από την οδηγία 91/630/ΕΟΚ , το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2004.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)
(7α) Όλες οι τροπολογίες στην οδηγία 91/630/ΕΟΚ του Συμβουλίου θα πρέπει να ενσωματωθούν στη νομοθεσία όλων των υποψήφιων προς ένταξη χωρών σύμφωνα με το ίδιο χρονοδιάγραμμα που απαιτείται και για τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 7β (νέα)
(7β) Η επιστημονική θεμελίωση για την εισαγωγή νέων προϋποθέσεων θεμελιώνεται στις καταστάσεις που απαντώνται στην Βόρεια Ευρώπη, και πρέπει να εμπλουτισθεί ώστε να καταστεί πλήρης και αντικειμενική, με τα στοιχεία που ανταποκρίνονται στην γεωγραφική πραγματικότητα των νοτίων χωρών.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)
(8α) Στο μέτρο που μερικές απαραίτητες διατάξεις για την εκτέλεση της οδηγίας 91/630/EOK μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις σχετικά με την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστική κατάσταση των εκμεταλλεύσεων, η τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας αυτής πρέπει να συνάδει προς το άρθρο 37 της Συνθήκης.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 8β (νέα)
(8β) Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για κοινούς κανόνες όσον αφορά στη σήμανση του χοιρείου κρέατος, τους οποίους θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι παραγωγοί στην περίπτωση που έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 8γ (νέα)
(8γ) Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για κοινούς κανόνες όσον αφορά στην υπαίθρια εκτροφή χοίρων.
Τροπολογία 11
Αρθρο 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1
Αρθρο 3, παράγραφος 1 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - 1 Το άρθρο 3, παράγραφος 1, διατυπώνονται ως εξής:
"1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2006, όλες οι νεόδμητες ή ανοικοδομηθείσες εκμεταλλεύσεις ή/και όλες οι εκμεταλλεύσεις που τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά μετά από αυτή την ημερομηνία να πληρούν τουλάχιστον την ακόλουθη απαίτηση:
Κάθε απογαλακτισμένος χοίρος ή κάθε χοίρος παραγωγής που εκτρέφεται ομαδικά πρέπει να έχει στη διάθεσή του ελεύθερο χώρο τουλάχιστον:
   - 0,20 m² για χοίρους μέσου βάρους το πολύ 10 kg,
   - 0,30 m² για χοίρους μέσου βάρους μεταξύ 10 και 20 kg,
   - 0,40 m² για χοίρους μέσου βάρους μεταξύ 20 και 30 kg,
   - 0,60 m² για χοίρους μέσου βάρους μεταξύ 30 και 50 kg,
   - 0,80 m² για χοίρους μέσου βάρους μεταξύ 50 και 85 kg,
   - 1,0 m² για χοίρους μέσου βάρους μεταξύ 85 και 110 kg,
   - 1,3 m² για χοίρους μέσου βάρους άνω των 110 kg,
   - από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι στοιχειώδεις κανόνες που προβλέπονται παραπάνω να εφαρμόζονται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις. 2"
Τροπολογία 13
Αρθρο 1, παράγραφος 1
Αρθρο 3, παράγραφος 2 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   2. Οι επιφάνειες δαπέδου πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:
   2. Οι επιφάνειες δαπέδου πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:
Απογαλακτισμένοι χοίροι/χοίροι αναπαραγωγής: ένα μέρος του δαπέδου, τουλάχιστον το 1/3 του ελάχιστου χώρου που απαιτείται για κάθε ζώο, πρέπει να είναι ενιαίο και το 10% αυτού, το πολύ, είναι αποχέτευση.
Όταν χρησιμοποιείται δάπεδο από σκυρόδεμα το ελάχιστο πλάτος πήχεως πρέπει να είναι 75 mm και το μέγιστο πλάτος οπής 25 mm.
Απογαλακτισμένοι χοίροι/χοίροι αναπαραγωγής: ένα μέρος του δαπέδου, τουλάχιστον το 1/3 του ελάχιστου χώρου που απαιτείται για κάθε ζώο, πρέπει να είναι ενιαίο, να παρέχει στήριξη στο πόδι, να μην είναι ολισθηρό, και το αποχετευτικό του μέρος θα πρέπει να έχει άνοιγμα το πολύ 10% της επιφανείας του.
Όταν χρησιμοποιείται δάπεδο από σκυρόδεμα το ελάχιστο πλάτος πήχεως πρέπει να είναι 75 mm και το μέγιστο πλάτος οπής 25 mm.
Κυοφορούσες, στέρφες χοιρομητέρες και μικροί θηλυκοί χοίροι: ενιαίο δάπεδο, το 10% αυτού, το πολύ, είναι αποχέτευση και πρέπει να είναι τουλάχιστον:
Κυοφορούσες, στέρφες χοιρομητέρες και μικροί θηλυκοί χοίροι: ενιαίο δάπεδο, να παρέχει στήριξη στο πόδι, να μην είναι ολισθηρό, και το αποχετευτικό του μέρος θα πρέπει να έχει άνοιγμα το πολύ 10% της επιφανείας του και πρέπει να είναι τουλάχιστον:
   - 1,3 m2 ανά κυοφορούσα, στέρφα χοιρομητέρα,
   - 1,3 m2 ανά κυοφορούσα, στέρφα χοιρομητέρα,
   - 0,95 m2 ανά μικρό θηλυκό χοίρο.
   - 0,95 m2 ανά μικρό θηλυκό χοίρο.
Όταν χρησιμοποιείται εσχαρωτό δάπεδο από σκυρόδεμα το ελάχιστο πλάτος πήχεως πρέπει να είναι 80 mm και μέγιστο πλάτος οπής 30 mm.
Όταν χρησιμοποιείται εσχαρωτό δάπεδο από σκυρόδεμα το ελάχιστο πλάτος πήχεως πρέπει να είναι 80 mm και μέγιστο πλάτος οπής 25 mm.
Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 3 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   3. Η κατασκευή ή η μετατροπή εγκαταστάσεων στις οποίες δένονται χοιρομητέρες και θηλυκοί χοίροι απαγορεύεται. Από 1ης Ιανουαρίου 2006 το δέσιμο χοιρομητέρων και θηλυκών χοίρων πρέπει να απαγορεύεται.
   3. Η κατασκευή ή η μετατροπή εγκαταστάσεων στις οποίες δένονται χοιρομητέρες και θηλυκοί χοίροι απαγορεύεται. Από 1ης Ιανουαρίου 2006 το δέσιμο χοιρομητέρων και θηλυκών χοίρων πρέπει να απαγορεύεται πλήρως .
Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 3α (νέα) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
3α. Τα ατομικά διαμερίσματα για τους κάπρους πρέπει να είναι τοποθετημένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε οι κάπροι να μπορούν να περιστραφούν και να ακούν, να μυρίζουν και να βλέπουν τους άλλους χοίρους. Ο χώρος για ξάπλωμα πρέπει να είναι ξηρός και άνετος. Η ελάχιστη έκταση ενός ατομικού διαμερίσματος για μεγάλο χοίρο είναι 6 m2. Από την 1η Ιανουαρίου 2005 πρέπει ένα ατομικό διαμέρισμα να έχει δάπεδο που δεν υποχωρεί και δεν γλιστράει τουλάχιστον 10m2 , εφόσον χρησιμοποιείται επίσης για φυσιολογική οχεία.
Τροπολογία 17
Αρθρο 1, παράγραφος 1
Αρθρο 3, παράγραφος 4 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   4. Οι χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι δεν θα περιορίζονται σε ατομικό στάβλο για την περίοδο που αρχίζει από 4 εβδομάδες μετά την οχεία και λήγει 7 ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ζώα τα οποία είναι ιδιαιτέρως επιθετικά, αυτά τα οποία έχουν δεχτεί επίθεση από άλλες χοιρομητέρες ή ζώα τα οποία είναι άρρωστα ή τραυματισμένα, μπορούν να τοποθετηθούν προσωρινά σε ατομικούς στάβλους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, για κυοφορούσα στέρφα χοιρομητέρα, κανένας ατομικός στάβλος στον οποίο το ζώο δεν μπορεί να στρέψει το σώμα του με ευχέρεια.
   4. Οι χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι δεν θα περιορίζονται σε ατομικό στάβλο για την περίοδο που αρχίζει από 7 ημέρες μετά την οχεία και λήγει 7 ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού. Όταν μία χοιρομητέρα ή μικρός θηλυκός χοίρος περιορίζεται σε ατομικό στάβλο για οποιοδήποτε διάστημα εντός 7 ημερών μετά την οχεία, ο στάβλος θα πρέπει να είναι αρκετά ευρύχωρος ώστε να μπορεί το ζώο να στρέφει με ευκολία το σώμα του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ζώα τα οποία είναι ιδιαιτέρως επιθετικά, αυτά τα οποία έχουν δεχτεί επίθεση από άλλες χοιρομητέρες ή ζώα τα οποία είναι άρρωστα ή τραυματισμένα, μπορούν να τοποθετηθούν προσωρινά σε ατομικούς στάβλους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, για κυοφορούσα στέρφα χοιρομητέρα, κανένας ατομικός στάβλος στον οποίο το ζώο δεν μπορεί να στρέψει το σώμα του με ευχέρεια.
Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 5, πρώτη παύλα (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - οι εγκαταστάσεις στέγασης για κυοφορούσες στέρφες χοιρομητέρες και μικρούς θηλυκούς χοίρους πρέπει να περιλαμβάνουν κοινούς χώρους για ξάπλωμα, επιπλέον του χώρου αποχέτευσης και οποιουδήποτε στάβλου ή διαμερίσματος σίτισης, με χώρο , διαστάσεων 1,3 m2 τουλάχιστον ανά χοιρομητέρα (0,95 m2 για μικρούς θηλυκούς χοίρους) χωρίς εμπόδια·
   - οι εγκαταστάσεις στέγασης για στέρφες, κυοφορούσες χοιρομητέρες και μικρούς θηλυκούς χοίρους πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε μεγάλους χώρους για ξάπλωμα με την κατάλληλη θερμοκρασία όπου υπάρχει χώρος για να ξαπλώνουν συγχρόνως όλα τα ζώα , διαστάσεων 1,3 m2 τουλάχιστον ανά χοιρομητέρα (0,95 m2 για μικρούς θηλυκούς χοίρους) χωρίς εμπόδια·
Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 5, τρίτη παύλα (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - όλες οι χοιρομητέρες πρέπει να έχουν μόνιμη πρόσβαση στο έδαφος για ψάξιμο με το ρύγχος τους ή σε υλικό για απασχόληση, το οποίο είναι σύμφωνο τουλάχιστον με τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος·
   - όλες οι χοιρομητέρες πρέπει να μπορούν κάθε στιγμή να απασχολούνται με τις ζωοτροφές και άλλα κινητά ή μετατρεπόμενα υλικά.
Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 5, παύλα 3α (νέα) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - Οι σταύλοι, τα ατομικά διαμερίσματα, ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα για την εκτροφή των χοίρων πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σωστά και τακτικά.
Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 5, τέταρτη παύλα (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - οι χοιρομητέρες που εκτρέφονται σε ομάδες πρέπει να σιτίζονται με σύστημα που εξασφαλίζει ότι κάθε άτομο μπορεί να έχει αρκετή τροφή χωρίς να δέχεται επιθέσεις, ακόμη κι αν είναι παρόντα και άλλα ζώα που διεκδικούν τροφή·
   - οι χοιρομητέρες πρέπει να σιτίζονται με σύστημα που εξασφαλίζει ότι κάθε άτομο μπορεί να έχει αρκετή τροφή χωρίς να δέχεται επιθέσεις, ακόμη κι αν είναι παρόντα και άλλα ζώα που διεκδικούν τροφή·
Τροπολογία 22
Αρθρο 1, παράγραφος 1
Αρθρο 3, παράγραφος 5, παύλα 4α (νέα) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - σε στάβλους με μικρούς χοίρους άνω των 20 χλγ. ή με χοίρους αναπαραγωγής, θα πρέπει να υπάρχει σύστημα ψεκασμού ή αντίστοιχος μηχανισμός για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας σώματος των ζώων·
Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 5, πέμπτη παύλα (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - πρέπει να χορηγείται σε όλες τις χοιρομητέρες τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες για να μειώνεται το αίσθημα της πείνας και να ικανοποιείται και η ανάγκη τους για μάσημα. Η τροφή με υψηλές θερμίδες μπορεί να παρέχεται μία φορά τη μέρα σε ένα μόνο γεύμα αλλά η τροφή με πολλές ίνες πρέπει να είναι διαθέσιμη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
   - επιπλέον της τροφής με υψηλές θερμίδες πρέπει να χορηγείται σε όλες τις χοιρομητέρες - σύμφωνα με τις βασικές αρχές μιας διατροφής που ανταποκρίνεται στις ανάγκες - τροφή που να μειώνει το αίσθημα της πείνας και την ανάγκη τους για μάσημα.
Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 5, παύλα 5α (νέα) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - Κυοφορούσες χοιρομητέρες και μικροί θηλυκοί χοίροι θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση σε άχυρο ή άλλο υλικό το οποίο θα τους δημιουργεί αίσθηση κορεσμού και θα καλύπτει την ανάγκη τους για απασχόληση.
Τροπολογία 25
Αρθρο 1, παράγραφος 1
Αρθρο 3, παράγραφος 6 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   6. Από 1ης Ιανουαρίου 2002 τα σημεία 2 και 4 ισχύουν για όλες τις νεόδμητες ή τις ανακαινισμένες εκμεταλλεύσεις ή εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά μετά την εν λόγω ημερομηνία. Από 1ης Ιανουαρίου 2012 τα σημεία αυτά θα εφαρμόζονται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις.
   6. Από 1ης Ιανουαρίου 2003 τα σημεία 2 και 4 ισχύουν για όλες τις νεόδμητες ή τις ανακαινισμένες εκμεταλλεύσεις ή εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά μετά την εν λόγω ημερομηνία. Από 1ης Ιανουαρίου 2012 τα σημεία αυτά θα εφαρμόζονται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις.
Οι διατάξεις της πρώτης έως και της τέταρτης περίπτωσης του σημείου 5, δεν εφαρμόζονται για εκμεταλλεύσεις με λιγότερες από δέκα κυοφορούσες στέρφες χοιρομητέρες.
Τροπολογία 26
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1α (νέα)
Αρθρο 4α (νέο) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
1α. Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 4α:
""Αρθρο 4α
Από 1ης Ιουλίου 2006 απαγορεύεται η μερική τομή της ουράς, εκτός εάν υπάρχει βεβαίωση κτηνιάτρου ότι αυτός είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κρουσμάτων επιθετικότητας που εκδηλώνονται με το δάγκωμα της ουράς, και ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απομόνωση των επιτιθέμενων ζώων. Σε αυτήν την περίπτωση, η μερική τομή πραγματοποιείται εφόσον:
   - γίνεται από κτηνίατρο και με χρήση αναισθησίας και επιπρόσθετη παρατεταμένη χρήση αναλγητικών, και
   - μετά την εγχείριση, και μόλις κάτι τέτοιο καταστεί εφικτό, ο κτηνοτρόφος προχωρήσει σε βελτίωση των συνθηκών και της διαχείρισης ούτως ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά κρούσματα δαγκώματος της ουράς. Οι απαιτούμενες βελτιώσεις συζητούνται και αποφασίζονται σε συνεργασία με την αρμόδια εθνική αρχή·”
Τροπολογία 27
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1β (νέα)
Αρθρο 5 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
1β. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το εξής:
""Αρθρο 5
Οι κανόνες του παραρτήματος μπορούν να τροποποιούνται, με την διαδικασία του άρθρου 10, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική πρόοδος και τα πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί σε δείγματα αντιπροσωπευτικών εκμεταλλεύσεων όλων των χωρών της Ένωσης. Πάντως, εάν οι νέες διατάξεις του παραρτήματος τροποποιούν ουσιαστικά το περιεχόμενο της οδηγίας και/ή έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική ισορροπία ή την οργάνωση της εργασίας των εκμεταλλεύσεων, οι κανονιστικές τροποποιήσεις που προβλέπονται θα πρέπει να βασιστούν στο άρθρο 37 της Συνθήκης.”
Τροπολογία 28
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Αρθρο 5α, παράγραφος 1 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   1. Όλοι όσοι ασχολούνται με τα ζώα έχουν λάβει οδηγίες και κατευθύνσεις για τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3 του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας και κατανοούν τις διατάξεις αυτές·
   1. Όλοι όσοι ασχολούνται με τα ζώα πρέπει να έχουν λάβει μέσω σειράς μαθημάτων που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή οδηγίες και κατευθύνσεις για τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3 και του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας και για το πώς να αντιμετωπίζουν ορθώς τους χοίρους και να μεριμνούν για αυτούς. Εναλλακτικώς και αντί να παρακολουθήσει μαθήματα κατάρτισης, μπορεί κανείς να βασίζεται σε προηγουμένη πρακτική εμπειρία υπό τον όρο ότι πριν από την 1η Ιουλίου 2003 η γνώση που έχει περί των ανωτέρω διατάξεων και η ικανότητά του να αντιμετωπίζει ορθώς τους χοίρους και να μεριμνά για αυτούς έχει κριθεί ικανοποιητική από ανεξάρτητο αποτιμητή τον οποίον έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή ·
Τροπολογία 29
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Αρθρο 5α, παράγραφος 2 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν και τα σχετικά μαθήματα κατάρτισης. Ειδικότερα, τα μαθήματα κατάρτισης πρέπει να επικεντρώνονται σε θέματα καλής μεταχείρισης.”
   2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τους κτηνοτρόφους και κτηνιάτρους υπάρχουν και τα σχετικά μαθήματα κατάρτισης που παρέχονται από αρμόδιους φορείς κατάρτισης . Ειδικότερα, τα μαθήματα κατάρτισης πρέπει να επικεντρώνονται σε θέματα καλής μεταχείρισης. Η τριετής επαγγελματική κατάρτιση στο αγροτικό επάγγελμα ικανοποιεί επίσης τον συγκεκριμένο στόχο μαθητείας .”
Τροπολογία 30,
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Αρθρο 5α, παράγραφος 2α (νέα) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
2α. Οι χοιροτρόφοι ή οι επικεφαλής εκμεταλλεύσεων πρέπει να έχουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης πρακτικής και θεωρητικής κατάρτισης, εγκεκριμένης από την αρμόδια αρχή, ως προϋπόθεση για την ανάληψη ή τη διεύθυνση χοιροτροφικής μονάδας.
Τροπολογία 31
Αρθρο 1, παράγραφος 3
Αρθρο 6 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008 η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση, που θα συνταχθεί βάσει γνωμοδότησης της Επιστημονικής Επιτροπής για την Υγεία και την Ορθή Μεταχείριση των Ζώων.
Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2004 η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση, που θα συνταχθεί βάσει γνωμοδότησης της Επιστημονικής Επιτροπής για την Υγεία και την Ορθή Μεταχείριση των Ζώων και θα λαμβάνει υπόψη την ποικιλία των γεωγραφικών καταστάσεων των εκμεταλλεύσεων χοίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η έκθεση αυτή θα καλύπτει ειδικότερα:
Η έκθεση αυτή θα καλύπτει ειδικότερα:
   (1) τις επιπτώσεις της πυκνότητας του ζωικού κεφαλαίου, σε διάφορα συστήματα εκτροφής, στην καλή μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, των χοίρων,
   (1) τις επιπτώσεις της πυκνότητας του ζωικού κεφαλαίου, σε διάφορα συστήματα εκτροφής και σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες στην καλή μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, των χοίρων,
(1α) κανόνες για την υπαίθρια εκτροφή χοίρων,
(1β) συγκεκριμένα επίπεδα θερμοκρασίας για χοίρους ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες,
(1γ) σύγκριση των επιπτώσεων στην καλή μεταχείριση των χοίρων αλλά και στο περιβάλλον της χρήσης εσχαρωτών δαπέδων και της χρήσης άχυρου .
   (2) τις περαιτέρω εξελίξεις στα συστήματα ομαδικής στέγασης κυοφορουσών χοιρομητέρων,
   (2) τις περαιτέρω εξελίξεις στα συστήματα ομαδικής στέγασης κυοφορουσών χοιρομητέρων,
   (3) τον καθορισμό των απαιτήσεων χώρου για την ατομική στέγαση ενήλικων κάπρων αναπαραγωγής,
   (3) τον καθορισμό των απαιτήσεων χώρου για την ατομική στέγαση ενήλικων κάπρων αναπαραγωγής,
   (4) τις περαιτέρω εξελίξεις στα συστήματα ελεύθερου σταβλισμού για χοιρομητέρες στην περίοδο της οχείας και για γαλουχούσες χοιρομητέρες, που ικανοποιούν τις ανάγκες της χοιρομητέρας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του χοιριδίου,
   (4) τις περαιτέρω εξελίξεις στα συστήματα ελεύθερου σταβλισμού για χοιρομητέρες στην περίοδο της οχείας και για γαλουχούσες χοιρομητέρες, που ικανοποιούν τις ανάγκες της χοιρομητέρας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του χοιριδίου,
   (5) την ανάπτυξη τεχνικών που θα μειώσουν την ανάγκη για χειρουργικό ευνουχισμό,
   (5) την ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής που θα μειώσουν την ανάγκη για χειρουργικό ευνουχισμό,
   (6) τη στάση των καταναλωτών και τη συμπεριφορά τους απέναντι στο χοίρειο κρέας εάν δεν υπάρξει βελτίωση ή εάν σημειωθεί ελάχιστη βελτίωση στο θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων.
   (6) τη στάση των καταναλωτών και τη συμπεριφορά τους απέναντι στο χοίρειο κρέας εάν δεν υπάρξει βελτίωση ή εάν σημειωθεί ελάχιστη βελτίωση στο θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων,
   (7) έρευνα αγοράς για να διαπιστωθεί εάν η αγορά λαμβάνει υπόψη της το αυξημένο κόστος που συνεπάγονται τα μέτρα για την καλή μεταχείριση των ζώων ή όχι,
   (8) εξαντλητική μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων του συνόλου των μέτρων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.
Η έκθεση αυτή μπορεί εάν χρειαστεί να συνοδεύεται και από τις ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις.
Η έκθεση αυτή μπορεί εάν χρειαστεί να συνοδεύεται και από τις ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις.
Τροπολογία 32
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3α (νέα)
Αρθρο 7, παράγραφος 3α (νέα) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
3α. Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος:
"3α. Η Επιτροπή καταθέτει προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και του παραρτήματος, αλλά και τον σχετικό πραγματοποιηθέντα έλεγχο, το αργότερο μέχρι 1ης Ιανουαρίου 2002.”
Τροπολογία 33
Αρθρο 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Αρθρο 10, παράγραφος 3α (νέα) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
3α. Στην περίπτωση που νέες διατάξεις του Παραρτήματος επιφέρουν ουσιώδεις τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της οδηγίας και/ή έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον οικονομικό ισολογισμό των εκμεταλλεύσεων ή στον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής, θα πρέπει τότε οι σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις των κανόνων να αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 της Συνθήκης.
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 91/630/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων (COM(2001)20 - C5-0039/2001 - 2001/0021(CNS) )
P5_TA(2001)0338A5-0210/2001

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2001)20 )(2) ,

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ (C5-0039/2001 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0210/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001, σ. 114.
(2) ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001, σ. 114.


Έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια στο Κοσσυφοπέδιο *
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την παροχή έκτακτης κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο (COM(2001) 81 - C5-0138/2001 - 2001/0045(CNS) )
P5_TA(2001)0339A5-0209/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Τίτλος
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή έκτακτης κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή έκτακτης κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας)
Τροπολογία 2
Πρώτη αιτιολογική αναφορά
έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,
έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη βοήθεια στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1628/96 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 και (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 ,και των αποφάσεων 97/256/ΕΚ και (ΕΚ) αριθ. 1999/311/ΕΚ1 και ιδίως το άρθρο 6, παράγραφος 4 του κανονισμού αυτού,
___________________
1 ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1.
Τροπολογία 3
Aιτιολογική σκέψη 11
   (11) Μολονότι η οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε με αξιοσημείωτη ταχύτητα μετά τις συγκρούσεις, το Κοσσυφοπέδιο βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του υπολογίζεται ότι είναι χαμηλότερο από άλλες χώρες της περιοχής και από τα χαμηλότερα της Ευρώπης.
   (11) Μολονότι η οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε με αξιοσημείωτη ταχύτητα μετά τις συγκρούσεις, το Κοσσυφοπέδιο βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του υπολογίζεται ότι είναι από τα χαμηλότερα στην περιοχή και στην Ευρώπη .
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)
(12α) Η παροχή εξωτερικής δημοσιονομικής στήριξης θα επιμερισθεί μεταξύ των δωρητών με δίκαιο τρόπο, με στόχο την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ο οποίος έχει καταρτισθεί για το Κοσσυφοπέδιο από την UNMIK·
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 13
   (13) Η παροχή από μέρους της Κοινότητας χρηματοδοτικής βοήθειας υπό μορφή καθαρών μη επιστρεπτέων ενισχύσεων στο Κοσσυφοπέδιο, το 2000 αποτέλεσε ενδεδειγμένο μέτρο για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η επαρχία υπό τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και ήδη παρείχε ενίσχυση, υπό μορφή αμέσων επιδοτήσεων, ύψους 35 εκατ. ευρώ·
   (13) Η παροχή από μέρους της Κοινότητας και άλλων δωρητών χρηματοδοτικής βοήθειας υπό μορφή καθαρών μη επιστρεπτέων ενισχύσεων στο Κοσσυφοπέδιο, το 2000 αποτέλεσε ενδεδειγμένο μέτρο για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η επαρχία υπό τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και ήδη παρείχε ενίσχυση, υπό μορφή αμέσων επιδοτήσεων, ύψους 35 εκατ. ευρώ·
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 15
   (15) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, η παρούσα χρηματοδοτική βοήθεια θα αποτελέσει μέρος της συνολικής βοήθειας που έχει προβλεφθεί για το Κοσσυφοπέδιο το 2001 , πράγμα που σημαίνει ότι εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού.
   (15) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, η παρούσα χρηματοδοτική βοήθεια θα αποτελέσει μέρος της συνολικής βοήθειας που έχει προβλεφθεί για το Κοσσυφοπέδιο, πράγμα που σημαίνει ότι εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)
(15α) Η αξιολόγηση της μακροχρηματοδοτικής βοήθειας που καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα πραγματοποιείται σε σχέση με την ορθή εφαρμογή όλων των συνισταμένων της κοινοτικής βοήθειας κατά τα προηγούμενα έτη καθώς και σε σχέση με την πρόοδο που σημειώθηκε προς την οικονομική μεταρρύθμιση και την πολιτική σταθεροποίηση, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των ικανοτήτων χρησιμοποίησης της βοήθειας.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)
(16α) Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 6.4 του κανονισμού (ΕΚ) 2666/2000 (Πρόγραμμα CARDS), αποφάσεις για την παροχή έκτακτης χρηματοδοτικής βοήθειας, οι οποίες λαμβάνονται από το Συμβούλιο με βάση το άρθρο 308 της Συνθήκης.
Τροπολογία 9
Αρθρο 1, παράγραφος 1
   1. Συμπληρωματικά προς τη χρηματοδοτική βοήθεια που αποφάσισε ήδη το Συμβούλιο (2000/140/ΕΚ) στις 14 Φεβρουαρίου 2000, η Κοινότητα θα διαθέσει στην UNMIK έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια, υπό μορφή καθαρών μη επιστρεπτέων ενισχύσεων ανώτατου ύψους 30 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στο Κοσσυφοπέδιο, τη διευκόλυνση συγκρότησης και συνέχισης βασικών διοικητικών λειτουργιών και τη στήριξη της ανάπτυξης υγιούς οικονομικού πλαισίου.
   1. Συμπληρωματικά προς τη χρηματοδοτική βοήθεια που αποφάσισε ήδη το Συμβούλιο (2000/140/ΕΚ) στις 14 Φεβρουαρίου 2000, η Κοινότητα θα διαθέσει στην UNMIK, σε συνδυασμό με τις παροχές άλλων χορηγών βοήθειας, έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια, υπό μορφή καθαρών μη επιστρεπτέων ενισχύσεων ανώτατου ύψους 30 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στο Κοσσυφοπέδιο, τη διευκόλυνση συγκρότησης και συνέχισης βασικών διοικητικών λειτουργιών και τη στήριξη της ανάπτυξης υγιούς οικονομικού πλαισίου.
Τροπολογία 10
Αρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Η έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη χρηματοδότηση δημοσιονομικών αναγκών οι οποίες ανακύπτουν σε διοικήσεις και θεσμικά όργανα δημόσιου, ημιδημόσιου, δημοτικού ή άλλου χαρακτήρα που καλύπτονται από τον ενοποιημένο προϋπολογισμό του Κοσσυφοπεδίου.
Τροπολογία 11
Αρθρο 2, παράγραφος 2
   2. Η Επιτροπή ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεννόηση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και σε συνεργασία με το ΔΝΤ και τη Διεθνή Τράπεζα, κατά πόσον οι οικονομικές πολιτικές που ακολουθούνται στο Κοσσυφοπέδιο ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και με τους αναφερόμενους στην οικονομική πολιτική όρους υπό τους οποίους παρέχεται η βοήθεια.
   2. Η Επιτροπή ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεννόηση με την Πολιτική Επιτροπή και την Επιτροπή Ασφαλείας (PSC) και με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και σε συνεργασία με το ΔΝΤ και τη Διεθνή Τράπεζα, κατά πόσον οι οικονομικές πολιτικές που ακολουθούνται στο Κοσσυφοπέδιο συμβιβάζονται με τους στόχους και τους αναφερόμενους στην οικονομική πολιτική όρους υπό τους οποίους παρέχεται η βοήθεια, καθώς και με τους περιορισμούς που επιβάλλει το άρθρο 2, παράγραφος 1α.
Τροπολογία 12
Αρθρο 3, παράγραφος 1
   1. Η βοήθεια θα διατεθεί στην UNMIK σε δύο τουλάχιστον δόσεις. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, η πρώτη δόση θα εκταμιευθεί βάσει μνημονίου κατανόησης μεταξύ της UNMIK και της Κοινότητας.
   1. Η βοήθεια θα διατεθεί στην UNMIK σε δύο τουλάχιστον δόσεις. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, η πρώτη δόση θα εκταμιευθεί το αργότερο έξι εβδομάδες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, βάσει μνημονίου κατανόησης μεταξύ της UNMIK και της Κοινότητας. Το εν λόγω μνημόνιο κατανόησης θα διαβιβασθεί στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 13
Αρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της UNMIK και της Κοινότητας θα βασίζεται στις αρχές που διέπουν την εξωτερική βοήθεια της Κοινότητας και θα είναι σύμφωνο με τους όρους για τη χορήγηση ad hoc έκτακτης χρηματοδοτικής ενίσχυσης τους οποίους θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 σχετικά με το CARDS.
Τροπολογία 14
Αρθρο 3, παράγραφος 2
   2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, η δεύτερη και οποιαδήποτε πιθανή περαιτέρω δόση θα εκταμιευθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των όρων οικονομικής πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και όχι νωρίτερα από τρεις μήνες μετά την εκταμίευση της προηγούμενης δόσης .
   2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, η δεύτερη και οποιαδήποτε πιθανή περαιτέρω δόση θα εκταμιευθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των όρων οικονομικής πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, και στο άρθρο 2, παράγραφος 1, και, το αργότερο, πριν από το τέλος του οικονομικού έτους.
Τροπολογία 15
Αρθρο 5
Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση, που θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης.
Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση προόδου πριν από τον Σεπτέμβριο εκάστου έτους , που θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης και η οποία θα βασίζεται στις αρχές που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 15α (νέα) . Η εν λόγω έκθεση θα συμπεριλαμβάνει επίσης αξιολόγηση σχετικά με την ικανότητα του Κοσσυφοπεδίου να έχει αυτοσυντηρούμενο προϋπολογισμό που θα είναι ανεξάρτητος από την παροχή εξωτερικών επιχορηγήσεων.
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την παροχή έκτακτης κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο (COM(2001) 81 - C5-0138/2001 - 2001/0045(CNS) )
P5_TA(2001)0339A5-0209/2001

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο ((COM(2001) 81 ),

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ (C5-0138/2001 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών καθώς και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (A5-0209/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.


Ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριους Νήσους *
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου τροποποιητικού, όσον αφορά τα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα (CΟΜ(2000) 774 - C5-0748/2000 - 2000/0307(CNS) )
P5_TA(2001)0340A5-0195/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 37.
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 37 και το άρθρο 299, παράγραφος 2 .
Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1α (νέα)
(1α) Το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ορίζει ότι το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει ειδικά μέτρα αποσκοπούντα ιδίως στον καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρούσας Συνθήκης στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ, στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, της πρόσβασης στα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3
   (3) Ο κανονισμός (EOK) αριθ. 3763/91 του Συμβουλίου έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων των συνδεόμενων με τον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα των εν λόγω διαμερισμάτων και τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων των διαμερισμάτων αυτών.
   (3) Ο κανονισμός (EOK) αριθ. 3763/91 του Συμβουλίου έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων των συνδεόμενων με τον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα των εν λόγω διαμερισμάτων καθώς και με άλλες δυσχέρειες και περιοριστικούς παράγοντες και τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων των διαμερισμάτων αυτών.
Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4
   (4) Οι διαρθρώσεις ορισμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας κείμενων στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα είναι σοβαρότατα ανεπαρκείς και αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες συνεπώς είναι σκόπιμο να είναι δυνατή η παρέκκλιση, για ορισμένους τύπους επενδύσεων , από τις διατάξεις που περιορίζουν ή δεν επιτρέπουν την παροχή ορισμένων ενισχύσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα προβλεπόμενων από τον κανονισμό (EK) αριθ. 1257/1999.
   (4) Οι διαρθρώσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας κείμενων στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα είναι σοβαρότατα ανεπαρκείς και αντιμετωπίζουν μόνιμα μειονεκτήματα και ειδικές δυσκολίες που απαιτούν ειδική μεταχείριση· συνεπώς είναι σκόπιμο να είναι δυνατή η παρέκκλιση, για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι εν λόγω εκμεταλλεύσεις ή επιχειρήσεις , από τις διατάξεις που περιορίζουν ή δεν επιτρέπουν την παροχή ορισμένων ενισχύσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα προβλεπόμενων από τον κανονισμό (EK) αριθ. 1257/1999.
Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5α (νέα)
(5α) Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, κάθε σχέδιο, κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, επιχειρησιακό πρόγραμμα ή ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού καλύπτει περίοδο επτά ετών και η περίοδος προγραμματισμού αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000. Για λόγους συνέπειας και προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις μεταξύ των δικαιούχων του ιδίου προγράμματος, οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να εφαρμόζονται, κατ" εξαίρεση, για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού.
Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1
Αρθρο 21, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91)
   1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 7 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η ολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 75% κατ" ανώτατο όριο για τις επενδύσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο αποβλέπουν στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, της αναδιάρθρωσης και του προσανατολισμού προς τη διατηρητική γεωργία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις εξαιρετικά περιορισμένης οικονομικής διάστασης προς καθορισμό στο συμπλήρωμα προγραμματισμού το προβλεπόμενο στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου.
   1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 7 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η ολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 75% κατ" ανώτατο όριο για τις επενδύσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο αποβλέπουν στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, της αναδιάρθρωσης και του προσανατολισμού προς τη διατηρητική γεωργία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις περιορισμένης οικονομικής διάστασης προς καθορισμό στο συμπλήρωμα προγραμματισμού το προβλεπόμενο στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου.
Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1
Αρθρο 21, παράγραφος 2 (Κανονισμός (EΟK) αριθ. 3763/91)
   2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η συνολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 65% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων προερχόμενων κατά κύριο λόγο από την τοπική παραγωγή και υπαγόμενων σε τομείς προς καθορισμό στο πλαίσιο του συμπληρώματος προγραμματισμού του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999.
   2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η συνολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 75% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων προερχόμενων κατά κύριο λόγο από την τοπική παραγωγή σε όλους τους τομείς .
Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 1
Αρθρο 21, παράγραφος 3 (Κανονισμός (EΟK) αριθ. 3763/91)
   3. Ο περιορισμός ο προβλεπόμενος στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999 δεν εφαρμόζεται στα δάση και τις δασωμένες επιφάνειες τις κείμενες στο έδαφος υπερπόντιων διαμερισμάτων.
   3. Ο περιορισμός ο προβλεπόμενος στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999 δεν εφαρμόζεται στα τροπικά δάση και τις δασωμένες επιφάνειες τις κείμενες στο έδαφος των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων.
Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 1
Αρθρο 21, παράγραφος 3α (νέα) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91)
3α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 47, παράγραφος 2, εδάφιο 2, τρίτη παύλα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, η οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας στα προβλεπόμενα από τα άρθρα 22 έως 24 του εν λόγω κανονισμού αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ανέρχεται σε 85%.
Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα μετά την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2000.
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου τροποποιητικού, όσον αφορά τα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα (CΟΜ(2000) 774 - C5-0748/2000 - 2000/0307(CNS) )
P5_TA(2001)0340A5-0195/2001

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (CΟΜ(2000) 774 )(2) ,

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 37, της Συνθήκης ΕΚ (C5-0748/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς σχετικά με τη νομική βάση,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (A5-0195/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 274.
(2) ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 274.


Ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριους Νήσους *
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου τροποποιητικού, όσον αφορά τα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 για ειδικά μέτρα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα (CΟΜ(2000) 774 - C5-0749/2000 - 2000/0308(CNS) )
P5_TA(2001)0341A5-0195/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 12
ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 37.
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 37 και το άρθρο 299, παράγραφος 2 .
Τροπολογία 13
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1α (νέα)
(1α) Το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ορίζει ότι το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει ειδικά μέτρα αποσκοπούντα ιδίως στον καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρούσας Συνθήκης στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ, στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, της πρόσβασης στα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Τροπολογία 15
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3
   (3) Ο κανονισμός (EOK) αριθ. 1600/92 του Συμβουλίου έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων των συνδεόμενων με τον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα των εν λόγω περιφερειών.
   (3) Ο κανονισμός (EOK) αριθ. 1600/92 του Συμβουλίου έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων των συνδεόμενων με τον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα των εν λόγω περιφερειών καθώς και με άλλες δυσκολίες και περιοριστικούς παράγοντες και τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας στις περιφέρειες αυτές .
Τροπολογία 16
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4
   (4) Οι διαρθρώσεις ορισμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας κείμενων στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα είναι σοβαρότατα ανεπαρκείς και αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες συνεπώς είναι σκόπιμο να είναι δυνατή η παρέκκλιση, για ορισμένους τύπους επενδύσεων, από τις διατάξεις που περιορίζουν ή δεν επιτρέπουν την παροχή ορισμένων ενισχύσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα προβλεπόμενων από τον κανονισμό (EK) αριθ. 1257/1999.
   (4) Οι διαρθρώσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας κείμενων στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα είναι σοβαρότατα ανεπαρκείς και αντιμετωπίζουν μόνιμα μειονεκτήματα και ειδικές δυσκολίες, που απαιτούν ειδική μεταχείριση· συνεπώς είναι σκόπιμο να είναι δυνατή η παρέκκλιση, για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι εν λόγω εκμεταλλεύσεις ή επιχειρήσεις , από τις διατάξεις που περιορίζουν ή δεν επιτρέπουν την παροχή ορισμένων ενισχύσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα προβλεπόμενων από τον κανονισμό (EK) αριθ. 1257/1999.
Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 1
Αρθρο 32, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92)
   1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 7 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η ολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 75% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο αποβλέπουν στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, της αναδιάρθρωσης και του προσανατολισμού προς τη διατηρητική γεωργία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις εξαιρετικά περιορισμένης οικονομικής διάστασης προς καθορισμό στο συμπλήρωμα προγραμματισμού το προβλεπόμενο στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου .
   1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 7 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η ολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 75% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες αποβλέπουν στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, της αναδιάρθρωσης και του προσανατολισμού προς τη διατηρητική γεωργία.
Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1
Αρθρο 32, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92)
   2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η συνολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 65% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων προερχόμενων κατά κύριο λόγο από την τοπική παραγωγή και υπαγόμενων σε τομείς προς καθορισμό στο πλαίσιο του συμπληρώματος προγραμματισμού του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999 .
   2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η συνολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 75% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων προερχόμενων κατά κύριο λόγο από την τοπική παραγωγή σε όλους τους τομείς .
Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 1
Αρθρο 32, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92)
   3. Ο περιορισμός ο προβλεπόμενος στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999 δεν εφαρμόζεται στα δάση και τις δασωμένες επιφάνειες τις κείμενες στο έδαφος των Αζορών και της Μαδέρας.
   3. Ο περιορισμός ο προβλεπόμενος στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999 δεν εφαρμόζεται στα υποτροπικά δάση και τις δασωμένες επιφάνειες τις κείμενες στο έδαφος των Αζορών και της Μαδέρας.
Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 1
Αρθρο 32, παράγραφος 3α (νέα) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92)
3α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 47, παράγραφος 2, εδάφιο 2, τρίτη παύλα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, η οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας στα προβλεπόμενα από τα άρθρα 22 έως 24 του εν λόγω κανονισμού αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ανέρχεται σε 85%.
Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 1
Αρθρο 32, παράγραφος 3β (νέα) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92)
3β. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 24, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα του εν λόγω κανονισμού ποσά μπορούν να αυξάνονται μέχρι και το διπλάσιο προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η ειδική περιβαλλοντική κατάσταση ορισμένων ιδιαίτερα ευπαθών ζωνών των Αζορών και της Μαδέρας.
Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα μετά την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2000.
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου τροποποιητικού, όσον αφορά τα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 για ειδικά μέτρα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα (CΟΜ(2000) 774 - C5-0749/2000 - 2000/0308(CNS) )
P5_TA(2001)0341A5-0195/2001

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (CΟΜ(2000) 774 )(2) ,

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 37, της Συνθήκης ΕΚ (C5-0749/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς σχετικά με τη νομική βάση.

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (A5-0195/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 275.
(2) ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 275.


Ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριους Νήσους *
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου τροποποιητικού, όσον αφορά τα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων (CΟΜ(2000) 774 - C5-0750/2000 - 2000/0309(CNS) )
P5_TA(2001)0342A5-0195/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 24
ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 37.
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 37 και το άρθρο 299, παράγραφος 2 .
Τροπολογία 25
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1α (νέα)
(1α) Το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ορίζει ότι το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει ειδικά μέτρα αποσκοπούντα ιδίως στον καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρούσας Συνθήκης στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ, στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, της πρόσβασης στα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Τροπολογία 27
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3
   (3) Ο κανονισμός (EOK) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων των συνδεόμενων με τον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα των εν λόγω περιφερειών.
   (3) Ο κανονισμός (EOK) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων των συνδεόμενων με τον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα των εν λόγω περιφερειών καθώς και με άλλες δυσκολίες και περιοριστικούς παράγοντες και τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας στις περιφέρειες αυτές.
Τροπολογία 28
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4
   (4) Οι διαρθρώσεις ορισμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας κείμενων στα νησιά αυτά είναι σοβαρότατα ανεπαρκείς και αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες συνεπώς είναι σκόπιμο να είναι δυνατή η παρέκκλιση, για ορισμένους τύπους επενδύσεων , από τις διατάξεις που περιορίζουν ή δεν επιτρέπουν την παροχή ορισμένων ενισχύσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα προβλεπόμενων από τον κανονισμό (EK) αριθ. 1257/1999.
   (4) Οι διαρθρώσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας κείμενων στα νησιά αυτά είναι σοβαρότατα ανεπαρκείς και αντιμετωπίζουν μόνιμα μειονεκτήματα και ειδικές δυσκολίες που απαιτούν ειδική μεταχείριση· συνεπώς είναι σκόπιμο να είναι δυνατή η παρέκκλιση, για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι εν λόγω εκμεταλλεύσεις ή επιχειρήσεις , από τις διατάξεις που περιορίζουν ή δεν επιτρέπουν την παροχή ορισμένων ενισχύσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα προβλεπόμενων από τον κανονισμό (EK) αριθ. 1257/1999.
Τροπολογία 29
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4α (νέα)
(4α) Το άρθρο 29, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 περιορίζει την παροχή ενισχύσεων για τη δασοκομία σε δάση και εκτάσεις που ανήκουν σε ιδιώτες ή δήμους και κοινότητες ή ενώσεις των τελευταίων. Το μεγαλύτερο μέρος των δασικών εκτάσεων της περιφέρειας αυτής ανήκει σε κρατικούς φορείς άλλους από τους δήμους και τις κοινότητες. Για το λόγο αυτό πρέπει να καταστούν ελαστικότεροι οι όροι του άρθρου 29.
Τροπολογία 30
ΑΡΘΡΟ 1
Αρθρο 27, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92)
   1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 7 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η ολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 75% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο αποβλέπουν στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, της αναδιάρθρωσης και του προσανατολισμού προς τη διατηρητική γεωργία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις εξαιρετικά περιορισμένης οικονομικής διάστασης προς καθορισμό στο συμπλήρωμα προγραμματισμού το προβλεπόμενο στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου.
   1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 7 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η ολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 75% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο αποβλέπουν στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, της αναδιάρθρωσης και του προσανατολισμού προς τη διατηρητική γεωργία στο σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και ιδίως των περιορισμένης οικονομικής διάστασης προς καθορισμό στο συμπλήρωμα προγραμματισμού το προβλεπόμενο στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου.
Τροπολογία 31
ΑΡΘΡΟ 1
Αρθρο 27, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92)
   2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η ολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 65% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων προερχόμενων κατά κύριο λόγο από την τοπική παραγωγή και υπαγόμενων σε τομείς προς καθορισμό στο πλαίσιο του συμπληρώματος προγραμματισμού του άρθρου 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999.
   2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η ολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 75% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων προερχόμενων κατά κύριο λόγο από την τοπική παραγωγή, σε όλους τους τομείς.
Τροπολογία 32
ΑΡΘΡΟ 1
Αρθρο 27, παράγραφος 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92)
2α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 47, παράγραφος 2, εδάφιο 2, τρίτη παύλα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, η οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας στα προβλεπόμενα από τα άρθρα 22 έως 24 του εν λόγω κανονισμού αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ανέρχεται σε 85%.
Τροπολογία 34
ΑΡΘΡΟ 1
Αρθρο 27, παράγραφος 3α (νέα)(Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92)
3α. Ο περιορισμός των ενισχύσεων στη δασοκομία που προβλέπονται στο άρθρο 29, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, δεν εφαρμόζεται στα δάση και τις δασικές εκτάσεις που βρίσκονται στις Καναρίους Νήσους.
Τροπολογία 35
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα μετά την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2000.
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου τροποποιητικού, όσον αφορά τα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων (CΟΜ(2000) 774 - C5-0750/2000 - 2000/0309(CNS) )
P5_TA(2001)0342A5-0195/2001

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (CΟΜ(2000) 774 )(2) ,

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 37, της Συνθήκης ΕΚ (C5-0750/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς σχετικά με τη νομική βάση.

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (A5-0195/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 276.
(2) ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 276.


Ειδικά μέτρα για γεωργικά προϊόντα προερχόμενα από τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους *
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί ειδικών μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων (COM(2000) 791 - C5-0744/2000 - 2000/0313(CNS) )
P5_TA(2001)0343A5-0197/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1
   (1) Το Συμβούλιο θέσπισε, με την απόφαση 89/687/ΕΟΚ , πρόγραμμα μέτρων ανταποκρινόμενων ειδικώς στον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα των υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων (Poseidom), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Κοινότητας υπέρ των ιδιαιτέρως απόκεντρων περιφερειών· σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να διευκολύνει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών και να τους επιτρέψει να εκμεταλλευθούν τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα, ενώ αντικειμενικοί παράγοντες τις τοποθετούν σε χωριστή θέση από γεωγραφικής και οικονομικής σκοπιάς· το πρόγραμμα αυτό υπενθυμίζει την εφαρμογή της ΚΓΠ στις ανωτέρω περιοχές και προβλέπει τη θέσπιση ειδικών μέτρων· το πρόγραμμα προβλέπει κυρίως μέτρα με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων των εν λόγω διαμερισμάτων και την άμβλυνση των επιδράσεων από την κατ" εξαίρεση γεωγραφική τους θέση και από τα προβλήματά τους όπως αναγνωρίζονται με το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης.
   (1) Το Συμβούλιο θέσπισε, με την απόφαση 89/687/ΕΟΚ , πρόγραμμα μέτρων ανταποκρινόμενων ειδικώς στον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα των υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων (Poseidom), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Κοινότητας υπέρ των ιδιαιτέρως απόκεντρων περιφερειών· σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να διευκολύνει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών και να τους επιτρέψει να εκμεταλλευθούν τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα, ενώ αντικειμενικοί παράγοντες τις τοποθετούν σε χωριστή θέση από γεωγραφικής και οικονομικής σκοπιάς· το πρόγραμμα αυτό υπενθυμίζει την εφαρμογή της ΚΓΠ στις ανωτέρω περιοχές και προβλέπει τη θέσπιση ειδικών μέτρων· το πρόγραμμα προβλέπει κυρίως μέτρα με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων των εν λόγω διαμερισμάτων και την άμβλυνση των επιδράσεων από την κατ" εξαίρεση γεωγραφική τους θέση και από τα προβλήματά τους όπως αναγνωρίζονται με το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης όσον αφορά τον καθορισμό των όρων εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)
(1α) Το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ορίζει ότι το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και με διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίνει τα ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής της Συνθήκης ΕΚ στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 2
   (2) Η κατ" εξαίρεση γεωγραφική θέση των ΥΓΔ, σε σχέση με τις πηγές εφοδιασμού με προϊόντα ουσιαστικής σημασίας για την κατανάλωση από τον άνθρωπο, για τη μεταποίηση και υπό μορφή γεωργικών εισροών, επιβάλλει στην περιοχή αυτή πρόσθετο κόστος διακίνησης· ενώ εξάλλου αντικειμενικοί παράγοντες συνδεόμενοι με τον νησιωτικό χαρακτήρα δημιουργούν στους επιχειρηματικούς φορείς και στους παραγωγούς των ΥΓΔ πρόσθετα προβλήματα που πλήττουν σοβαρώς τις δραστηριότητές τους· τούτο συμβαίνει όσον αφορά ιδιαίτερα τον εφοδιασμό με σιτηρά, η παραγωγή των οποίων στα διαμερίσματα είναι γενικά ανύπαρκτη και αδύνατη, καθιστώντας τα έτσι εξαρτημένα από εξωτερικές πηγές εφοδιασμού· τα μειονεκτήματα αυτά μπορούν να αμβλυνθούν ταπεινώνοντας την τιμή των εν λόγω ουσιαστικής σημασίας προϊόντων· τοιουτοτρόπως είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ειδικό καθεστώς εφοδιασμού ώστε να κατοχυρωθεί η τροφοδότηση των ΥΓΔ από την τοπική παραγωγή και προκειμένου να αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των ΥΓΔ.
   (2) Η κατ" εξαίρεση και απομακρυσμένη γεωγραφική θέση των ΥΓΔ, σε σχέση με τις πηγές εφοδιασμού με προϊόντα ουσιαστικής σημασίας για την κατανάλωση από τον άνθρωπο, για τη μεταποίηση και υπό μορφή γεωργικών εισροών, επιβάλλει στην περιοχή αυτή πρόσθετο κόστος διακίνησης· ενώ εξάλλου αντικειμενικοί παράγοντες συνδεόμενοι με τον νησιωτικό χαρακτήρα δημιουργούν στους επιχειρηματικούς φορείς και στους παραγωγούς των ΥΓΔ πρόσθετα προβλήματα που πλήττουν σοβαρώς τις δραστηριότητές τους επιπλέον των άλλων παραγόντων, όπως η έλλειψη οικονομιών κλίμακας, η ανεπάρκεια ύδατος και ενέργειας καθώς και το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής· τούτο συμβαίνει όσον αφορά ιδιαίτερα τον εφοδιασμό με σιτηρά, η παραγωγή των οποίων στα διαμερίσματα είναι γενικά ανύπαρκτη και αδύνατη, καθιστώντας τα έτσι εξαρτημένα από εξωτερικές πηγές εφοδιασμού· τα μειονεκτήματα αυτά μπορούν να αμβλυνθούν μειώνοντας την τιμή των εν λόγω ουσιαστικής σημασίας προϊόντων· τοιουτοτρόπως είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ειδικό καθεστώς εφοδιασμού ώστε να κατοχυρωθεί η τροφοδότηση των ΥΓΔ από την τοπική παραγωγή και προκειμένου να αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των ΥΓΔ.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 8
   (8) Θα πρέπει να στηριχθούν οι παραδοσιακές δραστηριότητες όσον αφορά την κτηνοτροφία, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της τοπικής κατανάλωσης των διαμερισμάτων αυτών· για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις των κοινών οργανώσεων αγορών σε θέματα περιορισμού της παραγωγής, ώστε να ληφθούν υπόψη ο βαθμός ανάπτυξης και οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες παραγωγής που είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες που επικρατούν στον υπόλοιπο κοινοτικό χώρο· ο στόχος αυτός μπορεί να επιδιωχθεί, κατά τρόπο συμπληρωματικό, με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης που περιλαμβάνουν την αγορά ζώων αναπαραγωγής καθαρόαιμης φυλής, μέσω της αγοράς εμπορικών φυλών πλέον προσαρμοσμένων στις τοπικές περιστάσεις, μέσω της χορήγησης συμπληρωματικών ενισχύσεων στη θηλάζουσα αγελάδα και στη σφαγή, και μέσω ενίσχυσης στην ανάπτυξη της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος.
   (8) Θα πρέπει να στηριχθούν οι παραδοσιακές δραστηριότητες όσον αφορά την κτηνοτροφία, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της τοπικής κατανάλωσης των διαμερισμάτων αυτών· για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις των κοινών οργανώσεων αγορών σε θέματα περιορισμού της παραγωγής, ώστε να ληφθούν υπόψη ο βαθμός ανάπτυξης και οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες παραγωγής που είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες που επικρατούν στον υπόλοιπο κοινοτικό χώρο· ο στόχος αυτός μπορεί να επιδιωχθεί, κατά τρόπο συμπληρωματικό, με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης που περιλαμβάνουν την αγορά ζώων αναπαραγωγής καθαρόαιμης φυλής, μέσω της αγοράς εμπορικών φυλών πλέον προσαρμοσμένων στις τοπικές περιστάσεις, μέσω της χορήγησης συμπληρωματικών ενισχύσεων στη θηλάζουσα αγελάδα και στη σφαγή, και μέσω ενίσχυσης στην ανάπτυξη της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος και, εάν χρειασθεί, με τη δυνατότητα εισαγωγής από τρίτες χώρες αρσενικών βοοειδών που προορίζονται για πάχυνση, καθώς και με την παρέκκλιση από την εφαρμογή των όρων εισαγωγής ζώων και ζωοτροφών όπως αναφέρονται στην οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών1 .
________________
1 ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 9
   (9) Καθιερώθηκε υπό τύπο μεταβατικού μέτρου για την περίοδο 1996-2000 μια κοινοτική συμβολή στη χρηματοδότηση περιφερειακών προγραμμάτων για τη Μαρτινίκα και τη Ρεϋνιόν, υπέρ των δραστηριοτήτων παραγωγής και εμπορίας τοπικών προϊόντων στους τομείς της κτηνοτροφίας και των γαλακτοκομικών προϊόντων· τα ποσοστά κάλυψης των τοπικών αναγκών είναι ακόμη χαμηλά για τους υπόψη τομείς· η ικανότητα των κυκλωμάτων ως προς τη χάραξη και την πραγμάτωση στρατηγικών προσαρμοσμένων στις τοπικές περιστάσεις οικονομικής ανάπτυξης, χωροταξικού σχεδιασμού της παραγωγής και επαγγελματικής οργάνωσης των παραγόντων επηρεάζει την ικανότητα αποτελεσματικής κινητοποίησης της κοινοτικής στήριξης· θα πρέπει να συνεχισθεί η στήριξη αυτή, σε προσωρινή βάση, για να κατοχυρωθεί η ενδυνάμωση της παραγωγής ενός σύγχρονου και ποιοτικώς ανώτερου κλάδου· καθιερώνεται η αρχή της επέκτασης της ανωτέρω διάταξης στη Γουιάνα και στη Γουαδελούπη, στο μέτρο που θα συγκροτηθούν τοπικώς διακλαδικοί επαγγελματικοί σύνδεσμοι.
   (9) Καθιερώθηκε υπό τύπο μεταβατικού μέτρου για την περίοδο 1996-2000 μια κοινοτική συμβολή στη χρηματοδότηση περιφερειακών προγραμμάτων για τη Μαρτινίκα και τη Ρεϋνιόν, υπέρ των δραστηριοτήτων παραγωγής και εμπορίας τοπικών προϊόντων στους τομείς της κτηνοτροφίας και των γαλακτοκομικών προϊόντων· τα ποσοστά κάλυψης των τοπικών αναγκών είναι ακόμη χαμηλά για τους υπόψη τομείς· η ικανότητα των κυκλωμάτων ως προς τη χάραξη και την πραγμάτωση στρατηγικών προσαρμοσμένων στις τοπικές περιστάσεις οικονομικής ανάπτυξης, χωροταξικού σχεδιασμού της παραγωγής και επαγγελματικής οργάνωσης των παραγόντων επηρεάζει την ικανότητα αποτελεσματικής κινητοποίησης της κοινοτικής στήριξης· θα πρέπει να συνεχισθεί η στήριξη αυτή, για να κατοχυρωθεί η ενδυνάμωση της παραγωγής ενός σύγχρονου και ποιοτικώς ανώτερου κλάδου· καθιερώνεται η αρχή της επέκτασης της ανωτέρω διάταξης στη Γουιάνα και στη Γουαδελούπη, στο μέτρο που θα συγκροτηθούν τοπικώς διακλαδικοί επαγγελματικοί σύνδεσμοι.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)
(9α) Είναι σκόπιμο να αξιοποιηθεί η μεταρρύθμιση της ΚΟΑ στον τομέα του βοείου κρέατος για να προστατευθούν οι τοπικές κτηνοτροφικές παραγωγές των υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων και άλλων εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι καταναλωτές από τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη ΣΕΒ και τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπό της.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)
(15α) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζει η Επιτροπή αποτελεσματικά την πολιτική για την προώθηση των επιχειρήσεων στις ΜΜΕ του τομέα γεωργικών τροφίμων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 16
   (16) Οι δομές ορισμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας, οι οποίες ευρίσκονται στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, είναι τελείως ανεπαρκείς και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες· ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα παρέκκλισης, για ορισμένα είδη επενδύσεων , από τις διατάξεις που περιορίζουν ή εμποδίζουν τη χορήγηση ορισμένων ενισχύσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως προβλέπεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου.
   (16) Οι δομές ορισμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας, οι οποίες ευρίσκονται στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, είναι τελείως ανεπαρκείς και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες· ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα παρέκκλισης, για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τις εν λόγω εκμεταλλεύσεις ή επιχειρήσεις , από τις διατάξεις που περιορίζουν ή εμποδίζουν τη χορήγηση ορισμένων ενισχύσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως προβλέπεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)
(18α) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα προσαρμογής των μεταβατικών κανόνων για τη διευκόλυνση της μετάβασης από το καθεστώς που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 στο νέο καθεστώς που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην υπάρξει διακοπή σε περίπτωση παράτασης των εφαρμοζόμενων μέτρων.
Τροπολογία 10
Αρθρο 1
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται ειδικά μέτρα, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, με σκοπό την άμβλυνση των συνεπειών της απομάκρυνσης και του νησιωτικού χαρακτήρα των υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων (ΥΓΔ).
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται ειδικά μέτρα, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, με σκοπό την άμβλυνση των συνεπειών της απομάκρυνσης και του νησιωτικού χαρακτήρα καθώς και άλλων ειδικών περιορισμών των υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων (ΥΓΔ).
Τροπολογία 11
Αρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτο και δεύτερο εδάφιο
   1. Κατά την απευθείας εισαγωγή, στα ΥΓΔ, προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού, καταγωγής χωρών και εδαφών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2820/98 , δεν επιβάλλεται κανένας τελωνειακός δασμός, εντός του ορίου των ποσοτήτων που καθορίζονται στο ισοζύγιο εφοδιασμού.
Σε περιπτώσεις εξαιρετικών δυσχερειών εφοδιασμού των ΥΓΔ, η απαλλαγή από τον δασμό μπορεί να επεκταθεί και στα προϊόντα καταγωγής λοιπών τρίτων χωρών. Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές ανακοινώνουν αμελλητί στην Επιτροπή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάνουν χρήση της ανωτέρω δυνατότητας. Σε περιπτώσεις εξαιρετικών δυσχερειών εφοδιασμού των ΥΓΔ, η απαλλαγή από τον δασμό μπορεί να επεκταθεί και στα προϊόντα καταγωγής λοιπών τρίτων χωρών. Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές ανακοινώνουν αμελλητί στην Επιτροπή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάνουν χρήση της ανωτέρω δυνατότητας.
   1. Κατά την απευθείας εισαγωγή, στα ΥΓΔ, προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού, καταγωγής τρίτων χωρών, δεν επιβάλλεται κανένας τελωνειακός δασμός, εντός του ορίου των ποσοτήτων που καθορίζονται στο ισοζύγιο εφοδιασμού.
Τροπολογία 12
Αρθρο 3, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο
Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το επιπλέον κόστος διακίνησης προς τις αγορές των ΥΓΔ και τις τιμές που ισχύουν για τις εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες καθώς και, όταν πρόκειται για προϊόντα με προορισμό τη μεταποίηση ή γεωργικές εισροές, το επιπλέον κόστος λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα των περιοχών αυτών.
Το ποσό της ενίσχυσης αποτελείται από ένα σταθερό ποσό λαμβάνοντας υπόψη το επιπλέον κόστος διακίνησης προς τις αγορές των ΥΓΔ και, όταν πρόκειται για προϊόντα με προορισμό τη μεταποίηση ή γεωργικές εισροές, από το επιπλέον κόστος λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα των περιοχών αυτώ ν και ένα συμπληρωματικό ποσό που καθορίζεται ανάλογα με τις τιμές που ισχύουν για τις εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες.
Τροπολογία 13
Αρθρο 3, παράγραφος 3, δεύτερη παύλα
   - οι παραδοσιακές ροές εμπορικών συναλλαγών με την υπόλοιπη Κοινότητα,
   - οι ροές εμπορικών συναλλαγών με την υπόλοιπη Κοινότητα,
Τροπολογία 14
Αρθρο 3, παράγραφος 3, τρίτη παύλα
   - οι δυνατότητες εφοδιασμού από γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες,
Διαγράφεται
Τροπολογία 15
Αρθρο 3, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο
Σε περίπτωση μεταποίησης των προϊόντων αυτών στα ΥΓΔ, η προαναφερόμενη απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στις - παραδοσιακές εξαγωγές ούτε στις παραδοσιακές αποστολές, προς την υπόλοιπη Κοινότητα, των προϊόντων που προκύπτουν από την ανωτέρω μεταποίηση. Στην περίπτωση των παραδοσιακών εξαγωγών, δεν παρέχεται καμία επιστροφή.
Σε περίπτωση μεταποίησης των προϊόντων αυτών στα ΥΓΔ, η προαναφερόμενη απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στις παραδοσιακές εξαγωγές ούτε στις παραδοσιακές αποστολές, προς την υπόλοιπη Κοινότητα, των προϊόντων που προκύπτουν από την ανωτέρω μεταποίηση. Στην περίπτωση των παραδοσιακών εξαγωγών, είναι δυνατόν να παρέχονται επιστροφές στις εξαγωγές για τα προϊόντα εκείνα που έχουν παρασκευαστεί στα υπερπόντια διαμερίσματα με πρώτες ύλες που έχουν εισαχθεί στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού και έχουν υποστεί στα εν λόγω διαμερίσματα επαρκή μεταποίηση.
Τροπολογία 16
Αρθρο 3, παράγραφος 6
   6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος τίτλου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2. Οι λεπτομέρειες αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
   6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος τίτλου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2. Οι λεπτομέρειες αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
   - τον καθορισμό των ενισχύσεων για τον εφοδιασμό με προϊόντα από την Κοινότητα,
   - τον καθορισμό των ενισχύσεων για τον εφοδιασμό με προϊόντα από την Κοινότητα,
   - τις διατάξεις με τις οποίες κατοχυρώνεται η πραγματική αντανάκλαση των πλεονεκτημάτων έως τον τελικό χρήστη,
   - τις διατάξεις με τις οποίες κατοχυρώνεται η πραγματική αντανάκλαση των πλεονεκτημάτων έως τον τελικό χρήστη,
   - την ενδεχόμενη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο,
   - στο μέτρο που χρειάζεται, την εγκαθίδρυση ενός συστήματος πιστοποιητικών εισαγωγής ή παράδοσης.
   - στο μέτρο που χρειάζεται, την εγκαθίδρυση ενός συστήματος πιστοποιητικών εισαγωγής ή παράδοσης.
Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, καταρτίζει τα ισοζύγια εφοδιασμού· μπορεί, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, να αναθεωρεί τα εν λόγω ισοζύγια, καθώς και τον πίνακα των απαριθμούμενων στο παράρτημα Ι προϊόντων, συναρτήσει της εξέλιξης των αναγκών των ΥΓΔ.
Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, καταρτίζει τα ισοζύγια εφοδιασμού· μπορεί, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, να αναθεωρεί τα εν λόγω ισοζύγια, καθώς και τον πίνακα των απαριθμούμενων στο παράρτημα Ι προϊόντων και παρεχόμενων ενισχύσεων , συναρτήσει της εξέλιξης των αναγκών των ΥΓΔ.
Τροπολογία 17
Αρθρο 3α (νέο)
Αρθρο 3α
Μέχρι ανώτατη ποσότητα 8 000 τόνων ετησίως, η εισφορά που καθορίζεται στο πλαίσιο των άρθρων 10 και 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 δεν εφαρμόζεται στις εισαγωγές στη νήσο Ρεϋνιόν πίτουρου σιταριού του κωδικού ΣΟ 230230 καταγωγής των κρατών ΑΚΕ.
Τροπολογία 18
Αρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
   1. Χορηγείται κοινοτική ενίσχυση, εντός του ετησίου ορίου των 12 000 τόνων ισοδυνάμου λευκασμένου ρυζιού, για το ρύζι που συγκομίζεται στη Γουιάνα και αποτελεί το αντικείμενο συμβάσεων περιόδου με σκοπό τη διάθεση και την εμπορία του στη Γουαδελούπη και στη Μαρτινίκα, καθώς επίσης και στην υπόλοιπη Κοινότητα. Για τη διάθεση και την εμπορία προς την υπόλοιπη Κοινότητα, η ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι ποσότητα 4 000 τόνων κατ" ανώτατο όριο.
   1. Χορηγείται κοινοτική ενίσχυση, εντός του ετησίου ορίου των 20 000 τόνων ισοδυνάμου λευκασμένου ρυζιού, για το ρύζι που συγκομίζεται στη Γουιάνα και αποτελεί το αντικείμενο συμβάσεων περιόδου με σκοπό τη διάθεση και την εμπορία του στη Γουαδελούπη και στη Μαρτινίκα, καθώς επίσης και στην υπόλοιπη Κοινότητα. Για τη διάθεση και την εμπορία προς την υπόλοιπη Κοινότητα, η ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι ποσότητα 8 000 τόνων κατ" ανώτατο όριο.
Τροπολογία 19
Αρθρο 4, παράγραφος 2
   2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.
   2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή μπορεί να αναθεωρεί τις ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εδάφιο 1.
Τροπολογία 20
Αρθρο 5, παράγραφος 5α (νέα)
5α. Η Επιτροπή χρηματοδοτεί μελέτη σχετικά με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του κτηνοτροφικού τομέα των υπερπόντιων διαμερισμάτων που περιλαμβάνει όλες τις πτυχές του τομέα αυτού, με στόχο την αναδιάρθρωσή του.
Τροπολογία 21
Αρθρο 5α (νέο)
Αρθρο 5α
   1. Έως ότου το τοπικό ζωικό κεφάλαιο νέων αρρένων βοοειδών φθάσει σε επίπεδο που αρκεί για τη διατήρηση της παραδοσιακής κρεατοπαραγωγής, και εντός του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 6, οι τελωνειακοί δασμοί που αναφέρονται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου1 δεν επιβάλλονται κατά την απ' ευθείας εισαγωγή βοοειδών, για επί τόπου πάχυνση, καταγωγής τρίτων χωρών, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στα υπερπόντια διαμερίσματα.
   2. Οι ποσότητες ζώων για τις οποίες ισχύουν τα μέτρα της παραγράφου 1 προσδιορίζονται, σε συντασσόμενο κατά τακτά διαστήματα ισοζύγιο προβλέψεων, κατά τρόπο λαμβάνοντα υπόψη την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής. Οι ποσότητες αυτές, το ύψος της ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, οι οποίες περιλαμβάνουν ιδίως την ελάχιστη διάρκεια της περιόδου πάχυνσης, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19, παράγραφος 2.
_________________
1 ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
Τροπολογία 22
Αρθρο 5α (νέο)
Αρθρο 5α
Στην οδηγία 72/462/ΕΟΚ μετά το άρθρο 31 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
" Αρθρο 31α
Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 της οδηγίας 97/78/ΕΚ* και του άρθρου 13 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ **, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29, να παρεκκλίνει από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις εισαγωγές στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα.
Για την έγκριση των αποφάσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι κανόνες που εφαρμόζονται μετά την εισαγωγή καθορίζονται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.
_________________
* ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.
** ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56."
Τροπολογία 23
Αρθρο 6, παράγραφος 1
   1. Για τη στήριξη των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και την ποιοτική βελτίωση της παραγωγής βοείου κρέατος, εντός των ορίων των καταναλωτικών αναγκών των ΥΓΔ, οι οποίες εκτιμώνται στο πλαίσιο του καταρτιζόμενου περιοδικώς ισοζυγίου προβλέψεων, χορηγούνται οι προβλεπόμενες στα στοιχεία α) και β) ενισχύσεις.
   1. Για τη στήριξη των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και την ποιοτική βελτίωση της παραγωγής βοείου κρέατος, εντός των ορίων των καταναλωτικών αναγκών των ΥΓΔ, οι οποίες εκτιμώνται στο πλαίσιο του καταρτιζόμενου περιοδικώς ισοζυγίου προβλέψεων, χορηγούνται οι προβλεπόμενες στα στοιχεία α), β) και βα) ενισχύσεις.
Το ισοζύγιο καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα ζώα αναπαραγωγής τα οποία παρέχονται κατ" εφαρμογή του άρθρου 5.
Το ισοζύγιο καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα ζώα αναπαραγωγής τα οποία παρέχονται κατ" εφαρμογή του άρθρου 5.
   α) Στον παραγωγό βοείου κρέατος καταβάλλεται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ύψος της συμπληρωματικής αυτής πριμοδότησης ανέρχεται σε 50 ευρώ ανά θηλάζουσα αγελάδα που διατηρεί στην κατοχή του ο παραγωγός κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.
   α) Στον παραγωγό βοείου κρέατος καταβάλλεται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ύψος της συμπληρωματικής αυτής πριμοδότησης ανέρχεται σε 100 ευρώ ανά θηλάζουσα αγελάδα που διατηρεί στην κατοχή του ο παραγωγός κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.
   β) Στον παραγωγό βοείου κρέατος καταβάλλεται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση στη σφαγή, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ύψος του συμπληρώματος αυτού ανέρχεται σε 25 ευρώ ανά κεφαλή ζώου.
   β) Στον παραγωγό βοείου κρέατος καταβάλλεται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση στη σφαγή, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ύψος του συμπληρώματος αυτού ανέρχεται σε 100 ευρώ ανά κεφαλή ζώου.
   βα) Οι παραγωγοί βοείου κρέατος λαμβάνουν, ανά κεφαλή ζώου, συμπληρωματικό ποσό 40 ευρώ ως ειδική πριμοδότηση για την πάχυνση αρσενικών βοοειδών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ποσό της συμπληρωματικής πριμοδότησης παρέχεται για κάθε ζώο που έχει το ελάχιστο βάρος που προβλέπεται από την Επιτροπή.
Τροπολογία 24
Αρθρο 7, παράγραφος 1, τρίτο και τέταρτο εδάφιο
Η ενίσχυση ανέρχεται σε 8,45 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα πλήρους γάλακτος.
Η ενίσχυση ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα πλήρους γάλακτος.
Η ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως εντός ορίου μέγιστης ποσότητας 40 000 τόνων γάλακτος.
Η ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως εντός ορίου μέγιστης ποσότητας 40 000 τόνων γάλακτος. Το όριο αυτό εφαρμόζεται από την περίοδο εμπορίας 2000-2001.
Τροπολογία 25
Αρθρο 8, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
Στη διάρκεια της περιόδου 2000 έως 2005 χορηγείται ενίσχυση για την υλοποίηση συνολικού προγράμματος στήριξης των δραστηριοτήτων παραγωγής και εμπορίας τοπικών προϊόντων στους τομείς της κτηνοτροφίας και των γαλακτοκομικών προϊόντων, στα διαμερίσματα της νήσου Ρεϋνιόν και της Μαρτινίκας.
Στη διάρκεια της περιόδου 2000 έως 2010 χορηγείται ενίσχυση για την υλοποίηση συνολικού προγράμματος στήριξης των δραστηριοτήτων παραγωγής και εμπορίας τοπικών προϊόντων στους τομείς της κτηνοτροφίας και των γαλακτοκομικών προϊόντων, στα διαμερίσματα της νήσου Ρεϋνιόν και της Μαρτινίκας. Η ενίσχυση αυτή εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2001.
Τροπολογία 26
Αρθρο 9, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
   1. Χορηγείται ενίσχυση για τα οπωροκηπευτικά, τα άνθη και τα ζωντανά φυτά των κεφαλαίων 6, 7 και 8 της συνδυασμένης ονοματολογίας, για το πιπέρι και τις πιπεριές που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0904, καθώς επίσης και για τα μπαχαρικά που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0910, τα οποία συγκομίζονται στα ΥΓΔ και προορίζονται για τον εφοδιασμό της αγοράς των ΥΓΔ. Η ενίσχυση αυτή δεν χορηγείται για τις μπανάνες, άλλες από τις μπανάνες φυτειών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0803 00 11.
   1. Χορηγείται ενίσχυση για τα οπωροκηπευτικά, τα άνθη και τα ζωντανά φυτά των κεφαλαίων 6, 7 και 8 της συνδυασμένης ονοματολογίας, για το πιπέρι και τις πιπεριές που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0904, καθώς επίσης και για τα μπαχαρικά που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0910, τα οποία συγκομίζονται στα ΥΓΔ και προορίζονται για τον εφοδιασμό της αγοράς των ΥΓΔ. Στη Γουαδελούπη και στη Μαρτινίκα η ενίσχυση αυτή δεν χορηγείται για τις μπανάνες, άλλες από τις μπανάνες φυτειών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0803 00 11.
Τροπολογία 27
Αρθρο 11, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μέτρα που λειτουργούν ως κίνητρα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, εμπορίας και μεταποίησης ανανάδων, συντρέχουν δε στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του κυκλώματος, στην αναδιάρθρωσή του και στη διατήρηση των μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεων. Το πρόγραμμα αυτό εξαιρείται από την είσπραξη των ενισχύσεων που καταβάλλονται κατ" εφαρμογή των άρθρων 9, 10 και 12.
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μέτρα που λειτουργούν ως κίνητρα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, εμπορίας και μεταποίησης ανανάδων, συντρέχουν δε στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του κυκλώματος, στην αναδιάρθρωσή του και στη διατήρηση των μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεων. Το πρόγραμμα αυτό εξαιρείται από την είσπραξη των ενισχύσεων που καταβάλλονται κατ" εφαρμογή του άρθρου 10.
Τροπολογία 28
Αρθρο 12, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο
Ωστόσο, για τα πεπόνια του κωδικού ΣΟ ex 0807 10 90 , η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ένα διαμέρισμα, για όγκο άνω των 3 000 τόνων, εφόσον τηρείται ο συνολικός όγκος που απολαύει της ενίσχυσης για το σύνολο των ΥΓΔ.
Ωστόσο, η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ένα διαμέρισμα, για όγκο άνω των 3 000 τόνων, εφόσον τηρείται ο συνολικός όγκος που απολαύει της ενίσχυσης για το σύνολο των ΥΓΔ.
Τροπολογία 29
Αρθρο 13, παράγραφος 2α (νέα)
(2α). Η ενίσχυση για τη μεταφορά που θεσπίζεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται από την περίοδο εμπορίας 2001-2002.
Τροπολογία 30
Αρθρο 16, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με δράσεις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά1 , προτεραιότητα έχουν τα μέτρα προώθησης που ευνοούν τη χρησιμοποίηση του σημερινού γραφικού συμβόλου. Εξάλλου, είναι δυνατόν να παρέχεται συμπληρωματική χρηματοδότηση κατά 25% υψηλότερη από το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2, του παρόντος κανονισμού.
__________________________
1 ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σ. 2.
Τροπολογία 31
Αρθρο 18, παράγραφος 1
   1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών, η συνολική αξία της ενίσχύσης, εκφραζόμενη σε ποσοστά % του επιλέξιμου όγκου επενδύσεων, καθορίζεται σε 75%, κατ" ανώτατο όριο, για τις επενδύσεις με σκοπό κυρίως την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, της αναδιάρθρωσης ή του προσανατολισμού προς βιώσιμες γεωργικές καλλιέργειες σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πολύ περιορισμένου οικονομικού μεγέθους, προς ορισμό στο συμπληρωματικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
   1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών, η συνολική αξία της ενίσχύσης, εκφραζόμενη σε ποσοστά % του επιλέξιμου όγκου επενδύσεων, καθορίζεται σε 75%, κατ" ανώτατο όριο, για τις επενδύσεις με σκοπό κυρίως την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, της αναδιάρθρωσης ή του προσανατολισμού προς βιώσιμες γεωργικές καλλιέργειες σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις περιορισμένου οικονομικού μεγέθους, προς ορισμό στο συμπληρωματικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Τροπολογία 32
Αρθρο 18, παράγραφος 2
   2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 28, παράγραφος 2, του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η συνολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 65% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων προερχόμενων κατά κύριο λόγο από την τοπική παραγωγή και υπαγόμενων σε τομείς προς καθορισμό στο πλαίσιο του συμπληρώματος προγραμματισμού του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999.
   2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 28, παράγραφος 2, του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η συνολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 75% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων προερχόμενων κατά κύριο λόγο από την τοπική παραγωγή σε όλους τους τομείς.
Τροπολογία 33
Αρθρο 18, παράγραφος 3
   3. Ο περιορισμός ο προβλεπόμενος στο άρθρο 29, παράγραφος 3, του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999 δεν εφαρμόζεται στα δάση και τις δασωμένες επιφάνειες τις κείμενες στο έδαφος υπερπόντιων διαμερισμάτων.
   3. Ο περιορισμός ο προβλεπόμενος στο άρθρο 29, παράγραφος 3, του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999 δεν εφαρμόζεται στα τροπικά δάση και τις δασωμένες επιφάνειες τις κείμενες στο έδαφος υπερπόντιων διαμερισμάτων.
Τροπολογία 34
Αρθρο 18, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 47, παράγραφος 2, εδάφιο 2, τρίτη παύλα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, η οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας στα προβλεπόμενα από τα άρθρα 22 έως 24 του παρόντος κανονισμού αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ανέρχεται σε 85%.
Τροπολογία 35
Αρθρο 19, παράγραφος 1, πέμπτο τελευταίο
Για την εφαρμογή του τίτλου IV, η Επιτροπή υποβοηθείται από την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Για την εφαρμογή του τίτλου IV, η Επιτροπή υποβοηθείται από την επιτροπή για την ανάπτυξη και τη μετατροπή των περιφερειών και από την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες έχουν συσταθεί αντίστοιχα με το άρθρο 48 και με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Τροπολογία 36
Αρθρο 23, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Υπό το φως των συμπερασμάτων των εκθέσεων ή εάν ζητηθεί από ένα κράτος μέλος, η Επιτροπή προτείνει για όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες θεωρείται αναγκαίο τις κατάλληλες προσαρμογές.
Τροπολογία 37
Αρθρο 24, δεύτερο εδάφιο
Ο κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 525/77 καταργείται.
Ο κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 525/77 καταργείται, όμως κατά παρέκκλιση εφαρμόζεται κατά την περίοδο εμπορίας 2001-2002.
Τροπολογία 38
Αρθρο 24α (νέο)
Αρθρο 24α
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα αναγκαία μεταβατικά μέτρα για να εξασφαλίσει την αρμονική μετάβαση από το καθεστώς του έτους 2000 ή της περιόδου εμπορίας 2000/2001 σε αυτό που απορρέει από τα μέτρα που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Μεριμνά επίσης ώστε να μην υπάρξει διακοπή σε περίπτωση παράτασης των σημερινών μέτρων.
Τροπολογία 39
Παράρτημα Ι, τελευταία παύλα
   - Πίτουρα σιταριού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 2303 30
   - Πίτουρα σιταριού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 2303 30
__________________
1 Το κέρδος από το καθεστώς εφοδιασμού που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 περιορίζεται στη νήσο Ρεϋνιόν και μόνο, και στα προϊόντα καταγωγής κρατών ΑΚΕ εντός των ορίων ετήσιας ποσότητας 8 000 τόνων.
__________________
1 Το κέρδος από το καθεστώς εφοδιασμού που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 περιορίζεται στη νήσο Ρεϋνιόν και μόνο, και στα προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών εντός των ορίων ετήσιας ποσότητας 15 000 τόνων.
Τροπολογία 40
Παράρτημα I, νέες παύλες
   - μηδική
   - πλακούντες σόγιας ΣΟ 2304
Τροπολογία 41
Παράρτημα II, Πίνακας αντιστοιχιών
Αρθρο 10 / Διαγράφεται
Αρθρο 10, παράγραφος 1 / Απόφαση 90/424/ΕΟΚ
Αρθρο 10, παράγραφος 2/ Αρθρο 5β
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί ειδικών μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων (COM(2000) 791 - C5-0744/2000 - 2000/0313(CNS) )
P5_TA(2001)0343A5-0197/2001

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2000) 791 )(2) ,

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με τα άρθρα 36, 37 και 299 παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ (C5-0744/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (A5-0197/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)1EE C 96 E της 27.3.2001, σ. 289.
(2)EE C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 289.


Ειδικά μέτρα για γεωργικά προϊόντα προερχόμενα από τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους *
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί ειδικών μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας (COM(2000) 791 - COM(2001) 156 - C5-0745/2000 - 2000/0314(CNS) )
P5_TA(2001)0344A5-0197/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη 1
   (1) Το Συμβούλιο θέσπισε, με την απόφαση 91/315/ΕΟΚ της 26ης Ιουνίου 1991, πρόγραμμα μέτρων ανταποκρινόμενων ειδικώς στον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα της Μαδέρας και των Αζορών (Poseima), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Κοινότητας υπέρ των ιδιαιτέρως απόκεντρων περιφερειών· σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να διευκολύνει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών και να τους επιτρέψει να εκμεταλλευθούν τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα, ενώ αντικειμενικοί παράγοντες τις τοποθετούν σε χωριστή θέση από γεωγραφικής και οικονομικής σκοπιάς· το πρόγραμμα αυτό υπενθυμίζει την εφαρμογή της ΚΓΠ στις ανωτέρω περιοχές και προβλέπει τη θέσπιση ειδικών μέτρων, κυρίως με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων των εν λόγω περιοχών και την άμβλυνση των επιδράσεων από την κατ" εξαίρεση γεωγραφική τους θέση και από τα προβλήματά τους όπως αναγνωρίζονται με το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης.
   (1) Το Συμβούλιο θέσπισε, με την απόφαση 91/315/ΕΟΚ της 26ης Ιουνίου 1991, πρόγραμμα μέτρων ανταποκρινόμενων ειδικώς στον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα της Μαδέρας και των Αζορών (Poseima), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Κοινότητας υπέρ των ιδιαιτέρως απόκεντρων περιφερειών· σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να διευκολύνει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών και να τους επιτρέψει να εκμεταλλευθούν τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα, ενώ αντικειμενικοί παράγοντες τις τοποθετούν σε χωριστή θέση από γεωγραφικής και οικονομικής σκοπιάς· το πρόγραμμα αυτό υπενθυμίζει την εφαρμογή της ΚΓΠ στις ανωτέρω περιοχές και προβλέπει τη θέσπιση ειδικών μέτρων, κυρίως με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων των εν λόγω περιοχών και την άμβλυνση των επιδράσεων από την κατ" εξαίρεση γεωγραφική τους θέση και από τα προβλήματά τους όπως αναγνωρίζονται με το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης, όσον αφορά τον καθορισμό των όρων εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων στη Μαδέρα και τις Αζόρες.
Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)
(1α) Το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ορίζει ότι το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και με διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίνει τα ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής της εν λόγω Συνθήκης στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη 2
   (2) Η κατ" εξαίρεση γεωγραφική θέση της Μαδέρας και των Αζορών, σε σχέση με τις πηγές εφοδιασμού με προϊόντα ουσιαστικής σημασίας για την κατανάλωση από τον άνθρωπο, για τη μεταποίηση και υπό μορφή γεωργικών εισροών, επιφέρει στις περιοχές αυτές πρόσθετο κόστος διακίνησης· εξάλλου αντικειμενικοί παράγοντες συνδεόμενοι με τον νησιωτικό χαρακτήρα δημιουργούν στους επιχειρηματικούς φορείς και στους παραγωγούς των νήσων αυτών του αρχιπελάγους πρόσθετα προβλήματα που πλήττουν σοβαρώς τις δραστηριότητές τους· τα μειονεκτήματα αυτά μπορούν να αμβλυνθούν ταπεινώνοντας την τιμή των εν λόγω ουσιαστικής σημασίας προϊόντων· τοιουτοτρόπως είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ειδικό καθεστώς εφοδιασμού ώστε να κατοχυρωθεί η τροφοδότηση των νήσων του αρχιπελάγους και να αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των περιοχών αυτών .
   (2) Η κατ" εξαίρεση και απομακρυσμένη γεωγραφική θέση της Μαδέρας και των Αζορών, σε σχέση με τις αγορές των γεωργικών τους προϊόντων και με τις πηγές εφοδιασμού με εισροές ουσιαστικής σημασίας της γεωργικής παραγωγής και με προϊόντα για την κατανάλωση από τον άνθρωπο και τη μεταποίηση, επιφέρει στις περιοχές αυτές πρόσθετο κόστος διακίνησης· εξάλλου αντικειμενικοί παράγοντες συνδεόμενοι με τη μεγάλη απόσταση, το διασκορπισμό και το μικρό μέγεθος δημιουργούν στους επιχειρηματικούς φορείς και στους παραγωγούς των νήσων αυτών του αρχιπελάγους πρόσθετα προβλήματα που πλήττουν σοβαρώς τις δραστηριότητές τους, επιπλέον των άλλων παραγόντων, όπως η έλλειψη οικονομιών κλίμακας, η ανεπάρκεια ύδατος και ενέργειας καθώς και το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής· τα μειονεκτήματα αυτά μπορούν να αμβλυνθούν υποστηρίζοντας την πρόσβαση στις αγορές και μειώνοντας την τιμή των εν λόγω ουσιαστικής σημασίας προϊόντων· τοιουτοτρόπως δικαιολογείται η συνέχιση και η τελειοποίηση του ειδικού καθεστώτος για την ενίσχυση της γεωργίας και τον εφοδιασμό των εν λόγω περιοχών , ώστε να αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος λόγω της γεωργικής θέσης των περιοχών αυτών και να κατοχυρωθεί η τροφοδότηση των νήσων του αρχιπελάγους.
Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη 6
   (6) Τα οικονομικά οφέλη από το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού οφείλουν να αντανακλαστούν στο επίπεδο του κόστους παραγωγής έως το στάδιο του τελικού χρήστη, καθώς και σε εκείνο των τιμών καταναλωτή· ως εκ τούτου, είναι ενδεδειγμένο αφενός να εξαρτηθεί η χορήγηση των ενισχύσεων από την πραγματική αντανάκλασή τους στο κόστος παραγωγής και αφετέρου να τεθούν σε εφαρμογή οι αναγκαίοι έλεγχοι.
   (6) Τα οικονομικά οφέλη από το ειδικό καθεστώς ενίσχυσης της γεωργίας και εφοδιασμού οφείλουν να αντανακλαστούν στο επίπεδο του εισοδήματος των γεωργών και του κόστους παραγωγής έως το στάδιο του τελικού χρήστη, καθώς και σε εκείνο των τιμών καταναλωτή· ως εκ τούτου, είναι ενδεδειγμένο αφενός να εξαρτηθεί η χορήγηση των ενισχύσεων από την πραγματική αντανάκλασή τους στο κόστος παραγωγής και αφετέρου να τεθούν σε εφαρμογή οι αναγκαίοι έλεγχοι.
Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη 7
   (7) Στον τομέα των οπωροκηπευτικών, των βρώσιμων ριζών και κονδύλων, των ανθέων και των ζωντανών φυτών, το καθεστώς στρεμματικής ενίσχυσης έχει αποδειχθεί ακατάλληλο ιδιαίτερα λόγω του βάρους και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, και της διάρθρωσης των προτεινόμενων ενισχύσεων· θα πρέπει να συναχθούν συμπεράσματα από τις επιτυχίες της μεταρρύθμισης του POSEIDOM στον τομέα αυτό, και να προβλεφθεί μία ενίσχυση στην εμπορία και τη μεταποίηση με προορισμό τον εφοδιασμό της αγοράς της Μαδέρας και των Αζορών· η ενίσχυση αυτή πρέπει να επιτρέψει την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής παραγωγής απέναντι στον εξωτερικό ανταγωνισμό σε ελπιδοφόρες αγορές, την καλύτερη ανταπόκριση στις προσδοκίες των καταναλωτών και των νέων κυκλωμάτων διανομής, και τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων, καθώς και της ποιότητας των προϊόντων· έχει εξάλλου σημασία να συνεχισθεί η εμπορία των παραγόμενων νωπών ή μεταποιημένων αυτών προϊόντων και η αξιοποίησή τους στον υπόλοιπο κοινοτικό χώρο· η εκπόνηση οικονομικής μελέτης θα επιτρέψει την ανάλυση της δομής του κλάδου αυτού στις δύο περιοχές.
   (7) Στον τομέα των οπωροκηπευτικών, των βρώσιμων ριζών και κονδύλων, των ανθέων και των ζωντανών φυτών, το καθεστώς στρεμματικής ενίσχυσης έχει αποδειχθεί ακατάλληλο ιδιαίτερα λόγω του βάρους και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, και της διάρθρωσης των προτεινόμενων ενισχύσεων· θα πρέπει να συναχθούν συμπεράσματα από τις επιτυχίες της μεταρρύθμισης του POSEIDOM στους τομείς αυτούς· για το σκοπό αυτό πρέπει αφενός να προβλεφθεί μία ενίσχυση στην εμπορία και τη μεταποίηση με προορισμό τον εφοδιασμό της αγοράς της Μαδέρας και των Αζορών· η ενίσχυση αυτή πρέπει να επιτρέψει την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής παραγωγής απέναντι στον εξωτερικό ανταγωνισμό σε ελπιδοφόρες αγορές, την καλύτερη ανταπόκριση στις προσδοκίες των καταναλωτών και των νέων κυκλωμάτων διανομής, και τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων, καθώς και της ποιότητας των προϊόντων· έχει εξάλλου σημασία να συνεχισθεί η εμπορία των παραγόμενων νωπών ή μεταποιημένων αυτών προϊόντων και η αξιοποίησή τους στον υπόλοιπο κοινοτικό χώρο· για το σκοπό αυτό πρέπει αφετέρου να παρέχεται ενίσχυση στην εμπορία των εν λόγω προϊόντων στην κοινοτική αγορά. Η εκπόνηση οικονομικής μελέτης, η οποία πρέπει να χρηματοδοτείται από την Επιτροπή, θα επιτρέψει την ανάλυση της δομής των τομέων αυτών στις δύο περιοχές.
Τροπολογία 47
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)
(9α) Οι Αζόρες και η Μαδέρα περιλαμβάνουν μια σημαντική ζώνη αμπελώνων με ποικιλίες αμπέλων που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον πίνακα ταξινόμησης ποικιλιών που προορίζονται για την παραγωγή οίνων· επειδή οι περιοχές αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από τις διατάξεις που περιορίζουν τη χορήγηση ορισμένων ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων αυτών, οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς οίνου1 .
____________________
1 ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
Τροπολογία 48
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)
(11α) Είναι σκόπιμο να αξιοποιηθεί η μεταρρύθμιση της ΚΟΑ στον τομέα του βοείου κρέατος για να προστατευθούν οι τοπικές κτηνοτροφικές παραγωγές της Μαδέρας και των Αζορών και άλλων εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι καταναλωτές από τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη ΣΕΒ και τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπό της.
Τροπολογία 49
Αιτιολογική σκέψη 15
   (15) Θα πρέπει να συνεχισθεί η παραγωγή οίνων λικέρ στις νήσους του αρχιπελάγους σύμφωνα με τις παραδοσιακές μεθόδους, διευκολύνοντας την αγορά συμπυκνωμάτων γλεύκους, αλκοόλης οινικής προέλευσης στην υπόλοιπη Κοινότητα και με τη χορήγηση ενίσχυσης για την παλαίωση των εν λόγω οίνων· προκειμένου να συνοδευθεί η πρωτοβουλία για τη βελτίωση της ποιότητας και τη γνησιότητα, η οποία αναλαμβάνεται για το εν λόγω προϊόν, θα πρέπει να υποστηριχθεί η διάθεσή του στο εμπόριο.
   (15) Θα πρέπει να συνεχισθεί η παραγωγή οίνων λικέρ στις νήσους του αρχιπελάγους της Μαδέρας και των Αζορών σύμφωνα με τις παραδοσιακές μεθόδους, διευκολύνοντας την αγορά συμπυκνωμάτων γλεύκους, αλκοόλης οινικής προέλευσης στην υπόλοιπη Κοινότητα και με τη χορήγηση ενίσχυσης για την παλαίωση των εν λόγω οίνων· προκειμένου να συνοδευθεί η πρωτοβουλία για τη βελτίωση της ποιότητας και τη γνησιότητα, η οποία αναλαμβάνεται για το εν λόγω προϊόν, θα πρέπει να υποστηριχθεί η διάθεσή του στο εμπόριο. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί επαρκής προθεσμία καθώς και ενίσχυση από πλευράς της Κοινότητας για την εκρίζωση των μη επιτρεπόμενων ποικιλιών.
Τροπολογία 50
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)
(16α) Οι εννέα νήσοι του αρχιπελάγους των Αζορών είναι αρκετά απομακρυσμένες μεταξύ τους και προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή παράλληλα με το νησιωτικό χαρακτήρα, είναι σκόπιμο να προσαρμοστούν οι ενισχύσεις στην ιδιαίτερη κατάσταση των διαφόρων νήσων και αγροτικών περιοχών.
Τροπολογία 51
Αιτιολογική σκέψη 17
   (17) Επειδή η γαλακτοκομική παραγωγή και η βοοτροφία συνιστούν τον πυλώνα της γεωργικής οικονομίας στο αρχιπέλαγος των Αζορών, η στήριξη του τομέα αυτού οφείλει να συνεκτιμά την πρωταρχική σημασία που ενέχει, τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο, κυρίως για τους μικρούς παραγωγούς, η υπόψη δραστηριότητα· για να κατοχυρωθεί η διατήρηση των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό, προβλέπεται η συνέχιση της χορήγησης συμπληρωματικής ενίσχυσης στη θηλάζουσα αγελάδα, της ενίσχυσης στην γαλακτοπαραγωγό αγελάδα, εντός μεγίστου ορίου σε σχέση με την τοπικώς διαθέσιμη ποσόστωση· θα πρέπει να καθιερωθεί συμπληρωματική ενίσχυση στη σφαγή, μία ενίσχυση για τη διάθεση των πλεοναζόντων αρρένων βοοειδών που δεν ευρίσκουν κανονική αγορά απορρόφησης στις νήσους του αρχιπελάγους και τα οποία πρέπει να αποστέλλονται στην υπόλοιπη Κοινότητα, με σοβαρό πρόσθετο κόστος διοχέτευσης, λόγω της εξαιρετικής γεωγραφικής θέσης της περιοχής· αναμένεται, με τη διάθεση ετήσιου κατ" αποκοπή κονδυλίου, να επιτραπεί στα κυκλώματα να χαράξουν και πραγματώσουν στρατηγικές προσαρμοσμένες στις τοπικές περιστάσεις οικονομικής ανάπτυξης, χωροταξικού σχεδιασμού της παραγωγής και επαγγελματικής οργάνωσης των παραγόντων, για να επιτραπεί μια επωφελής κινητοποίηση της κοινοτικής στήριξης.
   (17) Επειδή η γαλακτοκομική παραγωγή και η βοοτροφία συνιστούν τον πυλώνα της γεωργικής οικονομίας στο αρχιπέλαγος των Αζορών, η στήριξη του τομέα αυτού οφείλει να συνεκτιμά την πρωταρχική σημασία που ενέχει, τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο, κυρίως για τους μικρούς παραγωγούς, η υπόψη δραστηριότητα· για να κατοχυρωθεί η διατήρηση των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό, προβλέπεται η συνέχιση της χορήγησης συμπληρωματικής ενίσχυσης στη θηλάζουσα αγελάδα, της ενίσχυσης στην γαλακτοπαραγωγό αγελάδα, εντός μεγίστου ορίου σε σχέση με την τοπικώς διαθέσιμη ποσόστωση· θα πρέπει να καθιερωθεί συμπληρωματική ενίσχυση στη σφαγή, μία ενίσχυση για τη διάθεση των πλεοναζόντων αρρένων βοοειδών που δεν ευρίσκουν κανονική αγορά απορρόφησης στις νήσους του αρχιπελάγους και τα οποία πρέπει να αποστέλλονται στην υπόλοιπη Κοινότητα, με σοβαρό πρόσθετο κόστος διοχέτευσης, λόγω της εξαιρετικής γεωγραφικής θέσης της περιοχής· αναμένεται, με τη διάθεση ετήσιου κατ" αποκοπή κονδυλίου, να επιτραπεί στα κυκλώματα να χαράξουν και πραγματώσουν στρατηγικές προσαρμοσμένες στις τοπικές περιστάσεις οικονομικής ανάπτυξης, χωροταξικού σχεδιασμού της παραγωγής, προστασίας της περιβαλλοντικής κληρονομιάς, διαφοροποίησης της γεωργίας και επαγγελματικής οργάνωσης των παραγόντων, για να επιτραπεί μια επωφελής κινητοποίηση της κοινοτικής στήριξης.
Τροπολογία 52
Αιτιολογική σκέψη 17α
(17α) Η γεωργική δραστηριότητα στο αρχιπέλαγος των Αζορών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων· η εξάρτηση αυτή συνδυαζόμενη με άλλα μειονεκτήματα που έχουν σχέση με τον ιδιαίτερα απομακρυσμένο χαρακτήρα της περιοχής και με την έλλειψη βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων στις δραστηριότητες παραγωγής, πλήττει την οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της τοπικής κατανάλωσης στις ανωτέρω νήσους, και να προβλεφθεί παρέκκλιση, για διάστημα τεσσάρων περιόδων με αρχή το έτος 1999/2000, από ορισμένες διατάξεις της κοινής οργάνωσης αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε θέματα περιορισμού της παραγωγής, ώστε να ληφθούν υπόψη ο βαθμός ανάπτυξης και οι τοπικές συνθήκες παραγωγής. Παρόλο που το μέτρο αυτό αποτελεί παρέκκλιση από το άρθρο 34, παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης, περιορίζεται στους παραγωγούς γάλακτος του αρχιπελάγους και είναι οριακή σε σχέση με την οικονομική διάσταση του συνόλου της πορτογαλικής ποσόστωσης. Θα πρέπει να επιτρέψει κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του, τη συνέχιση της αναδιάρθρωσης του τομέα στο αρχιπέλαγος, χωρίς να παρεμβληθεί στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων και χωρίς να επηρεάσει αισθητά την ορθή λειτουργία του καθεστώτος εισφοράς σε πορτογαλικό και κοινοτικό επίπεδο.
(17α) Η γεωργική δραστηριότητα στο αρχιπέλαγος των Αζορών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων· η εξάρτηση αυτή συνδυαζόμενη με άλλα μειονεκτήματα που έχουν σχέση με τον ιδιαίτερα απομακρυσμένο χαρακτήρα της περιοχής και με την έλλειψη βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων στις δραστηριότητες παραγωγής, πλήττει την οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της τοπικής κατανάλωσης στις ανωτέρω νήσους, και να προβλεφθεί παρέκκλιση, για διάστημα τεσσάρων περιόδων με αρχή το έτος 1999/2000, από ορισμένες διατάξεις της κοινής οργάνωσης αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε θέματα περιορισμού της παραγωγής, ώστε να ληφθούν υπόψη ο βαθμός ανάπτυξης και οι τοπικές συνθήκες παραγωγής.
Τροπολογία 53
Αιτιολογική σκέψη 17β (νέα)
(17β) Η παραδοσιακή μορφή της κτηνοτροφίας βοοειδών όπως ασκείται κυρίως στις μικρές νήσους της περιοχής, δημιουργεί την ανάγκη ορισμένων προσαρμογών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 σχετικά με την ΚΟΑ στον τομέα του βοείου κρέατος1 στην κατάσταση των Αζορών.
____________________
1 ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
Τροπολογία 54
Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)
(18α) Η συνθήκη προσχώρησης της Πορτογαλίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες αναγνωρίζει την ύπαρξη παραδοσιακών εξαγωγών ζάχαρης που παράγονται σε βιομηχανικές μονάδες των Αζορών, παρέχοντας στην επεξεργασία της ζάχαρης ενίσχυση που ισούται με τη διαφορά μεταξύ 20 000 τόνων και των ποσοστώσεων Α και Β της παραγωγής ζαχαρότευτλων. Η δραστηριότητα αυτή είναι σημαντική για την αξιοποίηση της απαιτούμενης βιομηχανικής διάρθρωσης για την επεξεργασία των ζαχαρότευτλων και κατά συνέπεια για τη βιωσιμότητα του τομέα που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διαφοροποίηση της γεωργίας των Αζορών.
Τροπολογία 55
Αιτιολογική σκέψη 19
   (19) Η φυτοϋγειονομική κατάσταση της γεωργικής παραγωγής της Μαδέρας αντιμετωπίζει ειδικές δυσκολίες συνδεόμενες με τις κλιματικές συνθήκες και την ανεπάρκεια των μέσων αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής στην περιοχή αυτή · έχει επομένως σημασία να εφαρμοσθούν προγράμματα καταπολέμησης των παθογόνων οργανισμών και να καθοριστεί η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων.
   (19) Η φυτοϋγειονομική κατάσταση της γεωργικής παραγωγής των Αζορών και της Μαδέρας αντιμετωπίζει ειδικές δυσκολίες συνδεόμενες με τις κλιματικές συνθήκες και την ανεπάρκεια των μέσων αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής στις περιοχές αυτές· έχει επομένως σημασία να εφαρμοσθούν προγράμματα καταπολέμησης των παθογόνων οργανισμών και να καθοριστεί η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων.
Τροπολογία 56
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)
(19α) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζει η Επιτροπή αποτελεσματικά την πολιτική για την προώθηση των επιχειρήσεων στις ΜΜΕ του τομέα γεωργικών τροφίμων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 57
Αιτιολογική σκέψη 20
   (20) Οι δομές ορισμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας, οι οποίες ευρίσκονται στις περιοχές αυτές, είναι τελείως ανεπαρκείς και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες· ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα παρέκκλισης, για ορισμένα είδη επενδύσεων, από τις διατάξεις που περιορίζουν ή εμποδίζουν τη χορήγηση ορισμένων ενισχύσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως προβλέπεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου.
   (20) Οι δομές ορισμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας, οι οποίες ευρίσκονται στις περιοχές αυτές, είναι τελείως ανεπαρκείς και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες· ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα παρέκκλισης, για ορισμένα είδη επενδύσεων, από τις διατάξεις που περιορίζουν ή εμποδίζουν τη χορήγηση ορισμένων ενισχύσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως προβλέπεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών1 .
____________________
1 ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.
Τροπολογία 58
Αιτιολογική σκέψη 22α (νέα)
(22α) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα προσαρμογής των μεταβατικών κανόνων για τη διευκόλυνση της μετάβασης από το καθεστώς που προβλέπεται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συμβουλίου1 στο νέο καθεστώς που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό και να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην υπάρξει διακοπή σε περίπτωση παράτασης των εφαρμοζόμενων μέτρων.
______________________
1 ΕΕ L 173 της 27.6.1992, σ. 1.
Τροπολογία 59
Αρθρο 1
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικά μέτρα, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, με σκοπό την άμβλυνση των συνεπειών του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των Αζορών και της Μαδέρας.
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικά μέτρα, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, με σκοπό την άμβλυνση των συνεπειών του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα καθώς και άλλων ειδικών περιορισμών των Αζορών και της Μαδέρας.
Τροπολογία 60
Αρθρο 2, πρώτο εδάφιο
Καθιερώνεται ειδικό καθεστώς εφοδιασμού για τα απαριθμούμενα στα παραρτήματα Ι και ΙΙ γεωργικά προϊόντα τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας, στην περιοχή των Αζορών και της Μαδέρας, για την κατανάλωση από τον άνθρωπο, τη μεταποίηση και ως γεωργικές εισροές.
Καθιερώνεται ειδικό καθεστώς εφοδιασμού για τα απαριθμούμενα στα παραρτήματα Ι και ΙΙ γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας, στην περιοχή των Αζορών και της Μαδέρας, για την κατανάλωση από τον άνθρωπο, τη μεταποίηση και ως γεωργικές εισροές.
Τροπολογία 61
Αρθρο 3, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο
Σε περίπτωση μεταποίησης των προϊόντων αυτών στις περιοχές των Αζορών και της Μαδέρας, η προαναφερόμενη απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στις παραδοσιακές εξαγωγές ούτε στις παραδοσιακές αποστολές, προς την υπόλοιπη Κοινότητα, των προϊόντων που προκύπτουν από την ανωτέρω μεταποίηση. Στην περίπτωση των παραδοσιακών εξαγωγών, δεν παρέχεται καμία επιστροφή .
Σε περίπτωση μεταποίησης των προϊόντων αυτών στις περιοχές των Αζορών και της Μαδέρας, η προαναφερόμενη απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στις παραδοσιακές εξαγωγές ούτε στις παραδοσιακές αποστολές, προς την υπόλοιπη Κοινότητα, των προϊόντων που προκύπτουν από την ανωτέρω μεταποίηση. Η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται στις συναλλαγές μεταξύ των αυτόνομων περιοχών των Αζορών και της Μαδέρας. Στην περίπτωση των παραδοσιακών εξαγωγών, είναι δυνατόν να παρέχονται επιστροφές στις εξαγωγές για τα προϊόντα εκείνα που έχουν παρασκευαστεί στη Μαδέρα και τις Αζόρες με πρώτες ύλες που έχουν εισαχθεί στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού (ΕΚΕ) και έχουν υποστεί στα εν λόγω διαμερίσματα επαρκή μεταποίηση.
Τροπολογία 62
Αρθρο 3, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο
Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, καταρτίζει τα ισοζύγια εφοδιασμού· μπορεί, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, να αναθεωρεί τα εν λόγω ισοζύγια, καθώς και τον πίνακα των απαριθμούμενων στα παραρτήματα Ι και ΙΙ προϊόντων, συναρτήσει της εξέλιξης των αναγκών των περιοχών των Αζορών και της Μαδέρας.
Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, καταρτίζει τα ισοζύγια εφοδιασμού· μπορεί, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, να αναθεωρεί τα εν λόγω ισοζύγια, καθώς και τον πίνακα των απαριθμούμενων στα παραρτήματα Ι και ΙΙ προϊόντων και παρεχόμενων ενισχύσεων , συναρτήσει της εξέλιξης των αναγκών των περιοχών των Αζορών και της Μαδέρας.
Τροπολογία 63
Αρθρο 4, παράγραφος 5
   5. Αποφασίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2, ο κατάλογος προϊόντων και τα ποσά των ενισχύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
   5. Αποφασίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2, ο κατάλογος προϊόντων και τα ποσά των ενισχύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Από τον κατάλογο προϊόντων αποκλείεται η εισαγωγή βοοειδών αναπαραγωγής στις Αζόρες.
Τροπολογία 64
Αρθρο 5, παράγραφος 1, τρίτο έως πέμπτο εδάφιο
Η χορήγηση ενίσχυσης εξαρτάται από τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας οι οποίες συνομολογούνται, για τη διάρκεια μιας ή περισσοτέρων περιόδων εμπορίας, μεταξύ αφενός των μεμονωμένων παραγωγών ή των οργανώσεων παραγωγών που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, και αφετέρου των βιομηχανιών τροφίμων από γεωργικά προϊόντα ή των επιχειρηματιών του κλάδου της διανομής, του κλάδου των εστιατορίων ή των συλλογικών οργάνων.
Η χορήγηση ενίσχυσης εξαρτάται από τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας οι οποίες συνομολογούνται, για τη διάρκεια μιας ή περισσοτέρων περιόδων εμπορίας, μεταξύ αφενός των μεμονωμένων παραγωγών, των οργανώσεών τους ή των οργανώσεων παραγωγών που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, και αφετέρου των βιομηχανιών τροφίμων από γεωργικά προϊόντα ή των επιχειρηματιών του κλάδου της διανομής, του κλάδου των εστιατορίων ή των συλλογικών οργάνων.
Η ενίσχυση καταβάλλεται στους προαναφερόμενους παραγωγούς ή οργανώσεις παραγωγών, εντός του ορίου των ετησίως οριζόμενων ποσοτήτων ανά κατηγορία προϊόντων.
Η ενίσχυση καταβάλλεται στους προαναφερόμενους παραγωγούς ή οργανώσεις παραγωγών, εντός του ορίου των ετησίως οριζόμενων ποσοτήτων ανά κατηγορία προϊόντων.
Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται, σε κατ' αποκοπήν βάση, για κάθε μία από τις κατηγορίες των προϊόντων που πρόκειται να καθοριστούν ανάλογα με τη μέση αξία των καλυπτομένων προϊόντων. Διαφέρει αναλόγως του αν ο δικαιούχος είναι παραγωγός ή μια των οργανώσεων παραγωγών που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96.
Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται, σε κατ' αποκοπήν βάση, για κάθε μία από τις κατηγορίες των προϊόντων που πρόκειται να καθοριστούν ανάλογα με τη μέση αξία των καλυπτομένων προϊόντων. Διαφέρει αναλόγως του αν ο δικαιούχος είναι ο παραγωγός ή οι οργανώσεις του ή μια των οργανώσεων παραγωγών που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96.
Τροπολογία 65
Αρθρο 6, παράγραφος 1
   1. Χορηγείται ενίσχυση για τη σύναψη συμβάσεων περιόδου με αντικείμενο την εμπορία νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων περιλαμβανομένων μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.
   1. Χορηγείται ενίσχυση για τη σύναψη συμβάσεων περιόδου με αντικείμενο την εμπορία νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων περιλαμβανομένων μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η ενίσχυση για την εμπορία ανθέων και φυτών δύναται να χορηγείται χωρίς τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας.
Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται εντός του ορίου συναλλαγών ύψους 3 000 τόνων ανά προϊόν και ανά έτος για καθεμία από τις δύο περιφέρειες.
Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται εντός του ορίου συναλλαγών ύψους 3 000 τόνων ανά προϊόν και ανά έτος για καθεμία από τις δύο περιφέρειες.
Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται μεταξύ αφενός μεμονωμένων παραγωγών ή ομάδων ή ενώσεων παραγωγών κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου και εγκαταστημένων στις νήσους του αρχιπελάγους και αφετέρου φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένα στην υπόλοιπη Κοινότητα.
Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται μεταξύ αφενός μεμονωμένων παραγωγών, των οργανώσεών τους ή ομάδων ή ενώσεων παραγωγών κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου και εγκαταστημένων στις νήσους του αρχιπελάγους και αφετέρου φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένα στην υπόλοιπη Κοινότητα.
Τροπολογία 66
Αρθρο 6α (νέο)
Αρθρο 6α
Η ενίσχυση που προβλέπεται χορηγείται για τη σύναψη συμβάσεων περιόδου για την εμπορία γεωμήλων κατανάλωσης που υπάγονται στους κωδικούς ΝC 0701 90 51, 0701 90 59 και 0701 90 90 και για ανώτατη ποσότητα 10 000 τόνων ετησίως.
Το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί στο 20% της αξίας του εμπορεύματος.
Τροπολογία 67
Αρθρο 7, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο
   1. Η Κοινότητα συμμετέχει, μέχρις ανωτάτου ποσού 100 000 ευρώ, στη χρηματοδότηση μιας οικονομικής μελέτης ανάλυσης και προσδιορισμού των προοπτικών σχετικά με τον τομέα των νωπών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, ιδίως των τροπικών, στις δύο περιφέρειες.
   1. Η Κοινότητα συμμετέχει, μέχρις ανωτάτου ποσού 100 000 ευρώ, στη χρηματοδότηση δύο οικονομικών μελετών ανάλυσης και προσδιορισμού των προοπτικών σχετικά με τον τομέα των νωπών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, ιδίως των τροπικών, στις δύο περιφέρειες.
Τροπολογία 68
Αρθρο 8
Δεν εφαρμόζονται στις Αζόρες και στη Μαδέρα ο τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο ΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1227/2000 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2000 περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, και ιδίως σχετικά με το δυναμικό παραγωγής.
Δεν εφαρμόζονται στις Αζόρες και στη Μαδέρα ο τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο ΙΙ και ο τίτλος ΙΙΙ, κεφάλαια Ι και ΙΙ , του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1227/2000 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2000 περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, και ιδίως σχετικά με το δυναμικό παραγωγής.
Τροπολογία 69
Αρθρο 9, δεύτερο εδάφιο
   2. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 476,76 ευρώ ανά εκτάριο και ανά έτος. Η ενίσχυση χορηγείται σε ομάδες ή σε οργανώσεις παραγωγών. Εντούτοις, στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, η ενίσχυση χορηγείται επίσης στους μεμονωμένους παραγωγούς. Στη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, όλες οι ενισχύσεις καταβάλλονται με τη μεσολάβηση του Ινστιτούτου Οίνου της Μαδέρας και της Αμπελοοινικής Επιτροπής των Αζορών, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν ακολουθώντας την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 διαδικασία.
   2. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 650 ευρώ ανά εκτάριο και ανά έτος. Η ενίσχυση χορηγείται σε ομάδες ή σε οργανώσεις παραγωγών. Εντούτοις, στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, η ενίσχυση χορηγείται επίσης στους μεμονωμένους παραγωγούς. Στη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, όλες οι ενισχύσεις καταβάλλονται με τη μεσολάβηση του Ινστιτούτου Οίνου της Μαδέρας και της Αμπελοοινικής Επιτροπής των Αζορών, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν ακολουθώντας την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 διαδικασία.
Τροπολογία 70
Αρθρο 9, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 δύνανται να συμπεριληφθούν στον πίνακα ταξινόμησης ποικιλιών που προορίζονται για την παραγωγή οίνου οι ακόλουθες ποικιλίες που καλλιεργούνται στις Αζόρες και τη Μαδέρα: Isabell, Jacqué, Herbemont.
Τροπολογία 71
Αρθρο 9, παράγραφος 2β (νέα)
2β. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 19, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, οι εθνικές αρχές δύνανται να υποβάλουν στην Επιτροπή προτάσεις σχεδίων υποκατάστασης των ποικιλιών που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του προαναφερόμενου άρθρου και συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα αυτό. Τα σχέδια πρέπει να καλύπτουν περίοδο εφαρμογής που δεν μπορεί να υπερβαίνει την επταετία από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 72
Αρθρο 9, παράγραφος 2γ (νέα)
2γ. Χορηγείται ενίσχυση για την εμπορία οίνων ποιότητας v.q.p.r.d. που παράγονται στις Αζόρες και στη Μαδέρα και προορίζονται για τον εφοδιασμό της αγοράς στις Αζόρες και τη Μαδέρα. Η ενίσχυση αφορά τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας μεταξύ, αφενός, των παραγωγών οίνων αυτού του τύπου που περιλαμβάνονται σε ένα από τα ρυθμιστικά συμβούλια των ονομασιών προέλευσης των Αζορών και της Μαδέρα και, αφετέρου, των παραγόντων του τομέα της διανομής, των επιχειρήσεων του τομέα των εστιατορίων και των συλλογικών οργάνων.
Η ενίσχυση χορηγείται ανάλογα με τις ποσότητες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των προαναφερομένων μερών και καθορίζεται ετησίως σύμφωνα με κριτήρια που αποφασίζονται από τα ρυθμιστικά συμβούλια.
Τροπολογία 73
Αρθρο 10, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με δράσεις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά 1 , προτεραιότητα έχουν τα μέτρα προώθησης που ευνοούν τη χρησιμοποίηση του σημερινού γραφικού συμβόλου. Εξάλλου, είναι δυνατόν να παρέχεται συμπληρωματική χρηματοδότηση κατά 25% υψηλότερη από το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2, του παρόντος κανονισμού.
____________________
1 ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σ. 2.
Τροπολογία 74
Αρθρο 12, παράγραφος 1
   1. Για τη στήριξη των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και την ποιοτική βελτίωση της παραγωγής βοείου κρέατος, εντός των ορίων των αναγκών κατανάλωσης των νήσων του αρχιπελάγους οι οποίες εκτιμώνται στο πλαίσιο συντασσόμενου κατά τακτά διαστήματα ισοζυγίου, χορηγούνται οι ενισχύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3. Το ισοζύγιο καταρτίζεται λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ζώα αναπαραγωγής που παρέχονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 και τα ζώα που απολαύουν του καθεστώτος εφοδιασμού που αναφέρεται στο άρθρο 11.
   1. Για τη στήριξη των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και την ποιοτική βελτίωση της παραγωγής βοείου κρέατος, εντός των ορίων των αναγκών κατανάλωσης των νήσων του αρχιπελάγους οι οποίες εκτιμώνται στο πλαίσιο συντασσόμενου κατά τακτά διαστήματα ισοζυγίου, χορηγούνται οι ενισχύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 3α. Το ισοζύγιο καταρτίζεται λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ζώα αναπαραγωγής που παρέχονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 και τα ζώα που απολαύουν του καθεστώτος εφοδιασμού που αναφέρεται στο άρθρο 11.
Τροπολογία 75
Αρθρο 12, παράγραφος 2
   2. Χορηγείται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση σφαγής προς τους παραγωγούς ανά ζώο οδηγούμενο στο σφαγείο, κατ"εφαρμογή του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ποσό αυτό καθορίζεται σε 25 ευρώ ανά κεφαλή ζώου.
   2. Χορηγείται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση σφαγής προς τους παραγωγούς ανά ζώο οδηγούμενο στο σφαγείο, κατ"εφαρμογή του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ποσό αυτό καθορίζεται σε 100 ευρώ ανά κεφαλή ζώου.
Τροπολογία 76
Αρθρο 12, παράγραφος 3
   3. Στον παραγωγό βοείου κρέατος καταβάλλεται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ύψος της συμπληρωματικής αυτής πριμοδότησης ανέρχεται σε 50 ευρώ ανά θηλάζουσα αγελάδα που διατηρεί στην κατοχή του ο παραγωγός κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.
   3. Στον παραγωγό βοείου κρέατος καταβάλλεται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ύψος της συμπληρωματικής αυτής πριμοδότησης ανέρχεται σε 100 ευρώ ανά θηλάζουσα αγελάδα που διατηρεί στην κατοχή του ο παραγωγός κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.
Τροπολογία 77
Αρθρο 12, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Οι παραγωγοί βοείου κρέατος λαμβάνουν, ανά κεφαλή ζώου, συμπληρωματικό ποσό 40 ευρώ ως ειδική πριμοδότηση για την πάχυνση αρσενικών βοοειδών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ποσό της συμπληρωματικής πριμοδότησης παρέχεται για κάθε ζώο που έχει το ελάχιστο βάρος που προβλέπεται από την Επιτροπή κατόπιν πρότασης της κυβέρνησης της Μαδέρας.
Τροπολογία 78
Αρθρο 15, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 596 ευρώ ανά εκτάριο και ανά έτος.
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 596 ευρώ ανά εκτάριο καλλιεργούμενης και συγκομισθείσας έκτασης και ανά έτος.
Τροπολογία 79
Αρθρο 20, παράγραφος 2
   2. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά εκτάριο έκτασης που έχει φυτευθεί και συγκομισθεί, εντός ορίου 200 εκταρίων.
   2. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρώ ανά εκτάριο έκτασης που έχει φυτευθεί και συγκομισθεί, εντός ορίου 200 εκταρίων.
Τροπολογία 80
Αρθρο 21, παράγραφος 1
   1. Οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο ενισχύσεις χορηγούνται για τη στήριξη σημαντικών παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων στις Αζόρες, στον τομέα του βοείου κρέατος καθώς και στο γαλακτοκομικό τομέα.
   1. Οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο ενισχύσεις και κανονιστικές προσαρμογές αφορούν τη στήριξη σημαντικών παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων στις Αζόρες, στον τομέα του βοείου κρέατος καθώς και στο γαλακτοκομικό τομέα.
Τροπολογία 81
Αρθρο 21, παράγραφος 2
   2. Χορηγείται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση σφαγής προς τους παραγωγούς ανά ζώο οδηγούμενο στο σφαγείο, κατ" εφαρμογή του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ποσό αυτό καθορίζεται σε 25 ευρώ ανά κεφαλή ζώου.
   2. Χορηγείται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση σφαγής προς τους παραγωγούς ανά ζώο οδηγούμενο στο σφαγείο, κατ" εφαρμογή του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ποσό αυτό καθορίζεται σε 100 ευρώ ανά κεφαλή ζώου.
Τροπολογία 82
Αρθρο 21, παράγραφος 3
   3. Στον παραγωγό βοείου κρέατος καταβάλλεται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ύψος της συμπληρωματικής αυτής πριμοδότησης ανέρχεται σε 50 ευρώ ανά θηλάζουσα αγελάδα που διατηρεί στην κατοχή του ο παραγωγός κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.
   3. Στον παραγωγό βοείου κρέατος καταβάλλεται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ύψος της συμπληρωματικής αυτής πριμοδότησης ανέρχεται σε 100 ευρώ ανά θηλάζουσα αγελάδα που διατηρεί στην κατοχή του ο παραγωγός κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.
Τροπολογία 83
Αρθρο 21, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Χορηγείται στους παραγωγούς βοείου κρέατος συμπληρωματικό ποσό της ειδικής πριμοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) 1254/1999. Το ύψος του συμπληρωματικού ποσού ανέρχεται σε 50 ευρώ ανά κεφαλή ζώου.
Τροπολογία 84
Αρθρο 21, παράγραφος 4
   4. Οι διατάξεις σχετικά με:
   4. Οι διατάξεις σχετικά με:
   α) το περιφερειακό ανώτατο όριο που καθορίζεται με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 όσον αφορά τη βασική ειδική πριμοδότηση·
   α) το περιφερειακό ανώτατο όριο που καθορίζεται με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 όσον αφορά τη βασική ειδική πριμοδότηση·
   β) το εθνικό ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού, όσον αφορά τη βασική πριμοδότηση σφαγής·
   β) το εθνικό ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού, όσον αφορά τη πριμοδότηση σφαγής·
δεν εφαρμόζονται στις Αζόρες ούτε για την ειδική βασική πριμοδότηση ούτε για την πριμοδότηση σφαγής ή για την συμπληρωματική πριμοδότηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2.
δεν εφαρμόζονται στις Αζόρες ούτε για την ειδική πριμοδότηση ούτε για την πριμοδότηση σφαγής ή για τις συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3α.
Τροπολογία 85
Αρθρο 21, παράγραφος 5
   5. Οι βασικές πριμοδοτήσεις και οι συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 χορηγούνται καθ" έκαστο έτος εντός των ορίων αντιστοίχως 40 000 αρρένων βοοειδών και 33 000 ζώων που οδηγούνται στο σφαγείο.
   5. Οι βασικές πριμοδοτήσεις και οι αντίστοιχες συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και χορηγούνται καθ" έκαστο έτος εντός των ορίων αντιστοίχως 40 000 αρρένων βοοειδών, 15 000 θηλαζουσών αγελάδων και 33 000 ζώων που οδηγούνται στο σφαγείο.
Όσον αφορά την πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα προβλέπεται το πάγωμα, εντός του περιφερειακού ανωτάτου ορίου, που ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, του αριθμού των ζώων για τα οποία χορηγήθηκε η πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα στις Αζόρες για το έτος 2000.
Τροπολογία 86
Αρθρο 21, παράγραφος 6α (νέα)
6α. Με αίτηση του παραγωγού, στο πλαίσιο της παραδοσιακής κτηνοτροφίας των Αζορών, οι διατάξεις για την εφαρμογή του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 στο ζώο που ορίζεται ως "βόδι" υπό την έννοια του άρθρου 3, δύνανται να εφαρμοσθούν στο ζώο που ορίζεται ως "ταύρος" υπό την έννοια του ιδίου άρθρου 3.
Τροπολογία 87
Αρθρο 21, παράγραφος 6β (νέα)
6β. Με αίτηση του παραγωγού, σε περίπτωση που μια γεωργική εκμετάλλευση δεν ασχολείται με την παραγωγή γάλακτος, μπορεί να ζητηθεί η παρέκκλιση από την εφαρμογή για τις Αζόρες του άρθρου 6, παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.
Τροπολογία 88
Αρθρο 21, παράγραφος 7
   7. Χορηγείται ειδική πριμοδότηση για τη διατήρηση του ζωικού κεφαλαίου αγελάδων γαλακτοπαραγωγής για μέγιστο αριθμό 78000 ζώων.
   7. Χορηγείται ειδική πριμοδότηση για τη διατήρηση του ζωικού κεφαλαίου αγελάδων γαλακτοπαραγωγής για μέγιστο αριθμό 88 000 ζώων.
Η πριμοδότηση αυτή καταβάλλεται στον κτηνοτρόφο. Το ύψος της ανέρχεται σε 80 ευρώ ανά αγελάδα που διατηρεί στην κατοχή του ο κτηνοτρόφος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.
Η πριμοδότηση αυτή καταβάλλεται στον κτηνοτρόφο. Το ύψος της ανέρχεται σε 97 ευρώ ανά αγελάδα που διατηρεί στην κατοχή του ο κτηνοτρόφος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης εφόσον ο παραγωγός διατηρεί τουλάχιστον για έξι συνεχόμενους μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, αριθμό γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 80% και αριθμό νέων αγελάδων έως ποσοστό 20% του αριθμού αγελάδων για τις οποίες ζήτησε την πριμοδότηση. Με αίτηση των περιφερειακών αρχών και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, η πριμοδότηση αυτή μπορεί να μετατραπεί σε πριμοδότηση σύμφωνα με τη γαλακτοκομική ποσόστωση.
Τροπολογία 89
Αρθρο 21, παράγραφος 9, δεύτερο εδάφιο
Η ενίσχυση, ύψους 40 ευρώ ανά αποστελλόμενο ζώο, χορηγείται εντός του ορίου των 20 000 ζώων, στους παραγωγούς που εξέθρεψαν τα ζώα αυτά στη διάρκεια ελάχιστης περιόδου τριών μηνών πριν από την αποστολή.
Η ενίσχυση, ύψους 50 ευρώ ανά αποστελλόμενο ζώο, χορηγείται εντός του ορίου των 20 000 ζώων, στους παραγωγούς που εξέθρεψαν τα ζώα αυτά στη διάρκεια ελάχιστης περιόδου τριών μηνών πριν από την αποστολή.
Τροπολογία 90
Αρθρο 21α, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
   1. Για μεταβατικό διάστημα που καλύπτει τις περιόδους 1999/2000, 2000/01, 2001/02 και 2002/03, με σκοπό την κατανομή της συμπληρωματικής εισφοράς μεταξύ των παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, δεύτερη φράση, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92, θεωρούνται ότι συνέβαλαν στην υπέρβαση μόνο οι παραγωγοί, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο γ), του ανωτέρω κανονισμού, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και αναπτύσσουν δραστηριότητα στις Αζόρες και θέτουν σε εμπορία ποσότητες που υπερβαίνουν την ποσότητά αναφοράς τους προσαυξημένη κατά το ποσοστό που καθορίστηκε σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο.
   1. Με σκοπό την κατανομή της συμπληρωματικής εισφοράς μεταξύ των παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, δεύτερη φράση, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92, θεωρούνται ότι συνέβαλαν στην υπέρβαση μόνο οι παραγωγοί, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο γ), του ανωτέρω κανονισμού, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και αναπτύσσουν δραστηριότητα στις Αζόρες και θέτουν σε εμπορία ποσότητες που υπερβαίνουν την ποσότητά αναφοράς τους προσαυξημένη κατά το ποσοστό που καθορίστηκε σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο.
Τροπολογία 91
Αρθρο 22α (νέο)
Αρθρο 22α
Κατά την περίοδο 2001/2005, οι αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί από το κράτος μέλος δύνανται να υποβάλουν προς έγκριση στην Επιτροπή πρόγραμμα για τη μετατροπή της κτηνοτροφίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της υπαίθρου, το οποίο θα χρηματοδοτείται με βάση τον παρόντα κανονισμό. Ως συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος, οι πριμοδοτήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του άρθρου 21, δύνανται να μετατραπούν σε άμεσες πριμοδοτήσεις στους γεωργικούς παραγωγούς σε συνάρτηση με τους στόχους της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης της υπαίθρου.
Οι πορτογαλικές αρχές υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος.
Οι εκτελεστικές διατάξεις του παρόντος άρθρου εγκρίνονται, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29, παράγραφος 2.
Τροπολογία 92
Αρθρο 24, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρώ ανά εκτάριο έκτασης που έχει σπαρθεί και συγκομισθεί.
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 800 ευρώ ανά εκτάριο έκτασης που έχει σπαρθεί και συγκομισθεί.
Τροπολογία 93
Αρθρο 24, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 27 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα ραφιναρισμένης ζάχαρης. Μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3.
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 35 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα ραφιναρισμένης ζάχαρης. Μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3.
Τροπολογία 94
Αρθρο 25, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
   1. Χορηγείται συμπληρωματική πριμοδότηση ως προς εκείνη που έχει θεσπισθεί με τον τίτλο Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 για την κοινή οργάνωση της αγοράς του ακατέργαστου καπνού1 για τη συλλογή καπνού σε φύλλα της ποικιλίας Burley P., εντός ορίου 250 τόνων. Το ύψος της συμπληρωματικής πριμοδότησης ανέρχεται σε 0,20 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καπνού σε φύλλα.
   1. Χορηγείται συμπληρωματική πριμοδότηση ως προς εκείνη που έχει θεσπισθεί με τον τίτλο Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 για την κοινή οργάνωση της αγοράς του ακατέργαστου καπνού1 για τη συλλογή καπνού σε φύλλα της ποικιλίας Burley P., εντός ορίου 250 τόνων. Το ύψος της συμπληρωματικής πριμοδότησης ανέρχεται σε 0,35 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καπνού σε φύλλα.
Τροπολογία 95
Τμήμα 5, Tίτλος
ΓΕΩΜΗΛΑ ΣΠΟΡΑΣ, ΚΙΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΤΣΑΪ
ΓΕΩΜΗΛΑ, ΑΛΚΟΟΛΗ, ΟΙΝΟΣ ΤΥΠΟΥ VINHO VERDELHO , ΚΙΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΤΣΑΪ
Τροπολογία 96
Αρθρο 26, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 500 ευρώ/ εκτάριο.
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρώ/ εκτάριο.
Τροπολογία 97
Αρθρο 26, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 500 ευρώ/ εκτάριο.
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρώ/ εκτάριο.
Τροπολογία 98
Αρθρο 26, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο
Το ετήσιο ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά εκτάριο έκτασης που έχει συγκομισθεί. Η ενίσχυση καταβάλλεται έως έκταση 200 εκταρίων.
Το ετήσιο ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 1 000 ευρώ ανά εκτάριο έκτασης που έχει καλλιεργηθεί ή καλλιεργείται. Η ενίσχυση καταβάλλεται έως έκταση 100 εκταρίων.
Τροπολογία 99
Αρθρο 26, παράγραφος 4α (νέα)
4α. Χορηγείται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για την αλκοόλη που παράγεται και υφίσταται απόσταξη στις Αζόρες καθώς την καθαρή αλκοόλη που υφίσταται απόσταξη στις Αζόρες, εντός ορίου 500 000 λίτρων αλκοόλης.
Τροπολογία 100
Αρθρο 26, παράγραφος 4β (νέα)
4β. Χορηγείται ενίσχυση για την παλαίωση του οίνου τύπου vinho Verdelho εντός ορίου 4 000 εκατολίτρων ετησίως.
Η ενίσχυση χορηγείται στον οίνο σε διαδικασία παλαίωσης για ελάχιστη περίοδο τριών ετών.
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 0,08 ευρώ/εκατόλιτρα ημερησίως.
Τροπολογία 102
Αρθρο 28, παράγραφος 1
   1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, η συνολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ποσοστό % του επιλέξιμου όγκου επενδύσεων, καθορίζεται σε 75%, κατ" ανώτατο όριο, για τις επενδύσεις με σκοπό ιδίως την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, την αναδιάρθρωση και τη στροφή προς μια βιώσιμη γεωργία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πολύ μικρών οικονομικών διαστάσεων προς καθορισμό στο συμπληρωματικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου.
   1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, η συνολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ποσοστό % του επιλέξιμου όγκου επενδύσεων, καθορίζεται σε 75%, κατ" ανώτατο όριο για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό, ιδίως, την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, την αναδιάρθρωση και τη στροφή προς μια βιώσιμη γεωργία στο σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων , ειδικότερα αυτές πολύ μικρών οικονομικών διαστάσεων προς καθορισμό στο συμπληρωματικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου.
Τροπολογία 103
Αρθρο 28, παράγραφος 2
   2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 28, παράγραφος 2, του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η συνολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 65% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων προερχόμενων κατά κύριο λόγο από την τοπική παραγωγή και υπαγόμενων σε τομείς προς καθορισμό στο πλαίσιο του συμπληρώματος προγραμματισμού του άρθρου 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999.
   2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 28, παράγραφος 2, του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η συνολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 75% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων προερχόμενων κατά κύριο λόγο από την τοπική παραγωγή σε όλους τους τομείς.
Τροπολογία 104
Αρθρο 28, παράγραφος 3
   3. Ο περιορισμός ο προβλεπόμενος στο άρθρο 29, παράγραφος 3, του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999 δεν εφαρμόζεται στα δάση και τις δασωμένες επιφάνειες τις κείμενες στο έδαφος των Αζορών και της Μαδέρας.
   3. Ο περιορισμός ο προβλεπόμενος στο άρθρο 29, παράγραφος 3, του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999 δεν εφαρμόζεται στα υποτροπικά δάση και τις δασωμένες επιφάνειες τις κείμενες στο έδαφος των Αζορών και της Μαδέρας.
Τροπολογία 105
Αρθρο 28, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 47, παράγραφος 2, εδάφιο 2, τρίτη παύλα, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, η οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας στα προβλεπόμενα από τα άρθρα 22 έως 24 του παρόντος κανονισμού αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ανέρχεται σε 85%.
Τροπολογία 106
Αρθρο 28, παράγραφος 3β (νέα)
3β. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 24, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, τα προβλεπόμενα στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού ετήσια ποσά μπορούν να αυξάνονται μέχρι και το διπλάσιο προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η ειδική περιβαλλοντική κατάσταση ορισμένων ιδιαίτερα ευπαθών ζωνών των Αζορών και της Μαδέρας.
Τροπολογία 107
Αρθρο 19, παράγραφος 1, πέμπτο εδάφιο
Για την εφαρμογή του τίτλου IV, η Επιτροπή υποβοηθείται από την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Για την εφαρμογή του τίτλου IV, η Επιτροπή υποβοηθείται από την επιτροπή για την ανάπτυξη και τη μετατροπή των περιφερειών και από την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες έχουν συσταθεί αντίστοιχα με το άρθρο 48 και με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Τροπολογία 109
Αρθρο 34α (νέο)
Αρθρο 34α
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα αναγκαία μεταβατικά μέτρα για να εξασφαλίσει την αρμονική μετάβαση από το καθεστώς του έτους 2000 ή της περιόδου εμπορίας 2000/2001 σε αυτό που απορρέει από τα μέτρα που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Μεριμνά επίσης ώστε να μην υπάρξει διακοπή σε περίπτωση παράτασης των σημερινών μέτρων.
Τροπολογία 110
Παράρτημα I, νέα παύλα
   - Ζωοτροφές από γλουτένη αραβοσίτου ΣΟ 2309 90 20
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί ειδικών μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας (COM(2000) 791 - COM(2001) 156 - C5-0745/2000 - 2000/0314(CNS) )
P5_TA(2001)0344A5-0197/2001

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση και την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2000) 791 )(2) και COM(2001) 156 ),

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με τα άρθρα 36, 37 και 299 παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ (C5-0745/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (A5-0197/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)1EE C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 301.
(2)EE C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 301.


Ειδικά μέτρα για γεωργικά προϊόντα προερχόμενα από τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους *
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί ειδικών μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Καναρίων Νήσων (COM(2000) 791 - C5-0746/2000 - 2000/0316(CNS) )
P5_TA(2001)0345A5-0197/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 111
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)
(1α) Το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ορίζει ότι το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και με διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίνει τα ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής της εν λόγω Συνθήκης στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Τροπολογία 112
Αιτιολογική σκέψη 2
   (2) Το Συμβούλιο θέσπισε, με την απόφαση 91/314/ΕΟΚ της 26ης Ιουνίου 1991, πρόγραμμα μέτρων ανταποκρινόμενων ειδικώς στον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων (POSEICAN), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Κοινότητας υπέρ των ιδιαιτέρως απόκεντρων περιφερειών της· σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να διευκολύνει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής και να της επιτρέψει να εκμεταλλευθεί τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, ενώ αντικειμενικοί παράγοντες την τοποθετούν σε χωριστή θέση από γεωγραφικής και οικονομικής σκοπιάς· το πρόγραμμα υπενθυμίζει την εφαρμογή της ΚΓΠ στην περιοχή και προβλέπει τη θέσπιση ειδικών μέτρων, κυρίως με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων της εν λόγω περιοχής και την άμβλυνση των επιδράσεων από την κατ" εξαίρεση γεωγραφική της θέση και από τα προβλήματά της όπως αναγνωρίζονται με το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης.
   (2) Το Συμβούλιο θέσπισε, με την απόφαση 91/314/ΕΟΚ της 26ης Ιουνίου 1991, πρόγραμμα μέτρων ανταποκρινόμενων ειδικώς στον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων (POSEICAN), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Κοινότητας υπέρ των ιδιαιτέρως απόκεντρων περιφερειών της· σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να διευκολύνει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής και να της επιτρέψει να εκμεταλλευθεί τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, ενώ αντικειμενικοί παράγοντες την τοποθετούν σε χωριστή θέση από γεωγραφικής και οικονομικής σκοπιάς· το πρόγραμμα υπενθυμίζει την εφαρμογή της ΚΓΠ στην περιοχή και προβλέπει τη θέσπιση ειδικών μέτρων, κυρίως με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων της εν λόγω περιοχής και την άμβλυνση των επιδράσεων από την κατ" εξαίρεση γεωγραφική της θέση και από τα προβλήματά της όπως αναγνωρίζονται με το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης όσον αφορά τον καθορισμό των όρων εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων στις Καναρίους Νήσους.
Τροπολογία 113
Αιτιολογική σκέψη 3
   (3) Η κατ" εξαίρεση γεωγραφική θέση των Καναρίων Νήσων, σε σχέση με τις πηγές εφοδιασμού με προϊόντα ουσιαστικής σημασίας για την κατανάλωση από τον άνθρωπο, για τη μεταποίηση και υπό μορφή γεωργικών εισροών, επιφέρει στην περιοχή αυτή πρόσθετο κόστος διακίνησης· εξάλλου αντικειμενικοί παράγοντες συνδεόμενοι με τον νησιωτικό χαρακτήρα δημιουργούν στους επιχειρηματικούς φορείς και στους παραγωγούς των Καναρίων Νήσων πρόσθετα προβλήματα που πλήττουν σοβαρώς τις δραστηριότητές τους· τα μειονεκτήματα αυτά μπορούν να αμβλυνθούν ταπεινώνοντας την τιμή των εν λόγω ουσιαστικής σημασίας προϊόντων· τοιουτοτρόπως είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ειδικό καθεστώς εφοδιασμού ώστε να κατοχυρωθεί η τροφοδότηση των νήσων του αρχιπελάγους και να αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα της περιοχής.
   (3) Η κατ" εξαίρεση και απομακρυσμένη γεωγραφική θέση των Καναρίων Νήσων, σε σχέση με τις πηγές εφοδιασμού με προϊόντα ουσιαστικής σημασίας για την κατανάλωση από τον άνθρωπο, για τη μεταποίηση και υπό μορφή γεωργικών εισροών, επιφέρει στην περιοχή αυτή πρόσθετο κόστος διακίνησης· εξάλλου αντικειμενικοί παράγοντες συνδεόμενοι με τον νησιωτικό χαρακτήρα δημιουργούν στους επιχειρηματικούς φορείς και στους παραγωγούς των Καναρίων Νήσων πρόσθετα προβλήματα που πλήττουν σοβαρώς τις δραστηριότητές τους επιπλέον των άλλων παραγόντων, όπως η έλλειψη οικονομιών κλίμακας, η ανεπάρκεια ύδατος και ενέργειας καθώς και το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής· τα μειονεκτήματα αυτά μπορούν να αμβλυνθούν ταπεινώνοντας την τιμή των εν λόγω ουσιαστικής σημασίας προϊόντων· τοιουτοτρόπως είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ειδικό καθεστώς εφοδιασμού ώστε να κατοχυρωθεί η τροφοδότηση των νήσων του αρχιπελάγους και να αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα της περιοχής.
Τροπολογία 114
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)
(5α) Οι ποσότητες που αποτελούν αντικείμενο του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού πρέπει να καθορίζονται με τακτικά ισοζύγια προβλέψεων, αναθεωρούμενα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους ανάλογα με τις βασικές ανάγκες της αγοράς των Καναρίων Νήσων και λαμβάνοντας υπόψη την εγχώρια παραγωγή καθώς και τις παραδοσιακές γεωργικές εισροές.
Τροπολογία 115
Αιτιολογική σκέψη 8
   (8) Θα πρέπει να στηριχθούν οι παραδοσιακές δραστηριότητες όσον αφορά την κτηνοτροφία, ώστε να ικανοποιηθούν εν μέρει οι ανάγκες της τοπικής κατανάλωσης· για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις των κοινών οργανώσεων αγορών σε θέματα περιορισμού της παραγωγής, ώστε να ληφθούν υπόψη ο βαθμός ανάπτυξης και οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες παραγωγής που είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες που επικρατούν στον υπόλοιπο κοινοτικό χώρο· ο στόχος αυτός μπορεί να επιδιωχθεί, κατά τρόπο συμπληρωματικό, με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης που περιλαμβάνουν την αγορά ζώων αναπαραγωγής καθαρόαιμης φυλής, μέσω της αγοράς εμπορικών φυλών πλέον προσαρμοσμένων στις τοπικές περιστάσεις, μέσω της χορήγησης συμπληρωματικών ενισχύσεων στη θηλάζουσα αγελάδα και στη σφαγή, και εν αναμονή της ανάπτυξης της τοπικής κτηνοτροφίας, θα πρέπει προσωρινώς και στο πλαίσιο μέγιστου ετήσιου ορίου, για να μην εκτεθεί σε κίνδυνο ο προαναφερόμενος στόχος, να προβλεφθεί η προμήθεια αρρένων ζώων προς πάχυνση. Συντάσσεται κατά τακτά διαστήματα ισοζύγιο όπου εμφαίνονται οι εκτιμώμενες ανάγκες της τοπικής κατανάλωσης. Η παροχή ετήσιου κατ"αποκοπή κονδυλίου αναμένεται να επιτρέψει στα κυκλώματα να καταστρώσουν και να πραγματώσουν στρατηγικές προσαρμοσμένες στις τοπικές περιστάσεις οικονομικής ανάπτυξης, χωροταξικού σχεδιασμού της παραγωγής και επαγγελματικής οργάνωσης των παραγόντων, ώστε να επιτραπεί αποδοτική κινητοποίηση της κοινοτικής στήριξης.
   (8) Θα πρέπει να στηριχθούν οι παραδοσιακές δραστηριότητες όσον αφορά την κτηνοτροφία, ώστε να ικανοποιηθούν εν μέρει οι ανάγκες της τοπικής κατανάλωσης· για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις των κοινών οργανώσεων αγορών σε θέματα περιορισμού της παραγωγής, ώστε να ληφθούν υπόψη ο βαθμός ανάπτυξης και οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες παραγωγής που είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες που επικρατούν στον υπόλοιπο κοινοτικό χώρο.
Τροπολογία 116
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)
(8α) Ο στόχος που αναφέρεται στην προηγούμενη αιτιολογική σκέψη μπορεί να επιδιωχθεί, κατά τρόπο συμπληρωματικό, με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης που περιλαμβάνουν την αγορά ζώων αναπαραγωγής καθαρόαιμης φυλής, μέσω της αγοράς εμπορικών φυλών πλέον προσαρμοσμένων στις τοπικές περιστάσεις, μέσω της χορήγησης συμπληρωματικών ενισχύσεων στη θηλάζουσα αγελάδα και στη σφαγή, και εν αναμονή της ανάπτυξης της τοπικής κτηνοτροφίας, θα πρέπει προσωρινώς και στο πλαίσιο μέγιστου ετήσιου ορίου, για να μην εκτεθεί σε κίνδυνο ο προαναφερόμενος στόχος, να προβλεφθεί η προμήθεια αρρένων ζώων προς πάχυνση. Πραγματοποιείται κατά τακτά διαστήματα ο απολογισμός όπου εμφαίνονται οι εκτιμώμενες ανάγκες της τοπικής κατανάλωσης. Η παροχή ετήσιου κατ" αποκοπή κονδυλίου αναμένεται να επιτρέψει στους κτηνοτρόφους να καταστρώσουν και να πραγματοποιήσουν στρατηγικές προσαρμοσμένες στις τοπικές περιστάσεις οικονομικής ανάπτυξης, χωροταξικού σχεδιασμού της παραγωγής και επαγγελματικής οργάνωσης των παραγόντων, ώστε να επιτραπεί αποδοτική κινητοποίηση της κοινοτικής στήριξης.
Τροπολογία 117
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)
(9α) Είναι σκόπιμο να αξιοποιηθεί η μεταρρύθμιση της ΚΟΑ στον τομέα του βοείου κρέατος για να προστατευθούν οι τοπικές κτηνοτροφικές παραγωγές των Καναρίων Νήσων και άλλων εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι καταναλωτές από τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη ΣΕΒ και τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπό της.
Τροπολογία 118
Αιτιολογική σκέψη 12
   (12) Στα γαλακτοκομεία καταβάλλεται ενίσχυση στην κατανάλωση, από τον πληθυσμό, νωπών προϊόντων αγελαδινού γάλακτος, η οποία επιτρέπει την κανονική διάθεση του παραγόμενου γάλακτος στην τοπική αγορά· ο πολλαπλασιασμός των καλυπτόμενων από την ενίσχυση αυτή προϊόντων επέτρεψε στον κλάδο να προσαρμοστεί στην εξέλιξη των καταναλωτικών συνηθειών· ο βαθμός κάλυψης της τοπικής κατανάλωσης παραμένει πολύ χαμηλός και δικαιολογεί τη συνέχιση του μέτρου αυτού.
   (12) Στα γαλακτοκομεία καταβάλλεται ενίσχυση στην κατανάλωση, από τον πληθυσμό, νωπών προϊόντων αγελαδινού γάλακτος, η οποία επιτρέπει την κανονική διάθεση του παραγόμενου γάλακτος στην τοπική αγορά· ο πολλαπλασιασμός των καλυπτόμενων από την ενίσχυση αυτή προϊόντων επέτρεψε στον κλάδο να προσαρμοστεί στην εξέλιξη των καταναλωτικών συνηθειών· ο βαθμός κάλυψης της τοπικής κατανάλωσης παραμένει πολύ χαμηλός και δικαιολογεί τη συνέχιση του μέτρου αυτού. Εξάλλου η παραγωγή πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος είναι σημαντική για τις Καναρίους Νήσους και πρέπει να επεκταθεί το μέτρο αυτό στις μονάδες παραγωγής αιγοπροβάτων.
Τροπολογία 119
Αιτιολογική σκέψη 13
   (13) Στον τομέα των οπωροκηπευτικών, των βρώσιμων ριζών και κονδύλων, των ανθέων και των ζωντανών φυτών, το καθεστώς στρεμματικής ενίσχυσης έχει αποδειχθεί ακατάλληλο ιδιαίτερα λόγω του βάρους και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, και της διάρθρωσης των προτεινόμενων ενισχύσεων· θα πρέπει να συναχθούν συμπεράσματα από τις επιτυχίες της μεταρρύθμισης του POSEIDOM στον τομέα αυτό, και να προβλεφθεί μια ενίσχυση στην εμπορία και στη μεταποίηση με προορισμό τον εφοδιασμό της αγοράς των Καναρίων Νήσων· η ενίσχυση αυτή πρέπει να επιτρέψει την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής παραγωγής απέναντι στον εξωτερικό ανταγωνισμό σε ελπιδοφόρες αγορές, την καλύτερη ανταπόκριση στις προσδοκίες των καταναλωτών και των νέων κυκλωμάτων διανομής, και τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων, καθώς και της ποιότητας των προϊόντων· έχει εξάλλου σημασία να συνεχισθεί η εμπορία των παραγόμενων νωπών ή μεταποιημένων αυτών προϊόντων και η αξιοποίησή τους στον υπόλοιπο κοινοτικό χώρο· η εκπόνηση οικονομικής μελέτης θα επιτρέψει να τελειοποιηθεί η διαρθρωτική οργάνωση του κλάδου αυτού .
   (13) Στον τομέα των οπωροκηπευτικών, των βρώσιμων ριζών και κονδύλων, των ανθέων και των ζωντανών φυτών, το καθεστώς στρεμματικής ενίσχυσης έχει αποδειχθεί ακατάλληλο ιδιαίτερα λόγω του βάρους και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, και της διάρθρωσης των προτεινόμενων ενισχύσεων· θα πρέπει να συναχθούν συμπεράσματα από τις επιτυχίες της μεταρρύθμισης του POSEIDOM στους τομείς αυτούς· για το σκοπό αυτό πρέπει αφενός να προβλεφθεί μια ενίσχυση στην εμπορία και στη μεταποίηση με προορισμό τον εφοδιασμό της αγοράς των Καναρίων Νήσων· η ενίσχυση αυτή πρέπει να επιτρέψει την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής παραγωγής απέναντι στον εξωτερικό ανταγωνισμό σε ελπιδοφόρες αγορές, την καλύτερη ανταπόκριση στις προσδοκίες των καταναλωτών και των νέων κυκλωμάτων διανομής, και τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων, καθώς και της ποιότητας των προϊόντων· έχει εξάλλου σημασία να συνεχισθεί η εμπορία των παραγόμενων νωπών ή μεταποιημένων αυτών προϊόντων και η αξιοποίησή τους στον υπόλοιπο κοινοτικό χώρο· για το σκοπό αυτό πρέπει αφετέρου να παρέχεται ενίσχυση στην εμπορία των εν λόγω προϊόντων στην κοινοτική αγορά. Η εκπόνηση οικονομικής μελέτης η οποία χρηματοδοτείται από την Επιτροπή, θα επιτρέψει να τελειοποιηθεί η διαρθρωτική οργάνωση των τομέων αυτών.
Τροπολογία 120
Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)
(18α) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζει η Επιτροπή αποτελεσματικά την πολιτική για την προώθηση των επιχειρήσεων στις ΜΜΕ του τομέα γεωργικών τροφίμων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 121
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)
(19α) Το άρθρο 29, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 περιορίζει την παροχή ενισχύσεων για τη δασοκομία σε δάση και δασικές εκτάσεις που ανήκουν σε ιδιώτες ή δήμους και κοινότητες ή ενώσεις των τελευταίων. Στις Καναρίους Νήσους υπάρχουν επίσης εκτάσεις που ανήκουν στο κράτος και συμπεριλαμβάνονται σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές ή συνορεύουν με αυτές των εθνικών δρυμών των Καναρίων· λόγω του γεγονότος αυτού είναι σκόπιμο να καταστούν ελαστικότεροι οι όροι που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο 29, ούτως ώστε να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των διεθνών δεσμεύσεων όσον αφορά τη διατήρηση της φύσης, δεδομένης της πλούσιας βιοποικιλότητας.
Τροπολογία 122
Αιτιολογική σκέψη 20
   (20) Προκειμένου να αμβλυνθούν τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τη γεωργική παραγωγή στις Καναρίους Νήσους, τα οποία συνδέονται με την απομάκρυνση, το νησιωτικό χαρακτήρα, το μικρό μέγεθος έκτασης, το ανάγλυφο του εδάφους, το κλίμα και την οικονομική εξάρτηση από ελάχιστα προϊόντα, μπορεί να παραχωρηθεί παρέκκλιση έναντι της μόνιμης πολιτικής που ακολουθεί η Επιτροπή να μην επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις λειτουργίας στον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων υπαγόμενων στο παράρτημα Ι της Συνθήκης.
   (20) Προκειμένου να αμβλυνθούν τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τη γεωργική παραγωγή στις Καναρίους Νήσους, τα οποία συνδέονται με την απομάκρυνση, το νησιωτικό χαρακτήρα, το μικρό μέγεθος έκτασης, το ανάγλυφο του εδάφους, το κλίμα και την οικονομική εξάρτηση από ελάχιστα προϊόντα, την έλλειψη οικονομιών κλίμακας και το υψηλό κόστος παραγωγής που δυσχεραίνουν την εμπορία τους, μπορεί να παραχωρηθεί παρέκκλιση έναντι της μόνιμης πολιτικής που ακολουθεί η Επιτροπή να μην επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις λειτουργίας στον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων υπαγόμενων στο παράρτημα Ι της Συνθήκης.
Τροπολογία 123
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)
(20α)Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα προσαρμογής των μεταβατικών κανόνων για τη διευκόλυνση της μετάβασης από το καθεστώς που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου1 στο νέο καθεστώς που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, και να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην υπάρξει διακοπή σε περίπτωση παράτασης των εφαρμοζόμενων μέτρων.
___________________
1 ΕΕ L 173 της 27.6.1992, σ. 13.
Τροπολογία 124
Αρθρο 1
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικά μέτρα, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, με σκοπό την άμβλυνση των συνεπειών του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων.
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικά μέτρα, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, με σκοπό την άμβλυνση των συνεπειών του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα καθώς και άλλων ειδικών περιορισμών των Καναρίων Νήσων.
Τροπολογία 125
Αρθρο 2, παράγραφος 1
   1. Καθιερώνεται ειδικό καθεστώς εφοδιασμού για τα απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι γεωργικά προϊόντα τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας, στις Καναρίους Νήσους, για την κατανάλωση από τον άνθρωπο, τη μεταποίηση και τη χρησιμοποίηση ως γεωργικές εισροές.
   1. Καθιερώνεται ειδικό καθεστώς εφοδιασμού για τα απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας, στις Καναρίους Νήσους, για την κατανάλωση από τον άνθρωπο, τη μεταποίηση, την προετοιμασία και τη χρησιμοποίηση ως γεωργικές εισροές.
Τροπολογία 126
Αρθρο 3, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Τα προϊόντα που αποτέλεσαν αντικείμενο τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή τελωνειακής παρακαταθήκης στο υπόλοιπο του κοινοτικού τελωνειακού χώρου θεωρούνται, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος τίτλου, ως απευθείας εισαχθέντα.
Τα προϊόντα που αποτέλεσαν αντικείμενο τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή τελωνειακής παρακαταθήκης στο υπόλοιπο του κοινοτικού τελωνειακού χώρου δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος τίτλου, ως απευθείας εισαχθέντα.
Τροπολογία 127
Αρθρο 3, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο
Σε περίπτωση μεταποίησης των προϊόντων αυτών στις Καναρίους Νήσους, η προαναφερόμενη απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στις παραδοσιακές εξαγωγές ούτε στις παραδοσιακές αποστολές, προς την υπόλοιπη Κοινότητα, των προϊόντων που προκύπτουν από την ανωτέρω μεταποίηση. Στην περίπτωση των παραδοσιακών εξαγωγών, δεν παρέχεται καμία επιστροφή.
Σε περίπτωση μεταποίησης των προϊόντων αυτών στις Καναρίους Νήσους, η προαναφερόμενη απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στις παραδοσιακές εξαγωγές ούτε στις παραδοσιακές αποστολές, προς την υπόλοιπη Κοινότητα, των προϊόντων που προκύπτουν από την ανωτέρω μεταποίηση. Στην περίπτωση των παραδοσιακών εξαγωγών, είναι δυνατόν να παρέχονται επιστροφές στις εξαγωγές για τα προϊόντα εκείνα που έχουν παρασκευαστεί στις Καναρίους Νήσους με πρώτες ύλες που έχουν εισαχθεί στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού (ΕΚΕ) και έχουν υποστεί στις νήσους επαρκή μεταποίηση.
Τροπολογία 128
Αρθρο 3, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο
Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, καταρτίζει τα ισοζύγια εφοδιασμού· μπορεί, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, να αναθεωρεί τα εν λόγω ισοζύγια, καθώς και τον πίνακα των απαριθμούμενων στο παράρτημα Ι προϊόντων, συναρτήσει της εξέλιξης των αναγκών των Καναρίων Νήσων.
Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, καταρτίζει τα ισοζύγια εφοδιασμού· μπορεί, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, να αναθεωρεί τα εν λόγω ισοζύγια, καθώς και τον πίνακα των απαριθμούμενων στο παράρτημα Ι προϊόντων, και παρεχόμενων ενισχύσεων, συναρτήσει της εξέλιξης των αναγκών των Καναρίων Νήσων.
Για τα προϊόντα που διατηρούνται σε δημόσια αποθεματοποίηση, κατ" εφαρμογή των μέτρων παρέμβασης, εάν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, εφαρμόζονται οι ίδιες διατάξεις με αυτές που ισχύουν για τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην κοινοτική αγορά.
Τροπολογία 129
Αρθρο 4, παράγραφος 4
   4. Το άρθρο 3, παράγραφοι 4 και 5, εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που απολαύουν των ενισχύσεων οι οποίες χορηγούνται βάσει της παραγράφου 1.
   4. Το άρθρο 3, παράγραφοι 4 και 5, εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που απολαύουν των ενισχύσεων οι οποίες χορηγούνται βάσει της παραγράφου 1. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει την επανεξαγωγή, χωρίς επαναφορά των ενισχύσεων, των καθαρόαιμων ζώων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος αναπαραγωγής.
Τροπολογία 130
Αρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β)
   β) χορηγείται ενίσχυση για την προμήθεια των ζώων που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο α), καταγωγής από την υπόλοιπη Κοινότητα, που δεν υπερβαίνει τις 4 000 κεφαλές, με κατά προτεραιότητα προορισμό τους παραγωγούς που διατηρούν στην κατοχή τους τουλάχιστον κατά 50% τοπικής προέλευσης ζώα προς πάχυνση.
   β) χορηγείται ενίσχυση για την προμήθεια των ζώων που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο α), καταγωγής από την υπόλοιπη Κοινότητα, με προορισμό τους παραγωγούς που διατηρούν στην κατοχή τους ζώα προς πάχυνση.
Τροπολογία 131
Αρθρο 6, παράγραφος 2
   2. Χορηγείται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση σφαγής προς τους παραγωγούς ανά ζώο οδηγούμενο στο σφαγείο, κατ" εφαρμογή του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, ύψους 25 ευρώ ανά κεφαλή ζώου.
   2. Χορηγείται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση σφαγής προς τους παραγωγούς ανά ζώο οδηγούμενο στο σφαγείο, κατ" εφαρμογή του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, ύψους 100 ευρώ ανά κεφαλή ζώου.
Τροπολογία 132
Αρθρο 6, παράγραφος 3
   3. Στον παραγωγό βοείου κρέατος καταβάλλεται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ύψος της συμπληρωματικής αυτής πριμοδότησης ανέρχεται σε 50 ευρώ ανά θηλάζουσα αγελάδα που διατηρεί στην κατοχή του ο παραγωγός κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.
   3. Στον παραγωγό βοείου κρέατος καταβάλλεται συμπληρωματικό ποσό ως προς την πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ύψος της συμπληρωματικής αυτής πριμοδότησης ανέρχεται σε 100 ευρώ ανά θηλάζουσα αγελάδα που διατηρεί στην κατοχή του ο παραγωγός κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.
Τροπολογία 133
Αρθρο 6, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Οι παραγωγοί βοείου κρέατος λαμβάνουν, ανά κεφαλή ζώου, συμπληρωματικό ποσό 40 ευρώ ως ειδική πριμοδότηση για την πάχυνση αρσενικών βοοειδών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 και παρέχεται για κάθε ζώο που έχει το ελάχιστο βάρος που προβλέπεται από την Επιτροπή.
Τροπολογία 134
Αρθρο 8, παράγραφος 1, εδάφιο 2α (νέο)
Η βασική πριμοδότηση και η συμπληρωματική πριμοδότηση που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο χορηγούνται ετησίως για ανώτατο όριο 300 000 κεφαλών ζώων.
Τροπολογία 135
Αρθρο 9, παράγραφος 1
   1. Στη διάρκεια της περιόδου 2001 έως 2005 , χορηγείται χρηματοδοτική ενίσχυση στους παραγωγούς, στις ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές και εκτελούν συνολικό πρόγραμμα στήριξης των δραστηριοτήτων παραγωγής και εμπορίας στον τομέα της προβατοτροφίας ή/και αιγοτροφίας και στην κυριότερη προκύπτουσα παραγωγή τυριών στις Καναρίους Νήσους.
   1. Στη διάρκεια της περιόδου 2002 έως 2006 , χορηγείται χρηματοδοτική ενίσχυση στους παραγωγούς, στις ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές και εκτελούν συνολικό πρόγραμμα στήριξης των δραστηριοτήτων παραγωγής και εμπορίας των εγχώριων προϊόντων της κτηνοτροφίας. Προσδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα της προβατοτροφίας ή/και αιγοτροφίας και στην κυριότερη προκύπτουσα παραγωγή τυριών στις Καναρίους Νήσους.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές και να περιλαμβάνουν μέτρα όπως η εκτέλεση δράσεων που λειτουργούν ως κίνητρα για την διαρθρωτική οργάνωση του κλάδου, για την γενετική βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου, την τεχνική βελτίωση και τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών των εκμεταλλεύσεων και της ποιότητας του γάλακτος και των τυριών , όπως και της φήμης των τοπικών προϊόντων, της βιομηχανικής τους παραγωγής και εμπορίας, και της συγκέντρωσης της προσφερόμενης από τη χειροτεχνία παραγωγής.
Τα προγράμματα πρέπει να εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές και να περιλαμβάνουν μέτρα όπως η εκτέλεση δράσεων που λειτουργούν ως κίνητρα για την διαρθρωτική οργάνωση και την τεχνική υποστήριξη του κλάδου, για την γενετική βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου, την τεχνική βελτίωση και τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών των εκμεταλλεύσεων και της ποιότητας των προϊόντων , όπως και της φήμης των τοπικών προϊόντων, της βιομηχανικής τους παραγωγής και εμπορίας, και της συγκέντρωσης της προσφερόμενης από τη χειροτεχνία παραγωγής.
Τα ανωτέρω προγράμματα δεν μπορούν να περιλαμβάνουν ενισχύσεις συμπληρωματικώς προς εκείνες που καταβάλλονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 8.
Τα ανωτέρω προγράμματα δεν μπορούν να περιλαμβάνουν ενισχύσεις συμπληρωματικώς προς εκείνες που καταβάλλονται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 136
Αρθρο 10, παράγραφος 1
   1. Χορηγείται ενίσχυση για την κατανάλωση, από τον πληθυσμό, νωπών προϊόντων που παράγονται επί τόπου από αγελαδινό γάλα, εντός των ορίων των αναγκών κατανάλωσης των νήσων του αρχιπελάγους που εκτιμώνται κατά τακτά διαστήματα. Η ενίσχυση καταβάλλεται στα γαλακτοκομεία. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 8,45 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα πλήρους γάλακτος.
   1. Χορηγείται ενίσχυση για την κατανάλωση, από τον πληθυσμό, προϊόντων που παράγονται επί τόπου από αγελαδινό, πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα, εντός των ορίων των αναγκών κατανάλωσης των νήσων του αρχιπελάγους που εκτιμώνται κατά τακτά διαστήματα. Η ενίσχυση καταβάλλεται στα γαλακτοκομεία, τυροκομεία και τις βιοτεχνίες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων που πληρούν τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα πλήρους γάλακτος.
Τροπολογία 137
Αρθρο 10, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Το καθεστώς των συμπληρωματικών εισφορών εις βάρος των γαλακτοπαραγωγών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92 του Συμβουλίου, της 28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση καθεστώτος συμπληρωματικής εισφοράς για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα1 δεν εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους.
____________________
1 ΕΕ L 405 της 31.12.1992, σ. 1.
Τροπολογία 138
Αρθρο 11, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο
Η χορήγηση ενίσχυσης εξαρτάται από τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας οι οποίες συνομολογούνται, για τη διάρκεια μιας ή περισσοτέρων περιόδων εμπορίας, μεταξύ αφενός των μεμονωμένων παραγωγών ή των οργανώσεων παραγωγών που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, και αφετέρου των βιομηχανιών τροφίμων από γεωργικά προϊόντα ή των επιχειρηματιών του κλάδου της διανομής, του κλάδου των εστιατορίων ή των συλλογικών οργάνων.
Η χορήγηση ενίσχυσης εξαρτάται από τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας οι οποίες συνομολογούνται, για τη διάρκεια μιας ή περισσοτέρων περιόδων εμπορίας, μεταξύ αφενός των μεμονωμένων παραγωγών, των οργανώσεων ή των ενώσεων παραγωγών που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, και αφετέρου των βιομηχανιών τροφίμων από γεωργικά προϊόντα ή των επιχειρηματιών του κλάδου της διανομής, του κλάδου των εστιατορίων ή των συλλογικών οργάνων.
Τροπολογία 139
Αρθρο 11, παράγραφος 1, έβδομο εδάφιο
Η ενίσχυση αυτή δεν χορηγείται για τις μπανάνες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0803 00, ούτε για τις ντομάτες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0702 00, ή για τις πρώιμες πατάτες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0701 90 51.
Η ενίσχυση αυτή δεν χορηγείται για τις μπανάνες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0803 00.
Τροπολογία 140
Αρθρο 11, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Η Επιτροπή χρηματοδοτεί μελέτη σχετικά με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη αυτού του τομέα των Καναρίων Νήσων που περιλαμβάνει όλες τις πτυχές του τομέα αυτού, με στόχο την αναδιάρθρωσή του.
Τροπολογία 141
Αρθρο 12, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Οι συμβάσεις αυτές συνομολογούνται μεταξύ αφενός των παραγωγών ή των οργανώσεων παραγωγών που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, και αφετέρου των φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένα στην υπόλοιπη Κοινότητα.
Οι συμβάσεις αυτές συνομολογούνται μεταξύ αφενός των παραγωγών, των οργανώσεων και των ενώσεων παραγωγών που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, και αφετέρου των φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένα στην υπόλοιπη Κοινότητα.
Τροπολογία 142
Αρθρο 12, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο
Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται εντός του ορίου ποσότητας 10 000 τόνων ανά προϊόν και ανά έτος.
Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται στους παραγωγούς, στις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις παραγωγών εντός του ορίου των ετήσιων ποσοτήτων που καθορίζονται ανά κατηγορία προϊόντος.
Τροπολογία 143
Αρθρο 12, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2, στην περίπτωση της τομάτας που υπάγεται στον κωδικό 0702 00, το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 16,67 ευρώ ανά τόνο εντός ανωτάτου ορίου 300 000 τόνων.
Η Επιτροπή αναθεωρεί και τροποποιεί σε τακτά διαστήματα τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο και οπωσδήποτε, έως το τέλος του 2006 υποβάλλει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής του μέτρου και την προσαρμογή του επιπέδου της ενίσχυσης.
Τροπολογία 144
Αρθρο 12, παράγραφος 4
   4. Στις περιπτώσεις που η εμπορία των προϊόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται από κοινές επιχειρήσεις στις οποίες συμπράττουν, με σκοπό να διαθέσουν στο εμπόριο την παραγωγή των Καναρίων Νήσων, αφενός παραγωγοί των νήσων αυτών ή οι οργανώσεις τους που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, και αφετέρου φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην υπόλοιπη Κοινότητα, οι δε εταίροι αναλαμβάνουν να χρησιμοποιήσουν από κοινού τις γνώσεις και την αναγκαία τεχνογνωσία για την επίτευξη του στόχου της επιχείρησης κατά τη διάρκεια ελάχιστης περιόδου τριών ετών, το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 13% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται από κοινού στο εμπόριο κάθε έτος.
   4. Στις περιπτώσεις που η εμπορία των προϊόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται από κοινές επιχειρήσεις στις οποίες συμπράττουν, με σκοπό να διαθέσουν στο εμπόριο την παραγωγή των Καναρίων Νήσων, αφενός παραγωγοί των νήσων αυτών, οι οργανώσεις και οι ενώσεις παραγωγών τους που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, και αφετέρου φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην υπόλοιπη Κοινότητα, οι δε εταίροι αναλαμβάνουν να χρησιμοποιήσουν από κοινού τις γνώσεις και την αναγκαία τεχνογνωσία για την επίτευξη του στόχου της επιχείρησης κατά τη διάρκεια ελάχιστης περιόδου τριών ετών, το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 13% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται από κοινού στο εμπόριο κάθε έτος.
Τροπολογία 145
Αρθρο 13α (νέο)
Αρθρο 13α
Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου ανέρχεται σε 6% της αξίας της παραγωγής που διαθέτει κάθε οργάνωση παραγωγών οπωροκηπευτικών στις Καναρίους Νήσους. Επίσης, στην περίπτωση δράσεων που στοχεύουν στην αύξηση της διαφοροποίησης της παραγωγής, η κοινοτική συμμετοχή στα επιχειρησιακά προγράμματα μπορεί να ανέρχεται σε 70%.
Τροπολογία 146
Αρθρο 14
Δεν εφαρμόζονται στις Καναρίους Νήσους ο τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο ΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1227/2000 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2000 περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, και ιδίως σχετικά με το δυναμικό παραγωγής.
Δεν εφαρμόζονται στις Καναρίους Νήσους τα άρθρα 27 και 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς σχετικά με το καθεστώς υποχρεωτικής απόσταξης και το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1227/2000 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2000 περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, και ιδίως σχετικά με το δυναμικό παραγωγής.
Τροπολογία 147
Αρθρο 15, παράγραφος 2
   2. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 476,76 ευρώ ανά εκτάριο και ανά έτος. Η ενίσχυση χορηγείται σε ομάδες ή σε οργανώσεις παραγωγών. Εντούτοις, στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, η ενίσχυση χορηγείται επίσης στους μεμονωμένους παραγωγούς. Στη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, όλες οι ενισχύσεις καταβάλλονται με τη μεσολάβηση των ρυθμιστικών συμβουλίων των ονομασιών προέλευσης, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν ακολουθώντας την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 διαδικασία.
   2. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 476,76 ευρώ ανά εκτάριο και ανά έτος. Η ενίσχυση χορηγείται σε μεμονωμένους παραγωγούς, σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών. Όλες οι ενισχύσεις υπόκεινται στη διαχείριση των ρυθμιστικών συμβουλίων των ονομασιών προέλευσης στις Καναρίους Νήσους σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν ακολουθώντας την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 διαδικασία.
Τροπολογία 148
Αρθρο 15, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Χορηγείται ενίσχυση για την εμπορία οίνων ποιότητας v.q.p.r.d. που παράγονται στις Καναρίους Νήσους και προορίζονται για τον εφοδιασμό της αγοράς των Καναρίων. Η ενίσχυση αφορά τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας μεταξύ, αφενός, των παραγωγών οίνων αυτού του τύπου που περιλαμβάνονται σε ένα από τα ρυθμιστικά συμβούλια των ονομασιών προέλευσης των Καναρίων και, αφετέρου, των παραγόντων του τομέα της διανομής, των επιχειρήσεων του τομέα των εστιατορίων και των συλλογικών οργάνων.
Η ενίσχυση χορηγείται ανάλογα με τις ποσότητες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των προαναφερομένων μερών και καθορίζεται ετησίως σύμφωνα με κριτήρια που αποφασίζονται από τα ρυθμιστικά συμβούλια.
Τροπολογία 149
Αρθρο 15, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Η Επιτροπή εκπονεί μελέτη για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αμπελοοινικού τομέα στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι φάσεις της διαδικασίας με σκοπό την αναδιάρθρωσή του.
Τροπολογία 150
Αρθρο 16, παράγραφος 2
   2. Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 596 ευρώ ανά εκτάριο.
   2. Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 766,28 ευρώ ανά εκτάριο.
Η ενίσχυση καταβάλλεται για ανώτατη καλλιεργούμενη και συγκομισθείσα έκταση 9 000 εκταρίων ετησίως.
Η ενίσχυση καταβάλλεται για ανώτατη καλλιεργούμενη και συγκομισθείσα έκταση 7 000 εκταρίων ετησίως.
Τροπολογία 151
Αρθρο 17, δεύτερο εδάφιο
Το ποσό της ενίσχυσης είναι κατ' ανώτατο όριο ίσο προς την κοινοτική πριμοδότηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Η συμπληρωματική ενίσχυση χορηγείται εντός ορίου 10 τόνων ανά έτος.
Το ποσό της ενίσχυσης είναι κατ' ανώτατο όριο ίσο προς την κοινοτική πριμοδότηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Η συμπληρωματική ενίσχυση χορηγείται εντός ορίου 25 τόνων ανά έτος.
Στις προαναφερόμενες ποσότητες δεν εφαρμόζεται το σύστημα ποσοστώσεων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2 075/92.
Τροπολογία 152
Αρθρο 19, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Η ενίσχυση καταβάλλεται στις ομάδες μελισσοκόμων που είναι αναγνωρισμένες από τις αρμόδιες αρχές με βάση τον αριθμό παραγωγικών κυψελών μαύρων μελισσών, εντός ενός ανωτάτου ορίου 15 000 κυψελών.
Η ενίσχυση καταβάλλεται στις ομάδες μελισσοκόμων που είναι αναγνωρισμένες από τις αρμόδιες αρχές με βάση τον αριθμό παραγωγικών κυψελών μαύρων μελισσών.
Τροπολογία 153
Αρθρο 20, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2000 για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά1, προτεραιότητα έχουν τα μέτρα προώθησης που ευνοούν τη χρησιμοποίηση του σημερινού γραφικού συμβόλου. Εξάλλου, είναι δυνατόν να παρέχεται συμπληρωματική χρηματοδότηση κατά 25% υψηλότερη από το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2, του παρόντος κανονισμού.
________________
1 ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σ. 2.
Τροπολογία 154
Αρθρο 21, παράγραφος 1
   1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 7 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η ολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 75% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο αποβλέπουν στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, της αναδιάρθρωσης και του προσανατολισμού προς τη διατηρητική γεωργία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις εξαιρετικά περιορισμένης οικονομικής διάστασης προς καθορισμό στο συμπλήρωμα προγραμματισμού το προβλεπόμενο στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου.
   1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 7 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η ολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 75% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο αποβλέπουν στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, της αναδιάρθρωσης και του προσανατολισμού προς τη διατηρητική γεωργία στο σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και ιδίως των περιορισμένης οικονομικής διάστασης προς καθορισμό στο συμπλήρωμα προγραμματισμού το προβλεπόμενο στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου.
Τροπολογία 155
Αρθρο 21, παράγραφος 2
   2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 28, παράγραφος 2, του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η συνολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 65% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων προερχόμενων κατά κύριο λόγο από την τοπική παραγωγή και υπαγόμενων σε τομείς προς καθορισμό στο πλαίσιο του συμπληρώματος προγραμματισμού του άρθρου 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999.
   2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 28, παράγραφος 2, του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η συνολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 75% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων προερχόμενων κατά κύριο λόγο από την τοπική παραγωγή σε όλους τους τομείς.
Τροπολογία 156
Αρθρο 21, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 47, παράγραφος 2, εδάφιο 2, τρίτη παύλα, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, η οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας στα προβλεπόμενα από τα άρθρα 22 έως 24 του παρόντος κανονισμού αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ανέρχεται σε 85%.
Τροπολογία 158
Αρθρο 21, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Ο περιορισμός των ενισχύσεων στη δασοκομία σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 δεν εφαρμόζεται στα δάση και τις δασικές εκτάσεις που βρίσκονται στις Καναρίους Νήσους.
Τροπολογία 159
Αρθρο 22, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο
Για την εφαρμογή του τίτλου IV, η Επιτροπή υποβοηθείται από την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Για την εφαρμογή του τίτλου IV, η Επιτροπή υποβοηθείται από την επιτροπή για την ανάπτυξη και τη μετατροπή των περιφερειών και από την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες έχουν συσταθεί αντίστοιχα με το άρθρο 48 και με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Τροπολογία 160
Αρθρο 26, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει την έκθεση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 9, αυτά παρατείνονται έως ότου αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους κατά την περίοδο που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.
Τροπολογία 161
Αρθρο 27α (νέο)
Αρθρο 27α
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα αναγκαία μεταβατικά μέτρα για να εξασφαλίσει την αρμονική μετάβαση από το καθεστώς του έτους 2000 ή της περιόδου εμπορίας 2000/2001 σε αυτό που απορρέει από τα μέτρα που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Μεριμνά επίσης ώστε να μην υπάρξει διακοπή σε περίπτωση παράτασης των σημερινών μέτρων.
Τροπολογία 162
Παράρτημα Ι, Πίνακας, Ορισμοί 13 έως 18
Περιγραφή εμπορευμάτων
Κωδικός ΣΟ
Επιτραπέζιοι οίνοι (2204)
Πατατόσποροι (0701 10 00)
Γαλακτοκομικά προϊόντα
   - Γάλα υγρό (0401)
   - Γάλα συμπυκνωμένο ή σε σκόνη (0402)
   - Βούτυρο (0405)
   - Τυριά (0406 30, 0406 90 23, 25, 27, 77, 79, 81, 89 )
Παρασκευάσματα γάλακτος για παιδιά (2106 90 91)
χωρίς ζωικές λιπαρές ουσίες (1901 90 90)
Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από μηδική (1214 10 00)
Πλακούντες και άλλα στερεά υπολείμματα από την εξαγωγή του σογιελαίου (2304 00)
Περιγραφή εμπορευμάτων
Κωδικός ΣΟ
Διαγράφεται
Πατατόσποροι (0701 10 00)
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Διαγράφεται
   - Γάλα συμπυκνωμένο ή σε σκόνη (0402)
   - Βούτυρο (0405)
   - Τυριά (0406 30)
Παρασκευάσματα γάλακτος για παιδιά (2106 90 91)
χωρίς ζωικές λιπαρές ουσίες (1901 90 90)
Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από μηδική (1214 10 00)
Πλακούντες και άλλα στερεά υπολείμματα από την εξαγωγή του σογιελαίου (2304 00)
Αχυρο δημητριακών αφυδατωμένο (1213 00 00)
Πουλερικά ορνιθώνων: ωοτόκα γένη (0105 11 91)
Τροπολογία 163
Παράρτημα Iα (νέο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΝΑΡΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
   - Βοοειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής Κωδικός ΣΟ 0101 10 00.
   - Χοιροειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής Κωδικός ΣΟ 0103 10 00.
   - Κουνέλια πολλαπλασιασμού Κωδικός ΣΟ ex 0106 00 10.
   - Πουλερικά αναπαραγωγής ή επιλογής Κωδικός ΣΟ ex 0105 11 00.
   - Αυγά πουλερικών για επώαση προοριζόμενα για την παραγωγή πουλερικών πολλαπλασιασμού Κωδικός ΣΟ ex 0407 00 19.
   - Πουλερικά: ωοτόκα γένη Κωδικός ΣΟ 0105 11 91.
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί ειδικών μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Καναρίων Νήσων (COM(2000) 791 - C5-0746/2000 - 2000/0316(CNS) )
P5_TA(2001)0345A5-0197/2001

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2000) 791 )(2) ,

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με τα άρθρα 36, 37 και 299 παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ (C5-0746/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (A5-0197/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)1EE C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 316.
(2)EE C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 316.


Ειδικά μέτρα για γεωργικά προϊόντα προερχόμενα από τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους *
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (COM(2000) 791 - C5-0747/2000 - 2000/0317(CNS) )
P5_TA(2001)0346A5-0197/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 164
ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, καθώς και το άρθρο 299, παράγραφος 2 ,
Τροπολογία 165
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α) Είναι σκόπιμο να αξιοποιηθεί η μεταρρύθμιση της ΚΟΑ στον τομέα του βοείου κρέατος για να προστατευθούν οι τοπικές κτηνοτροφικές παραγωγές των Καναρίων Νήσων και των άλλων εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι καταναλωτές από τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη ΣΕΒ και τον αρνητικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπό της.
Τροπολογία 166
Αρθρο 1, παραγραφοσ -1 (νέα)
Αρθρο 36α (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999)
   - 1. Μετά το άρθρο 36 προστίθεται νέο άρθρο 36α:
""Αρθρο 36 α
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη των εξόχως απόκεντρων περιφερειών (Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία) και τις περιφερειακές αρχές, εκδίδει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της τοπικής παραγωγής βοείου κρέατος καθώς και των καταναλωτών από την κρίση που προκλήθηκε λόγω της ΣΕΒ. Εκδίδει επίσης τα απαιτούμενα μέτρα για τη διοργάνωση ενημερωτικής εκστρατείας σχετικά με την κατανάλωση βοείου κρέατος με βάση την καταλληλότητα και την ποιότητα του προϊόντος.”
Τροπολογία 167
Αρθρο 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1α (νέα)
Αρθρο 36β (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999)
   - 1α. Προστίθεται ένα νέο άρθρο 36β:
""Αρθρο 36 β
Ακόμη και σε περίπτωση που η Επιτροπή μειώσει τις πριμοδοτήσεις για τα βοοειδή, τις πριμοδοτήσεις για τα ζώα προς σφαγή, τις θηλάζουσες αγελάδες και τα ζώα προς πάχυνση, οι πριμοδοτήσεις αυτές διατηρούνται για τους παραγωγούς βοείου κρέατος των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στο επίπεδο που συνάγεται από τους τροποποιημένους κανονισμούς των διαφόρων προγραμμάτων POSEI υπέρ των περιφερειών αυτών.”
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1254/1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (COM(2000) 791 - C5-0747/2000 - 2000/0317(CNS) )
P5_TA(2001)0346A5-0197/2001

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2000) 791 )(2) ,

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ (C5-0747/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς ως προς την προτεινόμενη νομική βάση,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (A5-0197/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)1EE C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 327.
(2)EE C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 327.


Κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τομέα της αλιείας *
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου τροποποιητικού του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 περί καθορισμού των λεπτομερών κανόνων και ρυθμίσεων σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τομέα της αλιείας (COM(2000) 774 - C5-0751/2000 - 2000/0310(CNS) )
P5_TA(2001)0347A5-0189/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 1
έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 37·
έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 37 και το άρθρο 299, παράγραφος 2·
Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ -1 (νέα)
(-1) Η παράγραφος 2 του άρθρου 299 της Συνθήκης ορίζει ότι το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει ειδικά μέτρα αποσκοπούντα ιδίως στον καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρούσας Συνθήκης στις άκρως απομεμακρυσμένες περιοχές της ΕΕ, στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, της πρόσβασης στα διαρθρωτικά ταμεία.
Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2
   (2) εντούτοις, τα όρια προς εφαρμογή στο ΧΜΠΑ παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με τις ειδικές διατάξεις τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 για ορισμένες κατηγορίες περιφερειών υπαγόμενες στον στόχο αριθ. 1· πρέπει να καθοριστούν τα όρια προς εφαρμογή στο ΧΜΠΑ, εκτός από τα όρια τα σχετικά με τις βοήθειες για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών στόλων, λαμβάνοντας υπ" όψιν τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες περιφερειών· όσον αφορά ιδίως τις απόκεντρες περιφέρειες πρέπει να ληφθούν υπ" όψιν παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 299, παράγραφος 2 της συνθήκης ως δυνάμενοι να βλάψουν σοβαρά την ανάπτυξη,
   (2) εντούτοις, τα όρια προς εφαρμογή στο ΧΜΠΑ παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με τις ειδικές διατάξεις τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 για ορισμένες κατηγορίες περιφερειών υπαγόμενες στον στόχο αριθ. 1· πρέπει να καθοριστούν τα όρια προς εφαρμογή στο ΧΜΠΑ, λαμβάνοντας υπ" όψιν τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες περιφερειών· όσον αφορά ιδίως τις απόκεντρες περιφέρειες πρέπει να ληφθούν υπ" όψιν παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 299, παράγραφος 2 της συνθήκης ως δυνάμενοι να βλάψουν σοβαρά την ανάπτυξη,
Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2α (νέα)
(2α) Δεν θα έπρεπε να παρέχεται ενίσχυση από το ΧΜΠΑ για τη μόνιμη μετακίνηση αλιευτικών πλοίων σε ορισμένες τρίτες χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα ή συνεργαζόμενα μέρη με αλιευτικές οργανώσεις σε παγκόσμιο, περιφερειακό ή υπο-περιφερειακό επίπεδο.
Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2β (νέα)
(2β) Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, κάθε σχέδιο, κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, επιχειρησιακό πρόγραμμα ή ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού καλύπτει περίοδο επτά ετών και η περίοδος προγραμματισμού αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000. Για λόγους συνέπειας και προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις μεταξύ των δικαιούχων του ιδίου προγράμματος, οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να εφαρμόζονται, κατ" εξαίρεση, για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού.
Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ -1 (νέο)
Αρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο β), εδάφιο 1α (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999)
Αρθρο - 1
Στο άρθρο 7, παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999, προστίθεται το εξής νέο εδάφιο:
"Αυτές οι μεταφορές δεν πρέπει να επιτρέπονται προς τρίτες χώρες που δεν αποτελούν συμβαλλόμενα ή συνεργαζόμενα μέρη σε αναγνωρισμένες περιφερειακές αλιευτικές οργανώσεις ή που θεωρούνται ότι παραβιάζουν τα διεθνή μέτρα για τη διατήρηση των αποθεμάτων.”
Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1
Τμήμα IV, πίνακας 3, σειρά 3, ομάδα 2 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999)

Ομάδα 2

Ομάδα 2

Εξαιρετικά απομεμακρυσμένες περιφέρειες

Α< 35 %
B > 5 %
C > 60 %

Εξαιρετικά απομεμακρυσμένες περιφέρειες

Α< 50 %
B > 10 %
C > 40 %

Τροπολογία 8
Αρθρο 2, πρώτο εδάφιο
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα μετά την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2000.
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου τροποποιητικού του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 περί καθορισμού των λεπτομερών κανόνων και ρυθμίσεων σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τομέα της αλιείας (COM(2000) 774 - C5-0751/2000 - 2000/0310(CNS) )
P5_TA(2001)0347A5-0189/2001

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM (2000) 774)(2) ,

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης (C5-0751/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (A5-0189/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 277.
(2) ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 277.


Κανόνες και ρυθμίσεις σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στην αλιεία *
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 περί καθορισμού των λεπτομερών κανόνων και ρυθμίσεων σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τομέα της αλιείας (COM(2001) 62 - C5-0077/2001 - 2001/0035(CNS) )
P5_TA(2001)0348A5-0190/2001

Η εν λόγω πρόταση εγκρίνεται.

Κείμενο της Επιτροπής(1)   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αρθρο 1
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999, οι κοινοτικοί στόλοι που εξαρτώνται από την αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο και τους οποίους αφορούν τα σχέδια μετατροπής που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις της Επιτροπής αριθ. C(2000)3059 και C(2000)3060 της 30 Οκτωβρίου 2000, μπορούν να δικαιούνται των αποζημιώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού μέχρι την 30ή Ιουνίου 2001.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999, οι κοινοτικοί στόλοι που εξαρτώνται από την αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο και τους οποίους αφορούν τα σχέδια μετατροπής που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις της Επιτροπής αριθ. C(2000)3059 και C(2000)3060 της 30 Οκτωβρίου 2000, μπορούν να δικαιούνται των αποζημιώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001.
Η χρηματοδοτική συνδρομή του ΧΜΠΑ στα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2000 και της 30ής Ιουνίου 2001, δεν λαμβάνεται υπόψη για την τήρηση των κατωφλίων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999.
Η χρηματοδοτική συνδρομή του ΧΜΠΑ στα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2000 και της 31ης Δεκεμβρίου 2001 , δεν λαμβάνεται υπόψη για την τήρηση των κατωφλίων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999.
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 περί καθορισμού των λεπτομερών κανόνων και ρυθμίσεων σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τομέα της αλιείας (COM(2001) 62 - C5-0077/2001 - 2001/0035(CNS) )
P5_TA(2001)0348A5-0190/2001

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2001) 62 )(2) ,

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το τα άρθρα 36 και 37, της Συνθήκης ΕΚ (C5-0077/2001 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A5-0190/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001, σ. 278.
(2) ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001, σ. 278.


Ανάπτυξη της Εξωτερικής Υπηρεσίας
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ανάπτυξη της Εξωτερικής Υπηρεσίας (CΟΜ(2000) 456 - C5-0629/2000 - 2000/2292(COS) )
P5_TA(2001)0349A5-0199/2001

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2000) 456 - C5-0629/2000 ),

-  έχοντας υπόψη την από 27 Μαρτίου 1996 έκθεση της Επιτροπής για τις πιο μακροπρόθεσμες ανάγκες της Εξωτερικής Υπηρεσίας (SEC(1996) 554 ),

-  έχοντας υπόψη την από 27 Μαρτίου 1996 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ανασύνθεση του Προσωπικού και τον Εξορθολογισμό του Δικτύου (SEC(1996) 554 /2),

-  έχοντας υπόψη την από 8 Απριλίου 1997 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Επιτροπής (SEC(1997) 605 ),

-  έχοντας υπόψη την από 8 Απριλίου 1998 Ανακοίνωση της Επιτροπής για το Πολυετές Σχέδιο Χορήγησης των Πόρων της Εξωτερικής Υπηρεσίας (SEC(1998)1261 ),

-  έχοντας υπόψη την από 22 Ιουλίου 1998 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Εξωτερική Υπηρεσία της Επιτροπής (SEC(1998)1261 ),

-  έχοντας υπόψη την από 21 Απριλίου 1999 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Εξωτερικής Υπηρεσίας (COM(1999) 180 ),

-  έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας όπως την όρισε η ανακοίνωση (SEC(2000) 814 ),

-  έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 2001 για την πρόληψη των διενέξεων (CΟΜ(2001) 211 ),

-  έχοντας υπόψη τη δημιουργία την 1η Ιανουαρίου 2001 του οργανισμού EuropeAid που είναι επιφορτισμένος να εξασφαλίζει τη διοχέτευση της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής,

-  έχοντας υπόψη το από 5 Σεπτεμβρίου 2000 ψήφισμά του για την κοινή κοινοτική διπλωματία(1) ,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (A5-0199/2001 ),

A.  εκτιμώντας ότι ο κοινός στόχος Επιτροπής και Κοινοβουλίου του να αναπτυχθεί η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας καταλλήλως ώστε να αναλάβει η Ένωση ένα στέρεο πολιτικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, απαιτεί όχι μόνο πολιτική βούληση αλλά και τις κατάλληλες αποφάσεις που θα καταστήσουν εφικτό στην πράξη το στόχο αυτό,

Β.  επισημαίνοντας τη βούληση της Επιτροπής, η οποία εκφράστηκε στην προαναφερθείσα ανακοίνωσή της για την πρόληψη των διενέξεων, να μπορέσει η Ένωση να λειτουργήσει ως αξιόπιστος παράγων στη διεθνή σκηνή και για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος να αποκτήσει στη δυνατότητα να λαμβάνει κοινές αποφάσεις με βάση μια προσεκτική και ενδελεχή ανάλυση της κάθε κατάστασης,

Γ.  τονίζοντας ωστόσο ότι το βασικό πρόβλημα της εφαρμογής της κοινής εξωτερικής πολιτικής συνίσταται στο δημοκρατικό έλλειμμα που δυσχεραίνει τη λήψη αποφάσεων από την ΕΕ, που παραμένει τελείως εκτός των κοινοτικών διαδικασιών, και ότι μια σαφής, συνεκτική και καθαρά κοινοτική προσέγγιση της εξωτερικής δραστηριότητας της Ένωσης θα επιτρέψει στις μέλλουσες αντιπροσωπείες της Ένωσης να ασκήσουν έναν πραγματικό ρόλο εκπροσώπου της πολιτικής και των συμφερόντων της Ένωσης,

Δ.  εκτιμώντας ότι προς το σκοπό αυτό καθίσταται απαραίτητη η υπέρβαση των σημαντικών ανεπαρκειών από τις οποίες πάσχει η Εξωτερική Υπηρεσία και η ανάθεση σε αυτή την τελευταία ενός γενικού στόχου, δεδομένου ότι μέχρι τώρα αυτή αναπτύχθηκε σε συνάρτηση με τις συγκυριακές ανάγκες που προέκυπταν,

Ε.  θεωρώντας ότι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ο οργανισμός EuropeAid αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις Εξωτερικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, την αποκέντρωση προς τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής του συνόλου των δράσεων που μπορούν να εκτελεστούν καλύτερα επί τόπου και ότι ο EuropeAid αναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό τη δέσμευση να αποσπάσει μέχρι το 2003 ένα μέρος των υπαλλήλων της στις διάφορες αντιπροσωπείες της Επιτροπής,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι η Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων πρέπει να εξασφαλίσει απαραιτήτως τη συντονισμένη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, το ΔΝΤ, η Διεθνής Τράπεζα, η ΠΟΕ και σε άλλους παρεμφερείς οργανισμούς καθώς και σε περιφερειακούς φορείς της Νότιας Αμερικής, της Κεντρικής Αμερικής, της Αφρικής κ.λπ.,

Ζ.  εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα εξέφρασε την ανησυχία του για τη συνέχιση αυτής της κατάστασης και, στο προαναφερθέν ψήφισμά του για την κοινή κοινοτική διπλωματία, που αποβλέπει στη βελτίωση της Εξωτερικής Υπηρεσίας, επισήμανε την ανάγκη του να προχωρήσουμε προς τρεις διευθύνσεις: 1) την εξειδικευμένη κατάρτιση των μονίμων υπαλλήλων που προορίζονται για την Εξωτερική Υπηρεσία· 2) την ανάπτυξη ενός νομικού πλαισίου που θα ρυθμίζει το καθεστώς των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις σχέσεις αυτών των τελευταίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χωρίς να θίγεται η υπαγωγή τους στο οργανόγραμμα της Επιτροπής· 3) τον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ των αντιπροσωπειών και των Διπλωματικών Αντιπροσωπειών των κρατών μελών,

Η.  υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι το θέμα της καλύτερης κατάρτισης των μελλοντικών διπλωματών της Ένωσης δεν αποτελεί με κανένα τρόπο το μοναδικό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ότι πρέπει ιδίως να προχωρήσουμε σε ένα σαφέστερο ορισμό της εξωτερικής δραστηριότητας της Ένωσης καθώς και σε ορθολογικοποίηση προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης, των φορέων που θα κατευθύνουν τις δραστηριότητες αυτές,

Θ.  εκτιμώντας ότι οι αρμόδιοι για τις εξωτερικές σχέσεις Επίτροποι συμφώνησαν τον Ιούνιο του 2000 να κάνουν μια γενική αναθεώρηση με σκοπό να δημιουργήσουν μια ενοποιημένη Εξωτερική Υπηρεσία και ότι ο Επίτροπος κ. Patten υποσχέθηκε στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 5 Σεπτεμβρίου 2000 ότι η Επιτροπή θα εκδώσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2001 μια ανακοίνωση σχετικά με την Εξωτερική Υπηρεσία, ανακοίνωση που θα λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη το προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου,

Ι.  εκτιμώντας ότι, εν αναμονή αυτής της πολύ φιλόδοξης πρωτοβουλίας που εξήγγειλε η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο οφείλει σήμερα να αποφανθεί επί της προαναφερθείσας ανακοίνωσης περί της ανάπτυξης της Εξωτερικής Υπηρεσίας, της οποίας το αντικείμενο περιορίζεται στο δίκτυο των αντιπροσωπειών και στο προσωπικό τους,

ΙΑ.  θεωρώντας ότι τα 50 περίπου κράτη μέλη της Διεθνούς Κοινότητας όπου δεν εκπροσωπείται κανένα σχεδόν από τα κράτη μέλη, η Ένωση θα μπορούσε να ιδρύσει πρεσβείες της Ένωσης που να εκπροσωπούν τα συμφέροντά της καθώς και το σύνολο των συμφερόντων των κρατών μελών,

ΙΒ.  εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο απέκτησε τα μέσα, χάρη σ" ένα ειδικό αποθεματικό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό από το 1997, να προσανατολίσει τη λειτουργία των εξωτερικών αντιπροσωπειών σύμφωνα μ" ένα συνολικό σχέδιο που συνεπάγεται μία κάθετη και οριζόντια αναδιάταξη του προσωπικού σε συνάρτηση με τις πολιτικές και δημοσιονομικές προτεραιότητες, ενισχύοντας τον ρόλο του και την αποτελεσματικότητά του με την κατάρτιση και τη σύνθεση του προσωπικού,

ΙΓ.  εκτιμώντας ότι η Ένωση πρέπει να αποκτήσει μία φιλόδοξη και αποτελεσματική εξωτερική υπηρεσία προκειμένου να εκτελέσει τα πρωταρχικά καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί δυνάμει της αρχής της επικουρικότητας και ιδιαίτερα τις ενισχύσεις που χορηγούνται στις τρίτες χώρες,

ΙΔ.  εκτιμώντας ότι οι αντιπροσωπείες πρέπει να διασφαλίζουν επίσης τη διαφάνεια της κοινοτικής βοήθειας στις τρίτες χώρες με διαφορετικό ρόλο και σύνθεση ανάλογα με το αν η βοήθεια αυτή εντάσσεται σε μία λειτουργία πολιτικής αντιπροσωπείας, οικονομικής βοήθειας ή οικονομικής διαμεσολάβησης,

ΙΕ.  εκτιμώντας ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής που αποβλέπει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωτερικής υπηρεσίας της Ένωσης αποτελεί σημαντική πτυχή της μεταρρύθμισης στο βαθμό που στοχεύει στη βελτίωση της επίδοσης της εφαρμογής των εξωτερικών πολιτικών όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2001·

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της εξωτερικής υπηρεσίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με σταθερό προσωπικό, αλλά δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με σταθερό κόστος λαμβανομένων υπόψη των δαπανών που προκαλούνται από τα μέτρα αναδιάταξης,

1.  επιμένει ότι πρωταρχική προτεραιότητα των εξωτερικών υπηρεσιών της Επιτροπής πρέπει να είναι η αποτελεσματική διοχέτευση και διαχείριση των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της ανθρωπιστικής βοήθειας, της αναπτυξιακής βοήθειας, των προγραμμάτων τεχνικής και οικονομικής βοήθειας και των ταμείων προένταξης·

2.  συμφωνεί επί της ανάγκης του να προχωρήσουμε στην αποκέντρωση και στην αποσυγκέντρωση της εξωτερικής βοήθειας που παρέχει η Επιτροπή -ένα στόχο που ήδη είχε θέσει η προαναφερθείσα ανακοίνωση περί της εξωτερικής βοήθειας και που τίθεται εκ νέου στην σήμερα υπό εξέταση ανακοίνωση χωρίς όμως αυτό να πρέπει να συνεπιφέρει αύξηση των περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών·

3.  αναγνωρίζει ότι η διαδικασία αποσυγκέντρωσης θα απαιτήσει περισσότερο προσωπικό για τις αντιπροσωπείες, το οποίο δεν θα μπορέσει να εξευρεθεί μέσα από τις θέσεις υπαλλήλων που θα καταστούν διαθέσιμες στο πλαίσιο των προτάσεων αναδιοργάνωσης και περιφερειοποίησης, υπενθυμίζει όμως ότι η πολιτική απόφαση του να ενισχυθεί η πολιτική παρουσία της ΕΕ, όπως ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απαιτεί συμβιβασμούς για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων·

4.  τονίζει ότι οι δυσκολίες στην προώθηση της διαδικασίας αποσυγκέντρωσης δεν οφείλονται μόνο στην έλλειψη προσωπικού και ότι πρέπει επίσης να βελτιωθεί το πληροφορικό υλικό και να εγκριθούν τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα, όπως π.χ. μια συγκεκριμένη πολιτική σε θέματα προσλήψεων, σχέδια κατάρτισης, αναθεώρηση διαδικασιών, διατάξεις περί επαληθεύσεων και λογιστικού ελέγχου·

5.  αναγνωρίζει επίσης ότι η αποκέντρωση απαιτεί ανάλογους δημοσιονομικούς πόρους για να εξασφαλισθεί ότι οι τοπικοί υπάλληλοι θα μπορούν να απασχολούνται με συμβάσεις λογικής διάρκειας·

6.  προτείνει μια εμβάθυνση στον ορισμό περί των ευθυνών των μονίμων υπαλλήλων, στην ευθυγράμμιση μεταξύ των προσόντων του προσωπικού των αντιπροσωπειών και των καθηκόντων του, στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών, στο σύστημα υποστήριξης των αντιπροσωπειών από τις κεντρικές υπηρεσίες, στην έκδοση εγχειριδίων με οδηγίες και στο σχεδιασμό τυποποιημένων διαδικασιών, καθώς και στην εξωτερική εικόνα των δραστηριοτήτων των αντιπροσωπειών·

7.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει, σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα σωστό νομικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις αντιπροσωπείες, συμπεριλαμβανομένων:

   α)
της δημιουργίας τακτικών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ αντιπροσωπειών και Κοινοβουλίου, διαύλων που θα μπορούσαν να συγκεκριμενοποιηθούν μέσω τακτικών εκθέσεων που οι αντιπροσωπείες θα διαβιβάζουν μέσω της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία θα είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαβιβάσει των πληροφοριών αυτών στις αρμόδιες διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες,
   β)
της καθιέρωσης της εμφάνισης των προϊσταμένων των αντιπροσωπειών ενώπιον των αρμοδίων αρχών του Κοινοβουλίου, οσάκις το απαιτούν οι πολιτικές περιστάσεις, και της συστηματικής εμφάνισης των προϊσταμένων των αντιπροσωπειών ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν με τους βουλευτές μέλη της εν λόγω επιτροπής τους στόχους τους,
   γ)
της συστηματικής ανάληψης, εκ μέρους των αντιπροσωπειών της ΕΕ, της ευθύνης για τις επισκέψεις των επίσημων αποστολών του Κοινοβουλίου και της δέσμευσής τους ότι θα προσφέρουν υποστήριξη στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις επισκέψεις και τις αποστολές που αυτοί θα πραγματοποιούν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού τους έργου,
   δ)
της παρουσίασης, από την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, μιας ετήσιας έκθεσης για τη λειτουργία των αντιπροσωπειών·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εμπεριστατωμένα στην επόμενη ανακοίνωσή της ένα σχέδιο μεταρρύθμισης στο θέμα της κατάρτισης των μονίμων υπαλλήλων που προορίζονται για την Εξωτερική Υπηρεσία, σε συμφωνία με τις γενικές γραμμές που το Κοινοβούλιο διατύπωσε στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2000·

9.  σε αυτό το πλαίσιο, ελπίζει ότι εντός των προσεχών μηνών θα συγκληθεί μια συνάντηση των ευρωπαϊκών διπλωματικών σχολών και ιδρυμάτων με τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να εξετάσουν σχέδια προγραμμάτων κατάρτισης των μονίμων υπαλλήλων, το θέμα της δημιουργίας μιας Κοινοτικής Διπλωματικής Σχολής και το θέμα της ανάπτυξης ενός συστήματος "γεφυρών" μεταξύ των εξωτερικών υπηρεσιών της Επιτροπής και των αντίστοιχων υπηρεσιών των κρατών μελών·

10.  είναι της γνώμης ότι τόσο η εξωτερική υπηρεσία όσο και οι αντιπροσωπείες που περιλαμβάνονται σε αυτή πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο για να εξασφαλίζουν πιο συντονισμένη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές στερέωμα και στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς·

11.  καλεί στο πλαίσιο αυτό την Προεδρία της ΕΕ να συμπεριλάβει το εν λόγω θέμα σε ένα από τα επόμενα Συμβούλια Γενικών Υποθέσεων ώστε να διαπιστωθεί η βούληση των κρατών μελών να καταβάλουν προσπάθειες για να ενισχύσουν την προβολή της ΕΕ και την αποτελεσματικότητα με σκοπό κυρίως τον καλύτερο συντονισμό του έργου των διαφόρων πρεσβειών με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και την εκπόνηση προτάσεων για τη δημιουργία κοινών αντιπροσωπειών όπου αυτό είναι εφικτό·

12.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πιο συγκεκριμένες προτάσεις είτε με αναδιάταξη των διαθέσιμων σήμερα θέσεων είτε με τη δημιουργία συμπληρωματικών θέσεων και επίτευξης μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ μονίμων υπαλλήλων και τοπικών υπαλλήλων στις αντιπροσωπείες·

13.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τις διάφορες διαδικασίες που θα επέτρεπαν τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος ενσωμάτωσης των εθνικών εξωτερικών υπηρεσιών στις κοινοτικές εξωτερικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των διπλωματών των κρατών μελών στις υπηρεσίες εξωτερικών υποθέσεων της Κοινότητας·

14.  στηρίζει την ιδέα της δημιουργίας περιφερειακών αντιπροσωπειών που θα καλύπτουν ταυτόχρονα πολλά γειτονικά κράτη, επισημαίνει όμως ότι τούτο δεν μπορεί να γίνει παρά μόνον εφόσον εξασφαλιστεί για αυτές τις αντιπροσωπείες προσωπικό ειδικευμένο στην προάσπιση των κοινοτικών συμφερόντων στην περιοχή, και ειδικότερα ειδικευμένο σε ό,τι αφορά τις διεργασίες εκδημοκρατισμού και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  είναι της γνώμης πάντως ότι επιβάλλεται η διατήρηση των αντιπροσωπειών στις χώρες εκείνες που διαδραματίζουν θετικό ρόλο στις δημοκρατικές διαδικασίες και προασπίζουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκάστοτε περιοχή τους·

16.  ζητεί τη δημιουργία διπλωματικών αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις τρίτες χώρες όπου εκπροσωπούνται λιγότερο από 4 κράτη μέλη από διπλωματικές αποστολές·

17.  συμφωνεί επί της ανάγκης του να εξετασθεί η δυνατότητα δημιουργίας αντιπροσωπειών ή γραφείων πληροφοριών σε διάφορα κράτη κατά τρόπο που να ενισχύει την παρουσία της ΕΕ σε περιοχές όπως:

   (α)
στην Νοτιοανατολική Ασία όπου πρέπει να αναλυθεί με ιδιαίτερη προσοχή η περίπτωση της Σιγκαπούρης, 15ου κατά σειρά εμπορικού εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της Ταϊβάν (όπως αναφερόταν ήδη στον κατάλογο προτεραιοτήτων για τη δημιουργία νέων αντιπροσωπειών (SEC(1998) 1261 ) τον οποίο ενέκρινε η Επιτροπή το 1998), 14ου εμπορικού εταίρου της Ένωσης;
   (β)
στις χώρες του αραβικού και ισλαμικού κόσμου, αφού η Επιτροπή δεν διαθέτει καμία αντιπροσωπεία στην περιοχή του Κόλπου και γι αυτό θα ήταν σκόπιμη η εγκατάσταση μιας αντιπροσωπείας στη Σαουδική Αραβία (όπως αναφερόταν ήδη στον κατάλογο προτεραιοτήτων του 1998), καθώς και στο Ιράν, γεγονός που θα μπορούσε να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και να ενθαρρύνει τη διενέργεια δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων,
   (γ)
στη Λατινική Αμερική όπου ενδείκνυται να εγκατασταθούν αντιπροσωπείες (όπως αναφερόταν ήδη στον κατάλογο προτεραιοτήτων του 1998), στην Παραγουάη και ιδίως στον Ισημερινό, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος από τη χώρα αυτή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση·

18.  θεωρεί αδήριτη ανάγκη τη δημιουργία μιας αντιπροσωπείας στην Ελβετία, που ήταν ο δεύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ το 1999·

19.  καλεί την Επιτροπή να τηρήσει την υπόσχεσή της περί έκδοσης εντός του πρώτου εξαμήνου του 2001 μιας Ανακοίνωσης για τη συνολική ανάπτυξη της Εξωτερικής Υπηρεσίας κατά τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη το προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου, καθώς και το παρόν ψήφισμα·

Δημοσιονομικές πτυχές

20.  σημειώνει ότι οι προσανατολισμοί που προτείνονται από την Επιτροπή βαίνουν προς την κατεύθυνση των επανειλημμένων αιτήσεων που διατυπώθηκαν από το Κοινοβούλιο κατά τα τελευταία έτη· υπογραμμίζει ότι εν προκειμένω, οι προτάσεις χαρακτηρίζονται ωστόσο από ανεπάρκεια φιλοδοξίας, ακρίβειας και δημοσιονομικής αυστηρότητας·

21.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής έναντι κάθε αναβλητικής στάσης στην έγκριση των συγκεκριμένων και φιλόδοξων συνοδευτικών μέτρων σχετικά με μία μαζική κάθετη αναδιάταξη (από την έδρα προς τις αντιπροσωπείες) και οριζόντιας (μεταξύ των αντιπροσωπειών) βάσει πολιτικών και δημοσιονομικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους προτεινόμενους προσανατολισμούς της ανακοίνωσης·

22.  διαπιστώνει ότι ο διακηρυχθείς στόχος της αποσυγκέντρωσης της διαχείρισης των προγραμμάτων φαίνεται να συμβιβάζεται δυσχερώς με την παρούσα εξέλιξη του κύκλου του σχεδίου, κύκλος ο οποίος βασίζεται ευρέως στη χορήγηση από τις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής υπεργολαβιών εκτέλεσης σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Αναμένει από την Επιτροπή να προβεί ταχέως σε προτάσεις που αποβλέπουν στην διευκρίνιση της εφαρμογής του κύκλου, των αντίστοιχων ευθυνών των κεντρικών της υπηρεσιών, των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της και των ιδιωτικών φορέων παρέμβασης·

23.  θα μεριμνήσει σχολαστικά προκειμένου η μεταρρύθμιση της εξωτερικής υπηρεσίας να ενσωματώσει τους στόχους απόδοσης που θεσπίσθηκαν από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή το 2001 μέσω της βελτίωσης του κύκλου των σχεδίων, την εξάλειψη των γραφειοκρατικών βαρών, τη διαφάνεια της αλυσίδας εξουσιοδότησης, τη διατήρηση του πολιτικού ελέγχου στους κόλπους της Επιτροπής και την αποκλειστική διαχείριση των καθηκόντων που εμπίπτουν στην εξουσία αξιολόγησης της Επιτροπής στο προσωπικό που καλύπτεται από τον ΚΥΚ·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τους όρους ανάθεσης στα δικαιούχα κράτη των κοινοτικών ενισχύσεων ενός κυλιόμενου ταμείου που αντιστοιχεί σ" ένα περιορισμένο ποσοστό (από 5-10%) του συνολικού όγκου της βοήθειας που έχει προγραμματισθεί και προορίζεται να επιτρέψει σ" αυτά τα κράτη να αναλάβουν χωρίς απώλεια χρόνου την εκτέλεση των προγραμμάτων·

25.  αναμένει από την Επιτροπή πρόταση ακριβούς χρονοδιαγράμματος σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά την αναδιάταξη και την εναρμόνιση του λόγου μεταξύ του προσωπικού που καλύπτεται από τον ΚΥΚ και τοπικών υπαλλήλων βάσει ενός σαφούς ορισμού του ρόλου των αντιπροσωπειών και του όγκου της βοήθειας που αυτές εφαρμόζουν·

26.  επισημαίνει ότι η σχετική αδυναμία του προσωπικού της Επιτροπής στο οποίο έχει ανατεθεί η αναπτυξιακή βοήθεια δεν έχει καθόλου σημασία, λόγω του ότι οι τρόποι παρέμβασης της Επιτροπής είναι τελείως διαφορετικοί από αυτούς των κρατών μελών στον βαθμό που αυτοί βασίζονται σε μία μαζική προσφυγή στην υπεργολαβία·

27.  έχει επίγνωση του συμπληρωματικού κόστους που συνδέεται με τον εκπατρισμό και την κινητικότητα που προσωπικού που πρέπει να αναδιαταχθεί, αλλά κρίνει ότι οι δαπάνες δεν πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο προκειμένου να εφαρμοσθούν αυτά·

28.  κρίνει κατά συνέπεια ότι ενδεχόμενες αιτήσεις συμπληρωματικού προσωπικού όπως ορίζονται στις παραγράφους 3 και 12, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν παρά μόνον στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης του κύκλου του σχεδίου που συνεπάγεται μία πλέον άμεση συμμετοχή των υπηρεσιών της Επιτροπής στη διαχείριση των προγραμμάτων·

29.  θα αξιολογήσει κατά την διαδικασία του προϋπολογισμού 2002 και στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2001, τις προόδους που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή· προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή, προκειμένου να διασφαλίσει μία ουσιώδη βελτίωση της εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης·

Παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης που προτείνει η Επιτροπή

30.  καλεί την Επιτροπή, έχοντας διενεργήσει συγκριτική αξιολόγηση των εξωτερικών υπηρεσιών των κρατών μελών, να υποβάλει έως τις 15 Οκτωβρίου 2001 σχέδιο δράσης με σαφές χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και προγραμματίζονται, καθώς και να υποβάλλει ανά έτος έκθεση προόδου στο Κοινοβούλιο και να λάβει υπόψη τα ακόλουθα δέκα σημεία στο σχέδιο δράσης της:

31.  Δήλωση αξιοπιστίας: χαιρετίζει το γεγονός ότι μετά την αποκέντρωση, οι αντιπροσωπείες αναλαμβάνουν ευρύτερες αρμοδιότητες, όσον αφορά την εφαρμογή και τη δημοσιονομική διαχείριση των έργων· υπενθυμίζει την παράγραφο 10(II) του ψηφίσματός του της 4ης Απριλίου 2001(2) σχετικά με την χορήγηση απαλλαγής, βάσει του οποίου κάθε επικεφαλής αντιπροσωπείας καλείται να υπογράφει

   (α)
αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2001, δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την καθιέρωση κατάλληλων εσωτερικών ελέγχων·
   (β)
αρχής γενομένης από την 1η Μαρτίου 2002, δήλωση, σε ετήσια βάση, ότι όλα τα κονδύλια που διαχειρίζεται δαπανήθηκαν, εξ όσων γνωρίζει, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης·

32.  Δήλωση αποστολής και περιγραφή καθηκόντων: εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά το παρελθόν, ο ασαφής ορισμός των αρμοδιοτήτων δημιούργησε εμπόδια στη διαχείριση της συνολικής προσπάθειας ενίσχυσης· ζητεί να θεσπιστεί μία δήλωση αποστολής για κάθε αντιπροσωπεία, καθώς και να προσδιοριστούν σαφώς τα αντίστοιχα καθήκοντα για όλες τις κατηγορίες προσωπικού που εμπλέκεται στον κύκλο κάθε σχεδίου, τόσο στην έδρα όσο και κατά τόπους·

33.  Ανακατανομή μεταξύ των υφιστάμενων αντιπροσωπειών: τονίζει την ανάγκη επανεξέτασης των πόρων που διατίθενται στις αντιπροσωπείες· υπενθυμίζει την παράγραφο 9, σημείο vii, του ψηφίσματος της περί απαλλαγής, όπου το Κοινοβούλιο ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε το 1996, στο πλαίσιο του οποίου 70 θέσεις μονίμων υπαλλήλων διατέθηκαν στις αντιπροσωπείες και 50 μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών και των αντιπροσωπειών· χαιρετίζει το γεγονός ότι 31 αντιπροσωπείες, ήτοι σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου, έχουν αναλάβει σήμερα περιφερειακές αρμοδιότητες·

34.  Ανάγκη για νέες αντιπροσωπείες: υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή συμφώνησε το 1998 με έναν κατάλογο πολιτικών προτεραιοτήτων για τη δημιουργία νέων αντιπροσωπειών στην Κροατία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Σαουδική Αραβία, τη Μαλαισία, το Ουζμπεκιστάν, την Ελβετία, την Ταϊβάν, την Παραγουάη και τον Ισημερινό· σημειώνει την έλλειψη εκπροσώπησης σε ορισμένες καίριες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Κεντρικής Ασίας και των κρατών του Κόλπου· σημειώνει ότι, στην επιστολή τροποποίησης του προϋπολογισμού του 2001, η Επιτροπή ζήτησε συνολικά 261 νέες θέσεις βαθμού Α, εκ των οποίων 40 θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση υφιστάμενων αντιπροσωπειών· καλεί να συσταθούν αντιπροσωπείες σε περιφέρειες που έχουν πολιτική και οικονομική σπουδαιότητα για την Ένωση·

35.  Υπερσυγκέντρωση: αντιπαραθέτει την ιδιαίτερα συγκεντρωτική πρακτική λήψης αποφάσεων στην Επιτροπή με τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Κάτω Χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών (USAID), όπου το προσωπικό σε τοπικό επίπεδο έχει αναλάβει μεγαλύτερες αρμοδιότητες(3) · σημειώνει ότι το 1998 η έκθεση Ting, της ομάδας ανάλυσης μεταξύ του κέντρου και των αντιπροσωπειών, συνιστούσε την αύξηση των αρμοδιοτήτων του προσωπικού· χαιρετίζει το γεγονός ότι, κατά το πρώτο κύμα αποκέντρωσης, επιλέχθηκαν 23 ακόμη αντιπροσωπείες για την ανάληψη άμεσων οικονομικών αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσωπείας στην Ιερουσαλήμ· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει σχέδια μετέπειτα φάσεων αποκέντρωσης για όλες τις υπόλοιπες αντιπροσωπείες της·

36.  Ενδοϋπηρεσιακή εμπειρογνωμοσύνη: παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι αντιπροσωπείες στην Ασία, στη Λατινική Αμερική και στις χώρες της Μεσογείου δεν διαθέτουν προσωπικό με εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης γενικότερα, και πιο συγκεκριμένα σε θέματα διαγωνισμών και ανάθεσης συμβάσεων· σημειώνει ότι τα γραφεία τεχνικής βοήθειας, όπως οι ομάδες MEDA, τόσο στην έδρα όσο και σε τοπικό επίπεδο, χαρακτηρίζονται από υψηλό ρυθμό μετακίνησης του προσωπικού και έλλειψη ενδοϋπηρεσιακών γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης· καλεί να πραγματοποιηθεί κατάλληλη και συνεχής κατάρτιση των υπαλλήλων και του προσωπικού που προσλαμβάνεται σε τοπικό επίπεδο·

37.  Έλεγχος ποιότητας: επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα του προγραμματισμού ανά χώρα μέσω της σύστασης της διυπηρεσιακής ομάδας στήριξης ποιότητας (IQSG) στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης· αναμένει ότι η IQSG θα διασφαλίσει με συνέπεια την υψηλή ποιότητα των εγγράφων στρατηγικής χώρας και των εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων· τονίζει την ανάγκη προσδιορισμού σαφών ποσοτικοποιημένων στόχων και δεικτών επιδόσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση και η εκ των υστέρων αξιολόγηση·

38.  Παρακολούθηση και αξιολόγηση:

   (α)
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του τρέχοντος συστήματος που είναι προσανατολισμένο στις εισροές, η μορφή, τα διοικητικά ζητήματα και οι ποσοτικοί παράγοντες προηγούνται της ουσίας, της ανάλυσης του αντίκτυπου και των ποιοτικών δεικτών· παρατηρεί ότι η έλλειψη σαφών αρμοδιοτήτων και η χρήση πεπαλαιωμένων μεθόδων διαβίβασης έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια χρόνου κατά την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των διαφόρων παραγόντων· καλεί τις αντιπροσωπείες, με βάση την βέλτιστη πρακτική, να παρακολουθούν την εφαρμογή των δράσεων και των μέτρων που λαμβάνονται από τις δικαιούχους κυβερνήσεις και να αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό την τεχνολογία πληροφοριών και τις τηλεπικοινωνίες·
   (β)
εκφράζει την ικανοποίησή του για την ποιότητα των δημοσιονομικών ελέγχων που διενεργούνται από την αντιπροσωπεία στο Σεράγεβο· υπενθυμίζει προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στην παράγραφο 9, σημεία (x) και (xi) του προαναφερθέντος ψηφίσματός του, σχετικά με την απαλλαγή, όσον αφορά την αντιπροσωπεία της Επιτροπής στη Στοκχόλμη και την αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον· ζητά τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων σε σχέση με πιθανές εικονικές συμβάσεις, καθώς και την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων άλλων αντιπροσωπειών·
   (γ)
σημειώνει ότι διενεργήθηκαν έλεγχοι από τη γενική επιθεώρηση, η οποία εξέτασε πρόσφατα αντιπροσωπείες στην Αγκόλα, την Βολιβία, τη Βοσνία, τη Γκάμπια, το Λεσότο, το Μαλάουι, τη Νικαράγουα, το Πακιστάν, τη Ρουμανία, τη Σενεγάλη, τη Ζουαζηλάνδη, την Ελβετία και την Τανζανία· καλεί να υποβληθούν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με παλαιότερες έρευνες, καθώς και σχέδια μελλοντικών ελέγχων·

39.  Εργαλεία διαχείρισης: σημειώνει ότι οι αντιπροσωπείες ΑΚΕ χρησιμοποιούν ένα εγχειρίδιο βασικών διαδικασιών, το οποίο χρονολογείται από το 1978· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχει εγχειρίδιο διαδικασιών για τις αντιπροσωπείες της Ασίας και της Μεσογείου· ζητεί από την Επιτροπή την ενημέρωση και ενοποίηση των εγχειριδίων και τη δημοσίευσή τους στην ιστοθέση της· σημειώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λογιστικών πληροφοριών που παρέχουν οι αντιπροσωπείες διαβιβάζεται δια χειρός, καθώς τα περισσότερα μέλη τους δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο κεντρικό λογιστικό σύστημα της Επιτροπής SINCOM II· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εισαγάγει ένα αξιόπιστο και ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης·

40.  Προβολή: σημειώνει ότι ορισμένες αντιπροσωπείες έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία να δημοσιεύσουν τις δραστηριότητές τους στις ιστοθέσεις τους· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει στην έδρα της τη δραστηριότητα αυτή για τις αντιπροσωπείες που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους.

41.  εκτιμά ότι οι δυσχέρειες που απαντώνται για την πλήρωση των θέσεων δεν πρέπει να αντιμετωπισθούν με το κλείσιμο ή την υποβάθμιση των αντιπροσωπειών διότι τούτο δεν δύναται παρά να δημιουργήσει νέα προβλήματα· θα έπρεπε, αντιθέτως, να προβλεφθούν περισσότερες αναδιαρθρώσεις από τις προβλεπόμενες, προσφεύγοντας σε περισσότερους έκτακτους υπαλλήλους, Β και Γ, καθώς και σε τοπικούς υπαλλήλους, ιδιαίτερα δε από τις χώρες ΑΚΕ·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερο αριθμό τοπικών υπαλλήλων και ΑLΑΤ (τοπικών υπαλλήλων τεχνικής βοήθειας), εκτιμά όμως ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες θα έπρεπε να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να αυξήσουν τον αριθμό των δυνητικών υποψηφίων, προσφέροντας ειδικά μαθήματα κατάρτισης που θα αποσκοπούν να αυξήσουν τις ευκαιρίες του ειδικευμένου τοπικού προσωπικού με πανεπιστημιακή εκπαίδευση να εξεύρει απασχόληση·

43.  θεωρεί ότι, γενικά, η επιλεχθησομένη προσέγγιση θα πρέπει να λάβει υπόψη την αυξημένη συμμετοχή κυβερνητικών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων των κρατών μελών, όπως συνιστά το Συμβούλιο· επισημαίνει ότι πρέπει, ιδιαίτερα, να ληφθούν υπόψη οι διευρυμένες δυνατότητες που προσφέρει στις ΜΚΟ ο προϋπολογισμός για το 2001, ώστε να ζητηθεί η χρηματοδότηση σχεδίων, μεταξύ άλλων από τις θέσεις του προϋπολογισμού που αφορούν την Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Νότια Αφρική, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να επιζητηθεί έτι περαιτέρω η προσφορά της εμπειρίας που διαθέτουν οι αντιπροσωπείες·

44.  θεωρεί ότι επιβάλλεται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των αντιπροσωπειών και των κρατών μελών, ώστε να δυνηθεί να υπάρξει η απαιτούμενη συμπληρωματικότητα μεταξύ της πολιτικής της ΕΕ και των πολιτικών των κρατών μελών στον τομέα της ανάπτυξης· υπογραμμίζει ότι ο συντονισμός αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία στο στάδιο του προγραμματισμού των διαφόρων κοινοτικών πρωτοβουλιών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

45.  εκτιμά ότι η περιφερειακή συνεργασία, που αποτελεί σημαντικό στόχο της συνεργασίας για την ανάπτυξη, πρέπει να λάβει αυξημένες πιστώσεις, τόσο σε υλικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο προσωπικού· διαπιστώνει ότι τούτο δεν εξασφαλίζεται με τη σημερινή προσέγγιση των περιφερειακών γραφείων που, ουσιαστικά, στηρίζεται στην ιδέα της εξοικονόμησης προσωπικού και λιγότερο σε έννοιες του περιεχομένου της αποστολής· θεωρεί ουσιαστική, ιδιαίτερα, την συνεχή παρουσία στις διάφορες χώρες ΑΚΕ., λόγω των υφισταμένων προβλημάτων επικοινωνίας και μεταφορών· υπογραμμίζει ότι τα περιφερειακά γραφεία απαιτούν, ως εκ τούτου, προσέγγιση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της πολιτικής για την ανάπτυξη·

46.  ζητεί επίμονα από την Επιτροπή να παρουσιάσει το εξαγγελθέν πολυετές πρόγραμμα για τις αντιπροσωπείες, το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί περισσότερο στο πρόγραμμα της αποκέντρωσης και να συνδεθεί με τους στόχους της ανάπτυξης·

o
o   o

47.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 135 της 7.5.2001, σ. 69.
(2)""Κείμενα που εγκρίθηκαν” της ημερομηνίας αυτής, σημείο 4.
(3) Ειδική έκθεση αριθ. 21/2000 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΕΕ C 57 της 22.2.2001.


Πετρελαϊκός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον πετρελαϊκό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2000) 631 - C5-0739/2000 - 2000/2335(COS) )
P5_TA(2001)0350A5-0163/2001

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2000) 631 - C5-0739/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών και της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (A5-0163/2001 ),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου θα ανέλθει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τις επί του παρόντος τάσεις, έως το 2020 σε 115 εκατ. βαρέλια ημερησίως έναντι περίπου 77 εκατ. βαρελιών ημερησίως το 2000, εάν δεν ληφθούν μέτρα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχυρή ευρωπαϊκή εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου μάλλον θα αυξηθεί, από περίπου 75% σήμερα σε αναλογία άνω του 85% το 2020·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις, 71% της τελικής ζήτησης πετρελαίου θα αναλογεί το έτος 2020 στον τομέα των μεταφορών, 7% στο βιομηχανικό τομέα, 8% στον τομέα των υπηρεσιών και 14% στα ιδιωτικά νοικοκυριά,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υψηλές τιμές πετρελαίου και οι διακυμάνσεις των τιμών πλήττουν κυρίως τα οικονομικώς ασθενέστερα στρώματα του πληθυσμού,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδύνατες οι προβλέψεις για την τιμή του πετρελαίου πρέπει δε να υπολογίζουμε ότι οι τιμές θα εξακολουθήσουν να είναι ασταθείς λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι μόνο μεταξύ του τέλους του καλοκαιριού 2000 και του Δεκεμβρίου 2000 η τιμή κυμάνθηκε μεταξύ 37 και περίπου 24 δολ. ανά βαρέλι αργού πετρελαίου,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές μεθόδους μπορούν να εξοικονομηθούν ακόμη μεγάλες ποσότητες πετρελαίου. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να υπολογίζουμε ότι στην Ευρώπη, μόνο με την τοποθέτηση καλύτερων παραθύρων μπορούν να εξοικονομηθούν ετησίως περίπου 65 εκατ. τόννοι πετρελαίου, πράγμα το οποίο σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές κατανάλωσης σημαίνει 25 δισ. ευρώ ετησίως, ή με άλλα λόγια, 20% της συνολικής εξόρυξης πετρελαίου στην Ευρώπη,

1.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δρομολογήσουν εποικοδομητικό διάλογο με τους σημαντικότερους παραγωγούς πετρελαίου, και συγκεκριμένα τον ΟΠΕΚ, την Ρωσική Ομοσπονδία και τα κράτη της Κασπίας Θάλασσας· ο διάλογος αυτός πρέπει να διεξάγεται ανεξαρτήτως από το εάν η αγορά είναι ευνοϊκή για τον αγοραστή ή τον πωλητή και πρέπει να εντάσσεται εντός των ευρυτέρων πολιτικών και οικονομικών θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος·

2.  προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συντονίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις πολιτικές και οικονομικές στρατηγικές τους, καθώς και τις στρατηγικές που αφορούν την προσφορά ενέργειας, έναντι των βασικότερων πετρελαιοπαραγωγών και, ως εκ τούτου, να ομιλούν με μια όντως αποτελεσματική φωνή·

3.  ζητεί ο διάλογος αυτός να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των αναπτυσσομένων χωρών·

4.  επιθυμεί όπως η ΕΕ, σε συνεννόηση με τις χώρες μέλη και μη του ΟΠΕΚ, προλειάνει το έδαφος για την πληρωμή για πετρέλαιο σε ευρώ·

5.  ζητεί, ενόψει του στρατηγικού ενδιαφέροντος της Ευρώπης για ένα σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό, να χαραχτούν στρατηγικές μακροπρόθεσμης εφαρμογής για τις περιοχές του Περσικού Κόλπου, της Κασπίας Θάλασσας, του Καυκάσου και της Δυτικής Αφρικής με στόχο να εξασφαλισθεί η διαφοροποίηση των εισαγωγών ενέργειας της ΕΕ και να προωθηθεί η σταθεροποίηση και ανάπτυξη των περιοχών αυτών·

6.  στο πλαίσιο αυτό και λαμβανομένων υπόψη των στενών δεσμών μεταξύ της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες ενεργειακού χαρακτήρα της Επιτροπής στο πλαίσιο της ευρω-μεσογειακής συνεργασίας και ζητεί να εντατικοποιηθεί ο διάλογος μεταξύ της Ένωσης και των μη ευρωπαίων εταίρων της Διαδικασίας της Βαρκελώνης που εγκαινιάσθηκε μέσω του ευρω-μεσογειακού φόρουμ για την ενέργεια·

7.  ζητεί να καταβάλλει η ΕΕ εντατικότερες προσπάθειες για την όσο το δυνατό ευρύτερη υποκατάσταση του πετρελαίου με άλλες ενεργειακές πηγές·

8.  θεωρεί ότι η πυρηνική ενέργεια, υπό τις παρούσες συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους σύγχρονους σταθμούς, μπορεί να συμβάλει στην υποκατάσταση μέρους της κατανάλωσης πετρελαίου, εφόσον επιλυθεί το πρόβλημα των καταλοίπων·

9.  θεωρεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα βιοκαύσιμα ως εναλλακτικές λύσεις του πετρελαίου και των παραγώγων του, και πιστεύει ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογική έρευνα για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές και τα βιολογικά καύσιμα θα ασκήσουν μεσομακροπρόθεσμα θετική επίδραση·

10.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που θα ενθαρρύνει την μεγαλύτερη χρήση και παραγωγή βιοκαυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των υποψηφίων προς ένταξη χωρών·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να άρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας, ιδίως μέσω μιας εσωτερίκευσης των στοιχείων εξωτερικού κόστους καθώς και με δίκαιες τιμές μεταφοράς για το ρεύμα που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να του δοθεί σε αυτές μια δυνατότητα ανάπτυξης, όπως το ζήτησε το Κοινοβούλιο στη θέση του της 16ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προαγωγή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (COM(2000) 279 - C5-0281/2000 - 2000/0116(COD) )(1) ·

12.  επισημαίνει ότι η φορολογία της ενέργειας στην ΕΕ είναι 2,1% του ΑΕΠ συγκρινόμενη με το 0,9% στην Ιαπωνία και 0,5% στις ΗΠΑ και προτρέπει την Επιτροπή να επιδιώξει μια περισσότερο ισορροπημένη κατανομή των σχετικών βαρών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Κιότο όσον αφορά τις εκπομπές αερίων·

13.  εισηγείται, λόγω του ότι δεν υπάρχει πρόοδος στο Συμβούλιο για την οδηγία σχετικά με την φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων, τα επίπεδα των ενεργειακών φόρων στα κράτη μέλη της ΕΕ να αφεθούν στον φορολογικό ανταγωνισμό σε μια πράγματι ανοιχτή και δίκαιη εσωτερική αγορά μεταφορών και καυσίμων·

14.  τονίζει ότι η χρησιμοποίηση φορολογικών μηχανισμών για να μετριασθεί η άνοδος των παγκοσμίων τιμών πετρελαίου πρέπει να συμβιβάζεται με τους προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής και τις ανειλημμένες δεσμεύσεις όσον αφορά την παγιοποίηση του προϋπολογισμού· ζητεί επιμόνως από το Συμβούλιο να λάβει απόφαση επί του σχεδίου οδηγίας για τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων, που παραμένει στο συρτάρι από το 1997·

15.  ζητά από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, το Συμβούλιο ECOFIN καθώς και το Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών να επεξεργαστούν και να θέσουν σε εφαρμογή, σε συνεργασία με την Επιτροπή, μηχανισμό λήψης αποφάσεων που να επιτρέπει μελλοντικά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συντονισμένη αντίδραση σε τυχόν βραχυπρόθεσμη άνοδο της τιμής του πετρελαίου·

16.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς και να επισπεύσει την ελευθέρωση των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, προκειμένου να αναζωογονηθεί ταχύτερα ο ανταγωνισμός·

17.  ζητεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο της ελευθέρωσης των αγορών φυσικού αερίου, να μελετήσει την αναγκαιότητα συνεχούς στενής διασύνδεσης μεταξύ των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ και να προβεί σε συστάσεις·

18.  τονίζει ότι, αν και το φυσικό αέριο δεν θα μπορέσει μακροπρόθεσμα να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες σε ενέργεια, θα συμβάλει στην υποκατάσταση μέρους της κατανάλωσης πετρελαίου και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και της προέλευσής τους·

19.  προτείνει ότι η σκοπιμότητα της κατασκευής πετρελαιοαγωγών και αγωγών φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή και τη δυτική Αφρική προς την Ευρώπη θα πρέπει να διερευνηθεί, συνεκτιμώντας τις ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες ωφέλειες στον τομέα του στρατηγικού εφοδιασμού·

20.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπή να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών και συνιστά να δοθεί προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την έρευνα σ" αυτόν τον τομέα στο πλαίσιο του 6ου προγράμματος πλαισίου·

21.  καλεί την Επιτροπή να πάρει από κοινού μέτρα με τον τομέα της βιομηχανίας για να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων·

22.  υποστηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Γκέτεμποργκ σχέδιο για εξοικονομήσεις ενέργειας και την διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, το οποίο θα έχει ως στόχο τόσο την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση της ενέργειας - ιδίως σε κτήρια - όσο και την προώθηση της ανάπτυξης μιας νέας γενεάς οχημάτων·

23.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει νέα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για την ορθολογική χρήση ενέργειας και να διατηρήσει τα υφιστάμενα προγράμματα SAVE II και ALTENER II·

24.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού στον πετρελαϊκό τομέα και την τήρηση των υφισταμένων κανόνων ανταγωνισμού. Θα πρέπει ιδιαίτερα να διερευνηθούν και καταπολεμηθούν συνθήκες ολιγοπωλίου και καρτέλ στον τομέα διύλισης και διανομής προς τα σημεία κατανάλωσης·

25.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει το επίπεδο παραγωγής πετρελαίου, ιδίως από γηγενείς πετρελαιοφόρους περιοχές της ΕΕ, με την προώθηση της έρευνας και των επενδύσεων σε βελτιωμένες τεχνολογίες ανάκτησης πετρελαίου·

26.  διαπιστώνει ότι το πετρέλαιο είναι ένας πολύτιμος μη ανανεώσιμος πόρος, ο οποίος είναι αναγκαίος για σημαντικούς τομείς της ζωής όπως για παράδειγμα η παραγωγή φαρμάκων·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάζουν γενικώς στο μέλλον τις οικιστικές δομές προς την κατεύθυνση της επίτευξης υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας και να τις προσαρμόζουν ιδίως σε δομές μεταφορών με χαμηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο·

28.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)""Κείμενα που εγκρίθηκαν” της ημερομηνίας αυτής, σημείο 4.


Συνθήκη για τα βιολογικά και τοξικά όπλα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Πρωτόκολλο για τη Συμμόρφωση με τη Σύμβαση Βιολογικών και Τοξικών Όπλων
P5_TA(2001)0351RC-B5-0434/2001

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τον έλεγχο των εξοπλισμών, τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό,

Α.  ανησυχώντας για τη διάδοση της τεχνολογίας των όπλων μαζικής καταστροφής, την απειλή που εγκυμονεί η κακή χρήση της βιοτεχνολογίας για εχθρικούς σκοπούς και τη σχετική ευκολία με την οποία μπορούν να κατασκευάζονται βιολογικά και τοξικά όπλα,

Β.  εκφράζοντας τη λύπη του που δεν υπάρχει επί του παρόντος μηχανισμός για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με την BTWC (Σύμβαση Βιολογικών και Τοξικών Όπλων),

Γ.  πεπεισμένο ότι ένα Πρωτόκολλο Συμμόρφωσης θα αυξήσει σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη όσον αφορά την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής και αποθήκευσης βιολογικών όπλων σε διεθνές επίπεδο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την κοινή θέση της ΕΕ της 17ης Μαΐου 1999(1) σχετικά με την πρόοδο για ένα νομικώς δεσμευτικό Πρωτόκολλο με στόχο την ενίσχυση της συμμόρφωσης με την BTWC,

Ε.  χαιρετίζοντας τη δυνατότητα ένα τέτοιο Πρωτόκολλο να συμφωνηθεί πριν από την Πέμπτη Διάσκεψη Ανασκόπησης της BTWC το Νοέμβριο του 2001,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατο σύνθετο κείμενο που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Ad Hoc Ομάδας των συμβαλλομένων χωρών της BTWC για ολοκλήρωση πριν από τη λήξη της τελευταίας συνόδου εργασιών στις 17 Αυγούστου 2001, καθώς οι διαπραγματεύσεις εισέρχονται στο τελικό τους στάδιο,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη με ανησυχία πληροφορίες ότι στο πλαίσιο της ανασκόπησης της αμερικανικής πολιτικής σε ό,τι αφορά το Πρωτόκολλο Συμμόρφωσης, έχει συσταθεί στην αμερικανική Κυβέρνηση να απορρίψει το υφιστάμενο σχέδιο συμβιβαστικής πρότασης,

Η.  χαιρετίζοντας τη δήλωση στην οποία προέβη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 23 Απριλίου 2001, ο Σουηδός Πρέσβης Henrik Salander στην Ad Hoc Ομάδα, ότι η επιτυχής έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων δεν θα ενισχύσει μόνο της Σύμβαση αλλά θα αποδείξει επίσης ότι οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη προόδου στους τομείς του αφοπλισμού και της μη διάδοσης,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη το βραχύ χρονοδιάγραμμα για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων πριν από τη λήξη της συνόδου τον Αύγουστο 2001.

1.  καλεί όλες τις συμβαλλόμενες χώρες BTWC να επιδείξουν το μέγιστο δυνατό βαθμό ευελιξίας και προθυμίας για την επίτευξη συμβιβασμού έτσι ώστε η τηρηθεί η σύντομη προθεσμία και το Πρωτόκολλο να μπορέσει να εγκριθεί πριν από την Πέμπτη Διάσκεψη Ανασκόπησης της BTWC το Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2001·

2.  προτρέπει όλες τις συμβαλλόμενες χώρες BTWC να υποστηρίξουν συμβιβαστική συμφωνία που θα βασίζεται στο σύνθετο κείμενο του Προέδρου·

3.  προτρέπει τα κράτη να δημιουργήσουν το ισχυρότερο δυνατό καθεστώς επαλήθευσης προκειμένου να περισταλεί η χρησιμοποίηση βιολογικών τεχνολογιών για εχθρικούς σκοπούς, πράγμα το οποίο σημαίνει διατήρηση στο ελάχιστο των μέτρων που έχουν επί του παρόντος σκιαγραφηθεί από τον Πρόεδρο στο σύνθετο κείμενο·

4.  συνιστά όπως η τελική εκδοχή του Πρωτοκόλλου Συμμόρφωσης δημιουργήσει ένα σύγχρονο και ανοικτό καθεστώς επαλήθευσης, ικανό να προσαρμόζεται στο μεταβαλλόμενο πολιτικό κλίμα και στις τεχνικές δυνατότητες·

5.  καλεί το Συμβούλιο να θέσει τα ζητήματα τα σχετικά με το Πρωτόκολλο Συμμόρφωσης με την BTWC στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σύνοδο Κορυφής του Γκέτεμποργκ·

6.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Πρόεδρο της Ad Hoc Ομάδας BTWC Πρέσβη Tibor Tóth, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Kofi Annan, τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών.

(1) ΕΕ L 133 της 28.5.1999, σ. 3.


Κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
P5_TA(2001)0352RC-B5-0431/2001

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Α.  έχοντας υπόψη την κατάσταση οιονεί πτώχευσης, παρά τον πλούτο της σε φυσικούς πόρους, που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή, η οποία δεν καταφέρνει να επαναλάβει τις πληρωμές της στην Παγκόσμια Τράπεζα, και όπου, με εξαίρεση την προεδρική φρουρά, οι στρατιωτικοί δεν έχουν πληρωθεί εδώ και ένα χρόνο και οι εκπαιδευτικοί εδώ και πάνω από δύο χρόνια,

Β.  έχοντας υπόψη ότι η χώρα αυτή, που διαθέτει μόνο χερσαία σύνορα, επλήγη έντονα από τις εχθροπραξίες στο Κονγκό, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι συνήθεις οδοί επικοινωνίας της,

Γ.  ανησυχώντας για την κατάρρευση του κράτους και του τομέα των δημοσίων υπηρεσιών,

Δ.  έχοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση αντέδρασε στην κοινωνική κρίση με τον περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών,

Ε.  έχοντας υπόψη την απόπειρα πραξικοπήματος της 28ης Μαΐου 2001 και το δεκαήμερο μαχών και καταστολής που ακολούθησε, ιδίως εις βάρος των Yacomas, εθνότητα στην οποία ανήκει ο πρώην Πρόεδρος Kolingba που κατηγορείται ως υποκινητής του πραξικοπήματος και των σοβαρών εγκλημάτων κατά του άμαχου πληθυσμού,

ΣΤ.  έχοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων βρήκαν το θάνατο εκατοντάδες ατόμων,

Ζ.  έχοντας υπόψη ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ, που αναπτύχθηκαν τον Απρίλιο 1998 μετά από δύο έτη ανταρσίας και αποσύρθηκαν το Φεβρουάριο του παρελθόντος έτους, είχαν αρχίσει να αναδιαρθρώνουν το στράτευμα ώστε να περιληφθούν εκπρόσωποι όλων των φυλών,

Η.  έχοντας υπόψη ότι δεκάδες χιλιάδων πολιτών, κυρίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, εκτοπίστηκαν λόγω των μαχών και επιβιώνουν υπό επισφαλείς συνθήκες στα δάση,

Θ.  υπενθυμίζοντας τα προβλήματα τροφοδοσίας που δημιουργούνται,

Ι.  υπενθυμίζοντας την αποστολή που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανέθεσε στον πρώην πρόεδρο του Μαλί Amadou Toumani Touré,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιστές προς τον πρόεδρο Patassé δυνάμεις, με την υποστήριξη των δυνάμεων της Λιβύης και του κινήματος MLS του Κονγκό, φαίνεται να έχουν ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης,

1.  καταδικάζει απερίφραστα την προσφυγή στην βία κατά ενός αρχηγού κράτους, νομίμως εκλεγμένου, και δηλώνει εκ νέου ότι είναι απαράδεκτη η προσφυγή στη βία προς επίτευξη πολιτικών ή οικονομικών στόχων·

2.  ζητεί να παύσουν οι εχθροπραξίες·

3.  καλεί όλα τα μέρη να σεβαστούν απολύτως τη νομιμότητα, τα δικαιώματα του ανθρώπου και τους δημοκρατικούς θεσμούς στο πλαίσιο του Συντάγματος·

4.  εκφράζει την βαθιά λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις λοιπές αυθαιρεσίες, καθώς και τη συμπάθειά του προς τους πληθυσμούς που επλήγησαν από τις συγκρούσεις·

5.  ζητεί να εξευρεθούν και να δικαστούν σύντομα οι ένοχοι των συνοπτικών εκτελέσεων πολιτών, των λεηλασιών καθώς και κάθε άλλης παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

6.  ανησυχεί για την ανάμειξη αλλοδαπών στρατιωτικών δυνάμεων στην επικράτεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας·

7.  καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν ένα ειρηνικό πολιτικό διάλογο·

8.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρακολουθήσουν από κοντά την εξέλιξη της κατάστασης και να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προς προώθηση της επιστροφής στην κοινωνική ειρήνη και αποφυγή ανθρωπιστικής κρίσης·

9.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ανθρωπιστική βοήθεια υπέρ των πληθυσμών και εύχεται να παράσχει η ΕΕ ουσιαστική βοήθεια προς ανοικοδόμηση των βασικών κοινωνικοοικονομικών δομών, ούτως ώστε να εξέλθει η χώρα από την σημερινή κρίση·

10.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ºσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ και στην κυβέρνηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.


Ανθρώπινα Δικαιώματα: Γουατεμάλα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου στη Γουατεμάλα
P5_TA(2001)0353RC-B5-0430/2001

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στην Γουατεμάλα, και ιδίως το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2000(1) ,

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2000(2) προς υποστήριξη της Σύμβασης της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,

-  έχοντας υπόψη την αποφασιστική και διαρκή του δέσμευση υπέρ των ειρηνευτικών διαδικασιών γενικά, και των συμφωνιών ειρήνευσης και συμφιλίωσης στη Γουατεμάλα ειδικότερα,

-  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Προεδρίας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης Απριλίου 2001 επ' ευκαιρία της τρίτης επετείου από το θάνατο του Επισκόπου Juan Gerardi, τις δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν πρόσφατα σχετικά με το θέμα αυτό και την έκκληση για τον τερματισμό της ατιμωρησίας,

Α.  δεδομένου ότι το κράτος της Γουατεμάλας έχει επικυρώσει τις συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τη Σύμβαση για την Πρόληψη και Τιμωρία Εγκλημάτων Γενοκτονίας,

Β.  δεδομένου ότι η Επιτροπή για την Ιστορική Εξακρίβωση συνέστησε να προσάγουν οι αρχές της Γουατεμάλας στα δικαστήρια όσους υποδαυλίζουν ή υποκινούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας,

Γ.  δεδομένου ότι ο Πρόεδρος Portillo της Γουατεμάλας έχει δηλώσει δημοσίως ότι οι συστάσεις της Επιτροπής για την Ιστορική Εξακρίβωση θα υιοθετηθούν από την κυβέρνηση και το κράτος,

Δ.  δεδομένου ότι υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ο σεβασμός και η εξασφάλιση του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,

1.  καλεί τις αρχές της Γουατεμάλας να προβούν σε πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, και να φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης στη Γουατεμάλα όσους ευθύνονται για το σχεδιασμό, την υποκίνηση ή την υποδαύλιση τέτοιων εγκλημάτων·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθήσουν ειδικότερα την πρόοδο της δικαστικής διαδικασίας που κινήθηκε κατά της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Γουατεμάλας όσον αφορά την καταγγελθείσα γενοκτονία του 1982·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποφασιστικότητα που επέδειξε επανειλημμένα ο Πρόεδρος Portillo να διαλευκανθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο τραγικός θάνατος του Επισκόπου Gerardi και να δικαστούν οι ηθικοί αυτουργοί και οι ένοχοι του εγκλήματος· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποφασιστικότητα των δικαστών της Γουατεμάλας να ολοκληρωθεί η "διαδικασία Gerardi"·

4.  χαιρετίζει τις τελευταίες δικαστικές αποφάσεις που ελήφθησαν σε σχέση με την "υπόθεση Gerardi" και καλεί τις αρχές της Γουατεμάλας, και αναμένει από αυτές, να εγγυηθούν την πλήρη ανεξαρτησία και ελευθερία των δικαστικών αρχών της Γουατεμάλας που είναι αρμόδιες για την διερεύνηση των εγκλημάτων·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τις τελευταίες βιαιοπραγίες που συνέβησαν στη χώρα, με θύματα μερικούς δικαστές και μέλη των δικαστικών αρχών, και οι οποίες έπληξαν επίσης ακτιβιστές και υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και δημοσιογράφους, πολιτικούς ηγέτες και ορισμένους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  καταδικάζει αποφασιστικά τέτοιες πράξεις, οι οποίες επιβαρύνουν το κλίμα ειρηνικής συμβίωσης και το σεβασμό του κράτους δικαίου, τα οποία πρέπει να προάγει η διαδικασία συμφιλίωσης του λαού της Γουατεμάλας, και καλεί την κυβέρνηση της Γουατεμάλας να δημιουργήσει τους μηχανισμούς που είναι απαραίτητοι για να εξασφαλισθεί η προστασία των πιθανών θυμάτων τέτοιων επιθέσεων και να δικάζονται οι υπεύθυνοι των εγκλημάτων αυτών, κατά τρόπον ώστε να τερματισθεί η λανθάνουσα ατιμωρησία, όπως συνέστησε η Επιτροπή για την Ιστορική Εξακρίβωση·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις τρέχουσες πρωτοβουλίες, ιδίως εκείνες που στρέφονται κατά της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης των Ένοπλων Δυνάμεων της Γουατεμάλας κατά το 1982, ούτως ώστε να δικαστούν οι υπεύθυνοι γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, και να βοηθήσουν το κράτος της Γουατεμάλας να προστατεύσει τους μάρτυρες, τους δικηγόρους και τις οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που κίνησαν δικαστικές διαδικασίες κατά των κατηγορουμένων για τα εγκλήματα αυτά·

8.  εμμένει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο τερματισμός του κλίματος ατιμωρησίας για τα πολιτικά εγκλήματα και τις σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

9.  εκφράζει την υποστήριξή του προς το λαό και τις αρχές της Γουατεμάλας για να επιμείνουν στην εφαρμογή των ειρηνευτικών συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ανάπτυξης της χώρας·

10.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο της Γουατεμάλας προς την ειρήνη και τη δημοκρατία·

11.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Γουατεμάλας, στο Γενικό Γραμματέα του ΟΑΚ και στο κοινοβούλιο της Κεντρικής Αμερικής.

(1) ΕΕ C 59 της 23.2.2001, σ. 286.
(2) ΕΕ C 377 της 29.12.2000, σ. 335.


Ανθρώπινα Δικαιώματα: εκλογική διαφθορά στο Τσαντ
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στο Τσαντ
P5_TA(2001)0354RC-B5-0439/2001

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιανουαρίου 2000(1) , σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με το σχέδιο μεταξύ του Τσαντ και του Καμερούν γεωτρήσεων πετρελαίου και της κατασκευής πετρελαιαγωγού και το σχέδιο για την εκμετάλλευση του πετρελαίου στη χώρα αυτή,

Α.  υπενθυμίζοντας τη διοργάνωση προεδρικών εκλογών στις 20 Μαΐου 2001 και τη συμμετοχή των πολιτών του Τσαντ στην εκλογική διαδικασία σε ποσοστό 80,9%·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη τις αμφιβολίες που γεννά η κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 36 παρατηρητές από το Γαλλόφωνο Κίνημα, τον Οργανισμό Αφρικανικής Ενότητας (ΟΑΕ), την COMESSA (Κοινότητα των κρατών του Σαχέλ και της Σαχάρας) και από την Αλγερία, τον Νίγηρα και το Σουδάν εδήλωσαν ότι σε γενικές γραμμές η ψηφοφορία διεξήχθη χωρίς μείζονες δυσκολίες και εκφοβισμό, μολονότι παρατηρήθηκαν τεχνικές και οργανωτικές ανεπάρκειες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τετρακόσιοι εθνικοί παρατηρητές του ONIPED (Ανεξάρτητο Εθνικό Παρατηρητήριο για την παρακολούθηση των εκλογών και της δημοκρατίας) κατήγγειλαν την ύπαρξη πολυάριθμων παρατυπιών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η αυθορμήτως διοργανωθείσα διαδήλωση διαλύθηκε με αληθινά πυρά, προκαλώντας ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες,

ΣΤ.  υπενθυμίζοντας ότι στους ιδιωτικούς και τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς είχε απαγορευθεί η μετάδοση των πολιτικών συζητήσεων και η παρουσίαση των προγραμμάτων των διαφόρων υποψηφίων για το προεδρικό αξίωμα,

Ζ.  εκφράζοντας την βαθιά ανησυχία του διότι έξι υποψήφιοι για το προεδρικό αξίωμα, και ορισμένοι από τους συνεργάτες τους, τέθηκαν για λίγο υπό κράτηση και διότι ένας εκ των υποψηφίων, ο Ngarledy Yorongar, δηλώνει ότι υπέστη βίαιο ξυλοδαρμό από τις δυνάμεις ασφαλείας,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση καταγγέλλει μαζική νοθεία κατά τις εκλογές της 20ής Μαΐου 2001 και απειλεί να ζητήσει την ακύρωσή τους, και υπενθυμίζοντας ότι οι κατηγορίες για εκλογική νοθεία είχαν προκαλέσει την αποτυχία των πρώτων προεδρικών εκλογών του 1996,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνταγματική Συνέλευση του Τσαντ επικύρωσε τα αποτελέσματα αυτά στις 13 Ιουνίου 2001, αφού καταμέτρησε τις ψήφους 500.000 περίπου πολιτών του Τσαντ που ζουν στο εξωτερικό και αφού διερεύνησε τις καταγγελίες εκλογικών παρατυπιών,

Ι.  εκφράζοντας ανησυχία για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, από την πρώτη δόση των 25 εκατομμυρίων δολαρίων που χορήγησε η κοινοπραξία στο σχέδιο του πετρελαιαγωγού Τσαντ-Καμερούν, 4,5 εκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη διατεθεί για την αγορά όπλων,

ΙΑ.  υπενθυμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμμετέχει στη χρηματοδότηση του σχεδίου αυτού που υποστηρίζεται επίσης και από την Παγκόσμια Τράπεζα,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτικές εκλογές στο Τσαντ έχουν προγραμματισθεί για την Κυριακή 17 Μαρτίου 2002,

1.  καλεί την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα του Τσαντ να συνεργασθούν για τη διατήρηση της ηρεμίας και να απόσχουν από τη χρήση βίας ενόσω οι συνταγματικές αρχές διερευνούν τις καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες και νοθεία·

2.  καταδικάζει τις εκφοβιστικές ενέργειες και τις συλλήψεις υποψηφίων της αντιπολίτευσης και βεβαιώνει για άλλη μια φορά την προσήλωσή του στον ειρηνικό τρόπο απόκτησης της εξουσίας, με ελεύθερες και διαφανείς εκλογές·

3.  επισημαίνει ότι η εκλογή του Προέδρου Idriss Deby στις 20 Μαΐου 2001 επικυρώθηκε τελικά από το Συνταγματικό Δικαστήριο του Τσαντ στις 13 Ιουνίου 2001·

4.  πιστεύει ότι δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας με τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή μέσα σε γενική κατάσταση όπου τα στοιχειωδέστερα δικαιώματα έκφρασης ευρίσκονται υπό συνεχή απειλή·

5.  φρονεί ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτικής πολυφωνίας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε ο λαός να μπορέσει να προασπισθεί τα νόμιμα δικαιώματά του και να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων και, σε τελευταία ανάλυση, να καταπολεμηθεί η φτώχεια·

6.  ζητεί από τις αρχές του Τσαντ να προσαγάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης τις δυνάμεις της τάξεως που φέρονται ως δράστες βιαιοτήτων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας·

7.  καλεί το Συμβούλιο και τα Ηνωμένα Έθνη να θεσπίσουν πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης που ενδυναμώνουν και υποστηρίζουν την οικονομική, υγειονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο Τσαντ με στόχο την ανακούφιση της φτώχειας, την προώθηση της σταθερότητας, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την εξασφάλιση χρηστής διακυβέρνησης·

8.  υπενθυμίζει ότι για την πρόοδο των εργασιών του σχεδίου κατασκευής του πετρελαιαγωγού στο Τσαντ απαιτείται σταθερή, άρα δημοκρατική, κατάσταση, καθώς τα έσοδα αυτά πρέπει να επιμερισθούν ισότιμα μεταξύ των πολιτών του Τσαντ και όχι να χρησιμοποιούνται για εκλογικούς σκοπούς·

9.  ζητεί από την κυβέρνηση του Τσαντ, από την Παγκόσμια Τράπεζα και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να διαλευκάνουν την υπόθεση της εικαζομένης υπεξαίρεσης των χρημάτων που προορίζονταν για τη χρηματοδότηση του πετρελαιαγωγού Τσαντ-Καμερούν·

10.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποστείλει ομάδα παρατηρητών στις επόμενες εκλογές του Τσαντ και να συμβάλει στη χρηματοδότηση προγραμμάτων με στόχο να αποτραπούν στο μέλλον οι τεχνικές και εκλογικές παρατυπίες·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την δυνατότητα της χρήσης της διαδικασίας διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού ·

12.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στην κυβέρνηση του Τσαντ και στον Γενικό γραμματέα του ΟΑΕ.

(1) ΕΕ C 304 της 24.10.2000, σ. 211.


Ανθρώπινα Δικαιώματα: Αίγυπτος
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Αίγυπτο
P5_TA(2001)0355RC-B5-0440/2001

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αίγυπτο,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Saad Eddin Ibrahim, διευθυντής του "Κέντρου IBN Khaldoun για τη Δημοκρατία”, συνελήφθη μαζί με άλλα 27 άτομα τον περασμένο Ιούλιο και καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 7 ετών στις 21 Μαΐου 2001, και υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η αιγυπτιακή δικαιοσύνη έχει κληθεί να επανεξετάσει την υπόθεσή του,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ. Nawal Saadawi έπεσε θύμα δυσφημιστικής εκστρατείας η οποία της απέδωσε ορισμένες δηλώσεις οι οποίες προσβάλλουν την μουσουλμανική θρησκεία, και ότι ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε στην περίπτωσή της να αποσύρει την κατηγορία της "περιφρόνησης προς τη θρησκεία” και να διαβιβάσει την κατηγορία της αποστασίας στο αρμόδιο δικαστήριο με τη νομική του εισήγηση να αποσυρθούν οι κατηγορίες,

1.  ζητεί να διασφαλισθεί αμερόληπτη δίκη στον κ. Ibrahim·

2.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη και τη θεμελίωση της δημοκρατίας·

3.  επαναδιατυπώνει τη σημασία της ευρω-μεσογειακής εταιρικής σχέσης για την προαγωγή του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το πρόγραμμα MEDA-Δημοκρατία, σε συνεργασία με τις αιγυπτιακές αρχές με σκοπό, ειδικότερα, την υποστήριξη της ελεύθερης έκφρασης και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·

4.  εκφράζει την υποστήριξή του στο Κέντρο Khaldoun για τη Δημοκρατία και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες του·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αιγύπτου.


Ανθρώπινα Δικαιώματα: Μαλαισία
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Μαλαισία
P5_TA(2001)0356RC-B5-0433/2001

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Μαλαισία,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 του Ομοσπονδιακού Συντάγματος της Μαλαισίας το οποίο εγγυάται σε όλους τους μαλαισιανούς πολίτες το δικαίωμα της ελεύθερης αυτοδιάθεσης,

Α.  εκτιμώντας ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μαλαισία έχει επιδεινωθεί σοβαρά κυρίως λόγω της απόφασης του Πρωθυπουργού Mahathir να συντρίψει τους πολιτικούς του αντιπάλους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του νόμου εσωτερικής ασφάλειας (ISA), η μαλαισιανή κυβέρνηση δικαιούται να συλλαμβάνει και να φυλακίζει επ' αόριστον, χωρίς να υποχρεούται να απαγγέλλει κατηγορίες ή να εισάγει σε δίκη, οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ύποπτο για πράξεις επιβλαβείς προς την εθνική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του ίδιου νόμου γίνονται συχνές συλλήψεις πολιτικών αντιπάλων και αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ οι κρατούμενοι υφίστανται σωματικές κακοποιήσεις και έντονες ψυχολογικές πιέσεις οι οποίες ενίοτε φτάνουν μέχρι τα βασανιστήρια,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όχι μόνο ο ISA, αλλά και το άρθρο 149 του Συντάγματος της Μαλαισίας νομιμοποιεί σειρά άλλων ποινικών νόμων τους οποίους επικαλούνται οι αρχές για να φυλακίζουν χιλιάδες Μαλαισιανούς χωρίς δίκη· τέτοιοι νόμοι είναι το Διάταγμα Έκτακτης Ανάγκης (δημόσια τάξη και αποτροπή του εγκλήματος) του 1969 και ο νόμος περί επικίνδυνων ναρκωτικών (ειδικά προληπτικά μέτρα) του 1985.

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μαλαισιανές οργανώσεις πολιτών, επί σειρά ετών, απευθύνουν εκκλήσεις προς την κυβέρνησή τους να καταργήσει τον ISA και να απελευθερώσει άμεσα όλους όσους συνελήφθησαν βάσει αυτού του νόμου,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκθέσεις του Suhakam και άλλων μαλαισιανών και διεθνών οργανώσεων, κρατούνται αυτή τη στιγμή πάνω από 40 άτομα βάσει του ISA, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 8 τα οποία κρατούνται λόγω ειρηνικής έκφρασης των πολιτικών και θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, ενώ για ορισμένους από αυτούς δεν έχει γίνει γνωστός ο τόπος κράτησής τους και τους έχει απαγορευθεί επίσης και η επαφή με τις οικογένειες και τους δικηγόρους τους,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Ιουνίου 2001, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιβλήθηκαν ποινές διετούς φυλάκισης σε ακόμη 4 ακτιβιστές (Mohamad Ezam Mohd Nor, Saari Sungib, Hishamuddin Rais και Tian Chua) διότι άσκησαν απλώς το δικαίωμά τους της νόμιμης πολιτικής δράσης και έκφρασης διαφωνίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαλαισίας στο Shah Alam επικαλούμενο το habeas corpus άφησε ελεύθερους δύο συλληφθέντες βάσει του ISA και κάλεσε το κοινοβούλιο της Μαλαισίας να προβεί σε ριζική αναθεώρηση του ISA,

Η.  εκτιμώντας ότι το κατοχυρωμένο δικαίωμα του να μην συλλαμβάνεται κανείς κατά κανένα τρόπο χωρίς αμερόληπτη δημόσια δίκη αποτελεί βασικό και θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου,

1.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι μαλαισιανές αρχές συνεχίζουν να επικαλούνται το νόμο εσωτερικής ασφάλειας για να φυλακίζουν πολιτικούς αντιπάλους και αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, κατ' αυτό τον τρόπο να τους στερούν το δικαίωμα μιας αμερόληπτης και δημόσιας δίκης, και καλεί τις μαλαισιανές αρχές, είτε να απελευθερώσουν αυτούς τους κρατούμενους, είτε να τους απαγγείλουν κατηγορίες και να παράσχουν εγγυήσεις ότι θα τύχουν ταχείας και αμερόληπτης δίκης·

2.  καλεί τις μαλαισιανές αρχές να εκπληρώσουν τις διεθναίς υποχρεώσεις τους ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα της ελεύθερης έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι των μαλαισιανών πολιτών, να τηρήσουν το Διεθνές Σύμφωνο των Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων και να τροποποιήσουν ανάλογα το Σύνταγμα της Μαλαισίας, να καταργήσουν τον ISA και να θεσπίσουν νόμους οι οποίοι διασφαλίζουν αμερόληπτες και δημόσιες δίκες για όλους τους κρατουμένους·

3.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση της Μαλαισίας σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θέσουν τα θέματα αυτά στην επόμενη συνάντηση εταιρικής σχέσης ΕΕ-Μαλαισίας η οποία θα διεξαχθεί στην Κουάλα Λουμπούρ στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2001 καθώς επίσης και να θέσουν τα θέματα αυτά στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών ΕΕ-ASEAN·

4.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Μαλαισίας.


Ανθρώπινα Δικαιώματα: Αφγανιστάν
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με περαιτέρω παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν
P5_TA(2001)0357RC-B5-0427/2001

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Αφγανιστάν και ιδιαίτερα εκείνο που ενέκρινε στις 15 Μαρτίου 2001(1) , σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένης και της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς,

A.  συγκλονισμένο από την απόφαση της ηγεσίας των Ταλιμπάν της 24ης Μαΐου 2001 να επιβάλει στην ινδουιστική μειονότητα και στη μειονότητα των Σιχ την υποχρέωση να φέρουν ειδικό κίτρινο χαρακτηριστικό γνώρισμα αναγνώρισης στα ενδύματά τους,

B.  λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απόφαση του καθεστώτος των Ταλιμπάν να απαγορεύσει εξίσου στις Αφγανές και στις αλλοδαπές γυναίκες να οδηγούν αυτοκίνητο υπό το πρόσχημα της ερμηνείας του ισλαμικού νόμου, αν και η εν όλω ερμηνεία του Κορανίου και της Sharia έχει αμφισβητηθεί ευρέως από τη διεθνή μουσουλμανική κοινότητα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, παρά τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, δεν έχει δείξει κάποια σημεία κάμψης σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα κατά των γυναικών, τους δημόσιους ακρωτηριασμούς και τη θανατική ποινή, τη δολοφονία ομοφυλοφίλων, τις σφαγές μειονοτήτων, την καταστροφή μη ισλαμικής καλλιτεχνικής κληρονομιάς και την παραβίαση πολλών άλλων θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Δ.  ανησυχώντας για το κλείσιμο του ιταλικού νοσοκομείου της Καμπούλ, μέλη του προσωπικού του οποίου κακοποιήθηκαν και/ή συνελήφθησαν από τη θρησκευτική αστυνομία των Ταλιμπάν,

Ε.  υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση του Αφγανιστάν υποστηρίζει τη διεθνή τρομοκρατία και τον Osama bin Laden, τον οποίο οι Ταλιμπάν αρνούνται να παραδώσουν,

ΣΤ.  συγκλονισμένο από τον πρόσφατο αυστηρότατο κώδικα συμπεριφοράς που αφορά τους εργαζόμενους για την παροχή βοήθειας και τους ξένους επισκέπτες, σύμφωνα με τον οποίο υποχρεούνται να υπογράφουν εγγυήσεις ότι δεν θα παραβιάσουν την ισλαμική νομοθεσία σε θέματα όπως η ενδυμασία ή η μοιχεία, αδικήματα που επισύρουν την ποινή του θανάτου δημοσίως,

Ζ.  ανησυχώντας σε μεγάλο βαθμό από τις νέες παραβιάσεις, εκ μέρους των Ταλιμπάν, των δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την εργασία των γυναικών, εφόσον οι Ταλιμπάν ζητούν όπως το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών να μην συμπεριλάβει τις Αφγανές γυναίκες στη διεξαγωγή έρευνας για τον καταμερισμό του άρτου,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων τριάντα ετών, που επιδεινώνεται από τον ήδη μεγάλο αριθμό προσφύγων και εκτοπισμένων στο εσωτερικό ατόμων και ότι κατ' εκτίμηση πέντε εκατομμύρια άνθρωποι θα εξαρτώνται από τον εφοδιασμό στο πλαίσιο της διεθνούς επισιτιστικής βοήθειας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας υποστηρίζουν ανοικτά το καθεστώς των Ταλιμπάν, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής μουσουλμανική κοινότητα και ο Μουφτής Nasr Farid Wasil, ανώτατη μουσουλμανική θρησκευτική αρχή της Αιγύπτου και των μουσουλμάνων Sunni, αρνούνται ότι οι Ταλιμπάν εκπροσωπούν την πραγματική γνώση του Ισλάμ και απορρίπτουν επίσης τις θρησκευτικές τους αποφάσεις (fatwas),

1.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει εντόνως την πολιτική των Ταλιμπάν η οποία αγνοεί συστηματικά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

2.  φρονεί ότι η πρόοδος προς τη δημοκρατία, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου είναι ο μόνος τρόπος για να τερματισθούν οι επιβληθείσες από τον ΟΗΕ κυρώσεις στο Αφγανιστάν·

3.  εκφράζει, ιδιαίτερα, την βαθιά αγανάκτησή του για την πρόσφατη απόφαση των Ταλιμπάν να επιβάλουν στα μέλη των θρησκευτικών μειονοτήτων να φέρουν χαρακτηριστικά αναγνωριστικά ταυτότητας και υπογραμμίζει ότι μια τέτοια απόφαση δεν έχει προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία εκτός από την περίπτωση των διώξεων των Εβραίων από τους Ναζί·

4.  επισημαίνει στο καθεστώς των Ταλιμπάν ότι το να επιβάλουν σε άτομα που ανήκουν σε εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες να φορούν ρούχα με διακριτικά ταυτότητας αποτελεί απαράδεκτη μορφή διακρίσεων, η οποία απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο·

5.  καταδικάζει τη νέα παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών και φρονεί ότι οι νέες αποφάσεις των Ταλιμπάν προσθέτουν ακόμα ένα συνταρακτικό στοιχείο στην φρικιαστική επίδοση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του καθεστώτος των Ταλιμπάν, που είναι γνωστό για την πολιτική του φυλετικού απαρτχάιντ και της συστηματικής καταστολής όλων ουσιαστικά των ατομικών ελευθεριών·

6.  σημειώνει ότι η πολιτική των Ταλιμπάν και ο τρόπος που εφαρμόζουν τη δικαιοσύνη δεν αντανακλούν τις πραγματικές αξίες και ιδέες του Ισλάμ και απορρίπτονται κατηγορηματικά από την πλειοψηφία της μουσουλμανικής κοινότητας·

7.  προειδοποιεί τους Ταλιμπάν ότι τέτοιες βάρβαρες πολιτικές θα απομονώσουν κι άλλο το καθεστώς τους και επαναδιατυπώνει την έκκλησή του στο Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία να σταματήσουν κάθε μορφή στήριξης των Ταλιμπάν·

8.  καλεί τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν να επανεξετάσουν το θέμα της διπλωματικής αναγνώρισης του καθεστώτος των Ταλιμπάν·

9.  επιδοκιμάζει τη σύσταση για τη θέσπιση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου με στόχο την επιβολή εμπάργκο όπλων κατά των Ταλιμπάν, το οποίο σύστημα υπέβαλε στις 6 Ιουνίου 2001 το πάνελ εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων μιας υπηρεσίας παρακολούθησης και ελέγχου από τον ΟΗΕ και ομάδων επιβολής στις έξι χώρες που συνορεύουν με το Αφγανιστάν και καλεί τις χώρες αυτές να συνεργαστούν πλήρως·

10.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του ότι δεν έχει οριστεί έως τώρα ημερομηνία για την έναρξη εφαρμογής των μέτρων·

11.  καλεί το Συμβούλιο να κλιμακώσει την πίεσή του προς το καθεστώς των Ταλιμπάν και επαναδιατυπώνει το αίτημά του προς το Συμβούλιο να συμβάλει στην αποκατάσταση της ειρήνης στο Αφγανιστάν, μεταξύ άλλων, συντονίζοντας τις πρωτοβουλίες του με τις γειτονικές χώρες, ιδίως την Ινδία, τη Ρωσία και το Ιράν·

12.  προτρέπει τον ΟΗΕ να προβεί στη σύσταση ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν προκειμένου να ελεγχθεί καλύτερα η συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση και να αρχίσουν προετοιμασίες για τη σύσταση διεθνούς ad hoc δικαστηρίου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία έχουν διαπραχθεί από το καθεστώς των Ταλιμπάν·

13.  προτρέπει την Επιτροπή να ανοίξει Ευρωπαϊκό Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας Εκτάκτου Ανάγκης στη Dushanbe προκειμένου να αντιμετωπίσει καλύτερα τον ανθρωπιστικό όλεθρο στο βόρειο τμήμα της χώρας·

14.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει σε ικανοποιητικό βαθμό τη λήψη εκτάκτων μέτρων που απαιτούνται για την υποστήριξη των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε περιοχές που ελέγχονται από δυνάμεις που αντιτίθενται στο καθεστώς των Ταλιμπάν, καθώς επίσης στα προσφυγικά στρατόπεδα στο Ιράν και το Πακιστάν·

15.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις αρχές των Ταλιμπάν, τη Βόρεια Συμμαχία, καθώς και στις κυβερνήσεις του Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ινδίας, Κίνας, Ρωσίας, Ιράν, Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν της ημερομηνίας αυτής, σημείο 14.


Νεπάλ
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συνέπειες από τη σφαγή της βασιλικής οικογένειας στο Νεπάλ
P5_TA(2001)0358RC-B5-0428/2001

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Α.  έντονα συγκλονισμένο και λυπημένο για τα τρομακτικά συμβάντα της 1ης Ιουνίου 2001 στο βασιλικό ανάκτορο Narayanhiti του Νεπάλ, με αποτέλεσμα το θάνατο ή τον τραυματισμό 14 μελών της βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων ο Βασιλιάς Birendra και η Βασίλισσα Aishwarya, καθώς και άλλων στενών συγγενών,

Β.  συνειδητοποιώντας ότι η θανάτωση της βασιλικής οικογένειας περιέπλεξε ακόμη περισσότερο την εσωτερική πολιτική κατάσταση,

Γ.  έχοντας υπόψη ότι αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της τραγωδίας περιορίστηκαν οι πολίτες ολόκληρης της χώρας στις οικίες τους, ενώ απαγορεύθηκαν όλες οι συγκεντρώσεις,

Δ.  έχοντας υπόψη ότι στις βιαιοπραγίες που ακολούθησαν, η αστυνομία χρησιμοποίησε αληθινές σφαίρες με αποτέλεσμα τη θανάτωση πολλών ατόμων, τον τραυματισμό δεκάδων ατόμων και τη σύλληψη εκατοντάδων ατόμων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για πρώτη φορά μετά την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας, συνελήφθη ολόκληρη η σύνταξη της σημαντικότερης εφημερίδας του Νεπάλ για “προδοσία”, διακυβεύοντας έτσι την ελευθερία έκφρασης στη χώρα,

ΣΤ.  έχοντας υπόψη ότι ο αποθανών Βασιλιάς Birendra ήταν πολύ δημοφιλής και εθεωρείτο πυλώνας σταθερότητας από το λαό του Νεπάλ, ιδίως αφότου παραιτήθηκε της απόλυτης εξουσίας για να εγκαθιδρυθεί συνταγματική μοναρχία το 1990 με πολυκομματικό κοινοβούλιο,

Ζ.  έχοντας επίγνωση των σημαντικών ευθυνών που φέρει πλέον, υπό τις σημερινές δύσκολες συνθήκες, ο Βασιλιάς Gyanendra που διαδέχτηκε τον Βασιλιά Birendra ως συνταγματικός μονάρχης και επικεφαλής του κράτους, καθώς και της ανάγκης για την επίτευξη σταθερότητας στο Νεπάλ,

Η.  συνειδητοποιώντας πόσο σημαντική είναι σχετικά για το λαό του Νεπάλ η ταχεία, πλήρης και διαφανής διερεύνηση των τραγικών συμβάντων του βασιλικού ανακτόρου Narayanhiti, και χαιρετίζoντας τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τη διαλεύκανση της σφαγής στο παλάτι,

Θ.  έχοντας υπόψη τις ιδιαίτερες και θερμές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Νεπάλ και το γεγονός ότι η ΕΕ αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο και ότι, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας ΕΚ-Νεπάλ, η ΕΕ παρέχει βοήθεια για να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας, ιδίως μέσω μέτρων προς καταπολέμηση της φτώχειας,

Ι.  συνειδητοποιώντας ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί επίσης ότι τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα δεν θα επηρεάσουν τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κοινή Ομάδα Εξακρίβωσης του Νεπάλ και του Μπουτάν με στόχο την επίλυση του πολύπλοκου θέματος των προσφύγων που έχουν καταφύγει στο Νεπάλ από το Μπουτάν,

1.  εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τη βασιλική οικογένεια, το λαό και το κοινοβούλιο του Νεπάλ μετά την τρομερή σφαγή στο βασιλικό ανάκτορο Narayanhiti και εκφράζει το συγκλονισμό του για τα γεγονότα αυτά·

2.  ελπίζει ότι ο Βασιλιάς Gyanendra από κοινού με την κυβέρνηση του Νεπάλ στα πλαίσια πολυκομματικής δημοκρατίας και με πλήρη σεβασμό των αρχών που θεσπίζει το Σύνταγμα της χώρας, θα καταβάλουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης·

3.  ζητεί να περιληφθούν στην εξεταστική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Keshay Prasad Upadhaya, δικαστές, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης καθώς και διεθνείς παρατηρητές, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης διαλεύκανση των γεγονότων και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, και καλεί την εξεταστική επιτροπή να υποβάλει εν ευθέτω χρόνω την έκθεσή της·

4.  εύχεται όλες οι δυνάμεις του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών να ενωθούν ούτως ώστε να επιτραπεί η λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας με στόχο την αποκατάσταση της εσωτερικής πολιτικής σταθερότητας·

5.  πιστεύει ότι, την κρίσιμη αυτή στιγμή της ιστορίας του Νεπάλ, είναι ζωτικό το να καταδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την υποστήριξή της προς το λαό του Νεπάλ ενισχύοντας τις δεσμεύσεις της μέσω της Συμφωνίας Αναπτυξιακής Συνεργασίας ΕΚ-Νεπάλ, της δημιουργίας ειδικού γραφείου αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κατμαντού και νέας ενθάρρυνσης των προσπαθειών που καταβάλλουν το Νεπάλ και το Μπουτάν με στόχο την ταχεία και ικανοποιητική επίλυση του προβλήματος των προσφύγων από το Μπουτάν, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης των εργασιών της "Κοινής Ομάδας Εξακρίβωσης"·

6.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Νεπάλ.


Κατάσταση στην Αγκόλα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αγκόλα
P5_TA(2001)0359RC-B5-0445/2001

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αγκόλα,

-  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

-  έχοντας υπόψη την ειρηνευτική διαδικασία που διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ,

-  έχοντας υπόψη τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Bicesse και το Πρωτόκολλο της Λουζάκα,

-  έχοντας υπόψη την κοινή θέση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 Ιουλίου 2000 στη Santa Maria da Feira,

-  έχοντας υπόψη τη δήλωση της σουηδικής προεδρίας στις 29 Μαΐου 2001, καθώς και τη δήλωση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 11 Ιουνίου 2001,

Α.  εκφράζοντας την ανησυχία του για τη συνέχιση στην Αγκόλα ενός εμφυλίου πολέμου, ο οποίος μαίνεται εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες και έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες θύματα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους σημαντικούς φυσικούς πόρους της χώρας, ορισμένοι από τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση της σύγκρουσης, ο πληθυσμός της Αγκόλας εξακολουθεί να ζει υπό εξαιρετικά άθλιες συνθήκες,

Γ.  ανησυχώντας για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή,

Δ.  έχοντας επίγνωση των σοβαρότατων συνεπειών του πολέμου αυτού για την κοινωνία των πολιτών, την ανθρώπινη πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας,

Ε.  διαπιστώνοντας τη διαρκή επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Αγκόλα,

ΣΤ.  γνωρίζοντας ότι η ειρήνη και η εθνική συμφιλίωση μπορούν να επιτευχθούν μόνο με ειρηνικά μέσα και ποτέ με στρατιωτικές λύσεις,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη τις ειρηνευτικές προσπάθειες που έχουν αναπτύξει εδώ και καιρό οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα θρησκευτικά ιδρύματα που ασκούν δραστηριότητα στην Αγκόλα, ιδίως δε η Καθολική Εκκλησία,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη το καθήκον της διεθνούς κοινότητας να επισημαίνει και να ενθαρρύνει όλες τις ανεξάρτητες μη στρατιωτικές προσπάθειες που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών της Αγκόλας, σε ένα πνεύμα καλής θέλησης,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα των δύο εκθέσεων εμπειρογνωμόνων που ανέθεσαν τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με την παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται η ειρήνη, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια,

1.  επιδοκιμάζει όλες τις πρωτοβουλίες, ανεξαρτήτως προελεύσεως, που αποβλέπουν στην εγκαθίδρυση της ειρήνης σε όλη την εθνική επικράτεια της Αγκόλας·

2.  συμμερίζεται ως προς τις βασικές της γραμμές τη δήλωση της σουηδικής προεδρίας για την Αγκόλα της 29ης Μαΐου 2001, καθώς και τη δήλωση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 11 Ιουνίου 2001·

3.  πιστεύει ότι η διαρκής ειρήνη και η εθνική συμφιλίωση στην Αγκόλα μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω του ειρηνικού πολιτικού διαλόγου με όλες τις δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, που ενδιαφέρονται πραγματικά για την ειρήνη και τη σταθερότητα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της Λουζάκα και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

4.  υποστηρίζει το ρόλο που διαδραματίζουν οι εκκλησίες και η κοινωνία των πολιτών για την προώθηση της διαφάνειας και του διαλόγου·

5.  καταδικάζει τη συνέχιση του πολέμου που εξακολουθεί να προκαλεί το θάνατο ανυπεράσπιστων πολιτών, παραβιάζοντας τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και επιδεινώνοντας την οικονομική και κοινωνική κατάσταση·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι έχουν εκτοπισθεί περίπου τέσσερα εκατομμύρια άτομα·

7.  καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ να στοχοθετήσει καλύτερα τη βοήθεια της ΕΕ που προορίζεται για όσους την έχουν περισσότερο ανάγκη, προκειμένου να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία τα κονδύλια της ΕΕ θα κατέληγαν να ενισχύουν τη διαφθορά και τις καταχρήσεις·

8.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, και τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργάζονται πλήρως με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και να εγγυώνται την προστασία του προσωπικού τους·

9.  καλεί αμφότερα τα μέρη να σέβονται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να διασφαλίζουν την πρόσβαση των άμαχων πληθυσμών στην ανθρωπιστική βοήθεια·

10.  ζητεί από τα εμπόλεμα μέρη να καταβάλουν έντονες προσπάθειες για την αναζήτηση λύσης για την παροχή ειρήνης και ελπίδας στο λαό της Αγκόλας·

11.  επιδοκιμάζει τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Αγκόλας και του αρχηγού της UΝΙΤΑ οι οποίοι δηλώνουν διατεθειμένοι να αναλάβουν ειρηνευτική διαδικασία·

12.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Κυβέρνησης της Αγκόλας να διοργανώσει ελεύθερες βουλευτικές εκλογές κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2002·

13.  θεωρεί ότι των εκλογών αυτών πρέπει να προηγηθεί περίοδος έντονης προετοιμασίας για την ανάπτυξη του δημοκρατικού περιβάλλοντος που είναι απαραίτητο για τη διενέργεια επιτυχών εκλογών·

14.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τα συμπεράσματα των εκθέσεων εμπειρογνωμόνων που ζητήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με την παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων·

15.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, την Κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Αγκόλας, τον Οργανισμό Αφρικανικής Ενότητας, τους συμπροέδρους της Συνέλευσης ºσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ, καθώς και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.


Kαθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής *
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (COM(2000) 841 - C5-0762/2000 - 2000/0335(CNS) )
P5_TA(2001)0360A5-0184/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5α (νέα)
(5α) οι διατάξεις σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 σχετικά με τη μείωση των άμεσων πληρωμών στήριξης σε περίπτωση μη τήρησης περιβαλλοντικών απαιτήσεων ή χρησιμοποίησης εργατικού δυναμικού σε αναλογία κάτω του μέσου όρου διέπουν επίσης το απλουστευμένο καθεστώς ενισχύσεων·
Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5β (νέα)
(5β) για την προώθηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων χαμηλού εισοδήματος που μετέχουν στο απλουστευμένο καθεστώς ενισχύσεων αυξάνονται οι άμεσες πληρωμές στήριξης κατά 20% έως το ανώτατο ποσό των 1.500 ευρώ ετησίως·
Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 2α, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχεία α) και β) (Κανονισμός (ΕΚ) 1259/1999)
   α) τη μέση τιμή των ποσών τα οποία έχουν εισπραχθεί στο πλαίσιο των σχετικών κανονισμών κατά τα τρία έτη τα προηγούμενα του έτους υποβολής της αίτησης,
   α) τη μέση τιμή των ποσών τα οποία έχουν εισπραχθεί στο πλαίσιο των σχετικών κανονισμών κατά τα τρία έτη τα προηγούμενα του έτους υποβολής της αίτησης, συν 20% του ποσού αυτού.
   β) το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί στο πλαίσιο των σχετικών κανονισμών κατά τα έτη τα προηγούμενα του έτους υποβολής της αίτησης.
   β) το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί στο πλαίσιο των σχετικών κανονισμών κατά τα έτη τα προηγούμενα του έτους υποβολής της αίτησης, συν 20% του ποσού αυτού.
Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 2α, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ) 1259/1999)
   4. Κατ" όριο το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν υπερβαίνει τα 1 000 EUR. Εντούτοις, αιτούντες οι οποίοι θα είχαν δικαίωμα να λάβουν υψηλότερα ποσά στο πλαίσιο των σχετικών κανονισμών είναι δυνατόν να επιλέξουν τη συμμετοχή τους στο απλουστευμένο καθεστώς, εφόσον συμφωνούν να λάβουν ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει τα 1 000 EUR.
   4. Κατ" όριο το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν υπερβαίνει τα 1 500 EUR. Εντούτοις, αιτούντες οι οποίοι θα είχαν δικαίωμα να λάβουν υψηλότερα ποσά στο πλαίσιο των σχετικών κανονισμών είναι δυνατόν να επιλέξουν τη συμμετοχή τους στο απλουστευμένο καθεστώς, εφόσον συμφωνούν να λάβουν ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει τα 1 500 EUR.
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (COM(2000) 841 - C5-0762/2000 - 2000/0335(CNS) )
P5_TA(2001)0360A5-0184/2001

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2000) 841 )(2) ,

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ (C5-0762/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A5-0184/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 146.
(2) ΕΕ C 120 Ε της 24.4.2001, σ. 146.


Συντονισμός των επεμβάσεων πολιτικής άμυνας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης *
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την καθιέρωση κοινοτικού μηχανισμού για συντονισμό των επεμβάσεων πολιτικής άμυνας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (COM(2000) 593 - C5-0543/2000 - 2000/0248(CNS) )
P5_TA(2001)0361A5-0180/2001

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1
   (1) ενώ χάρη στα ληφθέντα από την Κοινότητα μέτρα για την εφαρμογή του ψηφίσματος της 8ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη βελτίωση της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ κρατών μελών σε περίπτωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών έχουν προστατευθεί οι άνθρωποι, το περι