Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
Vedtagne tekster
Tirsdag den 23. oktober 2001 - Strasbourg
Livslang uddannelse (forretningsordenens artikel 62)
  Stabile produkter af humant blod eller plasma ***I (procedure uden betænkning)
  Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri * (procedure uden betænkning)
  Olivenoliesektoren * (procedure uden betænkning)
 Fremme af ikke-statslige miljøorganisationer ***I (procedure uden forhandling)
 Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
 Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
 Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
 Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
 Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
 Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
 Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
 Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
 Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
 Antimikrobielle stoffer i humanmedicin (procedure uden forhandling)
 Kollektiv investering i værdipapirer ***II
 Kollektiv investering i værdipapirer ***II
 Tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet ***II
 Information og høring af arbejdstagerne ***II
 Risici på grund af fysiske agenser (vibration) ***II
 Offentlig deltagelse i forbindelse med miljøprogrammer ***I
 Europæisk civilretligt område *
 Schengen-informationssystemet (SIS II) *
 Schengen-informationssystemet (SIS II) *
 Det internationale monetære system

Livslang uddannelse (forretningsordenens artikel 62)
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens memorandum om livslang uddannelse (SEK(2000) 1832 - C5-0192/2001 - 2001/2088(COS) )
P5_TA(2001)0525A5-0322/2001

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens memorandum (SEK(2000) 1832 - C5-0192/2001 ),

-  der henviser til Det Europæiske År for Livslang Uddannelse (1996) og til sin beslutning af 8. september 2000 om beretningen om gennemførelsen, resultaterne og den samlede evaluering af Det Europæiske År for Livslang Uddannelse (1996)(1) ,

-  der henviser til, at Det Europæiske Råds møde i Luxembourg (1997) i beskæftigelsesretningslinjerne indførte øget anvendelighed og tilpasningsmuligheder gennem uddannelse som et prioriteret emne,

-  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon, Feira og Stockholm,

-  der henviser til OECD's publikation ”Education policy analysis”,

-  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 14, der giver enhver ret til uddannelse samt til adgang til erhvervsuddannelser og efter- og videreuddannelse,

-  der henviser til EF-traktatens artikel 149 og 150,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 47, stk. 1,

-  der henviser til, at bemyndigelse til at træffe afgørelse i henhold til forretningsordenens artikel 62 er overdraget Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport,

-  der henviser til betænkningen fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport samt til udtalelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A5-0322/2001 ),

A.  der henviser til, at vi lever i et hurtigt udviklende vidensamfund, der kendetegnes ved en konstant indførelse af nye teknologier, en stærkt stigende mængde af information og til den hurtighed, hvormed disse spredes,

B.  der henviser til, at vidensamfundet i væsentlig grad kan forbedre enhver persons liv og arbejde under forudsætning af, at der samtidig træffes politiske foranstaltninger, der sikrer lige muligheder for enhver til at deltage aktivt i dette samfund,

C.  der henviser til, at den nuværende økonomi, som først og fremmest er baseret på viden og mobilitet, indebærer, at den enkelte skal kunne supplere sin viden for at kunne imødegå nye risici og usikkerhed i forbindelse med samfundets hurtige udvikling og de nye teknologier; der desuden henviser til, at navnlig erhvervelsen af et eksamensbevis alene ikke længere bestemmer karriereforløbet for resten af livet og til, at det klassiske livsforløb som uddannelse, arbejde og pension vil komme under stadig større pres,

D.  der henviser til, at højtuddannede ifølge OECD's undersøgelser nemmere får adgang til livslang uddannelse, videreuddannelse, efteruddannelse og skoling, og at det derfor er nødvendigt at forbedre adgangen til information om den uddannelse, der tilbydes personer, der ikke har fået en højere uddannelse,

E.  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon, som vil gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige videnbaserede økonomi og samfund,

F.  der henviser til, at det europæiske projekt for livslang uddannelse henhører under en bredere politisk ramme for den fremtidige undervisning og de fremtidige uddannelsesmål, og at dette europæiske projekt ikke må ses isoleret fra de andre konkrete europæiske emner som beskæftigelse, socialpolitik, mobilitet, IKT og e-uddannelse,

G.  der henviser til, at livslang uddannelse berører alle socioøkonomiske sektorer, hvad enten det drejer sig om arbejdere, funktionærer, universitetsfolk, virksomhedsledere, forskere eller andre videnskabsmænd, og at EU og medlemsstaterne skal tage hensyn til denne spredning, når uddannelsesprogrammer og deres finansiering fastlægges,

H.  der henviser til, at udvidelsen vil ændre arbejdsmarkedet og den erhvervsfaglige uddannelse,

I.  der henviser til, at livslang uddannelse anføres som én af prioriteringerne i retningslinjerne for beskæftigelse, der siden 1997 koordinerer medlemsstaternes beskæftigelsespolitik og til, at medlemsstaterne i retningslinjerne anmodes om inden 2001 at fastlægge måltal for 25-64-åriges deltagelse i livslang uddannelse, og at arbejdsmarkedets parter opfordres til at forhandle om spørgsmål som deltagelse i erhvervsuddannelse,

1.  tilslutter sig Kommissionens foreslåede strategi om at indlede en bred samfundsdebat om livslang uddannelse;

2.  er overbevist om, at livslang uddannelse ikke blot er en samfundsmæssig nødvendighed, men også en samfundsmæssig ret for den enkelte;

3.  opfordrer Kommissionen til i de konkrete aktioner vedrørende livslang uddannelse at gå ud fra følgende principper:

   a)
demokratiserings- og lighedsprincippet: livslang uddannelse bør erstatte princippet om (i de fleste tilfælde) en enkelt uddannelsesmulighed med princippet om flere muligheder for uddannelse og erhvervelse af ny viden hele livet igennem, med andre ord skabelsen af ”livschancer”, hvor den enkelte bør have lige muligheder for livslang uddannelse,
   b)
individuel udfoldelse: livslang uddannelse bør være et svar på det enkelte menneskes behov for at supplere og udvide sin viden og for indre berigelse,
   c)
det enkelte menneskes ret til livslang uddannelse: den enkeltes ret til livslang uddannelse bør udmøntes konkret i uddannelse og videreuddannelse;
   d)
personlig ansvarsbevidsthed: livslang uddannelse bør også sigte mod øget samfundsbevidsthed og ansvarsbevidsthed hos den enkelte;
   e)
en helhedsorienteret fremgangsmåde i forbindelse med uddannelse: "uddannelse” må ikke kun dreje sig om forøgelse af viden og om en udelukkende funktionel fremgangsmåde f.eks. med henblik på beskæftigelse; uddannelse bør snarere være rettet mod at udvikle en egen holdning;

4.  gør opmærksom på, at livslang uddannelse somme tider kræver en radikal forandring af undervisnings-, erhvervsuddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken, og at dette måske kræver støtteforanstaltninger, som f.eks.:

   a)
udvikling af prioriterede aktionsområder baseret på en nødvendig balance mellem økonomiske bevæggrunde (den enkeltes anvendelighed) og sociale, kulturelle bevæggrunde (den enkeltes selvudfoldelse) samt integrationen i samfundet,
   b)
integrering af begrebet livslang uddannelse i skoleundervisningen, således at et eksamensbevis ikke betragtes som det sidste, inden arbejdslivet begynder, men som det første på det pågældende område, og at der kan følge andre i løbet af arbejdslivet uanset aktivitetsområde,
   c)
udtrykkelig hensyntagen til de mest sårbare grupper, der ikke har umiddelbar adgang til information om mulighederne for livslang uddannelse,
   d)
integration af aspektet ”glæden ved at lære” i indlæringsprocessen navnlig gennem undervisningsmetoder, der lægger vægt på ledsagende støtte og vejledning;
   e)
aktiv understøttelse af undervisnings- og uddannelsesprojekter for voksne, som giver alle lige muligheder uanset alder og køn,
   f)
fremme af nye indlæringsmetoder ved siden af den traditionelle indlæring i undervisningscentre, anerkendelse og certificering af opnåede erfaringer og kvalifikationer, også af dem, der er erhvervet i en ikke-formel ramme, og anerkendelse af den erfaring, der opnås i udlandet (ligestilling mellem eksamensbeviser af enhver art),
   g)
bedre samfundsmæssig anerkendelse af enkeltpersoner, der gennem livslange uddannelsesprojekter forbedrer deres vidensniveau,
   h)
tilskyndelse til, at alle implicerede dels betragter livslang uddannelse som et fremskridt for samfundet og den enkelte, dels lever op til deres ansvar (finansiering af uddannelse, disponibel tid, anerkendelse af erhvervet viden …): dette gælder både medlemsstaternes regeringer, EU, erhvervslivet og den enkelte,
   i)
tilvejebringelse af passende finansiering til fremme og gennemførelse af programmer for livslang uddannelse gennem ESF, EFRU, strukturfondene, EIB osv.;

5.  påpeger, at en effektiv livslang uddannelse forudsætter, at der skelnes mellem de væsentlige elementer, der indgår heri, således at der kan tilrettelægges programmer med en klart defineret profil og konsekvente målsætninger; henviser endvidere til, at der skal sondres mellem undervisning, som tager sigte på integrering af ny viden inden for de forskellige erhverv, og undervisning med henblik på formidling af den viden, der er nødvendig for at kunne integrere sig i samfundet;

6.  er af den opfattelse, at Unionens, medlemsstaternes og regionernes indsats med hensyn til livslang uddannelse via den åbne koordineringsmetode bør tilpasses fælles mål, retningslinjer, indikatorer og benchmarking på grundlag af bedste praksis i medlemsstaterne med periodisk kontrol og evaluering af den fremgang, der kan konstateres; anmoder Kommissionen om at formulere forslag, som medlemsstaterne kan reagere på, og opfordrer til, at Parlamentet inddrages i dette arbejde;

7.  anmoder Kommissionen om i sine fremtidige forslag klart at definere begreberne inden for livslang uddannelse ved at skelne mellem:

   -
uddannelse, der afhjælper manglende eller utilstrækkelig skolegang samt giver ugunstigt stillede grupper eller mindretal mulighed for at få almendannelse og en grunduddannelse ,
   -
fjernundervisning for voksne i fag, der bidrager til den almene og kulturelle uddannelse, herunder nye teknologier,
   -
faglige kvalifikationer inden for lovreguleret og ikke-lovreguleret undervisning,
   -
uddannelse, der tager sigte på beskæftigelse og integrering på arbejdsmarkedet uanset alder,
   -
erhvervelse af nye kvalifikationer med henblik på tilpasning og fornyelse af teknikker som følge af kravene på det nye arbejdsmarked, herunder nye teknologier,
   -
livslang uddannelse for faguddannede, undervisere og forskere med henblik på at føre disses viden up to date;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en bedre koordinering af den eksisterende finansiering for på optimal vis at garantere den enkelte borgers ret til uddannelse samt adgang til erhvervsuddannelse og videreuddannelse;

9.  anmoder medlemsstaterne om i forbindelse med beskæftigelsesretningslinjerne for 2002 at opstille konkrete mål og iværksætte konkrete foranstaltninger med henblik på deltagelse i uddannelses- og undervisningsprojekter for de enkelte alderskategorier og uddannelsesniveauer;

10.  opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2001 at forelægge den påtænkte handlingsplan på området livslang uddannelse og inddrage Parlamentet i overvejelserne;

11.  opfordrer indtrængende arbejdsmarkedets parter til under gennemførelsen af beskæftigelsesretningslinjerne og den sociale dagsorden at træffe bindende aftaler med hensyn til retten til livslang uddannelse på europæisk niveau;

12.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til med den åbne koordineringsmetode at udarbejde et system, der i vid udstrækning er baseret på ”anerkendelsespunkter”, og som samler de eksisterende evaluerings- og anerkendelsesinstrumenter i én sammenhængende, transparent ordning, der både omfatter anerkendelse af regulære, ikke-regulære og uformelle erfaringer;

13.  opfordrer Kommissionen til også med hensyn til livslang uddannelsespolitik at anvende mainstreamingtanken, således at livslang uddannelse integreres horisontalt i ESF's og fællesskabsprogrammernes funktion;

14.  opfordrer Kommissionen til også at lade arbejdstagere, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, men som har opnået arbejdstilladelse, være omfattet af foranstaltningerne for livslang uddannelse;

15.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at formulere forslag til finansiering af projektet for livslang uddannelse; anmoder indtrængende om, at EIB inddrages i disse forslag i betragtning af, at udviklingen af den menneskelige kapital udgør en integreret bestanddel af EIB's nye opgaver;

16.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om i fælles ansvar og på grundlag af bedste praksis at iværksætte støtteforanstaltninger på individuelt plan; understøtter i denne forbindelse systemet med ”individual learning accounts”, således som det f.eks. anvendes i Det Forenede Kongerige og i Sverige;

17.  understreger udvidelsens konsekvenser for arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren og opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til dette ved prioriteringen og iværksættelsen af foranstaltninger inden for livslang uddannelse;

Livslang uddannelse og beskæftigelse

18.  understreger, at tilpasningen af uddannelses- og indlæringssystemerne med henblik på integrering af begrebet livslang uddannelse hovedsageligt - i overensstemmelse med nærhedsprincippet - er et anliggende for medlemsstaterne; mener imidlertid, at en fælles koordineret indsats på EU-plan er ønskelig for at give medlemsstaterne mulighed for at udveksle eksempler på god praksis; er derfor af den opfattelse, at den åbne koordineringsmetode er den rigtige ramme for fastsættelse af fælles mål for indsatsen for livslang uddannelse;

19.  mener, at det først og fremmest er manglende aftaler og grundlæggende uenighed om finansieringsformer og prioriteringer, der hæmmer udviklingen af systemer for livslang uddannelse;

20.  anser det for vigtigt at kortlægge eksisterende valgmuligheder og problemer ved fastlæggelse af prioriteringer, således at den politiske indsats kan fokusere på de vigtigste spørgsmål;

21.  mener, at der er en direkte sammenhæng mellem arbejdets kvalitet og livslang uddannelse og opfordrer derfor Kommissionen til at redegøre for, hvordan politikkerne for livslang uddannelse, kvalitet i arbejdet og arbejdets tilrettelæggelse kan understøtte hinanden;

22.  anser det for vigtigt, at livslang uddannelse klart medtages blandt prioriteringerne for en politisk indsats for at opnå den beskæftigelsesegnethed, som er en afgørende forudsætning for et aktivt borgerskab, og at der skabes mulighed for at opnå økonomisk vækst, hvor den vigtigste ressource er mennesker, og samt social udstødelse bekæmpes;

23.  forventer, at også situationen inden for uddannelse og undervisning i de forskellige ansøgerlande kortlægges og indgår i det samlede billede;

24.  anser det for nødvendigt at udvikle et integreret samfund, som giver alle mennesker lige muligheder for adgang til livslang uddannelse af høj kvalitet;

Grundskolesystemer

25.  rejser spørgsmålet om, hvordan de grundlæggende uddannelsessystemer i medlemslandene, som er udgangspunktet for den livslange uddannelse, kan forbedres med hensyn til kvalitet og omlægges, så de bliver i stand til at opfylde såvel de aktuelle som de fremtidige behov;

26.  henviser til behovet for moderne skoler af en passende størrelse med udstyr, der er i overensstemmelse med moderne uddannelsesstandarder, og - af hensyn til undervisningen - behovet for lavere klassekvotienter, adgang til nye teknologier, brug af pc'er, kendskab til programmer samt adgang til Internet;

27.  mener, at lærerne som nøglepersoner i et videnbaseret samfund skal have adgang til faciliteter, som gør det muligt for dem at øge deres viden; endvidere er det nødvendigt med et større tilbud om efteruddannelse, som er tilpasset samfundets behov, og en passende løn og anerkendelse af deres arbejde under hensyntagen til betydningen af deres rolle i samfundet;

28.  mener, at der er et generelt behov for at afbureaukratisere og decentralisere uddannelsesorganisationerne og åbne dem mod det omgivende samfund;

29.  understreger, at større initiativret for lærerne og større og mere aktiv inddragelse af elever og forældre kan forbedre uddannelsestilbuddets kvalitet;

30.  efterlyser forslag til, hvordan skolerne kan omdannes til åbne og attraktive lokale uddannelsescentre, således at der kan sikres en god sammenhæng mellem uddannelsessystemet og de lokale arbejdsmarkeder;

31.  henviser til behovet for at fremme livslang uddannelse på lokalt og regionalt plan gennem etablering af effektive fællesskabsnetværk;

Voksenuddannelsessystemer

32.  erkender, at voksenuddannelsessystemerne er vigtige såvel for erhvervslivet og beskæftigelsen som for vores velfærd, kultur og personlige udvikling, og at de derfor må udbygges, fornys og varieres for at kunne opfylde de mange nye behov;

33.  understreger, at enhver større arbejdsgiver skal have en plan for efteruddannelse og udvikling af faglige kvalifikationer, der aftales mellem arbejdsmarkedets parter og forvaltes i fællesskab i overensstemmelse med gældende overenskomster og national lovgivning;

34.  erkender, at livslang uddannelse er vigtig hele livet igennem og ikke kun i forbindelse med lønnet beskæftigelse eller arbejdsmarkedet; understreger, at begrebet livslang uddannelse også bør gælde for tiden efter pensioneringen, og at det bør gøres lettere for ældre mennesker - hvad enten de er pensionerede eller erhvervsaktive - at få adgang til systemer for livslang uddannelse;

35.  opfordrer medlemsstaterne til at sørge for, at ældre medborgere, handicappede og andre, som står uden for arbejdslivet, får tilbud om efteruddannelse, således at de kan opfylde personlige uddannelsesambitioner og deltage i kulturelle aktiviteter;

36.  understreger, at uddannelsessystemerne i EU bl.a. skal understøtte arbejdsmarkedet og udvikles til et egentligt europæisk arbejdsmarked, som medfører større grænseoverskridende bevægelighed; opfordrer i den forbindelse til gensidig anerkendelse af eksamensbeviser;

Finansiering

37.  slår fast, at den nødvendige kvalitetsforøgelse inden for grunduddannelserne uundgåeligt vil indebære betydelige, i visse tilfælde endda meget betydelige, udgiftsforøgelser;

38.  gør opmærksom på, at erhvervs- og efteruddannelser samt højere uddannelser har større søgning end andre dele af uddannelsessystemet og ligeledes kræver betydeligt flere finansielle midler;

39.  opfordrer til debat om, hvordan disse udgifter kan fordeles på den enkelte, arbejdsgiverne og de offentlige myndigheder i medlemsstaterne på en måde, der er både effektiv og solidarisk;

40.  betragter omkostninger til efteruddannelse og oplæring af personalet på jobbet som investeringer i menneskelige ressourcer og går ud fra, at de finansielle ressourcer, budgettet, uddannelsesmålene og de nødvendige foranstaltninger fastlægges og tilrettelægges med deltagelse af arbejdsmarkedets parter og andre relevante samfundsgrupper og i overensstemmelse med nationale arbejdsmarkedsbestemmelser;

41.  understreger, at de fleste medlemslande helt eller delvist mangler finansieringsformer for omskoling fra et arbejde til et andet, hvilket er særlig påkrævet i forbindelse med krisesituationer og industriomlægninger;

42.  henviser til forslaget om, at alle skal have ret til et vist antal års offentlig uddannelse, sådan at mennesker med kortvarig skolegang senere i livet har ret til supplerende uddannelse med henblik på at opnå de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer, der sætter disse mennesker i stand til at spille en aktiv rolle i samfundet og få adgang til arbejdsmarkedet;

43.  betoner sammenhængen mellem uddannelsesomkostninger som investering og som kilde til værditilvækst og mener, at forståelsen heraf bør være retningslinjen for en politik, der går ind for en langsigtet uddannelsesfinansiering;

Den Europæiske Unions rolle

44.  opfordrer til åben politisk diskussion af de tre forskellige strategier for uddannelse og beskæftigelse, som besluttedes samtidig på Det Europæiske Råds møde i Lissabon, og påpeger, at prioriteringsproblemet endnu ikke er løst;

45.  støtter forslaget om, at den åbne koordineringsmetode tillempes området for livslang uddannelse og betoner det særlige behov for retningslinjer for ressourcer, organisering og sammenhæng mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner;

46.  ser gerne, at den åbne koordineringsmetode udformes som en "bottom-up”-proces snarere end en "top-down”-proces, som kendetegnede beskæftigelsespolitikken, og opfordrer til en større indsats for at skabe en positiv holdning til livslang uddannelse blandt de sociale randgrupper;

47.  understreger den afgørende betydning af beherskelse af to sprog for samarbejdet over grænserne i Europa og i verden;

48.  peger på behovet for samordning mellem landene - under hensyntagen til medlemsstaternes autonomi på området - om uddannelsesforløb, de studerendes og lærerernes mobilitet, gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, kriterier for adgang til erhvervs- og efteruddannelseskurser og udveksling af bedste praksis;

49.  forventer, at Kommissionen vil være opmærksom på disse synspunkter og tager hensyn til dem i det videre forberedende arbejde med den kommende handlingsplan for livslang uddannelse.

o
o   o

50.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og de europæiske arbejdsmarkedsparter.

(1) EFT C 135 af 7.5.2001, s. 304.


Stabile produkter af humant blod eller plasma ***I (procedure uden betænkning)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/42/EØF , som ændret ved direktiv 2000/70/EF for så vidt angår medicinsk udstyr, som indeholder stabile produkter af humant blod eller plasma (KOM(2001) 480 - C5-0382/2001 - 2001/0186(COD) ).

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Forslaget godkendt.


Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri * (procedure uden betænkning)
Udkast til Rådets afgørelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (10616/2001 - C5-0362/2001 - 2001/0804(CNS) ).

(Høringsprocedure - fornyet høring)

Udkastet godkendt.


Olivenoliesektoren * (procedure uden betænkning)
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2262/84 om særlige foranstaltninger inden for olivenoliesektoren (KOM(2001) 455 - C5-0437/2001 - 2001/0181(CNS) )

(Høringsprocedure)

Forslaget godkendt.


Fremme af ikke-statslige miljøorganisationer ***I (procedure uden forhandling)
Tekst
Beslutning
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et EU-handlingsprogram til fremme af ikke-statslige organisationer, der fortrinsvis beskæftiger sig med miljøbeskyttelse (KOM(2001) 337 - C5-0281/2001 - 2001/0139(COD) )
P5_TA(2001)0529A5-0317/2001

Forslaget ændret som følger:

Kommissionens forslag (1)   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 10 a (ny)
(10a) De årlige bevillinger vedtages af budgetmyndigheden under budgetproceduren.
Ændring 29
Artikel 1, stk. 2
   2. Programmets generelle formål er at fremme organisationer , der fortrinsvis beskæftiger sig med miljøbeskyttelse på europæisk plan og medvirker eller kan medvirke til udarbejdelse af Fællesskabets miljøpolitik og miljølovgivning og til dens gennemførelse i alle regioner i Europa. Programmet skal også fremme systematisk inddragelse af organisationerne på alle stadier i Fællesskabets miljøpolitiske beslutningsproces ved at sikre dem relevant repræsentation ved samrådsmøder med de interesserede parter og ved offentlige høringer.
   2. Programmets generelle formål er at fremme ngo'er , der fortrinsvis beskæftiger sig med miljøbeskyttelse og miljøfremme eller med dyrebeskyttelse, forudsat at disse aktiviteter bidrager til gennemførelsen af miljøbeskyttelsesmålene på europæisk plan og medvirker eller kan medvirke til udarbejdelse af Fællesskabets miljøpolitik og miljølovgivning og til dens gennemførelse i alle regioner i Europa. Programmet skal også fremme systematisk inddragelse af organisationerne på alle stadier i Fællesskabets miljøpolitiske beslutningsproces ved at sikre dem relevant repræsentation ved samrådsmøder med de interesserede parter og ved offentlige høringer.
Ændring 30
Artikel 2, litra a
   a) de skal være uafhængige og almennyttige og fortrinsvis beskæftige sig med miljøbeskyttelse ud fra et miljømæssigt formål, der tjener almenvellet
   a) de skal være uafhængige og almennyttige og fortrinsvis beskæftige sig med miljøbeskyttelse og miljøfremme eller med dyrebeskyttelse, forudsat at disse aktiviteter bidrager til gennemførelsen af miljøbeskyttelsesmålene og tjener almenvellet
Ændring 31
Artikel 2, litra b
   b) de skal arbejde på europæisk plan; deres opbygning (medlemsgrundlag) og aktiviteter skal omfatte mindst 3 europæiske lande
   b) de skal arbejde på europæisk plan enkeltvis eller inden for rammerne af koordinerede sammenslutninger ; deres struktur (medlemsgrundlag) og aktiviteter skal omfatte mindst 3 europæiske lande, medmindre der er tale om en organisation, der arbejder i to af tiltrædelseslandene, hvor dette vil blive anset for ønskeligt, men ikke afgørende for en særlig undtagelse;
Ændring 5
Artikel 2, litra b a (ny)
   ba) de skal etablere netværk mellem medlemsstaternes og tiltrædelseslandenes organisationer
Ændring 6
Artikel 2, litra c a (ny)
   ca) de skal fremme partnerskaber med organisationer inden for den offentlige og den private sektor
Ændring 7
Artikel 2, litra d a (ny)
   da) de skal være i stand til at tiltrække delfinansiering fra eksterne finansieringskilder.
Ændring 8
Artikel 3 a (ny)
Artikel 3a
På baggrund af den betydning, der tillægges bæredygtig udvikling og Europas borgeres sundhed og livskvalitet, tager programmet navnlig sigte på de prioriterede områder fra det sjette handlingsprogram på miljøområdet, som er samlet i følgende fire hovedkategorier:
   - håndtering af klimaændringerne
   - natur- og biodiversitet - beskyttelse af en unik ressource
   - miljø og sundhed
   - bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne og håndtering af affald.
Det sjette handlingsprogram på miljøområdet vil blive taget op til fornyet behandling i sit fjerde driftsår og eventuelt ændret og ajourført under hensyn til nye udviklinger og nye oplysninger.
Foruden disse emner er miljøundervisning samt gennemførelse og håndhævelse af Fællesskabets miljølovgivning også prioriteret.
Ændring 9
Artikel 4, stk. 2
Forslagsindkaldelsen skal gøre rede for kvalifikationskravene, udvælgelses- og tildelingskriterierne og ansøgnings- og godkendelsesproceduren.
Forslagsindkaldelsen indeholder informationsmateriale og fastlægger kvalifikationskravene, udvælgelses- og tildelingskriterierne (med en præcisering af det foreslåede vægtningssystem) og ansøgnings-, bedømmelses- og godkendelsesproceduren.
Ændring 10
Artikel 4, stk. 3
   3. Efter at have bedømt forslagene afgør Kommissionen senest den 31. december hvert år, medmindre vedtagelsen af Fællesskabets budget er forsinket, hvilke organisationer der skal modtage bistand det følgende år. Afgørelsen følges af en aftale mellem Kommissionen og modtageren, hvori tilskudsbeløbet, betalingsmåden, kontrol- og overvågnings-foranstaltningerne og tilskuddets formål fastsættes.
   3. Efter at have bedømt forslagene afgør Kommissionen senest den 31. december hvert år, medmindre vedtagelsen af Fællesskabets budget er forsinket, hvilke organisationer der skal modtage bistand det følgende år. Afgørelsen følges af en aftale mellem Kommissionen og modtageren, hvori tilskudsbeløbet, betalingsmåden, kontrol- og overvågnings-foranstaltningerne og tilskuddets formål fastsættes. Tilskudsbeløbet udbetales straks.
Ændring 11
Artikel 4, stk. 3 a (nyt)
3a. Senest den 30. september 2002 offentliggør Kommissionen i De Europæiske Fællesskabers Tidende kriterierne for sin bedømmelse af grundlaget for ansøgninger fra ngo'er med hensyn til offentlige tilskud eller særlig ekspertise, samt oplysninger om det faste vægtningssystem, der vil blive brugt ved bedømmelsen af ansøgninger.
Ændring 12
Artikel 4, stk. 3 b (nyt)
3b. Udvælgelsesproceduren og andre procedurer gennemføres på gennemskuelig og kontrollerbar vis. Kommissionen indbyder to repræsentanter for Europa-Parlamentet til at deltage som observatører i møderne om udvælgelses- og tildelingsprocessen.
Ændring 13
Artikel 6, stk. 1, afsnit 2
Beløbet fastsættes hvert år efter et fast vægtningssystem, som tager hensyn til pointresultatet af den bedømmelse, der beskrives i artikel 5, og til organisationernes forholdsmæssige størrelse, jf. bilagets punkt 3.
Beløbet fastsættes hvert år efter et fast vægtningssystem, som tager hensyn til pointværdien af den bedømmelse, der beskrives i artikel 6, og til de principper, der er opstillet i bilagets punkt 3.
Ændring 14
Artikel 6, stk. 2
   2. Programmets modtagere kan efter eget skøn benytte tilskuddet til dækning af organisationens støtteberettigede udgifter i tilskudsårets løb. Alle modtagerens udgifter i tilskudsåret, bortset fra dem, der er angivet i bilagets punkt 4, betragtes som støtteberettigede.
   2. Programmets modtagere kan efter eget skøn benytte tilskuddet til dækning af ngo'ernes støtteberettigede udgifter i tilskudsårets løb. Alle modtagerens udgifter i tilskudsåret, bortset fra dem, der er angivet i bilagets punkt 4, betragtes som støtteberettigede. Modtagerne kan ligeledes udbetale midler til partnere eller medlemsorganisationer i overensstemmelse med nærmere enkeltheder anført i det godkendte arbejdsprogram.
Ændring 15
Artikel 6, stk. 2 a (ny)
2a. Naturalydelser eller vederlagsfrie arbejdspræstationer kan i fuldt omfang medregnes som udgifter med beløbsværdi.
Ændring 16
Artikel 6, stk. 5 a (ny)
5a. Kommissionen meddeler ngo'erne, hvis ansøgning er blevet afslået, hvorfor de ikke opfylder kravene, og sørger for, at begrundelsen er tilstrækkelig udtømmende til at sætte organisationerne i stand til at afgøre, hvilke reformer de må gennemføre forud for en fornyet ansøgning.
Ændring 17
Artikel 7, stk. 3
   3. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for finansieringsoverslagets grænser .
   3. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag. Dette sker under hensyntagen til de i artikel 11 anførte betingelser.
Ændring 18
Artikel 8
   1. For at beskytte Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder kan Kommissionen i forbindelse med dette program foretage inspektioner og kontrol på stedet i overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996. Desuden foretager Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) efterforskninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999.
   1. For at beskytte Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder kan Kommissionen i forbindelse med dette program foretage inspektioner og kontrol på stedet i overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996. I givet fald vil Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) foretage efterforskninger. Sådanne efterforskninger gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 .
   2. Organisationer, der modtager tilskud, skal kunne stille alle bogføringsbilag, herunder den reviderede finansieringsoversigt, i forbindelse med afholdte udgifter i det pågældende tilskudsår til Kommissionens disposition i et tidsrum på 5 år efter den sidste udbetaling.
   2. Organisationer, der modtager tilskud, og i givet fald deres partnere eller medlemmer skal kunne stille alle bogføringsbilag, herunder den reviderede finansieringsoversigt, i forbindelse med afholdte udgifter i det pågældende tilskudsår til Kommissionens disposition i et tidsrum på 5 år efter den sidste udbetaling.
Ændring 19
Artikel 10
En liste over modtagerne af finansieringsbidrag efter dette program og de beløb, de har fået tildelt, offentliggøres hvert år i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
En liste over modtagerne af finansieringsbidrag efter dette program og de beløb, de har fået tildelt, samt det opnåede antal point offentliggøres hvert år i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Afslås en ansøgning, modtager ansøgeren en let forståelig, begrundet meddelelse herom med angivelse af det opnåede antal point og den pointværdi, der ville have været nødvendig for at imødekomme ansøgningen.
Ændring 20
Artikel 11, stk. -1 (nyt)
   - 1. Senest den 30. april hvert år forelægger Kommissionen en rapport om tilskudsfordelingen for det indeværende år og om resultaterne af tilskuddene for det foregående år. Rapporten skal indeholde en redegørelse for, hvorledes Kommissionen har udvalgt tilskudsmodtagerne for det indeværende år. Kommissionen sammenkalder et møde mellem medlemsstaterne, repræsentanter for Europa-Parlamentet og andre interesserede parter, således at disse kan drøfte rapporten senest den 30. juni hvert år.
Ændring 21
Artikel 11, stk. 1
Senest den 31. december 2004 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om programmets resultater i forhold til målsætningerne i løbet af de tre første år og fremsætter eventuelt forslag til ændringer med henblik på at videreføre eller indstille programmet. Denne rapport skal især bygge på rapporter om modtagernes præstationer og ikke mindst bedømme, hvor effektivt de har bidraget til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 1 og i bilaget.
Senest den 31. december 2004 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om programmets resultater i forhold til målsætningerne i løbet af de tre første år og fremsætter eventuelt forslag til ændringer med henblik på at videreføre eller indstille programmet. Denne rapport skal især bygge på rapporter om modtagernes præstationer og ikke mindst bedømme, hvor effektivt de har bidraget til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 1 og i bilaget. Når Kommissionen forelægger det foreløbige budgetforslag, fremsender den resultatet af den kvantitative og kvalitative evaluering af foranstaltningen baseret på årsprogrammet og resultatindikatorerne til budgetmyndigheden.
Ændring 22
Bilag, punkt 2, led 1, underled 3 a (nyt)
   - Relevans for styrkelse af de europæiske bånd og de indbyrdes forbindelser for så vidt angår små regionale og lokale sammenslutninger, der inden for deres eget område arbejder på at gennemføre gældende fællesskabsret på miljøområdet og med hensyn til bæredygtig udvikling.
Ændring 23
Bilag, punkt 3, nr. 1
   1. Når alle andre parametre står lige, får større organisationer (målt efter de to seneste års gennemsnitlige reviderede årlige udgifters størrelse og de samlede forventede støtteberettigede udgifter) større beløb end små. Denne størrelsesfordel bliver dog mindre, jo større organisationen er .
   1. Når alle andre parametre står lige, vil tilskudsbeløbet til ngo'er med mange relevante aktiviteter (målt efter værdien af de to seneste års gennemsnitlige reviderede årlige udgifters størrelse og de samlede forventede støtteberettigede udgifter) normalt være større end tilskudsbeløbene til organisationer med færre relevante aktiviteter. Imidlertid vil fordelingen af midlerne ske på et ikke-lineært grundlag, og modtagere med færre relevante aktiviteter vil derfor modtage forholdsvis højere tilskud .
Ændring 24
Bilag, punkt 4, led 7
- bidrag i form af naturalydelser.
- bidrag i form af naturalydelser for organisationer med et årligt budget på mindst 300 000 euro.
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et EU-handlingsprogram for fremme af private organisationer, der fortrinsvis beskæftiger sig med miljøbeskyttelse (KOM(2001) 337 - C5-0281/2001 - 2001/0139(COD) )
P5_TA(2001)0529A5-0317/2001

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2001) 337 (2) ),

-  der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1 (C5-0281/2001 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og udtalelse fra Budgetudvalget (A5-0317/2001 ),

1.  godkender Kommissionens ændrede forslag;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 270 E af 25.9.2001, s. 125.
(2) EFT C 270 E af 25.9.2001, s. 125.


Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
Europa-Parlamentets beslutning om udnævnelse et medlem af Revisionsretten (C5-0282/2001 - 2001/0808(CNS) )
P5_TA(2001)0530A5-0346/2001

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til EKSF-traktatens artikel 45 B, stk. 3,

-  der henviser til EF-traktatens artikel 247, stk. 3,

-  der henviser til Euratom-traktatens artikel 160 B, stk. 3,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 35,

-  hørt af Rådet med skrivelse af 22. juni 2001 om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0282/2001 ),

-  der henviser til, at Budgetkontroludvalget på mødet den 8.-10. oktober 2001 hørte Rådets foreslåede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten og behandlede hans kvalifikationer på grundlag af kriterierne i EKSF-traktatens artikel 45 B, EF-traktatens artikel 247, og Euratom-traktatens artikel 160 B,

-  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A5-0346/2001 ),

1.  afgiver positiv udtalelse om udnævnelse af Jean-François Bernicot til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til orientering til Revisionsretten, De Europæiske Fællesskabers øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsretter.


Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
Europa-Parlamentets beslutning om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0283/2001 - 2001/0809(CNS) )
P5_TA(2001)0531A5-0346/2001

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til EKSF-traktatens artikel 45 B, stk. 3,

-  der henviser til EF-traktatens artikel 247, stk. 3,

-  der henviser til Euratom-traktatens artikel 160 B, stk. 3,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 35,

-  hørt af Rådet med skrivelse af 22. juni 2001 om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0283/2001 ),

-  der henviser til, at Budgetkontroludvalget på mødet den 8.-10. oktober 2001 hørte Rådets foreslåede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten og behandlede hans kvalifikationer på grundlag af kriterierne i EKSF-traktatens artikel 45 B, EF-traktatens artikel 247, og Euratom-traktatens artikel 160 B,

-  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A5-0346/2001 ),

1.  afgiver positiv udtalelse om udnævnelse af David Bostock til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til orientering til Revisionsretten, De Europæiske Fællesskabers øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsretter.


Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
Europa-Parlamentets beslutning om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0284/2001 - 2001/0810(CNS) )
P5_TA(2001)0532A5-0346/2001

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til EKSF-traktatens artikel 45 B, stk. 3,

-  der henviser til EF-traktatens artikel 247, stk. 3,

-  der henviser til Euratom-traktatens artikel 160 B, stk. 3,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 35,

-  hørt af Rådet med skrivelse af 22. juni 2001 om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0284/2001 ),

-  der henviser til, at Budgetkontroludvalget på mødet den 8.-10. oktober 2001 hørte Rådets foreslåede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten og behandlede hans kvalifikationer på grundlag af kriterierne i EKSF-traktatens artikel 45 B, EF-traktatens artikel 247, og Euratom-traktatens artikel 160 B,

-  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A5-0346/2001 ),

1.  afgiver positiv udtalelse om udnævnelse af François Colling til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til orientering til Revisionsretten, De Europæiske Fællesskabers øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsretter.


Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
Europa-Parlamentets beslutning om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0285/2001 - 2001/0811(CNS) )
P5_TA(2001)0533A5-0346/2001

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til EKSF-traktatens artikel 45 B, stk. 3,

-  der henviser til EF-traktatens artikel 247, stk. 3,

-  der henviser til Euratom-traktatens artikel 160 B, stk. 3,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 35,

-  hørt af Rådet med skrivelse af 22. juni 2001 om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0285/2001 ),

-  der henviser til, at Budgetkontroludvalget på mødet den 10.-11. september 2001 hørte Rådets foreslåede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten og behandlede hans kvalifikationer på grundlag af kriterierne i EKSF-traktatens artikel 45 B, EF-traktatens artikel 247, og Euratom-traktatens artikel 160 B,

-  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A5-0346/2001 ),

1.  afgiver positiv udtalelse om udnævnelse af Maarten B. Engwirda til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til orientering til Revisionsretten, De Europæiske Fællesskabers øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsretter.


Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
Europa-Parlamentets beslutning om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0290/2001 - 2001/0812(CNS) )
P5_TA(2001)0534A5-0346/2001

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til EKSF-traktatens artikel 45 B, stk. 3,

-  der henviser til EF-traktatens artikel 247, stk. 3,

-  der henviser til Euratom-traktatens artikel 160 B, stk. 3,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 35,

-  hørt af Rådet med skrivelse af 28. juni 2001 om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0290/2001 ),

-  der henviser til, at Budgetkontroludvalget på mødet den 8.-10. oktober 2001 hørte Rådets foreslåede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten og behandlede hans kvalifikationer på grundlag af kriterierne i EKSF-traktatens artikel 45 B, EF-traktatens artikel 247, og Euratom-traktatens artikel 160 B,

-  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A5-0346/2001 ),

1.  afgiver positiv udtalelse om udnævnelse af Morten Levysohn til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til orientering til Revisionsretten, De Europæiske Fællesskabers øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsretter.


Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
Europa-Parlamentets beslutning om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0286/2001 - 2001/0813(CNS) )
P5_TA(2001)0535A5-0346/2001

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til EKSF-traktatens artikel 45 B, stk. 3,

-  der henviser til EF-traktatens artikel 247, stk. 3,

-  der henviser til Euratom-traktatens artikel 160 B, stk. 3,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 35,

-  hørt af Rådet med skrivelse af 22. juni 2001 om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0286/2001 ),

-  der henviser til, at Budgetkontroludvalget på mødet den 8.-10. oktober 2001 hørte Rådets foreslåede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten og behandlede hendes kvalifikationer på grundlag af kriterierne i EKSF-traktatens artikel 45 B, EF-traktatens artikel 247, og Euratom-traktatens artikel 160 B,

-  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A5-0346/2001 ),

1.  afgiver positiv udtalelse om udnævnelse af Hedda von Wedel til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til orientering til Revisionsretten, De Europæiske Fællesskabers øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsretter.


Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
Europa-Parlamentets beslutning om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0287/2001 - 2001/0814(CNS) )
P5_TA(2001)0536A5-0346/2001

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til EKSF-traktatens artikel 45 B, stk. 3,

-  der henviser til EF-traktatens artikel 247, stk. 3,

-  der henviser til Euratom-traktatens artikel 160 B, stk. 3,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 35,

-  hørt af Rådet med skrivelse af 22. juni 2001 om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0287/2001 ),

-  der henviser til, at Budgetkontroludvalget på mødet den 8.-10. oktober 2001 hørte Rådets foreslåede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten og behandlede hans kvalifikationer på grundlag af kriterierne i EKSF-traktatens artikel 45 B, EF-traktatens artikel 247, og Euratom-traktatens artikel 160 B,

-  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A5-0346/2001 ),

1.  afgiver positiv udtalelse om udnævnelse af Ioannis Sarmas til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til orientering til Revisionsretten, De Europæiske Fællesskabers øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsretter.


Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
Europa-Parlamentets beslutning om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0288/2001 - 2001/0815(CNS) )
P5_TA(2001)0537A5-0346/2001

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til EKSF-traktatens artikel 45 B, stk. 3,

-  der henviser til EF-traktatens artikel 247, stk. 3,

-  der henviser til Euratom-traktatens artikel 160 B, stk. 3,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 35,

-  hørt af Rådet med skrivelse af 22. juni 2001 om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0288/2001 ),

-  der henviser til, at Budgetkontroludvalget på mødet den 8.-10. oktober 2001 hørte Rådets foreslåede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten og behandlede hans kvalifikationer på grundlag af kriterierne i EKSF-traktatens artikel 45 B, EF-traktatens artikel 247, og Euratom-traktatens artikel 160 B,

-  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A5-0346/2001 ),

1.  afgiver positiv udtalelse om udnævnelse af Hubert Weber til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til orientering til Revisionsretten, De Europæiske Fællesskabers øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsretter.


Udnævnelse af ni medlemmer til Revisonsretten (procedure uden forhandling)
Europa-Parlamentets beslutning om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0291/2001 - 2001/0816(CNS) )
P5_TA(2001)0538A5-0346/2001

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til EKSF-traktatens artikel 45 B, stk. 3,

-  der henviser til EF-traktatens artikel 247, stk. 3,

-  der henviser til Euratom-traktatens artikel 160 B, stk. 3,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 35,

-  hørt af Rådet med skrivelse af 28. juni 2001 om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (C5-0291/2001 ),

-  der henviser til, at Budgetkontroludvalget på mødet den 8.-10. oktober 2001 hørte Rådets foreslåede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten og behandlede hans kvalifikationer på grundlag af kriterierne i EKSF-traktatens artikel 45 B, EF-traktatens artikel 247, og Euratom-traktatens artikel 160 B,

-  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A5-0346/2001 ),

1.  afgiver positiv udtalelse om udnævnelse af Lars Tobisson til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til orientering til Revisionsretten, De Europæiske Fællesskabers øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsretter.


Antimikrobielle stoffer i humanmedicin (procedure uden forhandling)
Europa-Parlamentets forslag til Rådets henstilling om forsigtig anvendelse af antimikrobielle stoffer i humanmedicin (KOM(2001) 333 - C5-0411/2001 - 2001/2164(COS) )
P5_TA(2001)0539A5-0318/2001

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til forslag til Rådets henstilling (KOM(2001) 333 - C5-0411/2001 ),

-  der henviser til EF-traktatens artikel 152, stk. 4,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 47, stk. 1,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0318/2001 ),

1.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at tage hensyn til følgende forslag:

Kommissionens forslag   Parlamentetsforslag
Forslag 1
Betragtning 1
   (1) Anvendelsen af antimikrobielle stoffer har i høj grad medvirket til at forbedre sundheden. "Antimikrobielle stoffer” har i årtier været anvendt til at behandle overførbare sygdomme og forebygge infektioner. I forbindelse med denne henstilling vil antimikrobielle stoffer sige stoffer, som produceres enten syntetisk eller naturligt af bakterier, svampe eller planter, og som anvendes til at dræbe eller hæmme væksten af mikroorganismer, herunder bakterier, vira og svampe, og parasitter, særlig protozoer, som er resistente. Men anvendelsen af disse stoffer har imidlertid også medført, at visse udvalgte mikroorganismer, som tidligere var følsomme over for disse stoffer, nu er blevet resistente, dvs. har udviklet såkaldt "antimikrobiel resistens”. Antimikrobiel resistens medfører, at patienter udsættes for større fare og må lide længere, og at udgifterne på sundhedsområdet og for samfundet som helhed stiger. Derfor er det nødvendigt med en samlet indsats på fællesskabsplan for at begrænse problemet ved at opfordre til forsigtig anvendelse af antimikrobielle stoffer i humanmedicin samt bedre kontrol med hygiejne og infektioner.
   (1) Anvendelsen af antimikrobielle stoffer har i høj grad medvirket til at forbedre sundheden. "Antimikrobielle stoffer” har i årtier været anvendt til at behandle overførbare sygdomme og forebygge infektioner. I forbindelse med denne henstilling vil antimikrobielle stoffer sige stoffer, som produceres enten syntetisk eller naturligt af bakterier, svampe eller planter, og som anvendes til at dræbe eller hæmme væksten af mikroorganismer, herunder bakterier, vira og svampe, og parasitter, særlig protozoer, som er resistente. Men anvendelsen af disse stoffer har imidlertid også medført, at visse udvalgte mikroorganismer, som tidligere var følsomme over for disse stoffer, nu er blevet resistente, dvs. har udviklet såkaldt "antimikrobiel resistens”. Antimikrobiel resistens medfører, at patienter udsættes for større fare og må lide længere, og at udgifterne på sundhedsområdet og for samfundet som helhed stiger. Derfor er det nødvendigt med en samlet indsats på fællesskabsplan for at begrænse problemet ved at opfordre til forsigtig anvendelse af antimikrobielle stoffer i humanmedicin samt bedre kontrol med hygiejne og infektioner. Denne indsats kan ikke adskilles fra foranstaltninger til bekæmpelse af antibiotikaresistens inden for veterinærmedicin, foderstoffer og afgrøder (herunder GMO'er) .
Forslag 2
Betragtning 2
   (2) Rådet for Den Europæiske Union vedtog den 8. juni 1999 en resolution om antibiotikaresistens " En strategi mod den mikrobiologiske trussel”. I resolutionen understreges det, at antimikrobiel resistens øger sygeligheden og dødeligheden ved overførbare sygdomme, og at dette ikke blot fører til en forringelse af livskvaliteten, men også til en forøgelse af sundhedsudgifterne, og at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger på fællesskabsplan.
   (2) Rådet for Den Europæiske Union vedtog den 8. juni 1999 en resolution om antibiotikaresistens " En strategi mod den mikrobiologiske trussel”. I resolutionen understreges det, at antimikrobiel resistens øger sygeligheden og dødeligheden ved overførbare sygdomme, og at dette ikke blot fører til en forringelse af livskvaliteten, men også til en forøgelse af sundhedsudgifterne, og at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger på fællesskabsplan for at mindske anvendelsen af antimikrobielle stoffer i humanmedicin såvel som i veterinærmedicin og forbyde enhver ikke-terapeutisk anvendelse af antimikrobielle stoffer samt anvendelse af antibiotikaresistensgener i GMO'er, som kan spredes i miljøet .
Forslag 3
Betragtning 6
   (6) Tilsyn med ordinering og forbrug af antimikrobielle stoffer bør indgå som et vigtigt led i en overordnet overvågningsstrategi med henblik på at løse problemet med antimikrobiel resistens.
   (6) Tilsyn med ordinering og forbrug af antimikrobielle stoffer på alle områder bør indgå som et vigtigt led i en overordnet overvågningsstrategi med henblik på at løse problemet med antimikrobiel resistens.
Forslag 4
Betragtning 7
   (7) Tiltag, som har til formål at begrænse unødvendig og uhensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer, ville være et vigtigt skridt i retning af at undgå en yderligere stigning i antallet af resistente mikroorganismer og kunne måske endda ændre tendensen. Det er nødvendigt at identificere samt definere og anvende overordnede principper og metoder, som sigter mod forsigtig anvendelse af disse stoffer til behandling af mennesker.
   (7) Tiltag, som har til formål at begrænse unødvendig og uhensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer, ville være et vigtigt skridt i retning af at undgå en yderligere stigning i antallet af resistente mikroorganismer og kunne måske endda ændre tendensen. Det er nødvendigt at identificere samt definere og anvende overordnede principper og metoder, som sigter mod forsigtig anvendelse af disse stoffer til behandling af mennesker, dyr og planter .
Forslag 5
Betragtning 11
   (11) Der er også en forbindelse mellem forekomsten af patogener med antimikrobiel resistens i mennesker, og deres forekomst i dyr og miljøet. Denne henstilling udelukker ikke yderligere initiativer på andre områder.
   (11) Der er også en forbindelse mellem forekomsten af patogener med antimikrobiel resistens i mennesker, og deres forekomst i dyr og miljøet. Denne henstilling kræver yderligere initiativer på andre områder især med henblik på bekæmpelse af antimikrobiel resistens inden for veterinærmedicin, foderstoffer og afgrøder (herunder GMO'er) .
Forslag 6
Betragtning 11 a (ny)
(11a) Strategien for bekæmpelse af antimikrobiel resistens bør være global og ikke alene omfatte humanmedicin, men også veterinærmedicin, animalsk produktion og plantebeskyttelse.
Forslag 7
Henstilling I, afsnit 1, punkt 1
   (1) indsamle troværdige og sammenlignelige data om patogeners følsomhed over for antimikrobielle stoffer ved hjælp af et system, som er baseret på laboratorier. De indsamlede data skal kunne anvendes til at analysere udvikling i tid, sikre tidlig varsling og overvåge spredningen af resistens på nationalt og regionalt plan samt på EU-niveau
   (1) indsamle troværdige data og sammenlignelige data på fællesskabsplan om patogeners følsomhed in vitro over for antimikrobielle stoffer og den kliniske effekt heraf ved hjælp af et system, som er baseret på laboratorier. De indsamlede data skal kunne anvendes til at analysere udvikling i tid, sikre tidlig varsling og overvåge spredningen af resistens på nationalt og regionalt plan samt på EU-niveau
Forslag 8
Henstilling I, afsnit 1, punkt 2
   (2) indsamle data om ordinering og forbrug af antimikrobielle stoffer på nationalt og regionalt plan, på hospitalsniveau og på EU-niveau, og i den forbindelse inddrage ordinerende læger, farmaceuter og andre parter, som indsamler sådanne data, for om muligt at finde en forbindelse mellem ordinering og forbrug af antimikrobielle stoffer og udviklingen af patogener, som er resistente over for disse stoffer.
   (2) indsamle data om ordinering og forbrug af alle former for antimikrobielle stoffer inden for alle områder, på nationalt og regionalt plan, på hospitalsniveau og på EU-niveau, og i den forbindelse inddrage ordinerende læger, farmaceuter og andre parter, som indsamler sådanne data, for om muligt at finde en forbindelse mellem ordinering og forbrug af antimikrobielle stoffer og udviklingen af patogener, som er resistente over for disse stoffer.
Forslag 9
Henstilling I, afsnit 2, punkt 1, led 2
   - udarbejde regler for anvendelse af antimikrobielle stoffer uden receptpligt og vurdere, om der er behov for ændringer
   - udarbejde regler for anvendelse af antimikrobielle stoffer, herunder til lokalbehandling, uden receptpligt og vurdere, om der er behov for ændringer
Forslag 10
Henstilling I, afsnit 2, punkt 1, led 3
   - opstille kliniske og mikrobiologiske kriterier for hurtig diagnose på stedet af infektioner og
   - opstille kliniske og mikrobiologiske kriterier og evaluere tests til hurtig diagnose på stedet af bakterie- og virus infektioner såvel som tests til påvisning af følsomheden overfor antimikrobielle stoffer og
Forslag 11
Henstilling I, afsnit 2, punkt 1, led 4
   - optimere valget af medicin, dosering og varighed i forbindelse med behandling og forebyggelse af infektioner
   - optimere valget af medicin, dosering og varighed i forbindelse med behandling og forebyggelse af infektioner ud fra mikrobiologiske og kliniske kriterier og på grundlag af de individuelle oplysninger og patientens journal (individuel behandling)
Forslag 12
Henstilling I, afsnit 2, punkt 1, led 4 a (ny)
   - gennemføre sammenlignende og kritiske evalueringer af effektiviteten af de antimikrobielle stoffer, der anvendes præventivt,
Forslag 13
Henstilling I, afsnit 2, punkt 3
   (3) fremme nationale immuniseringsprogrammer for efterhånden at fjerne sygdomme, som kan forebygges ved vaccination.
   (3) fremme nationale immuniseringsprogrammer for efterhånden at fjerne sygdomme, som kan forebygges ved vaccination, efter en fortsat evaluering af de pågældende vacciner og de påtænkte immuniseringsprogrammer .
Forslag 14
Henstilling I, afsnit 3, punkt 1
   (1) sørge for undervisning i principper og retningslinjer for hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer som led i grundlæggende og videregående erhvervsuddannelse samt regelmæssig efteruddannelse for læger, tandlæger, farmaceuter og sygeplejersker samt andre inden for sundhedssektoren og i den forbindelse anvende god effektiv praksis med løbende tilbagemelding
   (1) sørge for undervisning i principper og retningslinjer for hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer som led i grundlæggende og videregående erhvervsuddannelse samt regelmæssig efteruddannelse, der er uafhængig af medicinalindustrien, for læger, tandlæger, farmaceuter og sygeplejersker samt andre inden for sundhedssektoren og i den forbindelse anvende god effektiv praksis med løbende tilbagemelding
Forslag 15
Henstilling I, afsnit 3, punkt 3
   (3) undervise i immuniseringsprogrammer og deres rolle i forbindelse med forebyggelse af infektioner og derved begrænse antallet af sygdomsudbrud og følgelig efterspørgslen efter antimikrobielle stoffer.
   (3) tilbyde en opfølgende og ajourført undervisning om immuniseringsprogrammer, deres rolle, effektivitet og relevans i forbindelse med forebyggelse af infektioner og derved begrænse antallet af sygdomsudbrud og følgelig efterspørgslen efter antimikrobielle stoffer.
Forslag 16
Henstilling I, afsnit 3, punkt 3 a (nyt)
(3a) kontrollere det informations-, salgs- og reklamemateriale, medicinalindustrien udleverer til lægerne, og sikre ordinering i henhold til god praksis.
Forslag 17
Henstilling I, afsnit 4, punkt 3 b (nyt)
(3b) forbyde al reklame for antibiotika, der tager sigte på offentligheden generelt.
Forslag 18
Henstilling I, afsnit 4, punkt 3 c (nyt)
(3c) tilskynde til behandling i hjemmet i de tilfælde, hvor dette er muligt
Forslag 19
Henstilling I, afsnit 4, punkt 3 d (nyt)
(3d) tilskynde til kliniske og laboratoriemæssige fremgangsmåder og metoder, som giver kortere hospitalsindlæggelser, uden at overse behandlingsresultatet
Forslag 20
Henstilling II
   II. Samarbejde med Kommissionen om at opstille indikatorer for overvågning af praksis for ordinering af antimikrobielle stoffer på grundlag af evidensbaserede principper og retningslinjer for god praksis for styring af overførbare sygdomme i løbet af 2 år efter vedtagelsen af denne henstilling og evaluere disse indikatorer, når de er opstillet, med henblik på eventuel forbedring af praksis for ordinering og tilbagemelding til ordinerende læger.
   II. Samarbejde med Kommissionen om at opstille indikatorer for overvågning af praksis for ordinering af antimikrobielle stoffer på grundlag af principper og retningslinjer, der er baseret på data, bekræftet in vitro og klinisk, for god praksis for styring af overførbare sygdomme i løbet af 2 år efter vedtagelsen af denne henstilling og evaluere disse indikatorer, når de er opstillet, med henblik på eventuel forbedring af praksis for ordinering og tilbagemelding til ordinerende læger.
Forslag 21
Henstilling III
   III. Etablere og anvende systemer til kontrol med god praksis for markedsføring af antimikrobielle stoffer for at sikre, at der er overensstemmelse med de evidensbaserede principper og retningslinjer for god praksis for styring af overførbare sygdomme i løbet af 2 år efter vedtagelsen af denne henstilling.
   III. Etablere og anvende systemer til kontrol med god praksis for markedsføring af antimikrobielle stoffer for at sikre, at der er overensstemmelse med principper og retningslinjer, baseret på data, der er bekræftet in vitro og klinisk, for god praksis for styring af overførbare sygdomme i løbet af 2 år efter vedtagelsen af denne henstilling.
Forslag 22
Henstilling IV
   IV. Sammen med andre medlemsstater og Kommissionen tage initiativ til at harmonisere og opdatere produktinformationen (resumé af produktets egenskaber) om antibakterielle lægemidler, særlig om indikationer, dose og dosering samt forekomsten af erhvervet resistens .
   IV. Sammen med andre medlemsstater og Kommissionen tage initiativ til at harmonisere og opdatere produktinformationen (resumé af produktets egenskaber) om antibakterielle lægemidler, der har været genstand for en klinisk og epidemiologisk undersøgelse, og den produktinformation, der udelukkende er baseret på resultater af mikrobiologiske in vitro-undersøgelser , særlig om indikationer, dose og dosering.
Forslag 23
Henstilling V a (ny)
   Va. forsamlet i Rådet at vedtage et forslag til rammebestemmelser, som tager sigte på at begrænse anvendelsen af antimikrobielle stoffer på alle områder til terapeutiske formål og på at forbyde anvendelsen af antibiotikaresistensgener i GMO'er, som kan spredes i miljøet.
Forslag 24
Opfordring 5
   5. føre tilsyn med de spørgsmål, som denne henstilling vedrører, med henblik på revision og opdatering og indgive en årsrapport til Rådet på grundlag af medlemsstaternes årsrapporter
   5. føre tilsyn med og samordne de spørgsmål, som denne henstilling vedrører, med henblik på revision og opdatering og indgive en årsrapport til Rådet på grundlag af medlemsstaternes årsrapporter
Forslag 25
Punkt 6 a (nyt)
6a. forelægge et forslag, snarest muligt, om en samlet fællesskabslovgivningsramme til bekæmpelse af antimikrobiel resistens, som tager sigte på at begrænse anvendelsen af antimikrobielle stoffer på alle områder til terapeutiske formål og på at forbyde anvendelsen af antibiotikaresistensgener i GMO'er, som kan spredes i miljøet.
Forslag 26
Opfordring 6 b (ny)
6b. styrke det nære samarbejde mellem medlemsstaterne, tiltrædelseslandene og andre interesserede parter på internationalt plan for på tværs af lande og kontinenter effektivt at bekæmpe den spredning af sygdomme og antimikrobiel resistens, som er en følge af den øgede verdenshandel og det øgede antal rejser
Forslag 27
Opfordring 6 c (nyt)
6c. fremme en global strategi på samtlige relevante områder: den offentlige sundhed, veterinærsektoren og plantebeskyttelsessektoren
2. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Kollektiv investering i værdipapirer ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), med hensyn til investeringsinstitutters investeringer (7551/1/2001 - C5-0296/2001 - 1998/0243(COD) )
P5_TA(2001)0540A5-0324/2001

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Rådets fælles holdning (7551/1/2001 - C5-0296/2001 ),

-  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(1998) 449 (2) ),

-  der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2000) 329 (3) )

-  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 80,

-  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål (A5-0324/2001 ),

1.  ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdning   Ændringer
Ændring 3
ARTIKEL 1 A (ny)
Artikel 1a
   1. Senest ... * forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af direktiv 85/611/EØF som ændret og om fornødent forslag til revision. Rapporten skal især
   a) analysere, hvordan der kan ske en uddybning og udvidelse af det indre marked for investeringsinstitutter, især hvad angår grænseoverskridende markedsføring af investeringsinstitutter (herunder tredjemands fonde), hvordan passet for administrationsselskaber fungerer, hvordan de forenklede prospekter fungerer som oplysnings- og markedsføringsredskab, vurdering af omfanget af accessoniske aktiviteter og mulighederne for at forbedre samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne med henblik på en ensartet fortolkning og anvendelse af direktivet
   b) gennemgå direktivets anvendelsesområde, for så vidt angår forskellige produkttyper (f.eks. institutionelle fonde, "real-estate”-fonde, "master-feeder”-fonde og "hedge”-fonde); gennemgangen bør især være fokuseret på størrelsen af markedet for sådanne fonde, i givet fald bestemmelserne for disse fonde i medlemsstaterne, og en evaluering af behovet for yderligere harmonisering af fondene
   c) evaluere fondenes organisering, herunder bestemmelser og praksis i forbindelse med delegation og forbindelsen mellem fondsadministrator og depotinstitut
   d) gennemgå investeringsbestemmelserne for investeringsinstitutter, f.eks. brugen af derivater og andre instrumenter og teknikker vedrørende værdipapirer, bestemmelserne for indeksfonde, bestemmelserne for pengemarkedsinstrumenter, indskud, bestemmelserne for "fund-of-funds”-investeringer, samt de forskellige investeringsbegrænsninger
   e) analysere konkurrencen mellem fonde administreret af administrationsselskaber og "selvadministrerede” investeringsselskaber.
I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten hører Kommissionen i videst muligt omfang de forskellige berørte brancher samt forbrugergrupper og tilsynsorganer.
   2. Medlemsstaterne kan indrømme investeringsinstitutter, der eksisterede på datoen for direktivets ikrafttræden, en periode på højst 60 måneder fra denne dato til at efterkomme den nye nationale lovgivning.
* Tre år efter direktivets ikrafttræden.

(1) EFT C 339 af 29.11.2000, s. 220.
(2) EFT C 280 af 9.9.1998, s. 6.
(3) EFT C 311 E af 31.10.2000, s. 302.


Kollektiv investering i værdipapirer ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med henblik på en regulering af administrationsselskaber og forenklede prospekter (7550/1/2001 - C5-0295/2001 - 1998/0242(COD) )
P5_TA(2001)0541A5-0324/2001

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Rådets fælles holdning (7550/1/2001 - C5-0295/2001 ),

-  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(1998) 451 (2) ),

-  der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2000) 331 (3) )

-  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 80,

-  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål (A5-0324/2001 ),

1.  ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdning   Ændringer
Ændring 2
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 5 a, stk. 1, litra a, led 5 (direktiv 85/611/EØF )
   - Senest den ... * , forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette kapitalkrav; denne rapport ledsages om fornødent af forslag til revision.
   - Senest den ... * , forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette kapitalkrav; denne rapport ledsages om fornødent af forslag til revision.
* 60 måneder efter at dette direktiv om ændring af direktiv 85/611/EØF er trådt i kraft.
* 36 måneder efter at dette direktiv om ændring af direktiv 85/611/EØF er trådt i kraft.

(1) EFT C 339 af 29.11.2000, s. 228.
(2) EFT C 272 af 1.9.1998, s. 7.
(3) EFT C 311 E af 31.10.2000, s. 273.


Tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Fællesskabets tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet (8432/1/2001 - C5-0294/2001 - 2000/0195(COD) )
P5_TA(2001)0542A5-0319/2001

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Rådets fælles holdning (8432/1/2001 - C5-0294/2001 ),

-  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2000) 459 )(2) ,

-  der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2001) 124 (3) ),

-  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 80,

-  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A5-0319/2001 ),

1.  ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdning   Ændringer
Ændring 1
Artikel 3, stk. 1, litra g
   g) at gennemføre en aktiv og gennemsigtig oplysningspolitik.
   g) at gennemføre en aktiv og åben oplysningspolitik, hvor der tages hensyn til de europæiske borgeres ønske om gennemskuelighed .
Ændring 2
Artikel 4, stk. 1, litra b
   b) støtte til medlemsstaternes arbejde med konsekvent og koordineret at evaluere deres nationale handlingsplaner for beskæftigelse, herunder hvordan arbejdsmarkedets parter og de relevante lokale og regionale myndigheder er blevet inddraget i gennemførelsen heraf; en særlig evaluering gennemføres ved slutningen af den første periode for anvendelsen af de årlige beskæftigelsespolitiske retningslinjer som fastlagt ved Luxembourg-processen
   b) støtte til medlemsstaternes arbejde med konsekvent og koordineret at evaluere deres nationale handlingsplaner for beskæftigelse, herunder hvordan arbejdsmarkedets parter og de relevante lokale og regionale myndigheder er blevet inddraget i og kan inddrages i gennemførelsen heraf; en særlig evaluering gennemføres ved slutningen af den første periode for anvendelsen af de årlige beskæftigelsespolitiske retningslinjer som fastlagt ved Luxembourg-processen
Ændring 3
Artikel 4, stk. 1, litra c
   c) en kvantitativ og kvalitativ evaluering af den europæiske beskæftigelsesstrategis generelle virkninger og en analyse af sammenhængen mellem den europæiske beskæftigelsesstrategi og den generelle økonomiske politik og andre politikområder
   c) en kvantitativ og kvalitativ evaluering af den europæiske beskæftigelsesstrategis generelle virkninger og en analyse af sammenhængen mellem den europæiske beskæftigelsesstrategi og den generelle økonomiske politik og andre politikområder og en evaluering af den europæiske beskæftigelsesstrategi som metode
Ændring 4
Artikel 4, stk. 2
   2. I forbindelse med de i stk. 1 nævnte aktiviteter vil der blive arbejdet på generelt at indføre princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd, navnlig med hensyn til lige muligheder for mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og på arbejdsmarkedet, og til forening af arbejds- og familielivet.
   2. I forbindelse med de i stk. 1 nævnte aktiviteter tilstræbes det generelt at indføre princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd, navnlig med hensyn til lige muligheder for kvinder og mænd i forbindelse med beskæftigelse og på arbejdsmarkedet, og til forening af arbejds- og familielivet, og der skal foretages undersøgelser af udbuddet af børnepasningsfaciliteter og af hjemmehjælp og -pleje. Der skal også tages særligt hensyn til problemerne hos de målgrupper, som er udsat for flere former for forskelsbehandling ved adgang til arbejdsmarkedet. Denne indsats bør støttes såvel gennem evaluering af de nationale handlingsplaner for beskæftigelse som gennem en mere strategisk tilgang til beskæftigelsespolitikken i Den Europæiske Union med det formål at forstå, følge og analysere udviklingen ved fastsættelse af indikatorer.
Ændring 5
Artikel 4, stk. 3 a (nyt)
3a. En del af de afsatte midler er bestemt for projekter, der tager sigte på at fremme samarbejdet, opnå større viden, udvikle udvekslingen af information, fremme den bedste praksis og nytænkning samt vurdere erfaringerne i forbindelse med gennemførelsen af de nationale handlingsplaner for beskæftigelse på lokalt og regionalt niveau som led i den europæiske beskæftigelsesstrategi. Formålet med foranstaltningerne er at gøre lokale og regionale myndigheder samt andre lokale partnere af betydning, herunder repræsentanter for socialøkonomien, bevidste om mulige foranstaltninger, til fremme af gennemførelsen af beskæftigelsesretningslinjerne på lokalt og regionalt niveau og sammenkoblingen heraf på disse niveauer
De skal navnlig omfatte:
   a) fremme af oplysningsindsatsen for den europæiske beskæftigelsesstrategi og dens gennemførelse på lokalt og regionalt niveau
   b) undersøgelser af, hvordan man kan understøtte institutioner inden for socialøkonomien på lokalt og regionalt niveau
   c) undersøgelser af, hvordan transnationalt samarbejde og udbredelsen af bedste praksis kan forbedres i forbindelse med gennemførelsen af lokale beskæftigelsesinitiativer
   d) undersøgelser af, hvilke foranstaltninger der kan træffes med henblik på at tilskynde lokale og regionale partnere til at yde et bidrag til gennemførelsen af den europæiske beskæftigelsesstrategi.
Der lægges særlig vægt på beskæftigelsespolitikkens kønsspecifikke aspekter.
Ændring 6
Artikel 5, nr. 1 a (nyt)
1a) målrettede oplysningsforanstaltninger for at gøre offentligheden bevidst om den europæiske beskæftigelsesstrategi og om ligestillingsspørgsmål i forbindelse med adgang til arbejdsmarkedet,
Ændring 7
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)
Kommissionen sikrer, at resultaternes indhold og omfang lever op til offentlighedens behov for gennemskuelighed. Den sikrer navnlig, at evalueringen af de nationale handlingsplaner for beskæftigelse såvel som den årlige rapport om beskæftigelsen stilles til rådighed for offentligheden, hvorved borgerne får mulighed for at evaluere medlemsstaternes indsats.
Ændring 8
Artikel 6
Kommissionen sikrer, at der er sammenhæng og komplementaritet mellem de foranstaltninger, som gennemføres i henhold til denne afgørelse, og de øvrige relevante fællesskabsprogrammer og -initiativer (som f.eks. programmet for social integration og rammeprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration). Resultaterne af andre fællesskabsinitiativer kan anvendes som input til de aktiviteter, der er omfattet af denne afgørelse, og resultaterne fra de aktiviteter, som er nævnt i denne afgørelse, kan anvendes som input til andre fællesskabsinitiativer.
Kommissionen sikrer, at der er sammenhæng og komplementaritet mellem de foranstaltninger, som gennemføres i henhold til denne afgørelse, og de øvrige relevante fællesskabsprogrammer og -initiativer (særlig programmet for social integration, programmet for bekæmpelse af forskelsbehandling, rammeprogrammet for lige muligheder, rammeprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration, Den Europæiske Socialfonds interventioner, fællesskabsprogrammerne inden for erhvervsuddannelse og faglig videreuddannelse samt de decentrale agenturers virksomhed) . Resultaterne af andre fællesskabsinitiativer kan anvendes som input til aktiviteter, der er omfattet af denne afgørelse, og resultaterne fra de aktiviteter, som er nævnt i denne afgørelse, kan anvendes som input til andre fællesskabsinitiativer.
Med henblik herpå opretter Kommissionen interne forbindelser med andre relevante fællesskabsprogrammer og -initiativer og med de decentrale agenturer.
Ændring 9
Artikel 8
   1. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages, for så vidt angår de emneområder, der er nævnt nedenfor, efter forvaltningsproceduren i artikel 9, stk. 2:
   1. Kommissionen gennemfører aktiviteterne i overensstemmelse med denne afgørelse.
1a. Kommissionen bistås af et rådgivende udvalg, som består af repræsentanter fra medlemstaterne og har Kommissionens repræsentant som formand (i det følgende benævnt "udvalget”).
1b. Når der henvises til dette stykke, finder rådgivningsproceduren i artikel 3 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse, jf. dennes artikel 7, stk. 3, og artikel 8.
1c. Kommissionens repræsentant hører særlig udvalget vedrørende:
   a) de generelle retningslinjer for gennemførelsen af aktiviteterne,
   a) de generelle retningslinjer for gennemførelsen af aktiviteterne,
   b) årsbudgetterne og støttens fordeling på de forskellige foranstaltninger,
   b) årsbudgetterne og støttens fordeling på de forskellige foranstaltninger,
   c) den årlige arbejdsplan for gennemførelsen af foranstaltningerne under aktiviteterne og Kommissionens forslag til udvælgelseskriterier for økonomisk støtte, herunder kriterierne for overvågning og evaluering af aktiviteter, der modtager en sådan støtte, og proceduren for videreformidling og overførsel af resultaterne.
   c) den årlige arbejdsplan for gennemførelsen af foranstaltningerne under aktiviteterne og Kommissionens forslag til udvælgelseskriterier for økonomisk støtte, herunder kriterierne for overvågning og evaluering af aktiviteter, der modtager en sådan støtte, og proceduren for videreformidling og overførsel af resultaterne.
   2. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages, for så vidt angår alle andre emneområder, efter rådgivningsproceduren i artikel 9, stk. 3.
Ændring 10
Artikel 9
Artikel 9
udgår
Udvalg
   1. Kommissionen bistås af et udvalg.
   2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.
   3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
   4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
Ændring 11
Artikel 10
For at sikre aktiviteternes sammenhæng og komplementaritet med de andre foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 6, underretter Kommissionen regelmæssigt det i artikel 9 omhandlede udvalg om andre relevante fællesskabsaktiviteter. Hvor det er hensigtsmæssigt, etablerer Kommissionen et regelmæssigt og struktureret samarbejde mellem dette udvalg og de udvalg, der er nedsat i forbindelse med andre relevante politikker, instrumenter og aktiviteter.
For at sikre programmets sammenhæng og komplementaritet med de andre foranstaltninger, der omhandlet i artikel 6, fastlægger Kommissionen i de årlige arbejdsplaner indhold og omfang af samarbejdet med de fællesskabsprogrammer og -initiativer, der er anført i artikel 6, samt med de decentrale agenturer, og underretter regelmæssigt det i artikel 8 omhandlede udvalg om andre relevante fællesskabsaktiviteter. Hvor det er hensigtsmæssigt, etablerer Kommissionen et regelmæssigt og struktureret samarbejde mellem dette udvalg og de udvalg, der er nedsat i forbindelse med andre relevante politikker, instrumenter og aktiviteter.
Ændring 12
Artikel 11, stk. 2
Inden for rammerne af de aktiviteter, der er omhandlet i denne afgørelse, etablerer Kommissionen desuden de nødvendige forbindelser med arbejdsmarkedets parter og udveksler regelmæssigt synspunkter med disse. Med henblik herpå stiller Kommissionen de relevante oplysninger til rådighed for arbejdsmarkedets parter. Kommissionen meddeler Beskæftigelsesudvalget og udvalgene i artikel 9 de synspunkter, som arbejdsmarkedets parter har givet udtryk for.
Inden for rammerne af de aktiviteter, der er omhandlet i denne afgørelse, etablerer Kommissionen desuden de nødvendige forbindelser med arbejdsmarkedets parter og med Europa-Parlamentets kompetente udvalg og udveksler regelmæssigt synspunkter med disse. Med henblik herpå stiller Kommissionen de relevante oplysninger til rådighed for arbejdsmarkedets parter og Europa-Parlamentets kompetente udvalg . Kommissionen meddeler Beskæftigelsesudvalget og udvalgene i artikel 8 de synspunkter, som arbejdsmarkedets parter og Europa-Parlamentets kompetente udvalg har givet udtryk for.
Ændring 13
Artikel 12, stk. 1
   1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af de fællesskabsaktiviteter, som er omfattet af denne afgørelse, er for perioden fra 1. januar 2001 til 31. december 2005 50 mio. EUR.
   1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af de fællesskabsaktiviteter, som er omfattet af denne afgørelse, fastlægges for perioden fra 1. januar 2001 til 31. december 2005 til 65 mio. EUR.
Ændring 14
Artikel 12, stk. 2 a (nyt)
2a. Kommissionen kan til gensidig fordel for såvel sig selv som modtagerne få adgang til teknisk og/eller administrativ bistand samt støtteudgifter.

(1) EFT C 276 af 1.10.2001, s. 145.
(2) EFT C 337 E af 28.11.2000, s. 242.
(3) EFT C 180E af 26.6.2001, s. 182.


Information og høring af arbejdstagerne ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (9919/1/2001 - C5-0388/2001 - 1998/0315(COD) )
P5_TA(2001)0543A5-0325/2001

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Rådets fælles holdning (9919/1/2001 - C5-0388/2001 ),

-  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(1998) 612 (2) ),

-  der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2001) 296 (3) ),

-  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 80,

-  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A5-0325/2001 ),

1.  ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdning   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 22 a (ny)
(22a) Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger for at sikre, at arbejdstagerrepræsentanterne udelukkende vælges af arbejdstagerne eller udpeges af arbejdstagernes organisationer og har en mandatperiode af en vis minimumslængde med mulighed for genvalg.
Ændring 2
Betragtning 26 a (ny)
(26a) Det er nødvendigt at fastsætte strengere præventive sanktioner og særlige retslige procedurer, der skal anvendes i tilfælde, hvor der træffes beslutninger, der indebærer en alvorlig tilsidesættelse af de forpligtelser, som følger af dette direktiv.
Ændring 3
Artikel 2, litra e a (ny)
   ea) ""arbejdsmarkedets parter”: den kompetente repræsentative fagforeningsorganisation, de i henhold til lovgivningen udpegede arbejdstagerrepræsentanter, arbejdsgiverorganisationen hhv. arbejdsgiveren
Ændring 4
Artikel 2, litra f
   f) ""information”: arbejdsgiverens videregivelse af oplysninger til arbejdstagerrepræsentanterne, for at de kan sætte sig ind i sagens indhold og vurdere det
   f) ""information”: arbejdsgiverens videregivelse af oplysninger vedrørende de i artikel 4 omhandlede forhold, til arbejdstagerrepræsentanterne hhv. arbejdstagerne , for at de kan sætte sig ind i sagens indhold og vurdere det, inden en beslutning træffes
Ændring 5
Artikel 2, litra g
   g) ""høring”: udveksling af synspunkter og etablering af en dialog mellem arbejdstagerrepræsentanterne og arbejdsgiveren.
   g) ""høring”: udveksling af synspunkter og etablering af en dialog mellem arbejdstagerrepræsentanterne og arbejdsgiveren i den beslutningsforberedende fase for at sikre effektiviteten og gøre det muligt at udøve indflydelse under beslutningsprocessen .
Ændring 6
Artikel 3, stk. 3 a (nyt)
3a. Uden at det berører gældende national lovgivning eller praksis, befordrer og fremmer medlemsstaterne den sociale dialog også i de små og mellemstore virksomheder, som ikke falder ind under dette direktivs anvendelsesområde.
Ændring 7
Artikel 4, stk. 2, litra a
   a) information om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation
   a) information om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske og finansielle situation, navnlig for så vidt angår investeringer, produktion, salg og struktur såvel som strategiske planer, herunder ændringer i organisationsstruktur og markedsudvikling
Ændring 8
Artikel 4, stk. 4, litra c
   c) på grundlag af relevante informationer fra arbejdsgiveren og den udtalelse, som arbejdstagerrepræsentanterne har ret til at fremsætte
   c) på grundlag af informationer, jf. artikel 2, litra f), fra arbejdsgiveren og den udtalelse, som arbejdstagerrepræsentanterne har ret til at fremsætte
Ændring 9
Artikel 4, stk. 4 a og 4 b (nye)
4a. I tilfælde, hvor gennemførelsen af en beslutning vil have væsentlige negative følger for arbejdstagerne, sikrer medlemsstaterne, at den endelige beslutning på begæring af arbejdstagerrepræsentanterne kan udsættes i et passende tidsrum, således at høringer med henblik på at undgå eller mindske sådanne negative følger kan fortsættes.
4b. I tilfælde, hvor gennemførelsen af en beslutning vil have væsentlige negative følger for arbejdstagerne, navnlig hvor der er tale om overførsler, flytninger, lukninger af virksomheder og forretningssteder eller masseafskedigelser, og hvor der ikke er opnået en aftale, sikrer medlemsstaterne, at arbejdstagerrepræsentanterne i givet fald kan mødes endnu en gang med virksomhedens ansvarlige organer.
Ændring 10
Artikel 5
Medlemsstaterne kan overlade det til arbejdsmarkedets parter på et passende niveau, herunder på virksomheds- eller forretningsstedsniveau , frit og på et hvilket som helst tidspunkt ved aftale at fastlægge de nærmere bestemmelser om information og høring af arbejdstagerne. I disse aftaler, samt i aftaler, der var i kraft på det i artikel 11 fastsatte tidspunkt, samt i alle efterfølgende fornyelser af sådanne aftaler, kan der i overensstemmelse med de i artikel 1 nævnte principper og på de vilkår og inden for de grænser, som medlemsstaterne fastsætter, indføres bestemmelser, der er forskellige fra dem, der er omhandlet i artikel 4.
Medlemsstaterne kan overlade det til arbejdsmarkedets parter på et passende niveau frit og på et hvilket som helst tidspunkt ved aftale at fastlægge de nærmere bestemmelser om information og høring af arbejdstagerne. Arbejdsmarkedets parter kan indgå aftaler under overholdelse af direktivets generelle mål og medlemsstaternes almindeligt anvendte bestemmelser. Såfremt der ikke findes lovgivningsmæssige bestemmelser og/eller lovpligtige minimumsstandarder på nationalt plan, kan sådanne aftaler indeholde bestemmelser og ordninger, som giver bedre rettigheder med hensyn til information og høring end dem, der er fastsat i nærværende direktiv.
Ændring 11
Artikel 7
Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagerrepræsentanterne i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver nyder en sådan beskyttelse og har sådanne garantier, at de kan udføre de opgaver, de har fået, på en hensigtsmæssig måde.
Arbejdstagerrepræsentanterne nyder i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver en sådan beskyttelse og har sådanne garantier, at de kan udføre de opgaver, de har fået, på en hensigtsmæssig måde.
Arbejdstagerrepræsentanterne har navnlig ret til
   a) retsbeskyttelse mod diskriminering for så vidt angår karriere, løn og uddannelse i mandatperioden og i seks måneder herefter
   b) passende efteruddannelse, herunder betalt orlov til uddannelse, afholdelse af regelmæssige møder indbyrdes og med samtlige arbejdstagere samt til at anvende virksomhedens interne edb-net.
Ændring 13
Artikel 9 a (ny)
Artikel 9a
Den offentlige administration
Medlemsstaterne undersøger i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, hvorledes principperne i dette direktiv kan gennemføres hensigtsmæssigt inden for den offentlige administration.
Ændring 15
Artikel 10
Artikel 10
Overgangsforanstaltninger
udgår
Uanset artikel 3 kan en medlemsstat, hvor der på datoen for dette direktivs ikrafttræden hverken findes noget almindeligt, permanent og lovpligtigt system til information og høring af arbejdstagerne eller noget almindeligt, permanent og lovpligtigt system for arbejdstagerrepræsentation på arbejdspladsen med henblik herpå, begrænse anvendelsen af de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktivet til:
   a) indtil den ...* at omfatte virksomheder, der beskæftiger mindst 150 arbejdstagere, eller forretningssteder, der beskæftiger mindst 100 arbejdstagere, og
   b) i de to år, der følger efter datoen i litra a), at omfatte virksomheder, der beskæftiger mindst 100 arbejdstagere, eller forretningssteder, der beskæftiger mindst 50 arbejdstagere.
* Fem år efter dette direktivs ikrafttræden.

(1) EFT C 219 af 30.7.1999, s. 223.
(2) EFT C 2 af 5.1.1999, s. 3.
(3) EFT C 240 E af 28.8.2001, s. 133.


Risici på grund af fysiske agenser (vibration) ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer) (16. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF ) (7914/1/2001/REV 1 - C5-0293/2001 - 1992/0449(COD) )
P5_TA(2001)0544A5-0320/2001

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Rådets fælles holdning (7914/1/2001/REV 1 - C5-0293/2001 ),

-  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(1992) 560 (2) ),

-  der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(1994) 284 (3) ),

-  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 80,

-  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A5-0320/2001 ),

1.  ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdning   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 3
   (3) Som et første skridt anses det for hensigtsmæssigt at indføre foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne mod de risici, der er forbundet med vibrationer, på grund af disses virkninger på arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, især skader på muskler, knogler, nerver og kar. Disse foranstaltninger skal ikke blot sikre den enkelte arbejdstagers sundhed og sikkerhed, men ligeledes bidrage til fastlæggelse af et minimumsbeskyttelsesniveau for alle arbejdstagere i Fællesskabet, således at en eventuel konkurrenceforvridning undgås.
   (3) Som et første skridt anses det for nødvendigt at indføre foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne mod de risici, der er forbundet med vibrationer, på grund af disses virkninger på arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, især skader på muskler, knogler, nerver og kar. Disse foranstaltninger skal ikke blot sikre den enkelte arbejdstagers sundhed og sikkerhed, men også skabe et minimumsbeskyttelsesniveau for alle arbejdstagere i Fællesskabet, således at en eventuel konkurrenceforvridning undgås. Det er nødvendigt snarest muligt at vedtage direktiver om de øvrige fysiske agenter (støj, optisk stråling, elektromagnetisme og bølger), der ikke er dækket af dette direktiv.
Ændring 2
Artikel 3, stk. 2, afsnit 1, litra a) og b)
   a) grænseværdien for den daglige eksponering i en referenceperiode på otte timer fastsættes til 1,15 m/s 2 eller efter medlemsstatens valg til en vibrationsdosisværdi (vibration dose value) på 21 m/s 1,75 ;
   a) grænseværdien for den daglige eksponering i en referenceperiode på otte timer fastsættes til 0,8m/s 2 eller efter medlemsstatens valg til en vibrationsdosisværdi (vibration dose value) på 14,6 m/s 1,75 ;
   b) aktionsværdien for den daglige eksponering i en referenceperiode på otte timer fastsættes til 0,6 m/s 2 eller efter medlemsstatens valg til en vibrationsdosisværdi på 11 m/s 1,75 .
   b) aktionsværdien for den daglige eksponering i en referenceperiode på otte timer fastsættes til 0,5 m/s 2 eller efter medlemsstatens valg til en vibrationsdosisværdi på 8,5 m/s 1,75 .
Ændring 3
Artikel 5, stk. 2, litra c
   c) hjælpeudstyr, som nedsætter risikoen for skader forårsaget af vibrationer, navnlig sæder, der effektivt opfanger helkropsvibrationer
   c) hjælpeudstyr, som nedsætter risikoen for skader forårsaget af vibrationer, f.eks. sæder, der effektivt opfanger helkropsvibrationer, og udstyr monteret med vibrationsdæmpende håndtag
Ændring 4
Artikel 8, stk. 3, litra a a (nyt)
   aa) underrettes arbejdsgiveren om ethvert væsentligt resultat af helbredskontrollen
Ændring 5
Artikel 9
For så vidt angår gennemførelsen af de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, har medlemsstaterne mulighed for at anvende en overgangsperiode på højst seks år fra den ... * , hvis der anvendes arbejdsudstyr, der blev stillet til arbejdstagernes rådighed før den ... ** , og som ikke under hensyn til de seneste tekniske fremskridt og/eller de organisatoriske foranstaltninger kan overholde grænseværdierne for eksponering.
   1. For så vidt angår gennemførelsen af de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, har medlemsstaterne mulighed for at anvende en overgangsperiode på højst fem år fra den ... * , hvis der anvendes arbejdsudstyr, der blev stillet til arbejdstagernes rådighed før den ... ** , og som ikke under hensyn til de seneste tekniske fremskridt og/eller de organisatoriske foranstaltninger kan overholde grænseværdierne for eksponering.
For så vidt angår udstyr, der anvendes i landbrugs- og skovbrugssektoren har medlemsstaterne mulighed for at forlænge overgangsperioden med højst tre år.
For så vidt angår udstyr, der anvendes i landbrugs- og skovbrugssektoren har medlemsstaterne mulighed for at forlænge overgangsperioden med højst tre år.
   2. Medlemsstaterne fastsætter de i stk. 1 omhandlede undtagelser efter høring af arbejdsmarkedets parter i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.
* 3 år efter direktivets ikrafttræden.
** 6 år efter direktivets ikrafttræden.
* 2 år efter dette direktivs ikrafttræden.
** 3 år efter dette direktivs ikrafttræden.
Ændring 11
Artikel 10, stk. 1
   1. Under overholdelse af de generelle principper for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed kan medlemsstaterne for søfart og luftfart under behørigt begrundede omstændigheder fravige artikel 5, stk. 3, for så vidt angår helkropsvibration, når det under hensyn til det tekniske niveau og arbejdsstedernes særlige karakteristika ikke er muligt at overholde grænseværdien for eksponering til trods for, at der er truffet tekniske og/eller organisatoriske foranstaltninger.
   1. Under overholdelse af de generelle principper for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed kan medlemsstaterne for søfart og luftfart samt landbrug og skovbrug under behørigt begrundede omstændigheder fravige artikel 5, stk. 3, for så vidt angår helkropsvibration, når det under hensyn til det tekniske niveau og arbejdsstedernes særlige karakteristika ikke er muligt at overholde grænseværdien for eksponering til trods for, at der er truffet tekniske og/eller organisatoriske foranstaltninger.
1a. For landbrug og skovbrug fastsættes grænseværdien for den daglige eksponering senest den ...* på grundlag af de seneste forskningsresultater og videnskabelige oplysninger.
* 5 år efter dette direktivs ikrafttræden.
Ændring 6
Artikel 13
Medlemsstaterne forelægger hvert femte år Kommissionen en rapport om den praktiske gennemførelse af bestemmelserne i dette direktiv med anførelse af de af arbejdsmarkedets parter fremførte synspunkter.
Medlemsstaterne forelægger hvert femte år Kommissionen en rapport om den praktiske gennemførelse af bestemmelserne i dette direktiv med anførelse af de af arbejdsmarkedets parter fremførte synspunkter. Denne rapport skal bl.a. indeholde en udførligt begrundet liste over de overgangsregler og undtagelser, medlemsstaterne har fastsat. Den skal også indeholde en beskrivelse af bedste praksis med hensyn til at forbygge sundhedsskadelige vibrationer og andre måder at tilrettelægge arbejdet på samt af, hvad medlemsstaterne har gjort for at formidle kendskabet til denne bedste praksis.
På grundlag af disse rapporter giver Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg samt Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen underretning herom.
På grundlag af disse rapporter foretager Kommissionen en samlet evaluering af gennemførelsen af direktivet, herunder også på baggrund af forskning og videnskabelige oplysninger, og giver Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg samt Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen underretning herom samt om forslag til hensigtsmæssige ændringer .

(1) EFT C 128 af 9.5.1994, s. 146.
(2) EFT C 77 af 18.3.1993, s. 12.
(3) EFT C 230 af 19.8.1994, s. 3.


Offentlig deltagelse i forbindelse med miljøprogrammer ***I
Tekst
Beslutning
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF (KOM(2000) 839 - C5-0027/2001 - 2000/0331(COD) )
P5_TA(2001)0545A5-0321/2001

Forslaget ændret som følger:

Kommissionens forslag (1)   Ændringer
Ændring 1
BETRAGTNING 1
   (1) Fællesskabets lovgivning på miljøområdet skal bidrage til bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og beskyttelse af menneskers sundhed.
   (1) Fællesskabets lovgivning på miljøområdet skal bidrage til bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og beskyttelse af det enkelte menneskes sundhed og folkesundheden.
Ændring 2
BETRAGTNING 2
   (2) Fællesskabets miljølovgivning omfatter bestemmelser, som bemyndiger offentlige myndigheder og andre organer til at træffe beslutninger, som kan få en væsentlig indflydelse på miljøet samt på menneskers sundhed og velbefindende .
   (2) Fællesskabets lovgivning og planer og programmer vedrørende miljøet og andre politikområder omfatter bestemmelser, som bemyndiger offentlige myndigheder og andre organer til at træffe beslutninger, som kan få en væsentlig indflydelse på miljøet samt på det enkelte menneskes sundhed og trivsel og folkesundheden .
Ændring 3
BETRAGTNING 2 A (ny)
(2a) I henhold til traktatens artikel 6 skal miljøbeskyttelseskrav integreres i udformningen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker og aktioner.
Ændring 4
BETRAGTNING 3
   (3) En effektiv offentlig deltagelse i beslutningsprocessen giver offentligheden mulighed for at fremsætte udtalelser og give udtryk for betænkeligheder, som kan være relevante for beslutningerne, og som beslutningstageren kan tage hensyn til, således at ansvarlighed og gennemsigtighed i beslutningsprocessen fremmes, og offentlighedens opmærksomhed omkring miljøspørgsmål øges.
   (3) En effektiv offentlig deltagelse i beslutningsprocessen giver offentligheden mulighed for at fremsætte udtalelser og give udtryk for betænkeligheder, som kan være relevante for beslutningerne, og som beslutningstageren kan tage hensyn til, således at ansvarlighed og gennemsigtighed i beslutningsprocessen fremmes, og offentlighedens støtte til beslutningerne øges.
Ændring 5
BETRAGTNING 6
   (6) Et af konventionens formål er at sikre retten til offentlig deltagelse i visse beslutningsprocesser på miljøområdet med henblik på at bidrage til at beskytte ethvert menneskes ret til at leve i et miljø, der er passende for hans eller hendes sundhed og trivsel.
   (6) Et af Århus-konventionens formål er at sikre retten til offentlig deltagelse i beslutningsprocesser, der har indflydelse miljøet, med henblik på at bidrage til at beskytte retten til at leve i et miljø, der er gavnligt for det enkelte menneskes sundhed og trivsel og for folkesundheden .
Ændring 6
BETRAGTNING 8 A (ny)
(8a) Artikel 8 i Århus-konventionen indeholder bestemmelser om, at Fællesskabet og medlemsstaterne skal stræbe efter at fremme offentlig deltagelse i udarbejdelsen af ministerielle bestemmelser og andre generelt anvendelige juridisk bindende regler, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet.
Ændring 7
BETRAGTNING 9
   (9) Artikel 9, stk. 2 og stk. 4 i Århus-konventionen indeholder bestemmelser om adgang til ved en domstol eller ved andre procedurer at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af bestemmelserne om offentlig deltagelse i konventionens artikel 6.
   (9) Artikel 9, stk. 2 og stk. 4 i Århus-konventionen indeholder bestemmelser om adgang til ved en domstol eller ved andre procedurer at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af bestemmelserne om offentlig deltagelse i konventionens artikel 6 og andre relevante artikler .
Ændring 8
BETRAGTNING 10
   (10) Der bør fastsættes bestemmelser vedrørende visse direktiver på miljøområdet , som kræver, at medlemsstaterne skal fremlægge planer og programmer vedrørende miljøet, så der sikres offentlig deltagelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Århus-konventionen, særlig dens artikel 7.
   (10) Der bør fastsættes bestemmelser vedrørende den fællesskabslovgivning , som kræver, at medlemsstaterne skal fremlægge planer og programmer vedrørende miljøet, så der sikres offentlig deltagelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Århus-konventionen, særlig artikel 7.
Ændring 9 + 10 + 33
ARTIKEL 1
Offentlig deltagelse i planer og programmer
Offentlig deltagelse i planer, programmer og politikker
   1. I denne artikel forstås ved "offentligheden” en eller flere fysiske eller juridiske personer og i henhold til national lovgivning eller praksis disses foreninger, organisationer eller grupper.
   1. I dette direktiv forstås ved "offentligheden” en eller flere fysiske eller juridiske personer og i henhold til national lovgivning eller praksis disses foreninger, organisationer eller grupper.
   2. Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden tidligt og på en effektiv måde får mulighed for at deltage i udarbejdelsen og ajourføringen af de planer eller programmer, som kræves udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bilag I til dette direktiv.
   2. Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden tidligt og på en effektiv måde får mulighed for at deltage i alle faser af udarbejdelsen og ajourføringen af de planer, programmer eller politikker , som kræves udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bilag I til dette direktiv.
Medlemsstaterne sikrer med henblik herpå, at:
Medlemsstaterne sikrer med henblik herpå, at:
   a) offentligheden informeres ved offentlige opslag eller andre egnede midler om forslag til sådanne planer eller programmer eller ændringer heraf, og at de relevante oplysninger vedrørende sådanne forslag stilles til rådighed for den
   a) offentligheden informeres ved offentlige opslag og under anvendelse af elektroniske medier eller andre egnede midler om forslag til sådanne planer, programmer eller politikker eller ændringer heraf, og at de relevante oplysninger vedrørende sådanne forslag, bl.a. oplysninger om retten til at deltage i beslutningsprocesser og om den kompetente myndighed, som kommentarer og spørgsmål kan rettes til, stilles til rådighed for den
   b) offentligheden kan fremkomme med kommentarer og udtalelser, inden der træffes afgørelser om planerne og programmerne
   b) offentligheden uden at mulighederne herved indskrænkes, kan fremkomme med kommentarer og udtalelser, inden der træffes afgørelser om planerne og programmerne og politikkerne
   c) der ved disse afgørelser tages behørigt hensyn til resultaterne af den offentlige deltagelse.
   c) der ved disse afgørelser tages behørigt hensyn til resultaterne af den offentlige deltagelse.
   3. Medlemsstaterne skal udpege den del af offentligheden, der kan deltage som omhandlet i stk. 2, herunder ikke-statslige organisationer, som arbejder for miljøbeskyttelse.
   3. Medlemsstaterne skal udpege den del af offentligheden, der kan deltage som omhandlet i stk. 2, herunder ikke-statslige organisationer, som arbejder for miljøbeskyttelse.
Medlemsstaterne fastsætter foranstaltninger med henblik på at sikre bred deltagelse fra offentligheden i overensstemmelse med denne artikel.
Medlemsstaterne fastsætter foranstaltninger med henblik på at sikre bred deltagelse fra offentligheden i overensstemmelse med denne artikel.
Disse foranstaltninger kan omfatte uddannelsestilbud til offentligheden om offentlige beslutningsprocesser eller finansiering af sådanne uddannelsestilbud.
Der skal fastsættes rimelige tidsrammer, der er tilstrækkelige til gennemførelse af de forskellige etaper af offentlighedens deltagelse som fastsat i denne artikel.
Der skal fastsættes rimelige tidsrammer, der er tilstrækkelige til gennemførelse af de forskellige etaper af offentlighedens deltagelse som fastsat i denne artikel.
3a. Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed, efter at have behandlet betænkeligheder og synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for, gør en rimelig indsats for at svare offentligheden individuelt eller kollektivt, idet den redegør for, hvilke mulige virkninger offentlighedens deltagelse i den pågældende sag kan have.
Ændring 30
ARTIKEL 1, STK. 3 B (nyt)
(3b) Medlemsstaterne sikrer inden for rammerne af deres nationale lovgivning, at den i stk. 3 omhandlede offentlighed:
   a) som har tilstrækkelig interesse, eller
   b) som gør gældende, at en rettighed er krænket, hvis dette i henhold til en medlemsstats forvaltningsretlige regler er en forudsætning
har adgang til ved en domstol eller et andet ved lov nedsat uafhængigt og upartisk organ at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af denne artikels bestemmelser om offentlig deltagelse.
Medlemsstaterne fastsætter, hvad der udgør tilstrækkelig interesse eller en krænkelse af en rettighed.
Bestemmelserne i dette stykke udelukker ikke muligheden for foreløbig prøvelse ved en administrativ myndighed og påvirker ikke krav om udtømning af administrative klagemuligheder, forinden sagen påklages eller indbringes for domstolen, hvor et sådant krav måtte eksistere efter national ret.
Ændring 13
ARTIKEL 2, NR. 1
Artikel 1, stk. 2 og 4 (direktiv 85/337/EØF )
   1) I artikel 1, stk. 2 indsættes følgende definitioner:
   1) Artikel 1 ændres således:
   a) I stk. 2 indsættes følgende definitioner:
""Offentligheden: En eller flere fysiske eller juridiske personer og i henhold til national lovgivning eller praksis disses foreninger, organisationer eller grupper.
"Offentligheden: En eller flere fysiske eller juridiske personer og i henhold til national lovgivning eller praksis disses foreninger, organisationer eller grupper.
Den berørte offentlighed: Den del af offentligheden, som er berørt af, kan blive berørt af eller har en interesse i beslutningsprocesser, der vedrører miljøet; med sigte på denne definition skal ikke-statslige organisationer, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse, og som imødekommer alle krav efter national lovgivning, anses for at have en interesse”.
Den berørte offentlighed: Den del af offentligheden, som er berørt af, kan blive berørt af eller har en interesse i beslutningsprocesser, der vedrører miljøet; med sigte på denne definition skal ikke-statslige organisationer, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse, og som imødekommer alle krav efter national lovgivning, anses for at have en interesse”.
   b) Stk. 4 affattes således:
"4. Medlemsstaterne kan, fra sag til sag og i overensstemmelse med national ret, beslutte ikke at anvende dette direktiv på projekter, der tager sigte på nationalt forsvar, hvis en sådan anvendelse vil skade disse projekter.”
Ændring 14
ARTIKEL 2, NR. 1 a (nyt)
Artikel 2, stk. 3 (direktiv 85/337/EØF )
1a) Artikel 2, stk. 3, litra a) og b) ændres således:
""a) undersøge, om der kan foretages en anden form for vurdering;
   b) stille oplysninger indsamlet i henhold til litra a) vedrørende en sådan undtagelse og grundene til, at den er blevet indrømmet, samt praktiske anvisninger vedrørende prøvelse i henhold til artikel 10a til rådighed for offentligheden.”
Ændring 34 + 15 + 16
ARTIKEL 2, NR. 2
Artikel 6, stk. 2-5 (direktiv 85/337/EØF )
   a) Stk. 2 og 3 affattes således:
   a) Stk. 2 og 3 affattes således:
"2. Medlemsstaterne sikrer, at den berørte offentlighed tidligt og på en effektiv måde får mulighed for at deltage i tilladelsesproceduren. Stk. 3, 4 og 5 anvendes i forbindelse med denne deltagelse.
"2. Medlemsstaterne sikrer, at den berørte offentlighed tidligt og på en effektiv måde får mulighed for at deltage i tilladelsesproceduren. Stk. 3, 4 og 5 anvendes i forbindelse med denne deltagelse.
   3. Offentligheden skal ved offentligt opslag eller andre egnede midler informeres om følgende tidligt under tilladelsesproceduren og senest så snart oplysningerne foreligger:
   3. Offentligheden skal ved offentligt opslag og under anvendelse af elektroniske medier eller andre egnede midler informeres om følgende tidligt under tilladelsesproceduren eller proceduren for fornyet tilladelse og senest så snart oplysningerne foreligger:
   a) ansøgningen om tilladelse
   a) ansøgningen om tilladelse eller om fornyet tilladelse
   b) det forhold, at projektet er omfattet af en procedure vedrørende vurdering af virkningen på miljøet, og eventuelt at artikel 7 gælder
   b) det forhold, at projektet er omfattet af en procedure vedrørende vurdering af virkningen på miljøet, og eventuelt at artikel 7 gælder
   c) de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at træffe afgørelsen, eller hvorfra der kan indhentes relevante oplysninger eller hvortil kommentarer eller spørgsmål kan rettes
   c) de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at træffe afgørelsen, eller hvorfra der kan indhentes relevante oplysninger eller hvortil kommentarer eller spørgsmål kan rettes
   d) karakteren af mulige afgørelser eller udkastet til afgørelsen, hvis et sådant foreligger
   d) karakteren af mulige afgørelser eller udkastet til afgørelsen, hvis et sådant foreligger
   e) alle oplysninger, der er indhentet i henhold til artikel 5
   e) alle oplysninger, der er indhentet i henhold til artikel 5
   f) de vigtigste rapporter og anbefalinger, der er indgivet til den kompetente myndighed eller myndigheder under tilladelsesproceduren, herunder enhver udtalelse vedrørende ansøgningen, der er fremsat af myndigheder, der er hørt i henhold til stk. 1
   f) de vigtigste rapporter og anbefalinger, der er indgivet til den kompetente myndighed eller myndigheder under tilladelsesproceduren, herunder enhver udtalelse vedrørende ansøgningen, der er fremsat af myndigheder, der er hørt i henhold til stk. 1
   g) hvornår, hvor og hvordan de relevante oplysninger stilles til rådighed
   g) hvornår, hvor og hvordan de relevante oplysninger stilles til rådighed
   h) hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på offentlig deltagelse, jf. stk. 5".
   h) hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på offentlig deltagelse, jf. stk. 5".
   b) Følgende indsættes som stk. 4 og 5:
   b) Følgende indsættes som stk. 4, 5 og 5a :
"4. Den berørte offentlighed skal have ret til at fremsætte kommentarer og udtalelser over for den kompetente myndighed eller myndigheder, inden afgørelsen vedrørende tilladelsen træffes.
"4. Den berørte offentlighed skal have ret til, uden at mulighederne herved indskrænkes, at fremsætte kommentarer og udtalelser over for den kompetente myndighed eller de kompetente myndigheder, inden afgørelsen vedrørende tilladelsen træffes. Ved disse afgørelser tages behørigt hensyn til resultaterne af den offentlige deltagelse.
   5. Ordningerne til information af offentligheden (f.eks. ved opslag inden for en vis radius eller offentliggørelse i lokale dagblade) og høring af den berørte offentlighed (f.eks. ved skriftlig forelæggelse eller rundspørge) fastlægges af medlemsstaterne. Der skal fastlægges rimelige tidsrammer, der er tilstrækkelige til gennemførelse af de forskellige etaper, der omhandles i denne artikel”.
   5. Ordningerne for information af offentligheden (f.eks. ved opslag inden for en vis radius eller offentliggørelse i lokale dagblade) og høring af den berørte offentlighed (f.eks. ved skriftlig forelæggelse eller rundspørge) fastlægges af medlemsstaterne. Der skal fastlægges rimelige tidsrammer for de forskellige etaper , der er tilstrækkelige til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig og opnå reel deltagelse som omhandlet i denne artikel.
5a. Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed efter at have behandlet betænkeligheder og synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for, gør en rimelig indsats for at svare offentligheden.”
Ændring 20 + 21
ARTIKEL 2, NR. 4
Artikel 9 (direktiv 85/337/EØF )
   4. Artikel 9, stk. 2, affattes således:
   4. Artikel 9 ændres således:
   a) Følgende led indsættes i stk. 1:
"- praktiske anvisninger vedrørende proceduren for domstolsprøvelse i henhold til artikel 10a”
   b) Stk. 2 affattes således:
"2. Den eller de kompetente myndigheder underretter alle medlemsstater, der er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 7, og sender dem de oplysninger, der henvises til i stk. 1 i denne artikel.
"2. Den kompetente myndighed eller de kompetente myndigheder underretter alle medlemsstater, der er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 7, og sender dem de oplysninger, der henvises til i stk. 1 i denne artikel.
De hørte medlemsstater sikrer, at de pågældende oplysninger stilles til rådighed for den berørte offentlighed på deres område”.
De hørte medlemsstater sikrer, at de pågældende oplysninger stilles til rådighed på passende vis for den berørte offentlighed på dens eget område og på dens eget sprog ".
Ændring 31
ARTIKEL 2, NR. 5
Artikel 10 a, afsnit 1 (direktiv 85/337/EØF )
Medlemsstaterne sikrer inden for rammerne af deres nationale lovgivning, at den berørte offentlighed har adgang til ved en domstol eller et andet ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af dette direktivs bestemmelser om offentlig deltagelse.
Medlemsstaterne sikrer inden for rammerne af deres nationale lovgivning, at den berørte offentlighed:
   a) som har tilstrækkelig interesse, eller
   b) som gør gældende, at en rettighed er krænket, hvis dette i henhold til en medlemsstats forvaltningsretlige regler er en forudsætning,
har adgang til ved en domstol eller et andet ved lov nedsat uafhængigt og upartisk organ at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af dette direktivs bestemmelser om offentlig deltagelse.
Medlemsstaterne fastsætter, hvad der udgør tilstrækkelig interesse eller en krænkelse af en rettighed.
Bestemmelserne i denne artikel udelukker ikke muligheden for foreløbig prøvelse ved en administrativ myndighed og påvirker ikke krav om udtømning af administrative klagemuligheder, inden sagen påklages eller indbringes for domstolen, hvor et sådant krav måtte eksistere efter national ret.
Ændringsforslag 35
ARTIKEL 3, NR. 3
Artikel 15 (direktiv 96/61/EF)
   a) Stk. 1, affattes således:
   a) Stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne sikrer, at den berørte offentlighed tidligt og på en effektiv måde får mulighed for at deltage i beslutningsprocessen vedrørende udstedelse eller ajourføring af godkendelsen eller godkendelsesvilkårene. Proceduren i bilag V finder anvendelse i forbindelse med denne deltagelse”.
"1. Medlemsstaterne sikrer, at den berørte offentlighed tidligt og på en effektiv måde får mulighed for at deltage i alle faser af beslutningsprocessen vedrørende udstedelse eller ajourføring af godkendelsen eller godkendelsesvilkårene. Proceduren i bilag V finder anvendelse i forbindelse med denne deltagelse”.
   b) Følgende stk. 5 indsættes:
   b) Følgende stk. 4a og 5 indsættes:
4a.” Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed efter at have behandlet betænkeligheder og synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for, gør en rimelig indsats for at svare offentligheden.”
"5. Når der er truffet en afgørelse, underretter den kompetente myndighed i overensstemmelse med de relevante procedurer offentligheden og stiller følgende oplysninger til rådighed for den:
"5. Når der er truffet en afgørelse, underretter den kompetente myndighed i overensstemmelse med de relevante procedurer offentligheden og stiller følgende oplysninger til rådighed for den:
   a) afgørelsens indhold, herunder en kopi af godkendelsen og af vilkårene samt eventuelle senere ajourføringer; og
   a) afgørelsens indhold, herunder en kopi af godkendelsen og af vilkårene samt eventuelle senere ajourføringer;
   b) de begrundelser og overvejelser, som afgørelsen er baseret på”.
   b) de begrundelser og overvejelser, som afgørelsen er baseret på og
   ba) praktiske anvisninger vedrørende domstolsprøvelse i henhold til artikel 15a.”
Ændring 32 + 23
ARTIKEL 3, NR. 4
Artikel 15 a (direktiv 96/61/EF)
Medlemsstaterne sikrer inden for rammerne af deres nationale lovgivning, at den berørte offentlighed har adgang til ved en domstol eller et andet ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af dette direktivs bestemmelser om offentlig deltagelse.
Medlemsstaterne sikrer inden for rammerne af deres nationale lovgivning, at den berørte offentlighed:
   a) som har tilstrækkelig interesse, eller
   b) som gør gældende, at en rettighed er krænket, hvis dette i henhold til en medlemsstats forvaltningsretlige regler er en forudsætning,
har adgang til ved en domstol eller et andet ved lov nedsat uafhængigt og upartisk organ at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af dette direktivs bestemmelser om offentlig deltagelse.
Medlemsstaterne fastsætter, hvad der udgør tilstrækkelig interesse eller en krænkelse af en rettighed.
Bestemmelserne i denne artikel stykke udelukker ikke muligheden for foreløbig prøvelse ved en administrativ myndighed og påvirker ikke krav om udtømning af administrative klagemuligheder, inden sagen påklages eller indbringes for domstolen, hvor et sådant krav måtte eksistere efter national ret.
En sådan procedure skal være effektiv og ikke uoverkommeligt dyr .
En sådan procedure skal være effektiv og enten billig eller gratis .
Ændring 24
ARTIKEL 3, NR. 5, LITRA B
Artikel 17, stk. 4 (direktiv 96/61/EF)
   4. Den kompetente myndighed underretter den medlemsstat, som er blevet hørt i henhold til stk. 1, om den afgørelse, der er blevet truffet vedrørende ansøgningen, og tilstiller den de oplysninger, der omhandles i artikel 15, stk. 5. Den pågældende medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at disse oplysninger stilles til rådighed for den berørte offentlighed på dens eget område”.
   4. Den kompetente myndighed underretter den medlemsstat, som er blevet hørt i henhold til stk. 1, om den afgørelse, der er blevet truffet vedrørende ansøgningen, og tilstiller den de oplysninger, der omhandles i artikel 15, stk. 5. Den pågældende medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at disse oplysninger på passende vis stilles til rådighed for den berørte offentlighed på dens eget område og på dens eget sprog ".
Ændring 25
Bilag I, titel
BESTEMMELSER FOR DE PLANER OG PROGRAMMER, DER ER ANFØRT I ARTIKEL 3
BESTEMMELSER FOR DE PLANER, PROGRAMMER OG POLITIKKER , DER ER ANFØRT I ARTIKEL 1
Ændring 26
Bilag I, litra g a (nyt)
   ga) Anden fællesskabslovgivning og andre fællesskabsplaner og -programmer, der kan have en væsentlig indflydelse på miljøet samt på det enkelte menneskes sundhed og trivsel og folkesundheden, og som skal gennemføres under hensyntagen til artikel 6 i traktaten.
Ændring 27 + 28 + 29
BILAG III
Bilag V (nyt) (direktiv 96/61/EF)
   1) Offentligheden informeres tidligt i en beslutningsprocedure (ved offentlig bekendtgørelse eller egnede midler) eller senest så snart oplysningerne foreligger, om følgende:
   1) Offentligheden informeres tidligt i en beslutningsprocedure (ved offentlig bekendtgørelse og under anvendelse af elektroniske medier eller andre egnede midler) eller senest så snart oplysningerne foreligger, om følgende:
   a) ansøgningen om godkendelse eller eventuelt forslaget om ajourføring af en godkendelse eller godkendelsesvilkårene, herunder i alle tilfælde en beskrivelse af de punkter, der er anført i artikel 6, stk. 1
   a) ansøgningen om godkendelse eller eventuelt forslaget om revurdering eller ajourføring af en godkendelse eller godkendelsesvilkårene, herunder i alle tilfælde en beskrivelse af de punkter, der er anført i artikel 6, stk. 1
   b) i relevante tilfælde det forhold, at en afgørelse er omfattet af en national eller grænseoverskridende procedure til vurdering af virkningerne på miljøet eller konsultationer mellem medlemsstater i overensstemmelse med artikel 17
   b) i relevante tilfælde det forhold, at en afgørelse er omfattet af en national eller grænseoverskridende procedure til vurdering af virkningerne på miljøet eller konsultationer mellem medlemsstater i overensstemmelse med artikel 17
   c) oplysninger om de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at træffe afgørelsen eller hvorfra alle relevante oplysninger kan indhentes eller hvortil kommentarer (eller spørgsmål) kan rettes
   c) oplysninger om de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at træffe afgørelsen eller hvorfra alle relevante oplysninger kan indhentes eller hvortil kommentarer (eller spørgsmål) kan rettes
   d) karakteren af mulige afgørelser eller udkast til afgørelsen, hvis en sådan foreligger
   d) karakteren af mulige afgørelser eller udkast til afgørelsen, hvis en sådan foreligger
   e) eventuelt oplysninger vedrørende et forslag til ajourføring af en tilladelse eller vilkårene for tilladelsen
   e) eventuelt oplysninger vedrørende et forslag til ajourføring af en tilladelse eller vilkårene for tilladelsen
   f) de væsentligste rapporter og anbefalinger, der er indgivet til den kompetente myndighed i forbindelse med beslutningstagningen
   f) de væsentligste rapporter og anbefalinger, der er indgivet til den kompetente myndighed i forbindelse med beslutningstagningen
   g) angivelse af hvornår, hvor og hvordan de relevante oplysninger vil blive stillet til rådighed
   g) angivelse af hvornår, hvor og hvordan de relevante oplysninger vil blive stillet til rådighed
   h) oplysninger om hvilke foranstaltninger der er truffet for offentlig deltagelse og konsultation i henhold til stk. 4 ovenfor.
   h) oplysninger om hvilke foranstaltninger der er truffet for offentlig deltagelse og konsultation i henhold til stk. 4 ovenfor.
   2) Den berørte offentlighed har ret til at fremsætte kommentarer og udtalelser til den kompetente myndighed, inden der træffes en afgørelse.
   2) Den berørte offentlighed har ret til enten skriftligt eller, efter omstændighederne, ved en offentlig høring, at fremkomme med kommentarer og udtalelser til den kompetente myndighed, inden der træffes en afgørelse.
   3) Ved den endelige afgørelse skal der tages hensyn til resultaterne af de konsultationer, der er afholdt i henhold til dette bilag.
   3) Ved den endelige afgørelse skal der tages behørigt hensyn til resultaterne af de konsultationer, der er afholdt i henhold til dette bilag.
   4) De detaljerede ordninger til information af offentligheden (f.eks. ved plakatopsætning inden for en vis radius eller offentliggørelse i lokale dagblade) og høring af den berørte offentlighed (f.eks. ved skriftlige forelæggelser eller ved offentlig høring) fastlægges af medlemsstaterne. Der skal fastlægges rimelige tidsrammer, så der er tilstrækkelig tid til hver af de forskellige etaper i dette bilag.”
   4) De detaljerede ordninger til information af offentligheden (f.eks. ved opslag inden for en vis radius eller offentliggørelse i lokale dagblade) og høring af den berørte offentlighed (f.eks. ved skriftlige forelæggelser eller ved offentlig høring) fastlægges af medlemsstaterne. Der skal fastlægges rimelige tidsrammer til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse i hver af de forskellige etaper i dette bilag.”
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF (KOM(2000) 839 - C5-0027/2001 - 2000/0331(COD) )
P5_TA(2001)0545A5-0321/2001

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2000) 839 (2) ),

-  der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1 (C5-0027/2001 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget for Andragender (A5-0321/2001 ),

1.  godkender det således ændrede forslag;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 154 E af 29.5.2001, s. 123.
(2) EFT C 154 E af 29.5.2001, s. 123.


Europæisk civilretligt område *
Tekst
Beslutning
Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af en generel ramme for Fællesskabets aktiviteter med henblik på at fremme gennemførelsen af et europæisk civilretligt område (KOM(2001) 221 - C5-0254/2001 - 2001/0109(CNS) )
P5_TA(2001)0546A5-0339/2001

Forslaget ændret som følger:

Kommissionens forslag (1)   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 6 a (ny)
(6a) Med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1496/98/EF1 af 22. juni 1998 blev der iværksat et aktionsprogram af tre års varighed for forbedring af juristers indsigt i fællesskabsretten (Robert Schuman-aktionen).
1 EFT L 196 af 14.7.1998, s. 24.
Ændring 2
Betragtning 16 a (ny)
(16a) Finansieringsrammen for aktiviteterne skal være forenelig med det nugældende loft for udgiftsområde 3 i de finansielle overslag og må ikke få nogen begrænsende virkning for finansieringen af andre igangværende programmer.
Ændring 3
Betragtning 16 b (ny)
(16b) De administrative udgifter skal dækkes af bevillinger opført under udgiftsområde 5 inden for rammerne af de afgørelser, der træffes som led i den årlige budgetprocedure.
Ændring 4
Artikel 2, nr. 1, litra a
   a) at sikre retssikkerheden og forbedre adgangen til domstolene
   a) at sikre retssikkerheden, navnlig retten til forsvar, og forbedre adgangen til domstolene
Ændring 5
Artikel 5, nr. 2
   2) de skal udøve aktiviteter med en europæisk dimension og inddrage normalt mindst to tredjedele af medlemsstaterne
   2) de skal udøve aktiviteter med en europæisk dimension og inddrage normalt mindst en tredjedel af medlemsstaterne
Ændring 6
Artikel 6, stk. 4 a (nyt)
4a. I denne forordning dækker betegnelsen aktører inden for retsvæsenet følgende kategorier: dommere, statsadvokater, advokater, videnskabelige medarbejdere ved universiteterne, ministerielle tjenestemænd, justitsfuldmægtige, fogeder, retstolke og andet juridisk personale inden for det civilretlige område.
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af en generel ramme for Fællesskabets aktiviteter med henblik på at fremme gennemførelsen af et europæisk civilretligt område (KOM(2001) 221 - C5-0254/2001 - 2001/0109(CNS) )
P5_TA(2001)0546A5-0339/2001

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2001) 221 (2) ),

-  hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 61, litra c (C5-0254/2001 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A5-0339/2001 ),

1.  godkender det således ændrede forslag;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  kræver, at der indledes samrådsprocedure, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 213 E af 31.7.2001, s. 271.
(2) EFT C 213 E af 31.7.2001, s. 271.


Schengen-informationssystemet (SIS II) *
Tekst
Beslutning
Initiativ fra Kongeriget Belgien og Kongeriget Sverige med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om udviklingen af den anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (9844/2001 - C5-0315/2001 - 2001/0818(CNS) )
P5_TA(2001)0547A5-0333/2001

Initiativet ændret som følger:

Kongeriget Belgiens og Kongeriget Sveriges initiativ (1)   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 12 a (ny)
(12a) Schengen-informationssystemet bør administreres i EU-regi af et særskilt organ, som finansieres over EU's budget. Det fællesskabsinformationssystem, der hører under Kommissionens ansvar, skal oprettes under et enkelt computernetværk, der omfatter alle de data, der modtages i henhold til de tre konventioner (Schengen, Europol og TIS).
Ændring 2
Artikel 1
Med henblik på at sikre gennemførelsen af Fællesskabets mål for så vidt angår fri bevægelighed for personer, når der ikke er kontrol ved de indre grænser, samt udøvelsen af kontrol ved de ydre grænser i forbindelse med tredjelandsstatsborgeres indrejse i Fællesskabet er det nødvendigt, at medlemsstaterne har indført et fælles informationssystem, der giver de myndigheder, som de har udpeget, mulighed for gennem en automatisk søgeprocedure at få adgang til indberetninger om tredjelandsstatsborgere med henblik på kontrol, der skal foretages ved de ydre grænser og andre steder på deres område, og med henblik på behandlingen af ansøgninger om visum og ansøgninger om opholdstilladelse.
Med henblik på at sikre gennemførelsen af Fællesskabets mål for så vidt angår fri bevægelighed for personer, når der ikke er kontrol ved de indre grænser, samt udøvelsen af kontrol ved de ydre grænser i forbindelse med tredjelandsstatsborgeres indrejse i Fællesskabet er det nødvendigt, at medlemsstaterne under opsyn af de fælles tilsyns-/kontrolorganer for databeskyttelse har indført et fælles informationssystem, der giver de myndigheder, som de har udpeget, mulighed for gennem en automatisk søgeprocedure at få adgang til indberetninger om tredjelandsstatsborgere med henblik på kontrol, der skal foretages ved de ydre grænser og andre steder på deres område, og med henblik på behandlingen af ansøgninger om visum og ansøgninger om opholdstilladelse.
Ændring 5
Artikel 6, stk. 1
   1. Kommissionen bistås af henholdsvis et forvaltningsudvalg og et forskriftsudvalg .
   1. Kommissionen bistås af henholdsvis et rådgivende udvalg og et forvaltningsudvalg .
Ændring 6
Artikel 6, stk. 2
   2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse.
   2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse.
Fristen i artikel 4, stk. 1, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.
Ændring 7
Artikel 6, stk. 3
   3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse.
   3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse.
Tidsrummet i artikel 5 , stk. 6 , i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.
Tidsrummet i artikel 4 , stk. 3 , i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.
Ændring 3
Artikel 7
Kommissionen forelægger ved udgangen af hvert halvår Rådet en situationsrapport om udviklingen af SIS II, første gang ved udgangen af første halvår af 2002.
Kommissionen forelægger ved udgangen af hvert halvår Rådet og Europa-Parlamentet en situationsrapport om udviklingen af SIS II, første gang ved udgangen af første halvår af 2002.
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om et initiativ fra Kongeriget Belgien og Kongeriget Sverige med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om udviklingen af den anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (9844/2001 - C5-0315/2001 - 2001/0818(CNS) )
P5_TA(2001)0547A5-0333/2001

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til initiativ fra Kongeriget Belgien og Kongeriget Sverige (9844/2001(2) ),

-  der henviser til EF-traktatens artikel 66,

-  hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 67 (C5-0315/2001 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A5-0333/2001 ),

1.  godkender det således ændrede initiativ fra Kongeriget Belgien og Kongeriget Sverige;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  kræver, at der indledes samrådsprocedure, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre initiativet fra Kongeriget Belgien og Kongeriget Sverige i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 183 af 29.6.2001, s. 12.
(2) EFT C 183 af 29.6.2001, s. 12.


Schengen-informationssystemet (SIS II) *
Tekst
Beslutning
Initiativ fra Kongeriget Belgien og Kongeriget Sverige med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om udviklingen af den anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (9845/2001 - C5-0316/2001 - 2001/0819(CNS) )
P5_TA(2001)0548A5-0333/2001

Initiativet ændret som følger:

Kongeriget Belgiens og Kongeriget Sveriges initiativ (1)   Ændringer
Ændring 4
Betragtning 10 a (ny)
(10a) Schengen-informationssystemet bør administreres i EU-regi af et særskilt organ, som finansieres over EU's budget. Det fællesskabsinformationssystem, der hører under Kommissionens ansvar, skal oprettes under et enkelt computernetværk, der omfatter alle de data, der modtages i henhold til de tre konventioner (Schengen, Europol og TIS).
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om et initiativ fra Kongeriget Belgien og Kongeriget Sverige med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om udviklingen af den anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (9845/2001 - C5-0316/2001 - 2001/0819(CNS) )
P5_TA(2001)0548A5-0333/2001

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til initiativ fra Kongeriget Belgien og Kongeriget Sverige (9845/2001(2) ),

-  der henviser til EF-traktatens artikel 34, stk. 2, litra c),

-  hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 39, stk. 1 (C5-0316/2001 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 106 og 67,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A5-0333/2001 ),

1.  godkender det således ændrede initiativ fra Kongeriget Belgien og Kongeriget Sverige;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  kræver, at der indledes samrådsprocedure, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre initiativet fra Kongeriget Belgien og Kongeriget Sverige i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 183 af 29.6.2001, s. 14.
(2) EFT C 183 af 29.6.2001, s. 14.


Det internationale monetære system
Europa-Parlamentets beslutning om det internationale monetære system - forbedringer med henblik på at undgå kriser fremover (2000/2017(INI))
P5_TA(2001)0549A5-0302/2001

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til det igangværende arbejde i forskellige internationale organisationer, navnlig Den Internationale Valutafond (IMF), Verdensbanken, Den Internationale Betalingsbank (BIS), Forummet for Finansiel Stabilitet samt andre internationale fagorganisationer, herunder Det Internationale Udvalg for Regnskabsnormer, Den Internationale Revisorsammenslutning og Den Internationale Børstilsynsorganisation,

-  der henviser til forslag til beslutning af Cristiana Muscardini, Mauro Nobilia, Mario Mauro og Vitaliano Gemelli om realøkonomi og finansøkonomi (B5-0306/2000 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 163,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål (A5-0302/2001 ),

A.  der henviser til de tilbagevendende og voldsomme monetære og finansielle kriser i international målestok, som når op på næsten 120 siden 1975 ifølge IMF's statistikker,

B.  der navnlig henviser til, at kriserne i Asien i 1997 og i Rusland og Brasilien i 1998, som følge af den store hast, hvormed de spredte sig, formåede at udvikle sig til verdensomspændende kriser, hvilket har ført til, at de politiske og økonomiske aktører aldrig før har været så bevidste om behovet for en grundlæggende reform af den internationale økonomiske struktur,

C.  der henviser til de utallige mangler i den internationale økonomiske struktur, som kriserne de seneste år har afsløret, navnlig hvad angår overvågning og tilsyn med de internationale økonomiske aktiviteter og de internationale organisationers evne til effektivt at forebygge eller styre kriser,

D.  der henviser til, at et internationalt finanssystem kun kan være stabilt, hvis medlemsstaternes økonomiske politik er indrettet på vækst og beskæftigelse,

E.  der henviser til, at åbne finansmarkeder på lang sigt fører til en mere effektiv international økonomi under forudsætning af, at der tilvejebringes bedre rammebetingelser for at minimere risiciene for den økonomiske stabilitet i landene,

F.  der henviser til, at der er en realøkonomisk pris for økonomisk ustabilitet og efterfølgende kriser i form af tabte muligheder inden for vækst, beskæftigelse og økonomisk og social velfærd,

G.  der henviser til den betydelige rolle, som tekniske muligheder og innovation på det økonomiske område spiller, når realøkonomiske transaktioner opdeles i adskilte og gentagne ikke-kontantbaserede valutahandler, der gør det muligt at fordele og udveksle risici på markederne,

H.  der imidlertid henviser til, at avancerede finansielle teknikker samtidig fører til, at de økonomiske transaktioner og risikoinvesteringer bliver langt mere komplekse, hvilket gør det svært for både offentlige og private kontrol- og tilsynsmyndigheder at holde øje med og analysere problemerne,

I.  der henviser til, at udgangspunktet for mange kriser har været forgældede offentlige eller private sektorer,

J.  der henviser til nødvendigheden af økonomisk stabilitet som et offentligt gode, der til fulde retfærdiggør de offentlige myndigheders ansvar og rolle i forbindelse med forebyggelse eller styring af alle kriser,

K.  der i den forbindelse henviser til, at der findes moralske usikkerhedsmomenter, som stiller de offentlige myndigheder over for særlige udfordringer for at opnå størst mulig ligevægt mellem på den ene side frit fungerende markeder og deres nødvendige regulering og på den anden side forekomsten af kriser og den private sektors deltagelse i de statslige redningsaktioner,

L.  der henviser til nødvendigheden af, at alle lande, herunder offshore-centre og skatteparadiser, underlægges minimumstilsynsregler,

M.  der henviser til den centrale rolle, som EU bør spille i den internationale debat om det nye økonomiske system,

1.  mener, at de igangværende reformer af de internationale finansinstitutioner bør tilsigte at øge deres effektivitet og gennemsigtigheden, navnlig hvad angår IMF og Verdensbanken, og ligeledes deres universalitet, navnlig hvad angår BIS og andre organisationer med begrænset multilateral indflydelse;

2.  udtaler sig positivt om integreret overvågning og tilsyn på internationalt niveau, hvilket er blevet absolut nødvendigt, ikke blot på grund af globaliseringen af de økonomiske aktiviteter, men også på grund af tendensen til, at alt i stigende grad går omkring mellemled, og at der findes flere forskellige aktører på markedet; forkaster ideen om at oprette et internationalt reguleringsorgan som uigennemførlig, og opfordrer til et meget tættere samarbejde på internationalt niveau mellem de nationale tilsyns- og kontrolmyndigheder, navnlig ved hjælp af udveksling af informationer om de organisationer, der driver grænseoverskridende virksomhed;

3.  ønsker, at Den Europæiske Centralbank får til opgave på europæisk niveau at koordinere de eksisterende nationale kontrol- og tilsynsmyndigheder; mener, at ECB følgelig også aktivt bør deltage i gennemførelsen af en tæt koordinering på internationalt plan;

4.  kræver, at drøftelserne og det igangværende arbejde navnlig koncentrerer sig om forebyggelse af systemiske kriser; foreslår hertil oprettelsen at et overvågningsorgan for systemisk risikostyring, som bør knyttes til BIS;

5.  finder, at IMF er den eneste institution, som beskæftiger sig med, om verdensøkonomien fungerer hensigtsmæssigt hvad angår dens indbyrdes makroøkonomiske afhængighed, og at den har et særligt ansvar for at føre tilsyn med finansielt sårbare situationer, fordi de internationale finansmarkeder har en så dominerende indflydelse på verdensøkonomien;

6.  mener, at IMF bør koncentrere sig om sin hovedopgave, makroøkonomisk overvågning af alle lande, og støtter samtidig, at den igangværende reform af IMF's organisation og funktion udføres meget grundigt, hvilket navnlig indebærer:

   -
en reel forøgelse af kvoter og af udstedelser inden for de særlige trækningsrettigheder (SDR) i takt med, at verdenshandelen vokser, og relevante foranstaltninger over for kapitalstrømmene for at bevare IMF's evne til at varetage den nødvendige basisfinansiering,
   -
større handlingsfrihed til IMF's 24 administratorer med det formål at øge IMF-styrelsens effektivitet,
   -
oprettelse af en stående komite for finansministrenes repræsentanter med henblik på at lette kontrollen med de multilaterale institutioner og beslutningstagningen i den nye internationale monetære og økonomiske komite,
   -
en reaktivering af SDR, som er den spæde begyndelse til en global valuta, og hvor tildelingskriterierne skal kunne orienteres selektivt ud fra kriterier om bæredygtig udvikling, ligesom de også skal kunne anvendes i forbindelse med større kriser,
   -
afskaffelse af superflertallet på 85% ved alle vigtige afgørelser; en omfordeling af kvoterne, som i højere grad afspejler IMF's universelle karakter og de nye vækstlandes rolle,
   -
styrelsen bør lade eksterne sagkyndige foretage en regelmæssig evaluering af de økonomiske analyser og foranstaltninger, som foretages af IMF's enheder,
   -
en intelligent omstrukturering af deltagernes stemmevægte for bedre at samle EU's økonomiske indflydelse i IMF;

7.  opfordrer i den forbindelse ligeledes til en bedre koordinering og en mere sammenhængende repræsentation af de europæiske standpunkter i alle internationale økonomiske og finansielle organer;

8.  mener, at det er nødvendigt, at man på internationalt plan anvender fælles normer og standarder, navnlig på området statistisk bogføring, evaluering og revision, idet man bør udnytte den private sektors ressourcer og sagkundskab for at udarbejde disse, og at al finansiel støtte, som bevilges af IMF, skal tildeles på betingelse af, at normerne og standarderne anvendes i alle organisationens medlemsstater;

9.  udtrykker sin støtte til kravet om en retlig ramme, som fremsat at Forummet for Finansiel Stabilitet, for hurtigere at kunne bilægge tvister mellem parter, navnlig i situationer, hvor en af parterne er insolvent, ved at:

   -
der oprettes et tværnationalt organ til bilæggelse af tvister,
   -
der indføres en sondring mellem hovedinsolvens og subsidiær insolvens,
   -
der indføres ”debtor-in-possession”-metoden, som den anvendes i amerikansk lovgivning;

10.  vurderer, at den private sektor skal deltage i krisestyringen; går ind for indføjelse af kollektive klausuler, der forpligter til handling, navnlig i obligationskontrakter, så den private sektor kan deltage i styringen af valutakriser; mener, at EU bør gå foran som et godt eksempel og vedtage et EU-direktiv herom;

11.  mener, at denne deltagelse i nogle tilfælde endog skal kunne bestå i en indefrysning af betaling af renter og afdrag som et bidrag til en begrænsning af de moralske usikkerhedsmomenter og en nedsættelse af udgifterne til omstruktureringsprogrammerne; mener, at IMF bør have myndighed til at garantere et sådant moratoriums gyldighed over for den internationale finansverden;

12.  vurderer, at kriseforebyggelse ikke kan forbedres uden større overvågning af transaktioner uden for regnskabet - navnlig for alle derivatprodukter (herunder de individuelt handlede OTC-derivater); disse bør ikke have konkurrencefordele i forhold til andre finansielle produkter, hvilket nu er tilfældet, eftersom de kontrolleres og reguleres i mindre udstrækning;

13.  støtter oprettelsen af et gældsregister under BIS for at centralisere alle oplysninger om kontakter mellem alle betydende finansforetagender og organisationer med stærkt lånefinansieret kapital;

14.  understreger nødvendigheden af at styrke kravene for tilsyn med banker, som er involveret i risikofonde eller ("hedge funds”); mener også, at det bør blive sværere og dyrere at refinansiere risikofonde i lande, der ikke er omfattet af Basel-aftalerne;

15.  kræver i samme ånd, at EU sætter finanstilsyn og bestemmelser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge øverst på dagsordenen for tiltrædelsesforhandlingerne;

16.  opfordrer EU til at vedtage foranstaltninger til begrænsning af finansielle forretninger med lande og off-shore centre, der ifølge FATF's (Financial Action Task Force on Money Laundering) analyser ikke opfylder de internationale minimumskrav med hensyn til forsigtighed;

17.  mener, at EU som led i en styrket overvågning og tilsyn på internationalt plan også bør ændre sin tilgang på området ved at gøre Det Europæiske System af Centralbanker til et egentligt koordineringsorgan for de nationale kontrol- og tilsynsorganer i henhold til EF-traktatens artikel 105, stk. 6; mener desuden, at der allerede er behov herfor på grund af selve eksistensen af en fælles valuta og etableringen af det fælles marked for finansielle tjenesteydelser, som er ved at blive afsluttet;

18.  erkender, at et øget tilsyn med spekulationsvirksomhederne på kort sigt udgør en udfordring og har en destabiliserende virkning; vurderer, at det er udviklingslandenes opgave at beskytte sig selv ved at gennemføre en indre liberalisering under nøje overvågning, før de gennemfører en ekstern liberalisering af kapitalbevægelserne, og at de om nødvendigt bør følge Chiles eksempel, idet dette land stiller krav om en ikke-rentebærende deponering af udenlandsk kapital ved indførsel af valuta for at fremme eksterne obligationer med længere løbetider;

19.  glæder sig i denne forbindelse over Rådets (økonomi og finans) beslutning om at anmode Kommissionen om inden udgangen af februar 2002 at gennemføre en undersøgelse af globaliseringen og udviklingen med henblik på at vurdere den finansielle globaliserings fordele og ulemper (de internationale kapitalstrømme, bekæmpelsen af omskifteligheden på finansmarkederne), og opstille en balance over udviklingsbistanden på internationalt plan (gældssanering, adgang til markederne og til udenlandske investeringer); anmoder om, at denne undersøgelse gennemføres på en så objektiv måde som muligt under hensyntagen til det arbejde, der er gennemført af de forskellige økonomiske skoler;

20.  understreger, at EU også er berørt af dette problem og bør indføre forebyggende mekanismer som led i reguleringen af et integreret finansmarked; kræver, at institutionerne snarest drøfter disse forebyggende instrumenter med udgangspunkt i de eksisterende undersøgelser;

21.  kræver, at der i medfør af artikel VII i IMF's vedtægter indføres et moratorium for tilbagebetaling af renter og afdrag for de lande, som er ramt af en gælds- eller solvenskrise, så det pågældende land kan få tilstrækkelig tid til at udarbejde en plan for omlægning af gælden;

22.  opfordrer IMF og i-landene til at gøre det muligt for de fattigste lande at starte på en frisk ved at de, under krav om samtidig overholdelse af rimelige vilkår for den økonomiske politik, får afskrevet deres gæld og ved at lade gældsatte ulande tilbagebetale deres gæld i forhold til en procentsats af deres eksportindtægter, hvilket tidligere har fundet sted i et kendt historisk tilfælde;

23.  opfordrer IMF til i sine programmer om strukturelle tilpasninger at medtage de sociale aspekter af de kommende reformforslag; opfordrer Verdensbanken og de regionale udviklingsbanker til først og fremmest at bekæmpe fattigdom, navnlig gennem uddannelsesprogrammer, sociale programmer og sundhedsprogrammer;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til generaldirektøren for BIS, formanden for ECB, generaldirektøren for IMF, formanden for Verdensbanken, generaldirektøren for WTO og FN's generalsekretær.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik