Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 1999/0259(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0108/2002

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0108/2002

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2002)0155

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 278kWORD 30k
Τετάρτη 10 Απριλίου 2002 - Στρασβούργο
Ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές ***ΙΙΙ (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
P5_TA(2002)0155A5-0108/2002

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (PE-CONS 3610/2002 - C5-0099/2002 - 1999/0259(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: τρίτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής και τη σχετική δήλωση του Συμβουλίου (PE-CONS 3610/2002 – C5&nbhy;0099/2002),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση και την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(1999) 654(2))

–  έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2000) 861(3)),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά τη δεύτερη ανάγνωση(4) σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στην κοινή θέση (COM(2002) 31 &nbhy; C5&nbhy;0028/2002),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 5, της Συνθήκης ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 83 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A5&nbhy;0108/2002),

1.  εγκρίνει το κοινό σχέδιο και εφιστά την προσοχή στη σχετική δήλωση του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στoν Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, ως προς ό,τι εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, και να μεριμνήσει, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

4.  αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 178 της 22.6.2001, σ. 160.
(2) EE C 89 Ε της 28FOOT.3.2000, σ. 70.
(3) ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 346.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 12.12.2001, σημείο 14.
(5) ΕΕ C 4 της 7.1.2002, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου