Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2000/0159(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0097/2002

Indgivne tekster :

A5-0097/2002

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2002)0161

Vedtagne tekster
PDF 156kWORD 61k
Onsdag den 10. april 2002 - Strasbourg
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ***II
P5_TA(2002)0161A5-0097/2002
Beslutning
 Konsolideret tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) (11356/1/2001 - C5-0637/2001 - 2000/0159(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets fælles holdning (11356/1/2001 - C5-0637/2001),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2000) 347(2)),

–  der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2001) 316(3)),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 80,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0097/2002),

1.  ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 34 E af 7.2.2002, s. 109.
(2) EFT C 365 E af 19.12.2000, s. 195.
(3) EFT C 240 E af 28.8.2001, s. 303.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 10. april 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/.../EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)
P5_TC2-COD(2000)0159

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Indbyrdes afvigelser mellem medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr kan skabe handelshindringer og forvride konkurrencen i Fællesskabet og kan derved indvirke direkte på det indre markeds oprettelse og funktion. Det er derfor nødvendigt med en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning på dette område og at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

(2)  Det Europæiske Råd godkendte på mødet den 7., 8. og 9. december 2000 i Nice Rådets resolution af 4. december 2000 om forsigtighedsprincippet.

(3)  I Kommissionens meddelelse af 30. juli 1996 om revisionen af Fællesskabets strategi for affaldshåndtering understreges nødvendigheden af at mindske affaldets indhold af farlige stoffer, og de potentielle fordele ved EF-dækkende bestemmelser til begrænsning af indholdet af sådanne stoffer i produkter og produktionsprocesser påpeges.

(4)  I Rådets resolution af 25. januar 1988 om et handlingsprogram for Fællesskabet til nedbringelse af miljøforureningen med cadmium(5) opfordres Kommissionen til straks at fortsætte udviklingen af særlige foranstaltninger med henblik på et sådant program. Befolkningens sundhed skal også beskyttes, hvorfor der bør gennemføres en overordnet strategi, der navnlig begrænser anvendelsen af cadmium og fremmer forskning i substitutionsprodukter. Det understreges i resolutionen, at brugen af cadmium bør begrænses til de tilfælde, hvor der ikke findes egnede og sikrere alternativer.

(5)  De foreliggende data viser, at der er behov for foranstaltninger til indsamling, behandling, genvinding og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/.../EF af ... om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)(6) med henblik på at mindske affaldshåndteringsproblemerne i forbindelse med de berørte tungmetaller og flammehæmmere. På trods af disse foranstaltninger vil store dele af WEEE fortsat blive bortskaffet ad de sædvanlige kanaler. Selv om WEEE indsamles særskilt og genvindes, kan dets indhold af kviksølv, cadmium, bly, chrom VI, PBB og PBDE alligevel ventes at indebære en risiko for sundhed og miljø.

(6)  Under hensyntagen til kravet om teknisk og økonomisk gennemførlighed er substitution af de nævnte stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr med sikre eller sikrere materialer det mest effektive middel til at sikre, at miljø- og sundhedsrisikoen ved disse stoffer mindskes mærkbart, således at det fastsatte beskyttelsesniveau i Fællesskabet kan nås. En begrænsning af anvendelsen af disse farlige stoffer vil sandsynligvis øge mulighederne for genvinding af WEEE og gøre genvinding økonomisk mere rentabel samt mindske den negative sundhedsbelastning for arbejdstagerne i genvindingsanlæg.

(7)  De stoffer, der er omhandlet i dette direktiv, er videnskabeligt veldokumenterede og evaluerede og har været genstand for diverse foranstaltninger på både fællesskabsplan og nationalt plan.

(8)  Foranstaltningerne i dette direktiv er, under hensyntagen til eksisterende internationale retningslinjer og rekommandationer, baseret på en vurdering af de foreliggende videnskabelige og tekniske data. De er nødvendige for at nå det fastsatte beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet i betragtning af de risici, som vil kunne opstå i Fællesskabet, hvis der ikke træffes sådanne foranstaltninger. Foranstaltningerne bør jævnligt tages op til revision og om nødvendigt tilpasses i overensstemmelse med de foreliggende tekniske og videnskabelige data.

(9)  Dette direktiv bør ikke berøre sikkerheds- og sundhedskrav i fællesskabslovgivningen eller kravene i Fællesskabets særlovgivning om affaldshåndtering, navnlig Rådets direktiv 91/157/EØF af 18. marts 1991 om batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer(7).

(10)  Der bør tages hensyn til den tekniske udvikling af elektrisk og elektronisk udstyr uden tungmetaller, PBDE og PBB. På basis af videnskabelige kendsgerninger bør det under hensyn til forsigtighedsprincippet undersøges, om det er muligt at forbyde andre farlige stoffer og substituere dem med mere miljøvenlige alternative stoffer, der sikrer forbrugerne mindst samme beskyttelsesniveau.

(11)  Substitutionskravet bør fraviges, hvis substitution ikke er mulig ud fra en videnskabelig eller teknisk synsvinkel, eller hvis den negative miljø- eller sundhedsmæssige belastning som følge af substitutionen må forventes at være større end fordelene herved for mennesker og miljø. Substitution af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr bør også foretages på en måde, der er forenelig med brugernes sundhed og sikkerhed.

(12)  Da genbrug, renovering og forlængelse af udstyrets levetid er positivt, er det vigtigt, at der er adgang til reservedele.

(13)  Kommissionen bør ved en udvalgsprocedure sørge for tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af undtagelserne fra kravene om udfasning af og forbud mod farlige stoffer.

(14)  Foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tilægges Kommissionen(8) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er at foretage en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Dette direktiv finder anvendelse på elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategorierne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 10 i bilag I A til direktiv 2002/.../EF (WEEE), samt på elektriske pærer og lysarmaturer i husholdninger, jf. dog artikel 6.

2.  Dette direktiv berører ikke sikkerheds- og sundhedskrav i fællesskabslovgivningen eller kravene i Fællesskabets særlovgivning om affaldshåndtering.

3.  Dette direktiv finder ikke anvendelse på genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr eller komponenter i sådant udstyr, som markedsføres før den i artikel 4, stk. 1, nævnte dato, herunder genbrug af sådanne komponenter i nyt elektrisk og elektronisk udstyr, som markedsføres.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

   a) "Elektrisk og elektronisk udstyr": udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere, og udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter, som henhører under kategorierne i bilag I A til direktiv 2002/.../EF (WEEE), og som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende.
  b) "Producent": enhver, som uanset hvilken salgsmetode der anvendes, herunder fjernkommunikation i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg(9),
   i) fremstiller og forhandler elektrisk og elektronisk udstyr under eget varemærke,
   ii) under eget varemærke videreforhandler udstyr fremstillet af andre leverandører, idet en videreforhandler dog ikke betragtes som producent, hvis producentens varemærke er angivet på udstyret, jf. nr. i), eller
   iii) erhvervsmæssigt importerer eller eksporterer elektrisk og elektronisk udstyr til en medlemsstat.

Artikel 4

Forebyggelse

1.  Medlemsstaterne sikrer, at nyt elektrisk og elektronisk udstyr, der markedsføres fra den 1. januar 2006, ikke indeholder bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) eller polybromeret diphenylether (PBDE).

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på de anvendelser, der er opført i bilaget.

3.  Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse på reservedele til og reparation af udstyr, der er markedsført før den 1. januar 2006.

4.  Så snart de nødvendige videnskabelige kendsgerninger foreligger, og uden at det berører Kommissionens beføjelser, tager Europa-Parlamentet og Rådet stilling til, om der skal indføres forbud mod andre farlige stoffer, og om de skal substitueres med mere miljøvenlige alternative stoffer, der mindst sikrer forbrugerne det samme beskyttelsesniveau.

Artikel 5

Tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling

1.  Efter proceduren i artikel 7, stk. 2, vedtages ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bilaget til den videnskabelige og tekniske udvikling med henblik på nedenstående formål:

   a) efter behov at opstille de maksimale koncentrationsværdier, op til hvilke forekomsten af de i artikel 4, stk. 1, nævnte stoffer i bestemte materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr kan tolereres,
   b) at undtage materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr fra bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, hvis det ikke er teknisk eller videnskabeligt muligt at eliminere eller substituere dem ved hjælp af designændringer eller materialer og komponenter, der ikke kræver anvendelse af de i samme stykke nævnte materialer eller stoffer, eller hvis den negative miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige belastning som følge af substitutionen er større end de mulige miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige fordele herved,
   c) at tage hver enkelt undtagelse i bilaget op til overvejelse mindst hvert fjerde år eller fire år efter, at et element er tilføjet på listen, med henblik på at overveje at udelade materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr fra bilaget, hvis det er teknisk eller videnskabeligt muligt at eliminere eller substituere dem ved hjælp af designændringer eller materialer og komponenter, der ikke kræver anvendelse af de i artikel 4, stk. 1, nævnte materialer eller stoffer, forudsat at den negative miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige belastning som følge af substitutionen ikke er større end de mulige miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige fordele herved.

2.  Kommissionen hører bl.a. producenterne af elektrisk og elektronisk udstyr, genvindingsvirksomheder, behandlingsvirksomheder, miljøorganisationer og arbejdstager- og forbrugersammenslutninger, inden den ændrer bilaget efter den i stk. 1 omhandlede procedure. Bemærkninger sendes til det udvalg, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1. Kommissionen redegør for de oplysninger, den modtager.

Artikel 6

Revision

Kommissionen tager inden ...*(10) foranstaltningerne i dette direktiv op til revision for, om nødvendigt, at tage hensyn til nye videnskabelige kendsgerninger.

Kommissionen fremsætter navnlig inden denne dato forslag om, at udstyr, der henhører under kategori 8 og 9 i bilag I A til direktiv 2002/.../EF (WEEE), medtages under dette direktivs anvendelsesområde.

Kommissionen undersøger også behovet for at foretage tilpasninger i de i artikel 4, stk. 1, nævnte stoffer på grundlag af videnskabelige kendsgerninger og under hensyn til forsigtighedsprincippet og forelægger om nødvendigt Europa-Parlamentet og Rådet forslag til sådanne tilpasninger.

Ved revisionen tages særlig hensyn til indvirkningen på miljøet og menneskers sundhed af andre farlige stoffer og materialer i elektrisk og elektronisk udstyr. Kommissionen undersøger muligheden for at substituere sådanne stoffer og materialer og forelægger i givet fald Europa-Parlamentet og Rådet forslag om at skærpe bestemmelserne i artikel 4.

Artikel 7

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald(11).

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.  Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 8

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for overtrædelser af de nationale bestemmelser, der vedtages til gennemførelse af dette direktiv. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

Artikel 9

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den ...*(12). De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de love og administrative bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 10

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 11

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EFT C 365 E af 19.12.2000, s. 195, og EFT C 240 E af 28.8.2001, s. 303.
(2) EFT C 116 af 20.4.2001, s. 38.
(3) EFT C 148 af 18.5.2001, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets holdning af 15. maj 2001 (EFT C 34 E af 7.2.2002, s. 109), Rådets fælles holdning af 4. december 2001 og Europa-Parlamentets holdning af 10. april 2002.
(5) EFT C 30 af 4.2.1988, s. 1.
(6) EFT L ...
(7) EFT L 78 af 26.3.1991, s. 38. Ændret ved Kommissionens direktiv 98/101/EF (EFT L 1 af 5.1.1999, s. 1).
(8) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(9) EFT L 144 af 4.6.1997, s. 19.
(10)* To år efter dette direktivs ikrafttræden.
(11) EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/350/EF (EFT L 135 af 6.6.1996, s. 32).
(12)* 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.


BILAG

Anvendelser af bly, kviksølv, cadmium og hexavalent chrom, hvorpå artikel 4, stk. 1, ikke finder anvendelse

1.  Kviksølv i kompakt-lystoflamper, højst 5 mg pr. lampe.

2.  Kviksølv i lysstofrør til almindelige formål, højst

   - halogenfosfat 10 mg
   - trifosfat med normal levetid 5 mg
   - trifosfat med lang levetid 8 mg.

3.  Kviksølv i lysstofrør til særlige formål.

4.  Kviksølv i andre lamper, der ikke udtrykkeligt er nævnt i dette bilag.

5.  Bly i glasset til billedrør, elektroniske komponenter og lysstofrør.

6.  Bly som legeringselement i stål med op til 0,35 vægtprocent bly, i aluminium med op til 0,4 vægtprocent bly og som kobberlegering med op til 4 vægtprocent bly.

7. -  Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. tin-bly-loddelegeringer med over 85 vægtprocent bly).

   - Bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array-lagringssystemer (undtagelse indtil 2010).
   - Bly i loddemateriale til netinfrastrukturudstyr til kobling, signalering, transmission og netkontrol til telekommunikation.
   - Bly i elektroniske keramikkomponenter (f.eks. piezoelektriske komponenter).

8.  Overfladebehandling med cadmium undtagen anvendelser, der er forbudt i henhold til Rådets direktiv 91/338/EØF af 18. juni 1991(1) om tiende ændring af direktiv 76/769/EØF(2) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater.

9.  Hexavalent chrom til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe.

Kommissionen giver særlig prioritet til en evaluering efter proceduren i artikel 7, stk. 2, af anvendelserne af

   - octa-BDE og deca-BDE
   - kviksølv i lysstofrør til særlige formål
   - bly i loddemateriale til servere, lagringssystemer og array-lagringssystemer, netinfrastrukturudstyr til kobling, signalering, transmission og netkontrol til telekommunikation (med henblik på at fastsætte en specifik tidsgrænse for denne undtagelse) og
   - bly i lyspærer
  

for snarest muligt at fastslå, om bestemmelserne herom skal ændres.

(1) EFT L 186 af 12.7.1991, s. 59.
(2) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik