Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2000/0159(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0097/2002

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0097/2002

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2002)0161

Hyväksytyt tekstit
PDF 150kWORD 144k
Keskiviikko 10. huhtikuuta 2002 - Strasbourg
Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa *** II
P5_TA(2002)0161A5-0097/2002
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (11356/1/2001 - C5-0637/2001 - 2000/0159(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11356/1/2001 – C5&nbhy;0637/2001),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2000) 347(2)),

–  ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2001) 316(3)),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 80 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A5&nbhy;0097/2002),

1.  tarkistaa yhteistä kantaa seuraavasti;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 34 E, 7.2.2002, s. 109.
(2) EYVL C 365 E, 19.12.2000, s. 195.
(3) EYVL C 240 E, 28.8.2001, s. 303.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 10. huhtikuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/.../EY antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
P5_TC2-COD(2000)0159

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti(4),

sekä katsovat seuraavaa:

1)  Erot vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevissa jäsenvaltioiden lainsäädännössä ja hallinnollisissa määräyksissä voivat aiheuttaa kaupan esteitä ja vääristää kilpailua yhteisössä, ja niillä voi sen vuoksi olla suora vaikutus sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan. Sen vuoksi on tarpeen lähentää jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädäntöä, jotta voitaisiin edistää ihmisten terveyden suojelua sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ympäristön kannalta järkevää hyödyntämistä ja loppukäsittelyä.

2)  Nizzassa 7, 8 ja 9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi tukensa ennalta varautumisen periaatteesta 4 päivänä joulukuuta 2000 annetulle neuvoston päätöslauselmalle.

3)  Yhteisön jätehuoltostrategian tarkastelusta 30 päivänä heinäkuuta 1996 annetussa komission tiedonannossa korostetaan, että on tarpeen vähentää vaarallisten aineiden määrää jätteissä, ja osoitetaan, että olisi hyödyllistä laatia koko yhteisöä koskevat säännöt, joilla rajoitettaisiin vaarallisten aineiden käyttöä tuotteissa ja tuotantoprosesseissa.

4)  Kadmiumin aiheuttaman ympäristön pilaantumisen torjumista koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta 25 päivänä tammikuuta 1988 antamassaan päätöslauselmassa(5) neuvosto kehotti komissiota viipymättä kehittämään erityistoimenpiteitä tällaista toimintaohjelmaa varten. Myös ihmisten terveyttä on suojeltava, ja olisi toteutettava kokonaisvaltainen strategia, jolla erityisesti rajoitetaan kadmiumin käyttöä ja edistetään korvaavia aineita koskevaa tutkimusta. Päätöslauselmassa korostetaan, että kadmiumin käyttö olisi rajoitettava tapauksiin, joissa käytettävissä ei ole sopivia ja turvallisempia vaihtoehtoja.

5)  Käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ... päivänä ... kuuta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/.../EY(6) säädetyt sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä, käsittelyä, kierrätystä ja loppukäsittelyä koskevat toimenpiteet ovat tarpeen sellaisten jätehuolto-ongelmien vähentämiseksi, jotka liittyvät asianomaisiin raskasmetalleihin ja palonestoaineisiin. Näistä toimenpiteistä huolimatta huomattavia määriä sähkö- ja elektroniikkaromua joutuu tulevaisuudessa kuitenkin edelleen nykyisiin loppukäsittelykanaviin. Vaikka sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerättäisiin erikseen ja toimitettaisiin kierrätysprosessiin, sen sisältämä elohopea, kadmium, lyijy, kuudenarvoinen kromi sekä PBB- ja PBDE-yhdisteet aiheuttaisivat todennäköisesti terveys- ja ympäristöriskejä.

6)  Kun otetaan huomioon tekniset ja taloudelliset toteuttamismahdollisuudet, tehokkain tapa varmistaa näihin aineisiin liittyvien terveys- ja ympäristöriskien merkittävä vähentäminen, jolla voidaan saavuttaa suojelun haluttu taso yhteisössä, on korvata nämä aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa turvallisilla tai nykyistä turvallisemmilla materiaaleilla. Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen on omiaan tehostamaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyksen mahdollisuuksia ja taloudellista kannattavuutta sekä vähentää kierrätyslaitosten työntekijöihin kohdistuvia terveyshaittoja.

7)  Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia aineita on tutkittu tieteellisesti ja arvioitu perusteellisesti, minkä lisäksi sekä yhteisön että kansallisella tasolla on toteutettu niitä koskevia erilaisia toimenpiteitä.

8)  Tässä direktiivissä säädetyissä toimenpiteissä on otettu huomioon olemassa olevat kansainväliset ohjeet ja suositukset, ja ne perustuvat käytettävissä olevien tieteellisten ja teknisten tietojen arviointiin. Toimenpiteet ovat tarpeen, jotta voidaan saavuttaa ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelun haluttu taso, kun otetaan huomioon riskit, joita näiden toimenpiteiden toteuttamatta jättäminen todennäköisesti aiheuttaisi yhteisössä. Näitä toimenpiteitä olisi tarkasteltava jatkuvasti uudelleen, ja tarvittaessa niitä olisi mukautettava käytettävissä olevien teknisten ja tieteellisten tietojen perusteella.

9)  Tätä direktiiviä olisi sovellettava siten, ettei rajoiteta turvallisuus- ja terveysvaatimuksia koskevan yhteisön lainsäädännön eikä jätehuoltoa koskevan yhteisön erityislainsäädännön, erityisesti vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista 18 päivänä maaliskuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/157/ETY(7) soveltamista.

10)  Olisi otettava huomioon sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tekninen kehittäminen, jotka eivät sisällä raskasmetalleja tai PBDE- ja PBB-yhdisteitä. Tieteellisen tiedon pohjalta olisi ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen tarkasteltava muiden vaarallisten aineiden kieltämistä ja niiden korvaamista ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, joilla taataan ainakin vastaava kuluttajien suojan taso.

11)  Korvaamisvaatimuksesta poikkeaminen olisi sallittava, jos korvaaminen ei tieteellisesti tai teknisesti ole mahdollista tai jos sen aiheuttamat ympäristö- ja/tai terveyshaitat ovat merkittävämpiä kuin siitä ihmisten terveydelle tai ympäristölle koituvat hyödyt. Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien vaarallisten aineiden korvaaminen olisi myös toteutettava siten, etteivät sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjien terveys ja turvallisuus vaarannu.

12)  Koska tuotteiden uudelleenkäyttö ja kunnostus ja niiden elinkaaren pidentäminen on järkevää, varaosia on oltava saatavilla.

13)  Komission olisi komiteamenettelyä noudattaen mukautettava tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen ne poikkeukset, joita myönnetään vaarallisten aineiden asteittaiseen käytöstä poistamiseen ja käytön kieltämiseen.

14)  Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(8) mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tavoitteet

Tämän direktiivin tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden lakeja, jotka koskevat vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, sekä edistää ihmisten terveyden suojelua ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja loppukäsittelyä ympäristöä säästävällä tavalla.

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat direktiivin 2002/.../EY liitteessä IA mainittuihin luokkiin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10 sekä sähköhehkulamppuihin ja kotitalouksien valaisimiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan soveltamista.

2.  Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta turvallisuus- ja terveysvaatimuksia koskevan yhteisön lainsäädännön sekä jätehuoltoa koskevan yhteisön erityislainsäädännön soveltamista.

3.  Tätä direktiiviä ei sovelleta ennen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua päivämäärää markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tai niiden komponenttien uudelleenkäyttöön, mukaan lukien näiden komponenttien uudelleenkäyttö markkinoille saatetuissa uusissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

   a) 'sähkö- ja elektroniikkalaitteilla' laitteita, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä toimiakseen kunnolla, sekä direktiivin 2002/.../EY liitteessä IA säädettyihin luokkiin kuuluvia laitteita, joita käytetään kyseisten virtojen ja kenttien tuottamiseen, siirtämiseen ja mittaamiseen, ja jotka on suunniteltu käytettäväksi enintään 1000 voltin vaihtojännitteellä ja enintään 1500 voltin tasajännitteellä;
  b) 'tuottajalla' käytetystä myyntitavasta riippumatta, mukaan lukien kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 päivänä toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/7/EY(9) tarkoitettu etäkauppa, kaikkia niitä, jotka
   i) valmistavat ja myyvät sähkö- ja elektroniikkalaitteita omalla tuotemerkillään,
   ii) myyvät omalla tuotemerkillään uudelleen muiden toimittajien tuottamia laitteistoja, jolloin jälleenmyyjiä ei katsota tuottajiksi, jos tuottajan tuotemerkki ilmenee laitteistosta i alakohdan mukaisesti, tai
   iii) ammattimaisesti tuovat tai vievät sähkö- ja elektroniikkalaitteita johonkin jäsenvaltioon.

4 artikla

Ennaltaehkäisy

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen, että markkinoille saatettavat uudet sähkö- ja elektroniikkalaitteet eivät sisällä lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuudenarvoista kromia, polybromibifenyyliä (PBB) tai polybromidifenyylieetteriä (PBDE).

2.  Edellä 1 kohtaa ei sovelleta liitteessä lueteltuihin käyttötarkoituksiin.

3.  Lisäksi 1 kohtaa ei sovelleta ennen 1 päivää tammikuuta 2006 markkinoille saatettujen laitteiden varaosiin ja niiden korjaamiseen.

4.  Heti kun tarvittavat tieteelliset tiedot ovat saatavilla, Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät muiden vaarallisten aineiden kieltämisestä ja korvaamisesta ympäristöystävällisemmillä aineilla, jotka takaavat kuluttajille vähintään saman suojatason, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission toimivaltaa.

5 artikla

Mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen

1.  Muutoksista, jotka ovat tarpeen liitteen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen seuraavissa tarkoituksissa, päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

   a) tarvittaessa tietyissä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaaleissa ja komponenteissa sallittujen, 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen aineiden enimmäispitoisuuksien vahvistaminen;
   b) tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien sulkeminen 4 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle, jos niiden poistaminen tai korvaaminen suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla ja komponenteilla, jotka eivät edellytä kyseisessä kohdassa tarkoitettujen materiaalien tai aineiden käyttöä, ei teknisistä tai tieteellisistä syistä ole mahdollista tai jos korvaavien aineiden ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle aiheutuvat haitat ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, ihmisten terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle koituvat hyödyt; ja
   c) kunkin liitteessä mainitun vapautuksen tarkistuksen suorittaminen vähintään joka neljäs vuosi tai neljän vuoden kuluttua siitä, kun luetteloon on lisätty kohta, jolloin tarkoituksena on harkita tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaalien ja komponenttien poistamista liitteestä, jos niiden poistaminen tai korvaaminen suunnittelumuutoksilla tai materiaaleilla ja komponenteilla, jotka eivät edellytä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen materiaalien tai aineiden käyttöä, on teknisesti tai tieteellisesti mahdollista, edellyttäen, että korvaavien aineiden ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle aiheutuvat haitat eivät ole merkittävämpiä kuin niistä ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle mahdollisesti koituvat hyödyt.

2.  Ennen liitteen muuttamista 1 kohdan mukaisesti komissio kuulee muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä. Kuulemisen tulokset toimitetaan 7 artiklassa tarkoitetulle komitealle. Komissio laatii saamistaan tiedoista kertomuksen.

6 artikla

Tarkistus

Komissio tarkastelee ennen ..... päivää .....kuuta ...*(10) tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä ottaakseen tarvittaessa huomioon uudet tieteelliset tiedot.

Komissio esittää mainittuun määräpäivään mennessä erityisesti ehdotuksia direktiivin 2002/.../EY liitteessä IA mainittuihin luokkiin 8 ja 9 kuuluvien laitteiden sisällyttämiseksi tämän direktiivin soveltamisalaan.

Komissio tutkii myös, onko tarvetta mukauttaa 4 artiklan 1 kohdan sisältämää aineiden luetteloa tieteellisten tietojen pohjalta ja ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen, sekä tekee tarvittaessa tällaisia mukautuksia koskevia ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkastelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota muiden sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien vaarallisten aineiden ja materiaalien ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttamiin vaikutuksiin. Komissio tarkastelee näiden aineiden ja materiaalien korvaamismahdollisuutta ja esittää ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle 4 artiklan säännösten laajentamiseksi tarvittaessa.

7 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY(11) 18 artiklalla perustettu komitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.  Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

8 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi säädettyjen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

9 artikla

Direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ennen ..... päivää ..... kuuta ....*(12). Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

11 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EYVL C 365 E, 19.12.2000, s. 195 ja EYVL C 240 E, 28.8.2001, s.303.
(2) EYVL C 116, 20.4.2001, s. 38.
(3) EYVL C 148, 18.5.2001, s. 1.
(4) Euroopan parlamentin kanta, 15. toukokuuta 2001 (EYVL C 34 E, 7.2.2002, s. 109), neuvoston yhteinen kanta 4. joulukuuta 2001 ja Euroopan parlamentin kanta, 10. huhtikuuta 2002.
(5) EYVL C 30, 4.2.1988, s. 1.
(6) EYVL L ...
(7) EYVL L 78, 26.3.1991, s. 38, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 98/101/EY (EYVL L 1, 5.1.1999, s. 1).
(8) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(9) EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19.
(10)* Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
(11) EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/350/EY (EYVL L 135, 6.6.1996, s. 32).
(12)* 18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.


LIITE

Lyijyn, elohopean, kadmiumin ja kuudenarvoisen kromin käyttötarkoitukset, joihin ei sovelleta 4 artiklan 1 kohtaa

1.  Elohopea pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä lamppua kohden on enintään 5 mg.

2.  Elohopea yleiskäyttöön tarkoitetuissa loisteputkissa silloin, kun

   halofosfaatin määrä enintään 10 mg
   trifosfaatin määrä (normaali käyttöikä) enintään 5 mg
   trifosfaatin määrä (pitkä käyttöikä) enintään 8 mg

3.  Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loisteputkissa.

4.  Elohopea muissa lampuissa, joita ei erikseen mainita tässä liitteessä.

5.  Lyijy katodisädeputkien lasissa, elektroniikkakomponenteissa ja loisteputkissa.

6.  Lyijy seosaineena teräksessä, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä, alumiinissa, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä, ja kupariseoksessa, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä.

7. –  Lyijy korkeita lämpötiloja kestävissä juotoksissa (tinaa ja lyijyä sisältävät juotosseokset, jotka sisältävät lyijyä yli 85 prosenttia)

   Lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden juotoksissa (poikkeus myönnetty vuoteen 2010)
   Lyijy kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa
   Lyijy elektronisissa keraamisissa osissa (esim. pietsosähköiset laitteet).

8.  Kadmiumpinnoitus lukuun ottamatta tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytön rajoituksista 18 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY(1) muuttamisesta kymmenennen kerran annetussa direktiivissä 91/338/ETY(2) kielletyt käyttötarkoitukset.

9.  Kuudenarvoinen kromi korroosionestomenetelmänä absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä.

Komissio arvioi pikaisesti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ensisijaisesti seuraavia aineiden käyttötarkoituksia:

   okta- ja dekabromidifenyylieetteri,
   elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loisteputkissa,
   lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden, kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa (jotta tälle poikkeukselle voidaan vahvistaa tarkka aikaraja) ja
   lyijyhehkulampuissa,
  

voidakseen mahdollisimman pian päättää, onko näitä koskevia säännöksiä muutettava vastaavasti.

(1) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.
(2) EYVL L 186, 12.7.1991, s. 59.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö