Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 400kWORD 52k
Τετάρτη 10 Απριλίου 2002 - Στρασβούργο
Περιορισμοί στην αγορά και χρήση επικίνδυνων ουσιών ***II
P5_TA(2002)0162
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου εν όψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 24η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας) (12332/1/2001 - C5-0638/2001 - 2001/0018(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (12332/1/2001 – C5-0638/2001),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2001) 12(2)),

–  έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2001) 555(3)),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 80 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0090/2002),

1.  τροποποιεί ως ακολούθως την κοινή θέση·

2.  αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 72 Ε της 21.3.2002, σ. 286.
(2) ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001, σ. 112.
(3) ΕΕ C 25 Ε της 29.1.2002, σ. 472.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 10 Απριλίου 2002 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2002/·/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 24η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας)
P5_TC2-COD(2001)0018

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής(1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα εξής :

(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Συνθήκης, πρέπει να δημιουργηθεί ένας χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο θα εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.

(2)  Οι κίνδυνοι του πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα (πενταΒΔΑ) για το περιβάλλον αξιολογήθηκαν στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες(4). Η αξιολόγηση του κινδύνου έδειξε μία ανάγκη για μείωση των κινδύνων του πενταΒΔΑ για το περιβάλλον. Στη γνώμη της 4ης Φεβρουαρίου 2000, η Επιστημονική Επιτροπή για την Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον (CSTEE) επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του πενταΒΔΑ όσον αφορά την ανάγκη για μείωσης των κινδύνων προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον. Επιπλέον, η CSTEE επιβεβαίωσε, στη γνώμη της 19ης Ιουνίου 2000, την ανησυχία σχετικά με την έκθεση σε πενταΒΔΑ των βρεφών σε γαλουχία, και ότι τα αυξανόμενα επίπεδα πενταΒΔΑ στο μητρικό γάλα μπορεί να οφείλονται σε χρήση που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

(3)  Η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 σχετικά με μια στρατηγική για τη μείωση του κινδύνου από το πενταΒΔΑ, που προβλέπει περιορισμούς στην εμπορία και τη χρήση του, προκειμένου να ελεγχθεί ο κίνδυνος για το περιβάλλον. Συνέστησε επίσης τα τυχόν μέτρα να λαμβάνουν υπόψη το ζήτημα των βρεφών που εκτίθενται σε κίνδυνο μέσω του μητρικού γάλακτος.

(4)  Προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, θα πρέπει να απαγορευθούν η διάθεση στην αγορά και η χρήση του πενταΒΔΑ και η διάθεση στην αγορά ειδών που το εμπεριέχουν.

(5)  Οι διαθέσιμοι στο εμπόριο διφαινυλαιθέρες τεχνικού βαθμού είναι μίγματα και περιέχουν μόρια με διαφορετικούς αριθμούς ατόμων βρωμίου. Ο οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (οκταΒΔΑ) τεχνικού βαθμού περιέχει κυρίως οκταΒΔΑ και επταΒΔΑ, εκτός από πενταΒΔΑ. Για λόγους προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται πλέον η χρήση οκταΒΔΑ που περιέχει πενταΒΔΑ σε ποσοστό άνω του 0,1% από τη στιγμή που ισχύουν περιορισμοί για το πενταΒΔΑ. Επιπλέον, μολονότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις κινδύνου για τον οκταΒΔΑ και τον δεκαΒΔΑ, θα πρέπει να περιοριστούν η διάθεση στο εμπόριο και η χρήση αυτών των ουσιών, διότι στις υπάρχουσες αξιολογήσεις έχουν ήδη εντοπισθεί συγκεκριμένοι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

(6)  Η παρουσία πενταΒΔΑ σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,1% μπορεί να ανιχνευθεί με τη χρήση τυποποιημένων αναλυτικών τεχνικών όπως η GC-MS (αέριος χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας). Οι τεχνικές αυτές μπορούν να διακρίνουν τεχνικούς βαθμούς οκταΒΔΑ και πενταΒΔΑ.

3.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την κοινοτική νομοθεσία η οποία ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζομένων που περιλαμβάνονται στην οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία(5) και στις επιμέρους οδηγίες που βασίζονται σ' αυτήν, και ιδίως στην οδηγία 90/394/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1990, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)(6) και στην οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)(7),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το Παράρτημα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις [·] *(8). Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από [·] *(9)*?.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001, σ. 112 και ΕΕ C 25 Ε της 29.1.2002, σ. 472.
(2) ΕΕ C 193 της 10.7.2001, σ. 27.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 (ΕΕ C 72 Ε της 21.3.2002, σ. 286), κοινή θέση του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2001 και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2002.
(4) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.
(5) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
(6) ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/38/ΕΚ (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 66).
(7) ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.
(8)* 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(9)** 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα σημεία [XX], [XXΙ] και [XXΙΙ] προστίθενται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ:

"[XX] πενταβρωμιούχο

παράγωγο του διφαινυλαιθέρα

C12H5Br5O

Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί στην αγορά ή να χρησιμοποιείται ως ουσία ή ως συστατικό ουσιών ή παρασκευασμάτων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1 % κατά μάζα.

Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά είδη που περιέχουν, τα ίδια τα είδη ή μέρη τους, επιβραδυντικά φλόγας, την ουσία αυτή σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1% κατά μάζα.

[XXΙ] οκταβρωμιούχο παράγωγο του διφαινυλαιθέρα

C12H2Br8O

Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί στην αγορά ή να χρησιμοποιείται ως ουσία ή ως συστατικό ουσιών ή παρασκευασμάτων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1 % κατά μάζα.

Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά είδη που περιέχουν, τα ίδια τα είδη ή μέρη τους, ουσίες που δρουν ως επιβραδυντικά φλόγας, σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1% κατά μάζα.

[XXΙΙ] δεκαβρωμιούχο παράγωγο του διφαινυλαιθέρα

C12Br10O

Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί στην αγορά ή να χρησιμοποιείται ως ουσία ή ως συστατικό ουσιών ή παρασκευασμάτων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1 % κατά μάζα.

Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά είδη που περιέχουν, τα ίδια τα είδη ή μέρη τους, ουσίες που δρουν ως επιβραδυντικά φλόγας, σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1% κατά μάζα.

Οι παρούσες διατάξεις τίθενται σε εφαρμογή το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2006, εκτός εάν η αξιολόγηση του κινδύνου βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 καταδείξει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας εν τω μεταξύ για το δεκαΒΔΑ."

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου