Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 1992/0449(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0110/2002

Ingivna texter :

A5-0110/2002

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P5_TA(2002)0199

Antagna texter
PDF 108kWORD 39k
Torsdagen den 25 april 2002 - Bryssel
Exponering för risker som har samband med fysikaliska agenser (vibration) i arbetet ***III
P5_TA(2002)0199A5-0110/2002

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agenser (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (PE-CONS 3616/2002 - C5-0137/2002 - 1992/0449(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: tredje behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förlikningskommittens gemensamma utkast och Europaparlamentets och rådets gemensamma förklaringar om detta (PE-CONS 3616/2002 – C5&nbhy;0137/2002),

–  med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(1992) 560(2)),

–  med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(1994) 284(3)),

–  med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen av ärendet(4) , en behandling som avsåg rådets gemensamma ståndpunkt(5),

–  med beaktande av kommissionens yttrande över parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkten (KOM(2001) 717 &nbhy; C5&nbhy;0604/2001),

–  med beaktande av artikel 251.5 i EG-fördraget,

–  med beaktande av artikel 83 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén (A5&nbhy;0110/2002).

1.  Europaparlamentet godkänner det gemensamma utkastet och uppmärksammar parlamentets och rådets gemensamma förklaringar i ärendet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT C 128, 9.5.1994, s. 146.
(2) EGT C 77, 18.3.1993, s. 12.
(3) EGT C 230, 19.8.1994, s. 3.
(4) "Texter antagna vid sammanträdet", den 23.10.2001, punkt 11.
(5) EGT C 301, 26.10.2001, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy