Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2002/2043(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0109/2002

Ingivna texter :

A5-0109/2002

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P5_TA(2002)0201

Antagna texter
PDF 143kWORD 43k
Torsdagen den 25 april 2002 - Bryssel
Förslag till tilläggs- och ändringsbudget nr 2/2002
P5_TA(2002)0201A5-0109/2002

Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens tilläggs- och ändringsbudget nr 2/2002 för budgetåret 2002 (7033/2002 - C5-0131/2002-2002/2043(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-  med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget, artikel 78 i EKSG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

-  med beaktande av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 av den 9 april(1), och särskilt artikel 15,

-  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2002, slutgiltigt antagen den 13 december 2001(2),

-  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(3),

-  med beaktande av det preliminära förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2002 för budgetåret 2002, som kommissionen lade fram den 27 februari 2002 (SEK(2002) 222),

-  med beaktande av förslaget till tilläggs- och ändringsbudget nr 2/2002, som rådet fastställde den 12 mars 2002 (7033/2002 – C5-0131/2002),

-  med beaktande av artikel 92 och bilaga IV i arbetsordningen,

-  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A5&nbhy;0109/2002), och av följande skäl:

A.  I det preliminära förslaget till tilläggs- och ändringsbudget nr 2/2002 avser man att preliminärt budgetera ett belopp på 10 miljarder euro av det saldo som överförts från 2001 (följderna av underutnyttjande i förhållande till anslagna belopp 2001) utöver det redan budgeterade beloppet på 1,2 miljarder euro av det positiva saldot.

B.  I förslaget omräknas även finansieringen av 2002 års budget på grundval av rådets nya beslut av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG, Euratom)(4) som trädde i kraft den 1 mars 2002.

C.  Parlamentet antog sin ståndpunkt om förslaget till det nya beslutet om egna medel redan den 17 november 1999(5), endast tre månader efter det parlamentet hörts, för att undvika förseningar i detta besluts ikraftträdande.

D.  Bestämmelserna i det nya beslutet om egna medel tillämpades redan av kommissionen vid beräkningen av inkomstsidan i dess preliminära förslag till budget för 2002.

E.  Kommissionen var tvungen att lägga fram ändringsskrivelse 3/2002 strax före parlamentets andra behandling av 2002 års budget, i syfte att gå tillbaka till bestämmelserna i 1994 års beslut om egna medel för att beräkna inkomstsidan, eftersom vissa medlemsstater inte kunnat ratificera det nya beslutet i tid.

F.  Enligt det nya beslutet om egna medel tillåts medlemsstaterna att behålla en högre andel av traditionella egna medel i uppbördskostnader. I föreliggande tilläggs- och ändringsbudget tas det hänsyn till denna ändring.

G.  Det finns allvarliga misstankar om att denna ökning i uppbördskostnader – från 10 till 25 procent – inte är motiverad i förhållande till de faktiska kostnader medlemsstaterna har för uppbörden av traditionella egna medel.

H.  Det slutgiltiga saldot från 2001 kommer att läggas fram av kommissionen i ytterligare en tilläggs- och ändringsbudget i maj 2002.

1.  Parlamentet anser att det är olämpligt att i onödan öka antalet budgetförfaranden för att ändra och rätta budgetar och uppmanar kommissionen att utnyttja sin initiativrätt mer rationellt.

2.  Parlamentet konstaterar att överskottet från föregående budgetår är extremt stort i den första beräkningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att senast före maj 2002 lägga fram en analys av orsakerna till denna oacceptabla situation, så att man för varje budgetpost kan avgöra om ansvaret ligger hos kommissionens förvaltning, medlemsstaterna eller regionala myndigheter och/eller förmånstagare.

3.  Parlamentet konstaterar återigen att det stelbenta systemet gör det omöjligt för outnyttjade anslag att användas till andra behov och uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om detta.

4.  Parlamentet anser att ytterligare betalningsbemyndiganden inom ramen för det befintliga taket nu bör göras tillgängliga för 2002 så att man inte i onödan skjuter en större mängd utestående betalningar (RAL) på framtiden. Parlamentet intar denna ståndpunkt i synnerhet mot bakgrund av att kommissionen har meddelat att en svår situation när det gäller betalningsbemyndiganden redan är att vänta för 2003 års budget. Parlamentet uppmanar kommissionen att med TÄB 3/2002 lägga fram en ingående och korrektare utvärdering av behoven för 2002.

5.  Parlamentet välkomnar budgetbeslutet att lägga fram ändringsförslag till rådets förslag till tilläggs- och ändringsbudget nr 2/2002.

6.  Parlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution tillsammans med ändringsförslagen till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 111, 20.4.2001, s. 1.
(2) EGT L 29, 31.1.2002.
(3) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.
(4) EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.
(5) EGT C 189, 7.7.2000, s. 72.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy