Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2001/0091(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0112/2002

Ingivna texter :

A5-0112/2002

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P5_TA(2002)0202

Antagna texter
PDF 436kWORD 132k
Torsdagen den 25 april 2002 - Bryssel
Mottagande av asylsökande i medlemsstaterna *
P5_TA(2002)0202A5-0112/2002
Text
 Resolution

Förslag till rådets direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna (KOM(2001) 181 - C5-0248/2001 - 2001/0091(CNS))

Förslaget ändras på följande sätt:

Kommissionens förslag(1)   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 1
(1)  En gemensam asylpolitik, som omfattar ett gemensamt europeiskt asylsystem, är en del av Europeiska unionens mål att gradvis inrätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som är öppet för alla som av olika omständigheter tvingas söka skydd inom gemenskapen på laglig väg.
(1)  En gemensam asylpolitik, som omfattar ett gemensamt europeiskt asylsystem, är en del av Europeiska unionens mål att gradvis inrätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som är öppet för alla som av olika omständigheter tvingas söka skydd inom Europeiska unionen på laglig väg.
Ändring 2
Skäl 1a (nytt)
(1a) I rådets och kommissionens handlingsplan av den 3 december 1998 för att på bästa sätt genomföra bestämmelserna i Amsterdamfördraget om upprättande av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa1 anges att det så snart som möjligt och i enlighet med Amsterdamfördraget skall antas miniminormer för mottagande av asylsökande.
________________________________
1 EGT C 19, 23.1.1999, s. 1.
Ändring 3
Skäl 2
(2)  Europeiska rådet enades vid sitt särskilda möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999 om att arbeta för att ett gemensamt europeiskt asylsystem skapas, grundat på en fullständig och allomfattande tillämpning av Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning av den 28 juli 1951, kompletterad genom New York-protokollet av den 31 januari 1967, och på så sätt garantera att ingen skickas tillbaka för att bli utsatt för förföljelse, det vill säga att principen om "non-refoulement" bevaras.
(2)  Europeiska rådet enades vid sitt särskilda möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999 om att arbeta för att ett gemensamt europeiskt asylsystem skapas, grundat på en fullständig och allomfattande tillämpning av Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning av den 28 juli 1951, kompletterad och ändrad genom New York-protokollet av den 31 januari 1967, och genom tillämpning av den folkrättsliga principen om "non-refoulement" på så sätt garantera att ingen skickas tillbaka för att bli utsatt för förföljelse.
Ändring 4
Skäl 3
(3)  I slutsatserna från Tammerfors anges att ett gemensamt europeiskt asylsystem på kort sikt bör omfatta gemensamma miniminormer för mottagande av asylsökande.
(3)  I slutsatserna från Tammerfors anges att ett gemensamt europeiskt asylsystem på kort sikt bör omfatta gemensamma miniminormer som skall reglera asylsökandes mottagningsvillkor.
Ändring 5
Skäl 3a (nytt)
(3a) Det är nödvändigt att inom ramen för EU skapa mer långtgående mekanismer för att bättre och effektivare kunna ta itu med de problem som uppstår till följd av migrationsströmmar.
Ändring 6
Skäl 3b (nytt)
(3b) Det gemensamma asylsystemet för gemenskapen bör förbättra normerna inom EU, inte försämra dem.
Ändring 7
Skäl 4
Detta  direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Direktivet syftar särskilt till att säkerställa full respekt för den mänskliga värdigheten och de asylsökandes och deras medföljande familjemedlemmars rätt att söka asyl samt till att främja tillämpningen av artikel 1 och artikel 18 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Detta  direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Direktivet syftar särskilt till att säkerställa full respekt för den mänskliga värdigheten och de asylsökandes och deras medföljande familjemedlemmars rätt att söka asyl samt till att främja tillämpningen av artikel 1, artikel 18 och artikel 19 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Ändring 8
Skäl 6
(6)  Det bör föreskrivas mininormer för mottagande av asylsökande som under normala förhållanden räcker till för att ge dem en värdig levnadsstandard och jämförbara levnadsvillkor i alla medlemsstater.
(6)  Det bör föreskrivas mininormer för asylsökandes mottagningsvillkor som under normala förhållanden räcker till för att ge dem en värdig och jämförbar levnadsstandard i alla medlemsstater.
Ändring 9
Skäl 6a
(6a) Att bestämma miniminormer för mottagande av asylsökande är ett steg i rätt riktning mot en gemensam asylpolitik. Dock kvarstår behovet av bättre samordning av medlemsstaternas asylpolitik. Det är viktigare än någonsin med ett gemensamt angreppssätt för hela EU.
Ändring 10
Skäl 7
(7)  En harmonisering av asylsökandes mottagningsvillkor bör bidra till att begränsa asylsökandes sekundära förflyttningar på grund av att villkoren skiljer sig åt.
(7)  En harmonisering av asylsökandes mottagningsvillkor bör bidra till att begränsa asylsökandes sekundära förflyttningar mellan medlemsstaterna i de fall dessa förflyttningar huvudsakligen beror på att villkoren skiljer sig åt.
Ändring 11
Skäl 9
(9) De rättigheter som följer av mottagningsvillkoren bör bli fler och mer omfattande ju längre förfarandena pågår, förutsatt att längden på förfarandet inte påverkas genom negativt beteende från de asylsökandes sida.
utgår
Ändring 12
Skäl 10
(10)  Mottagandet av grupper med speciella behov bör utformas särskilt för att möta dessa behov.
(10)  Mottagandet av grupper och personer med speciella behov bör utformas särskilt för att möta dessa behov.
Ändring 15
Skäl 15
(15)  Det måste säkerställas att de nationella mottagningssystemen och samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller mottagning av asylsökande kan fungera effektivt.
(15)  Det måste säkerställas att de nationella mottagningssystemen och samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller mottagningsvillkor för asylsökande kan fungera effektivt.
Ändring 16
Skäl 17
(17)  Det ligger i miniminormernas natur att medlemsstaterna får införa eller bibehålla förmånligare bestämmelser för tredjelandsmedborgare och statslösa personer som söker internationellt skydd i en medlemsstat.
(17)  Det ligger i miniminormernas natur att medlemsstaterna får införa eller bibehålla förmånligare bestämmelser än som föreskrivs i detta direktiv för tredjelandsmedborgare och statslösa personer som söker internationellt skydd i en medlemsstat.
Ändring 17
Skäl 19
(19)  Medlemsstaterna bör föreskriva påföljder vid eventuella överträdelser av de nationella bestämmelser som antas till följd av detta direktiv.
(19)  Medlemsstaterna bör föreskriva påföljder vid konstaterade överträdelser av de nationella bestämmelser som antas till följd av detta direktiv.
Ändring 18
Skäl 21
(21)  I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen såsom den kommer till uttryck i artikel 5 i fördraget, kan målet för den planerade åtgärden, nämligen att fastställa miniminormer för mottagandet av asylsökande i medlemsstaterna, inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna och kan därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre uppnås på gemenskapsnivå. Detta direktiv inskränker sig till det minimum som krävs för att nå det målet och går inte utöver vad som är nödvändigt för det syftet.
(21)  I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen såsom den kommer till uttryck i artikel 5 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, kan målet för den planerade åtgärden, nämligen att fastställa miniminormer för mottagandet av asylsökande i medlemsstaterna, inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna och kan därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre uppnås på gemenskapsnivå. Detta direktiv inskränker sig, i enlighet med proportionalitetsprincipen som fastslås i artikel 5 i fördraget, till det minimum som krävs för att nå det målet och går inte utöver vad som är nödvändigt för det syftet.
Ändring 19
Artikel 1
Syftet med detta direktiv är att skapa miniminormer för mottagandet av asylsökande i medlemsstaterna.
Syftet med detta direktiv är att skapa miniminormer för mottagandet av statslösa asylsökande och asylsökande från tredje land eller för andra former av internationellt skydd i medlemsstaterna.
Ändring 20
Artikel 2, led a
(a) "Genèvekonventionen": Konventionen om flyktingars rättsliga ställning, undertecknad i Genève den 28 juli 1951, kompletterad genom New York-protokollet av den 31 januari 1967.
(a) "Genèvekonventionen": Konventionen om flyktingars rättsliga ställning, undertecknad i Genève den 28 juli 1951, kompletterad och ändrad genom New York-protokollet av den 31 januari 1967.
Ändring 21
Artikel 2, led b
(b) "Asylansökan": En ansökan genom vilken en tredjelandsmedborgare eller statslös person begär skydd av en medlemsstat och som kan antas ha lämnats in på den grunden att den personen är en flykting i den mening som avses i artikel 1.A i Genèvekonventionen. En ansökan om skydd presumeras vara en asylansökan, om inte personen i fråga uttryckligen begär en annan typ av skydd som det kan ansökas om separat.
(b) "Asylansökan": En ansökan om skydd, antingen på grundval av artikel 1.A i Genèvekonventionen eller vilken annan typ av skydd som helst, från en medlemsstats sida.
Ändring 114
Artikel 2, led c
(c) "Sökande" eller "asylsökande": En tredjelandsmedborgare eller statslös person som har ansökt om asyl, men vars ansökan ännu inte har lett till ett slutligt beslut. Ett slutligt beslut har fattats när alla möjligheter till omprövning enligt rådets direktiv …/…/EG [om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för att bevilja eller återkalla flyktingstatus]1 har uttömts.
(c) "Sökande": En tredjelandsmedborgare eller statslös person som har ansökt om asyl eller någon annan form av internationellt skydd, men vars ansökan ännu inte har lett till ett slutligt beslut. Ett slutligt beslut har fattats när alla möjligheter till omprövning har uttömts.
1 (KOM(2000) 578).
Ändring 115
Artikel 2, led d, inledningen och led i
(d) "Familjemedlemmar": Följande personer skall räknas som familjemedlemmar till den asylsökande, förutsatt att familjen bildades redan i ursprungslandet:
(d) "Familjemedlemmar": Följande personer skall räknas som familjemedlemmar till den sökande:
(i) maken/makan eller en ogift partner i ett stabilt förhållande, om ogifta par behandlas på samma sätt som gifta enligt lagstiftningen i den medlemsstat där asylansökan lämnas in eller prövas,
(i) maken/makan eller en ogift partner, oavsett kön, i ett stabilt förhållande, om ogifta par eller par av samma kön behandlas på motsvarande sätt som gifta enligt lagstiftningen eller praxis i den medlemsstat där asylansökan lämnas in eller prövas,
Ändring 25
Artikel 2, led d, strecksats ii
(ii) barn till sådana par som avses i (i) eller till den sökande, på villkor att de är ogifta och beroende av honom för sin försörjning, men utan åtskillnad beroende på om de fötts inom eller utom äktenskapet eller adopterats,
(ii) barn till sådana par som avses i (i) eller till den sökande, på villkor att de är underåriga, ogifta och beroende av honom för sin försörjning, men utan åtskillnad beroende på om de fötts inom eller utom äktenskapet eller adopterats,
Ändring 26
Artikel 2, led f
(f) "Flykting": En person som uppfyller kraven i artikel 1.A i Genèvekonventionen.
(f) "Flykting": En tredjelandsmedborgare eller statslös person som uppfyller kraven i artikel 1.A i Genèvekonventionen.
Ändring 27
Artikel 2, led g
(g) "Flyktingstatus": Den rättsliga ställning som en medlemsstat beviljar en person som är flykting och som vistas i denna egenskap inom den medlemsstatens territorium.
(g) "Flyktingstatus": Den rättsliga ställning som en medlemsstat beviljar en person som erkänts vara flykting och som vistas i denna egenskap inom den medlemsstatens territorium eller har tillstånd att uppehålla sig och bosätta sig där.
Ändring 28
Artikel 2, led j
(j) "Mottagningsvillkor": Samtliga åtgärder som medlemsstaterna vidtar till förmån för de asylsökande i enlighet med detta direktiv.
(j) "Mottagningsvillkor": Samtliga åtgärder som medlemsstaterna föreskriver till förmån för de asylsökande och som beviljas i enlighet med detta direktiv.
Ändring 29
Artikel 2, led k
(k) "Materiella mottagningsvillkor": Mottagningsvillkor som innefattar inkvartering, mat och kläder och tillhandahålls in natura, i form av penningbidrag eller i form av kuponger samt ett bidrag till dagliga utgifter.
(k) "Materiella mottagningsvillkor": Mottagningsvillkor som innefattar åtminstone inkvartering, mat och kläder och tillhandahålls in natura eller i form av penningbidrag.
Ändring 30
Artikel 2, led l
(l) "Kvarhållande i förvar": En medlemsstats kvarhållande av en asylsökande inom ett begränsat område, till exempel ett fängelse eller häkte eller i transitområden på flygplatser, där den sökandes rörelsefrihet begränsas avsevärt.
(l) "Kvarhållande i förvar": En medlemsstats kvarhållande av en asylsökande inom ett begränsat område där den sökandes rörelsefrihet begränsas avsevärt.
Ändring 31
Artikel 2, led m
(m) "Flyktingförläggning": Varje anläggning som används enbart för kollektiv inkvartering av asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar.
(m) "Flyktingförläggning": Varje anläggning som används för kollektiv inkvartering av asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar.
Ändring 32
Artikel 2, led n
(n) "Anläggning för kvarhållande i förvar": Varje anläggning som används för att hysa asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar som är kvarhållna i förvar, innefattat förläggningar där de asylsökandes rörelsefrihet är begränsad till själva anläggningen.
(n) "Anläggning för kvarhållande i förvar": Varje anläggning som används för att hysa asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar som är kvarhållna i förvar.
Ändring 33
Artikel 3, punkt 1
Detta  direktiv skall tillämpas på alla tredjelandsmedborgare och statslösa personer, inklusive deras medföljande familjemedlemmar, som lämnar in en asylansökan vid gränsen till eller inom en medlemsstats territorium.
Detta  direktiv skall tillämpas på alla tredjelandsmedborgare och statslösa personer, inklusive deras medföljande familjemedlemmar, som lämnar in en asylansökan eller en ansökan om någon annan form av internationellt skydd vid gränsen till eller inom en medlemsstats territorium.
Bestämmelserna i detta direktiv är också tillämpliga när en asylansökan prövas i samband med ett förfarande för att besluta om sökandens rätt att lagligen resa in på en medlemsstats territorium.
Bestämmelserna i detta direktiv är också tillämpliga när en asylansökan eller ansökan om annan form av internationellt skydd prövas i samband med ett förfarande för att besluta om sökandens rätt att lagligen resa in på en medlemsstats territorium.
Ändring 34
Artikel 3, punkt 3
3.  Medlemsstaterna får besluta att tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på förfaranden för att besluta om ansökningar om andra skyddsformer än Genèvekonventionens för tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte befinns vara flyktingar.
utgår
Ändring 35
Artikel 4
Medlemsstaterna får införa eller bibehålla förmånligare bestämmelser om mottagningsvillkor för asylsökande, förutsatt att de är förenliga med detta direktiv.
Medlemsstaterna får införa eller skall bibehålla förmånligare bestämmelser om mottagningsvillkor för asylsökande, förutsatt att de är förenliga med detta direktiv.
Detta direktiv får under inga omständigheter användas för att ändra mera förmånliga bestämmelser som redan gäller i medlemsstaterna.
Ändring 36
Artikel 5, punkt 1, inledningen
1.  Medlemsstaterna skall omedelbart efter det att de asylsökande har lämnat in sina ansökningar informera dem och deras medföljande vuxna familjemedlemmar om vilka förmåner de är berättigade till och vilka skyldigheter de skall uppfylla för att komma i åtnjutande av mottagningsvillkoren.
1.  Medlemsstaterna skall omedelbart efter det att de asylsökande har lämnat in sina ansökningar informera var och en av dem och var och en av deras medföljande vuxna familjemedlemmar om vilka förmåner de är berättigade till och vilka skyldigheter de skall uppfylla för att komma i åtnjutande av mottagningsvillkoren.
Ändring 37
Artikel 5, punkt 3
3.  Medlemsstaterna skall se till att den information som avses i punkt 1 är skriftlig och, så långt möjligt, på ett språk som de sökande förstår.
3.  Medlemsstaterna skall se till att den information som avses i punkt 1 är skriftlig och på ett språk som de sökande rimligtvis bör förstå. Om så behövs skall informationen ges muntligen.
Ändring 39
Artikel 5, punkt 4
4.  De sökande skall upplysas om vilka språkkurser och program för frivilligt återvändande som finns tillgängliga för dem.
utgår
Ändring 40
Artikel 6, punkt 5
5.  Medlemsstaterna får förse asylsökande med en resehandling om det uppkommer allvarliga humanitära skäl som kräver deras närvaro i en annan medlemsstat.
5.  Medlemsstaterna skall förse asylsökande med en resehandling och ett visum om det uppkommer allvarliga humanitära skäl som kräver deras närvaro i en annan medlemsstat.
Ändring 41
Artikel 7, punkt 1
1.  Medlemsstaterna skall bevilja asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar individuell rätt att röra sig fritt inom sina territorier eller ett avgränsat område av dessa under de förutsättningar som anges i denna artikel.
1.  Medlemsstaterna skall bevilja asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar individuell rätt att röra sig fritt inom sina territorier och kan endast besluta att begränsa den till ett avgränsat område av dessa av undantagsskäl, då det är oundgängligt för tillämpningen av detta direktiv eller för att möjliggöra en skyndsam handläggning av ansökningarna.
Ändring 44
Artikel 7, punkt 6
6.  Medlemsstaterna får kräva att asylsökande som själva får välja bostadsort skall underrätta behöriga myndigheter om sin aktuella adress och meddela dessa myndigheter om eventuell adressändring så snabbt som möjligt.
6.  Medlemsstaterna skall kräva att asylsökande som själva får välja bostadsort skall underrätta behöriga myndigheter om sin aktuella adress och meddela dessa myndigheter om eventuell adressändring omedelbart.
Ändring 45
Artikel 7, punkt 6a (ny)
6a. Medlemsstaterna får inte kvarhålla personer som väntar på utvisning efter det att deras asylansökan avslagits i de anläggningar som omnämns i artikel 16.
Ändring 46
Artikel 11
Medlemsstaterna får begära att sökande skall hälsoundersökas. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga organ som utför undersökningarna använder säkra metoder som är förenliga med respekten för den mänskliga värdigheten.
Medlemsstaterna får begära att sökande skall hälsoundersökas. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga organ som utför undersökningarna använder säkra metoder som är förenliga med respekten för den mänskliga värdigheten och integriteten, och lämnar rättsliga garantier för sekretess för att den erhållna informationen sekretessbeläggs samt att hälsoundersökningarna inte i något fall skall påverka handläggningens utgång negativt.
Medlemsstaterna skall bistå samtliga sjuka asylsökande med hälsovård.
Ändring 47
Artikel 12, punkt 1, stycke 1 och 2
1.  Medlemsstaterna skall se till att underåriga barn till asylsökande och underåriga asylsökande har tillgång till utbildningssystemet på samma villkor som de egna medborgarna så länge ett utvisningsbeslut mot dem eller deras föräldrar inte kan verkställas.
1.  Medlemsstaterna skall se till att underåriga barn till asylsökande och underåriga asylsökande har tillgång till utbildningssystemet och omfattas av skolplikt på samma villkor som de egna medborgarna så länge ett utvisningsbeslut mot dem eller deras föräldrar inte kan verkställas.
Medlemsstaterna får begränsa sådan tillgång till utbildning till det offentliga utbildningssystemet.
Ändring 48
Artikel 12, punkt 2
2.  Tillgång till utbildningssystemet skall ges senast 65 dagar efter det att ansökan inlämnats av den underårige eller av dennes föräldrar.
2.  Tillgång till utbildningssystemet skall ges så snart som möjligt men senast 21 dagar efter det att ansökan inlämnats av den underårige eller av dennes föräldrar.
Ändring 49
Artikel 12, punkt 3
3.  Medlemsstaterna skall se till att de underåriga som avses i punkt 1 erbjuds språkkurser, om bristande kunskaper i medlemsstatens språk omöjliggör normal skolgång.
3.  Medlemsstaterna skall se till att de underåriga som avses i punkt 1 erbjuds stödkurser i språk, i synnerhet då frånvaron av kunskaper i den mottagande medlemsstatens språk omöjliggör normal skolgång.
Ändring 50
Artikel 12, punkt 3a (ny)
3a. Medlemsstaterna får erbjuda barn som inte uppnått skolpliktig ålder plats inom barnomsorg och förskola på samma villkor som de egna medborgarna.
Ändring 51
Artikel 13, punkt 1
1.  Medlemsstaterna får inte neka de sökande och deras medföljande familjemedlemmar tillträde till arbetsmarknaden under längre tid än sex månader från det att de lämnade in sin ansökan. Medlemsstaterna skall själva fastställa villkoren för tillträde till arbetsmarknaden efter denna period.
1.  Medlemsstaterna skall bevilja de sökande och deras medföljande familjemedlemmar tillträde till arbetsmarknaden så snart som möjligt från det att de lämnade in sin ansökan, dock senast inom fyra månader. Medlemsstaterna skall själva fastställa villkoren för tillträde till arbetsmarknaden efter denna period.
Ändring 52
Artikel 13, punkt 2
2.  Tillträdet till arbetsmarknaden får inte dras in enbart på grund av att en ansökan har avslagits, om ett överklagande med suspensiv verkan är under prövning, eller ett beslut har erhållits om att den sökande har rätt att stanna i den medlemsstat där asylansökan inlämnats eller prövas under den tid ett överklagande av ett negativt beslut prövas.
2.  Tillträdet till arbetsmarknaden får inte dras in enbart på grund av att en asylansökan har avslagits, om ett överklagande med suspensiv verkan har ingivits, eller ett beslut har erhållits om att den sökande har rätt att stanna i den medlemsstat där asylansökan inlämnats eller prövas under den tid ett överklagande av ett negativt beslut prövas.
Ändring 53
Artikel 13, punkt 3
3.  Tillträde till arbetsmarknaden får nekas om det konstateras att sökanden betett sig på det sätt som anges i artikel 22.
utgår
Ändring 54
Artikel 14, punkt 1
1.  Medlemsstaterna får inte neka de sökande och deras medföljande familjemedlemmar tillgång till yrkesutbildning under längre tid än sex månader från det att de lämnade in sin ansökan. Medlemsstaterna skall själva fastställa villkoren för tillgång till yrkesutbildning efter denna period.
1.  Medlemsstaterna får inte neka de sökande och deras medföljande familjemedlemmar tillgång till yrkesutbildning och annan utbildning under längre tid än sex månader från det att de lämnade in sin ansökan. Medlemsstaterna skall själva fastställa villkoren för tillgång till yrkesutbildning och annan utbildning efter denna period.
Ändring 55
Artikel 14, punkt 2
2.  Tillgången till yrkesutbildning får inte dras in enbart på grund av att en ansökan har avslagits, om ett överklagande med suspensiv verkan är under prövning eller ett beslut erhållits om att den sökande har rätt att stanna i den medlemsstat där asylansökan inlämnats eller prövas under den tid ett överklagande av ett negativt beslut prövas.
2.  Tillgången till yrkesutbildning och annan utbildning får inte dras in enbart på grund av att en asylansökan har avslagits, om ett överklagande med suspensiv verkan är under prövning eller ett beslut erhållits om att den sökande har rätt att stanna i den medlemsstat där asylansökan inlämnats eller prövas under den tid ett överklagande av ett negativt beslut prövas.
Ändring 56
Artikel 14, punkt 3
3.  Tillgång till yrkesutbildning får nekas om det konstateras att den sökande betett sig på det sätt som anges i artikel 22.
utgår
Ändring 57
Artikel 15, punkt 1
1.  Medlemsstaterna skall se till att materiella mottagningsvillkor finns tillgängliga för asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar.
1.  Medlemsstaterna skall se till att materiella mottagningsvillkor finns tillgängliga för asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar under hela den tid som handläggningen pågår, därvid inberäknat överklaganden.
(a) under ordinarie förfaranden, förfaranden om upptagande till prövning och påskyndade förfaranden: fram till dess att ett avslag i första instans har meddelats,
(b) under överklagandeförfarandet, om överklagandet av ett beslut om avslag har suspensiv verkan: fram till dess att ett avslag på överklagandet har meddelats, och
(c) när de har meddelats ett beslut om att de får stanna vid gränsen till eller på den medlemsstats territorium där asylansökan inlämnats eller prövas: under den tid som deras överklagande av ett avslag prövas.
Ändring 58
Artikel 15, punkt 2, stycke 3
Medlemsstaterna skall se till att denna standard fastställs med hänsyn till förfarandets längd.
utgår
Ändring 59
Artikel 15, punkt 3
3.  Materiella mottagningsvillkor får tillhandahållas in natura eller i form av ekonomiska bidrag eller kuponger.
3.  Materiella mottagningsvillkor får tillhandahållas in natura eller i form av ekonomiska bidrag.
Ändring 60
Artikel 15, punkt 4
4.  Medlemsstaterna får inskränka eller dra in de materiella mottagningsvillkoren tre månader efter det att de sökande och deras medföljande familjemedlemmar har givits tillträde till arbetsmarknaden. I sådana fall skall medlemsstaterna, så länge de sökande och deras medföljande familjemedlemmar inte är självförsörjande, bevilja dem ett matbidrag och tillgång till grundläggande socialvård.
4.  Medlemsstaterna får inskränka eller dra in de materiella mottagningsvillkoren tre månader efter det att de sökande och deras medföljande familjemedlemmar har givits tillträde till arbetsmarknaden och skaffat sig en anställning. I sådana fall skall medlemsstaterna, så länge de sökande och deras medföljande familjemedlemmar inte är självförsörjande, bevilja dem tillgång till grundläggande sociala förmåner.
Ändring 61
Artikel 16, punkt 1, led c
(c)  Privathus, lägenheter eller hotell.
(c)  Privathus, lägenheter, hotell eller andra boendeformer som garanterar en lämplig nivå i fråga om hälsa och välfärd.
Ändring 62
Artikel 16, punkt 1, led d
(d)  Ett ekonomiskt bidrag eller kuponger som räcker för att ge de sökande möjlighet att finna en bostad på egen hand.
(d)  Ett ekonomiskt bidrag som räcker för att ge de sökande möjlighet att finna en bostad på egen hand.
Ändring 63
Artikel 16, punkt 2, led a
(a) har tillgång till akutvård, psykologiskt stöd och vård som inte kan uppskjutas,
(a) har tillgång till psykologiskt stöd och vård,
Ändring 65
Artikel 16, punkt 2, stycke 2
Medlemsstaterna skall se till att de sökande och deras medföljande familjemedlemmar åtnjuter skydd från sexuella övergrepp inom de anläggningar som anges i punkt 1 a och 1 b.
Medlemsstaterna skall se till att de sökande och deras medföljande familjemedlemmar åtnjuter skydd från aggression av alla slag och skall på det sättet trygga deras säkerhet.
Ändring 66
Artikel 16, punkt 3
3.  Medlemsstaterna skall se till att underåriga barn till asylsökande eller asylsökande som själva är underåriga inkvarteras med sina föräldrar eller med den vuxne familjemedlem som ansvarar för dem enligt lag eller sedvana. Underåriga barn till asylsökande eller asylsökande som själva är underåriga, med vuxna familjemedlemmar med ansvar för dem vilka redan bor i den medlemsstat där asylansökan inlämnats eller prövas, skall ha rätt att bo hos dessa familjemedlemmar under hela sin vistelse i landet.
3.  Medlemsstaterna skall se till att familjemedlemmar inkvarteras tillsammans. Underåriga barn till asylsökande eller asylsökande som själva är underåriga skall inkvarteras med den vuxne familjemedlem som ansvarar för dem enligt lag eller sedvana. Asylsökande med familjemedlemmar vilka redan bor i den medlemsstat där asylansökan inlämnats eller prövas, skall ha rätt att bo hos dessa familjemedlemmar under hela sin vistelse i landet.
Ändring 67
Artikel 16, punkt 4
4.  Medlemsstaterna skall se till att flyttning av sökande från en anläggning till en annan sker endast om det är nödvändigt för prövningen av ansökan eller av säkerhetsskäl. Medlemsstaterna skall ge de sökande möjlighet att underrätta sina juridiska rådgivare om förflyttningen och sin nya adress.
4.  Medlemsstaterna skall se till att flyttning av sökande från en anläggning till en annan sker endast om det är nödvändigt. Medlemsstaterna skall ge de sökande möjlighet att underrätta sina juridiska rådgivare om förflyttningen och sin nya adress.
Ändring 68
Artikel 16, punkt 5
5.  Personer som arbetar vid flyktingförläggningar skall vara särskilt utbildade eller ha en bakgrund som är särskilt lämplig med hänsyn till de asylsökandes och deras medföljande familjemedlemmars särskilda behov. De skall vara bundna av tystnadsplikt.
5.  Personer som arbetar vid flyktingförläggningar skall ha lämplig utbildning. De skall vara bundna av tystnadsplikt avseende de uppgifter de får kännedom om genom sitt arbete.
Ändring 69
Artikel 16, punkt 6
6.  Medlemsstaterna får låta de asylsökande delta i förvaltningen av materiella resurser och icke-materiella aspekter på livet i förläggningen genom en representativ rådgivande styrelse eller ett råd, som skall ha en jämn könsfördelning.
6.  Medlemsstaterna skall låta de asylsökande delta i förvaltningen av materiella resurser och icke-materiella aspekter på livet i förläggningen genom en för de i förläggningen boende representativ rådgivande styrelse eller ett råd, som skall ha en jämn nationalitets- och könsfördelning.
Ändring 70
Artikel 16, punkt 7
7.  Medlemsstaterna skall se till att de asylsökandes juridiska rådgivare eller ombud och företrädarna för UNHCR och de relevanta icke-statliga organisationerna har tillträde till alla inkvarteringsställen. Detta tillträde får endast begränsas med hänsyn till säkerheten vid förläggningarna och för de asylsökande själva.
7.  Medlemsstaterna skall se till att de asylsökandes juridiska rådgivare eller ombud och företrädarna för UNHCR och de relevanta icke-statliga organisationerna har tillträde till alla inkvarteringsställen.
Ändring 71
Artikel 16, punkt 8
8.  Inkvartering som avses i punkt 1 a skall vara tillgänglig för de asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar om de måste vänta i minst tolv timmar på ett beslut om rätt att resa in på territoriet.
8.  Inkvartering som avses i punkt 1 a skall vara tillgänglig för de asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar om de måste vänta i minst tolv timmar på ett beslut om rätt att resa in på territoriet. Vid en massiv tillströmning av personer som fördrivits får medlemsstaterna fastställa andra inkvarteringsvillkor.
Ändring 72
Artikel 17, punkt 1
1.  Medlemsstaterna skall se till att det totala beloppet i form av bidrag eller kuponger som är avsett att täcka de materiella mottagningsvillkoren är tillräckligt för att undvika att de asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar hamnar i fattigdom.
1.  Medlemsstaterna skall se till att det totala beloppet i form av bidrag som är avsett att täcka de materiella mottagningsvillkoren är tillräckligt för att undvika att de asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar hamnar i fattigdom i den bemärkelse som avses i gällande nationell lag.
I fall där sökande som är berättigade till sådana bidrag eller kuponger, tillåts bo med släktingar eller vänner, får medlemsstaterna bevilja dem 50 procent av de bidrag eller kuponger som de har rätt till enligt nationell lagstiftning som tillämpas i enlighet med detta direktiv.
I fall där sökande som är berättigade till sådana bidrag tillåts bo med släktingar eller vänner, får medlemsstaterna inte minska de bidrag som de har rätt till enligt nationell lagstiftning som tillämpas i enlighet med detta direktiv.
Ändring 73
Artikel 17, punkt 2
2.  Medlemsstaterna får besluta att inte utbetala ett bidrag för dagliga utgifter när asylsökande hålls i förvar.
utgår
Ändring 74
Artikel 18
Medlemsstaterna skall se till att de asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar har tillgång till ett oberoende kontor som kan höra klagomål och lösa tvister rörande de materiella mottagningsvillkor för föreskrivs i artiklarna 15, 16 och 17.
Medlemsstaterna skall se till att de asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar kan inge klagomål till ett administrativt organ som är behörigt att lösa tvister rörande de materiella mottagningsvillkor för föreskrivs i artiklarna 15, 16 och 17.
Ändring 75
Artikel 19, punkt 1
1.  Medlemsstaterna får begära att sökande som har ekonomiska förutsättningar bidrar till utgifterna för sina materiella mottagningsvillkor eller täcker hela kostnaden. Beslut om att de materiella mottagningsvillkoren inte skall vara kostnadsfria skall fattas på individuell, objektiv och opartisk grund och innefatta en motivering.
1.  Medlemsstaterna får begära att sökande som har ekonomiska förutsättningar bidrar till utgifterna för sina materiella mottagningsvillkor helt eller delvis. Beslut om att de materiella mottagningsvillkoren inte skall vara kostnadsfria skall fattas på individuell, objektiv och opartisk grund baserad på asylsökandenas och deras medföljande familjemedlemmars reella ekonomiska möjligheter.
Ändring 76
Artikel 20, rubrik
Vård och psykologiskt stöd under ordinarie förfaranden
Vård och psykologiskt stöd under ansökningsförfaranden
Ändring 77
Artikel 20, punkt 1, inledningen
1.  Medlemsstaterna skall se till att de asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar har tillgång till primärvård som tillhandahålls av allmänpraktiserande läkare, psykologiskt stöd och vård som inte kan uppskjutas
1.  Medlemsstaterna skall se till att de asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar har tillgång till primärvård som tillhandahålls av allmänpraktiserande läkare, psykologiskt stöd och vård som inte kan uppskjutas under hela den tid som handläggningen pågår, därvid inberäknat överklaganden.
Ändring 78
Artikel 20, punkt 1, led a
(a) under det ordinarie förfarandet: fram till dess att ett avslagsbeslut i första instans har meddelats,
utgår
Ändring 79
Artikel 20, punkt 1, led b
(b) under överklagandeförfarandet, om ett överklagande av ett beslut om avslag i ett ordinarie förfarande har suspensiv verkan: fram till dess att ett negativt avgörande har meddelats i överklagandeärendet, och
utgår
Ändring 80
Artikel 20, punkt 1, led c
(c) när de asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar har meddelats ett beslut om att de får stanna vid gränsen till eller på den medlemsstats territorium där asylansökan inlämnats eller prövas under den tid som deras överklagande av ett avslag inom ramen för ett ordinarie förfarande prövas.
utgår
Ändring 81
Artikel 20, punkt 2
2.  Medlemsstaterna skall i de situationer som anges i punkt 1 tillgodose de särskilda behoven för asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar som är gravida, underåriga, psykiskt sjuka, funktionshindrade eller offer för våldtäkt eller andra former av könsrelaterat våld.
2.  Medlemsstaterna skall i de situationer som anges i punkt 1 vidta nödvändiga åtgärder för att bemöta de specifika behoven för asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar som är gravida, gamla, underåriga, psykiskt sjuka, funktionshindrade, offer för tortyr eller för våldtäkt eller andra former av allvarligt psykiskt, fysiskt eller könsrelaterat våld.
Ändring 82
Artikel 21, rubrik och punkt 1
Vård och psykologiskt stöd under andra förfaranden
utgår
1.  Medlemsstaterna skall se till att asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar har tillgång till akutvård och psykologiskt stöd samt vård som inte kan uppskjutas under förfaranden om upptagande till prövning och påskyndade förfaranden, och under prövningen av deras ansökningar om denna görs i anslutning till ett förfarande för att fastställa de sökandes rätt att lagligen resa in på en medlemsstats territorium.
Ändring 83
Artikel 21, punkt 2
2.  Medlemsstaterna skall i de situationer som anges i punkt 1 tillgodose de särskilda behoven för asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar som är gravida, underåriga, psykiskt sjuka, funktionshindrade eller offer för våldtäkt eller andra former av könsrelaterat våld.
utgår
Ändring 84
Artikel 21, punkt 3
3.  Medlemsstaterna skall i de situationer som anges i punkt 1 fastställa villkor för asylsökandes och deras medföljande familjemedlemmars tillgång till vård som förebygger att en redan ådragen sjukdom förvärras.
utgår
Ändring 85
Artikel 21, punkt 4
4.  Om ett beslut om att avvisa en ansökan eller anse den som uppenbart ogrundad inte har fattats inom 65 arbetsdagar från det att ansökan lämnades in, skall medlemsstaterna se till att de asylsökande och deras medföljande familjemedlemmar har samma tillgång till vård som under det ordinarie förfarandet.
utgår
Ändring 86
Artikel 21, punkt 5
5.  Om ett beslut i ett överklagandeärende inte har fattats inom 65 arbetsdagar från det att en underrättelse om överklagande lämnades i ett förfarande om upptagande till prövning eller ett påskyndat förfarande, skall medlemsstaterna se till att de asylsökande och medföljande familjemedlemmar har samma tillgång till vård som under det ordinarie förfarandet.
utgår
Ändring 87
Artikel 21, punkt 6
6.  Medlemsstaterna får begära att sökande som har ekonomiska förutsättningar bidrar till kostnaderna för sin vård eller sitt psykologiska stöd eller täcker hela kostnaden. Beslut om att dessa typer av vård inte skall vara kostnadsfria skall fattas på individuell, objektiv och opartisk grund och innefatta en motivering.
utgår
Ändring 88
Artikel 21, punkt 7
7.  Medlemsstaterna skall se till att de asylsökande har rätt att väcka talan vid domstol mot beslut som anges i punkt 6 denna artikel och att de därvid har tillgång till juridiskt bistånd.
utgår
Ändring 89
Artikel 22, rubrik
Inskränkning eller indragning av mottagningsvillkoren på grund av negativt beteende
Inskränkning eller indragning av mottagningsvillkoren
Ändring 90
Artikel 22, punkt 1, led a
Om en  asylsökande har försvunnit eller, utan rimliga skäl, har underlåtit att uppfylla sin anmälningsplikt eller att följa uppmaningar att tillhandahålla information eller komma till en personlig intervju angående asylförfarandet under minst 30 arbetsdagar. Om den saknade asylsökande spåras upp eller frivilligt anmäler till relevant myndighet efter den perioden, skall det fattas ett motiverat beslut baserat på orsakerna till försvinnandet angående återinförande av vissa eller alla av de ovan nämnda mottagningsvillkoren. Mottagningsvillkor som är beroende av längden på förfarandet skall inte beviljas.
Om en  asylsökande har försvunnit eller, utan rimliga skäl, har underlåtit att uppfylla sin anmälningsplikt eller att följa uppmaningar att tillhandahålla information eller komma till en personlig intervju angående asylförfarandet under minst 30 arbetsdagar. Om den saknade asylsökande spåras upp eller frivilligt anmäler till relevant myndighet efter den perioden, skall det fattas ett motiverat beslut baserat på orsakerna till försvinnandet angående återinförande av vissa eller alla av de ovan nämnda mottagningsvillkoren.
Ändring 91
Artikel 22, punkt 1, led b
(b)  Om den sökande drar tillbaka sin ansökan.
utgår
Ändring 92
Artikel 22, punkt 1, led c
(c)  Om den sökande har undanhållit sina ekonomiska resurser och därför utan rätt fått del av de materiella mottagningsvillkoren.
(c)  Om den sökande har undanhållit sina ekonomiska resurser på bedrägligt sätt och därför utan rätt fått del av de materiella mottagningsvillkoren.
Ändringsförslag 116
Artikel 22, punkt 1, led d
(d)  Om den sökande anses som ett hot mot den nationella säkerheten eller om det finns allvarliga skäl att anta att den sökande har begått en krigsförbrytelse eller ett brott mot mänskligheten, eller om det under prövningen av asylansökan framkommer allvarliga och påtagliga skäl för att anta att artikel 1.F i Genèvekonventionen kan vara tillämplig på den sökande.
(d)  Om den sökande anses som ett hot mot den nationella säkerheten eller om det finns allvarliga skäl att anta att den sökande har begått en krigsförbrytelse eller ett brott mot mänskligheten eller ett terroristbrott i den mening som avses i rådets rambeslut om bekämpande av terrorism1, eller om det under prövningen av asylansökan framkommer allvarliga och påtagliga skäl för att anta att artikel 1.F i Genèvekonventionen kan vara tillämplig på den sökande.
1 EGT L …
Ändring 94
Artikel 22, punkt 3
3.  Medlemsstaterna får inskränka de materiella mottagningsvillkoren om en sökande hindrar underåriga som sökanden ansvarar för från att gå i skolan eller delta i enskild undervisning inom ramen för ordinarie skolundervisning.
utgår
Ändring 95
Artikel 22, punkt 4
4.  Beslut om att inskränka eller dra in mottagningsvillkoren i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 skall grundas uteslutande på den berörda personens personliga uppträdande och på proportionalitetsprincipen. Medlemsstaterna skall se till att sådana beslut fattas på individuell, objektiv och opartisk grund och att de innefattar en motivering.
4.  Beslut om att inskränka eller dra in mottagningsvillkoren i enlighet med punkterna 1 och 2 skall grundas uteslutande på den berörda personens personliga uppträdande och på proportionalitetsprincipen. Medlemsstaterna skall se till att sådana beslut fattas på individuell, objektiv och opartisk grund och att de innefattar en motivering.
Ändring 97
Artikel 22, punkt 6
6.  Akutvård och vård som inte kan uppskjutas får inte inskränkas eller dras in.
Kost,  logi, akutvård och vård som inte kan uppskjutas får inte inskränkas eller dras in.
Ändring 98
Artikel 23, punkt 1
1.  Medlemsstaterna skall i den nationella lagstiftningen för genomförande av bestämmelserna i kapitel 3, 4 och 5 om materiella mottagningsvillkor, psykologiskt stöd och vård beakta den speciella situationen för personer med särskilda behov som underåriga, underåriga utan medföljande vuxen, funktionshindrade, äldre, gravida, ensamstående kvinnor som i ursprungslandet utsatts för betydande laglig könsdiskriminering, ensamstående föräldrar med underåriga barn, offer för sexuella övergrepp eller sexuellt utnyttjande.
1.  Medlemsstaterna skall i den nationella lagstiftningen för genomförande av bestämmelserna i kapitel 3, 4 och 5 om materiella mottagningsvillkor, psykologiskt stöd och vård beakta den speciella situationen för personer med särskilda behov, såsom underåriga, underåriga utan medföljande vuxen, funktionshindrade, äldre, gravida, kvinnor som i ursprungslandet utsatts för betydande laglig könsdiskriminering, ensamstående föräldrar med underåriga barn, och personer som har varit offer för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller könsrelaterat våld.
Ändring 99
Artikel 24, punkt 2a (ny)
2a. Medlemsstaterna skall se till att underåriga inte kvarhålls i förvar, såvida inte exceptionella omständigheter motiverar detta.
Ändring 100
Artikel 25, punkt 1
1.  Medlemsstaterna skall se att det så snabbt som möjligt utses en vårdnadshavare för varje underårig utan medföljande vuxen, med uppgift att se till att den underårige får sina behov tillgodosedda vid genomförandet av bestämmelserna i detta direktiv. Behöriga sociala myndigheter skall utföra regelbundna utvärderingar.
1.  Medlemsstaterna skall se att det så snabbt som möjligt utses en juridisk vårdnadshavare eller en nationell organisation som ansvarar för att vaka över den underåriges välfärd, eller någon annan lämplig form av företrädare, för varje underårig utan medföljande vuxen, med uppgift att se till att den underårige får sina behov tillgodosedda vid genomförandet av bestämmelserna i detta direktiv. Behöriga sociala myndigheter skall utföra regelbundna utvärderingar.
Ändring 101
Artikel 25, punkt 2
2.  Underåriga utan medföljande vuxen som lämnar in en asylansökan skall från den tidpunkt då de tillåts resa in på territoriet fram till dess att de måste lämna den medlemsstat där asylansökan inlämnats eller prövas placeras i följande prioriteringsordning
2.  Underåriga utan medföljande vuxen som lämnar in en asylansökan skall från den tidpunkt då de tillåts resa in på territoriet fram till dess att de måste lämna den medlemsstat där asylansökan inlämnats eller prövas placeras i följande önskvärda prioriteringsordning
(a) hos vuxna familjemedlemmar,
(a) hos vuxna familjemedlemmar,
(b) hos en fosterfamilj,
(b) hos en fosterfamilj,
(c) i förläggningar som utformats särskilt för mottagande av underåriga, eller
(c) i förläggningar som utformats särskilt för mottagande av underåriga, eller
(d) i annan typ av inkvartering med lämpliga förhållanden för underåriga.
(d) i annan typ av inkvartering med lämpliga förhållanden för underåriga.
Syskon skall hållas samman. Underåriga skall byta inkvartering så sällan som möjligt.
I mån av möjlighet skall syskon hållas samman, varvid hänsyn skall tas till den underåriges intresse, och i synnerhet dennes ålder och mognad. Underåriga skall byta inkvartering så sällan som möjligt.
Ändring 102
Artikel 25, punkt 3
3.  Om det ligger i barnets intresse skall medlemsstaterna försöka att spåra familjemedlemmar till underåriga utan medföljande vuxen så snabbt som möjligt. I situationer som kan vara livshotande eller integritetskränkande för den underårige eller dennes familj, särskilt om familjen har stannat i ursprungslandet, är det viktigt att se till att insamling, behandling och spridning av sådan information sker konfidentiellt, för att inte riskera deras säkerhet.
3.  Medlemsstaterna skall skydda den underåriges intresse och försöka att spåra familjemedlemmar till underåriga utan medföljande vuxen så snabbt som möjligt. I situationer som kan vara livshotande eller integritetskränkande för den underårige eller dennes familj, särskilt om familjen har stannat i ursprungslandet, är det viktigt att se till att insamling, behandling och spridning av sådan information sker konfidentiellt, för att inte riskera deras säkerhet.
Ändring 103
Artikel 25, punkt 4
4.  Personal som arbetar med underåriga utan medföljande vuxen skall erhålla lämplig utbildning om barnens behov.
4.  Personal som arbetar med underåriga utan medföljande vuxen skall erhålla specialiserad och lämplig utbildning om de underårigas behov och skall omfattas av sekretess avseende den information de erhåller genom sitt arbete.
Ändring 104
Artikel 26
Offer för tortyr och organiserat våld
Offer för tortyr och våld
Medlemsstaterna skall se till att offer för tortyr eller organiserat våld, våldtäkt, annat könsrelaterat våld eller andra grova våldshandlingar om nödvändigt inkvarteras i särskilda anläggningar för traumatiserade människor eller har tillgång till särskilda rehabiliteringsprogram. Särskild psykiatrisk vård skall om nödvändigt tillhandahållas personer som lider av posttraumatisk stress.
Medlemsstaterna skall se till att personer som utsatts för tortyr eller våld, våldtäkt eller andra grova våldshandlingar om nödvändigt inkvarteras i särskilda anläggningar för traumatiserade människor eller har tillgång till särskilda rehabiliteringsprogram. Särskild psykiatrisk vård skall om nödvändigt tillhandahållas personer som lider av posttraumatisk stress.
Ändring 105
Artikel 28
Medlemsstaterna skall se till att det finns samordning mellan behöriga myndigheter och andra aktörer, inklusive icke-statliga organisationer som på nationell eller lokal nivå deltar i mottagandet av asylsökande i enlighet med detta direktiv.
Medlemsstaterna skall se till att det finns samordning mellan behöriga myndigheter och andra aktörer, inklusive icke-statliga organisationer och flyktinggrupper som på nationell, regional eller lokal nivå deltar i mottagandet av asylsökande i enlighet med detta direktiv.
Ändring 106
Artikel 29
Medlemsstaterna skall se till att det vidtas lämpliga åtgärder för att främja harmoniska förbindelser mellan lokalsamhällen och de flyktingförläggningar som finns inom deras områden, i syfte att förebygga rasisitiska dåd, könsdiskriminering och främlingsfientlighet riktad mot asylsökande.
Medlemsstaterna skall se till att det vidtas lämpliga åtgärder för att främja harmoniska förbindelser mellan lokalsamhällen och de flyktingförläggningar som finns inom deras områden, i syfte att förebygga rasisitiska dåd och främlingsfientlighet riktad mot asylsökande.
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga varje annan form av diskriminering av asylsökande och främja deras integration i det ekonomiska, sociala och kulturella livet i de lokala mottagande samhällena.
Ändring 107
Artikel 30
Styrning, tillsyn och kontrollsystem
Reglering, tillsyn och kontrollsystem
Medlemsstaterna skall föreskriva regler om styrning, tillsyn och kontroll av nivån på mottagningsvillkoren för att säkerställa att
Medlemsstaterna skall föreskriva regler om reglering, tillsyn och kontroll av nivån på mottagningsvillkoren för att säkerställa att
a) mottagningsvillkoren ligger på samma nivå inom det nationella mottagningssystemet,
a) mottagningsvillkoren ligger på samma nivå inom det nationella mottagningssystemet,
b) det råder jämförbar standard mellan olika anläggningar, och
b) det råder jämförbar standard mellan olika anläggningar, och
c) det finns adekvat utbildning för personalen i fråga.
c) det finns adekvat utbildning för personalen i fråga.
Dessa regler skall även innehålla bestämmelser om det kontor som föreskrivs i artikel 18, om regelbundna inspektioner samt riktlinjer för nivåerna på mottagningsvillkor och åtgärder för att rätta till eventuella brister i mottagningssystemet.
Dessa regler skall även innehålla bestämmelser om det kontor som föreskrivs i artikel 18, om antagandet av riktlinjer för regelbundna inspektioner av nivåerna på mottagningsvillkor och åtgärder för att rätta till eventuella brister i mottagningssystemet.
Ändring 108
Artikel 32
Medlemsstaterna skall tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på asylsökande, utan diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska egenskaper, språk, religion eller övertygelse, politiska eller andra åsikter, tillhörighet till en nationell minoritet, egendom, födelseort, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
Medlemsstaterna skall tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på asylsökande, utan diskriminering på någon som helst grund, såsom kön, könsidentitet, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska egenskaper, hälsotillstånd, språk, religion eller övertygelse, politiska eller andra åsikter, tillhörighet till en nationell minoritet, egendom, födelseort, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
Ändring 109
Artikel 33, stycke 3
Efter det att rapporten lagts fram, skall kommissionen minst en gång vart femte år rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv i medlemsstaterna.
Efter det att rapporten lagts fram, skall kommissionen minst en gång varje 2,5 år rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv i medlemsstaterna.
Ändring 111
Artikel 35a (ny)
Artikel 35a
Övergångsbestämmelse
När direktiv …/…/EG [om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för att bevilja eller återkalla flyktingstatus] träder i kraft skall definitionerna av begreppen "asylansökan", "förfaranden" och "överklaganden" ersättas med de begrepp som anges i det direktivet.

(1) EGT C 213 E, 31.7.2001, s. 286.


Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma>MERGEFORMATEuropaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna (KOM(2001) 181 – C5&nbhy;0248/2001 – 2001/0091(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2001) 181(1)),

–  med beaktande av artikel 63 i EG-fördraget,

–  efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel 67 i EG-fördraget (C5&nbhy;0248/2001),

–  med beaktande av att rådet informerat om att Förenade kungariket avser att delta i antagandet och tillämpningen av den åtgärd som är föremål för kommissionens förslag,

–  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik, utskottet för sysselsättning och socialfrågor och utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden (A5&nbhy;0112/2002).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2.  uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget

3.  uppmanar rådet att underrätta parlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt,

4.  begär att medlingsförfarandet inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt,

5.  uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag,

6.  uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 213 E, 31.7.2001, s. 286.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy