Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2002/2006(COS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0092/2002

Ingivna texter :

A5-0092/2002

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P5_TA(2002)0207

Antagna texter
PDF 118kWORD 44k
Torsdagen den 25 april 2002 - Bryssel
Fiskeflottor
P5_TA(2002)0207A5-0092/2002

Europaparlamentets resolution om kommissionens årsrapport till rådet och Europaparlamentet om resultatet av de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottorna vid utgången av 2000 (KOM(2001) 541 -C5-0007/2002 - 2002/2006(COS))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens rapport (KOM(2001) 541 – C5&nbhy;0007/2002),

–  med beaktande av kommissionens rapport - rättelse (KOM(2001) 766),

–  beaktande av artikel 37 i EG-fördraget,

–  med beaktande av parlamentets ståndpunkter av den 25 oktober 2001(1) beträffande förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut 97/413/EG om mål och närmare bestämmelser för omstrukturering av gemenskapens fiskerisektor under perioden från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 2001 i syfte att uppnå bestående jämvikt mellan resurserna och utnyttjandet av dessa (KOM(2001) 322 - C5-0308/2001 - 2001/0128(CNS) och beträffande förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn (KOM(2001) 322 - C5-0309/2001 - 2001/0129(CNS)),

–  med beaktande av parlamentets resolution av den 17 januari 2002(2) om grönboken om den framtida gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2001) 135 - C5-0261/2001-2001/2115(COS)),

–  med beaktande av parlamentets resolutioner av den 20 januari 2000(3) om kommissionens årsrapport till rådet och Europaparlamentet om resultatet av de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottorna vid utgången av 1997 (KOM(1999) 175 - C5-0109/1999 - 1999/2112(COS)) och av den 5 juli 2001(4) om resultatet av de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottorna vid utgången av 1999 (KOM(2000) 738 - C5-0107/2001 - 2001/2056(COS)),

–  med beaktande av artikel 47.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A5&nbhy;0092/2002), och av följande skäl:

A.  En ändamålsenlig politik för bevarandet av fiskeresurserna är en förutsättning för en varaktig, lönsam och konkurrenskraftig gemensam fiskesektor.

B.  Det främsta målet med de fleråriga utvecklingsprogrammen är att skapa en varaktig balans mellan de nuvarande bestånden och nyttjandet av dessa.

C.  Det är nödvändigt att bevara Fonden för fiskets utveckling - och därmed även de nuvarande stöden för modernisering och förnyelse av flottan - för att de fleråriga utvecklingsprogrammen skall kunna genomföras, och för att man på detta sätt skall kunna uppnå det prioriterade målet med en varaktig balans mellan de nuvarande bestånden och utnyttjandet av dessa.

D.  Det är beklagligt att uppgifterna i betänkandet på grund av den nya mätning av fartyg som kommer att ske fram till 2003 fortfarande inte är enhetliga och därför inte jämförbara.

E.  Kommissionen måste förfoga över fler medel för att göra en effektiv kontroll av de uppgifter som medlemsstaterna förmedlar.

F.  Det råder stora skillnader i segmenteringen av medlemsstaternas fiskeflottor.

G.  Den framtida politiken för fiskeflottan skall snart fastställas på nytt inom ramen för reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, och det är just inom denna allmänna ram som reformen och uppdateringen av de fleråriga utvecklingsprogrammen bör genomföras.

H.  Flottpolitiken har en stor socioekonomisk betydelse i regioner som är mycket beroende av fiske.

I.  Åtgärder för att förbättra säkerheten till sjöss bör inte leda till en ökning av fiskeansträngningen.

1.  Parlamentet beklagar att majoriteten av medlemsstaterna ett flertal gånger inte har uppnått målen med sina fleråriga utvecklingsprogram och uppmanar dessa att vidta kraftfulla åtgärder för en minskning av flottan,

2.  ser det som positivt att kommissionen har inlett ett fördragsbrottsförfarande mot flera medlemsstater som vid upprepade tillfällen inte har genomfört sina fleråriga utvecklingsprogram,

3.  uppmanar rådet och kommissionen att utreda vilka orsakerna var till att målen inte uppnåddes och att utveckla effektivare sanktioner relaterade till det fleråriga utvecklingsprogrammets målsättning,

4.  uppmanar medlemsstaterna att snarast möjligt utföra den nya mätningen av flottan, så att framtida beslut grundar sig på enhetliga uppgifter,

5.  konstaterar att de fleråriga utvecklingsprogrammen, trots att de har lett till en viss minskning av kapaciteten hos medlemsstaternas flottor, inte har medfört den eftersträvade balansen mellan bestånden och användandet av dessa, vilket till stor del faktiskt beror på att en majoritet av medlemsstaterna inte uppfyllt de fleråriga utvecklingsprogrammen,

6.  framhåller därför inom ramen för reformen av den gemensamma fiskeripolitiken att de fleråriga utvecklingsprogrammen inte bör fortsätta i sin nuvarande form, och att man bör ändra och uppdatera dem för att möjliggöra ökad konkurrens, effektivitet och säkerhet för gemenskapsflottan så att man därmed uppnår det prioriterade målet med en varaktig balans mellan de nuvarande bestånden och utnyttjandet av dessa,

7.  uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för de nya bestämmelserna för gemenskapens flottpolitik införa enhetliga och objektiva kriterier för mätningen av fartygens kapacitet och för flottans segmentering och samtidigt undersöka alternativa och kompletterande metoder för beräkning av kapaciteten (till exempel fartygens bränsleförbrukning),

8.  uppmanar kommissionen att utveckla ett system avseende "infart-utfart" för fartygen som garanterar att kapaciteten under inga omständigheter höjs,

9.  uppmanar kommissionen att i sina förslag om en ny flottpolitik uttryckligen inbegripa behovet av balans mellan fångstkapaciteten och/eller fiskeansträngningen inom flottsegmenten per medlemsstat och de fångsträttigheter som står till medlemsstaternas förfogande,

10.  bekräftar på nytt att insatser för en minskning av flottans kapacitet inte får ske på bekostnad av arbetsvillkoren ombord och fartygens säkerhet eller fångstens kvalitet, och att strukturstöd därför även i fortsättningen måste sättas in för en modernisering av flottan; uppmanar därför kommissionen att anta lämpliga åtgärder med hänseende till säkerhet, boendeförhållanden och kvaliteten på den fisk som bereds ombord, så att man möjliggör en höjning av maskinstyrkan och tonnaget för de renoverade fartygen,

11.  kräver att frivilliga skrotningsprogram med attraktiva premier skall införas och anser att en höjning av gemenskapens andel av finansieringen av sådana program bör övervägas,

12.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

(1) "Texter antagna vid sammanträdet", punkt 17.
(2) P5_TA(2002)0016.
(3) EGT C 304, 24.10.2000, s. 203.
(4) EGT C 65 E, 14.3.2002, s. 386.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy