Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2001/0140(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0186/2002

Indgivne tekster :

A5-0186/2002

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2002)0293

Vedtagne tekster
PDF 114kWORD 116k
Tirsdag den 11. juni 2002 - Strasbourg
Ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne ***I
P5_TA(2002)0293A5-0186/2002
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (KOM(2001) 335 - C5-0277/2001 - 2001/0140(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2001) 335(1)),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 80, stk. 2, (C5-0277/2001),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme og udtalelse fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål (A5-0186/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 270 E af 25.09.2001, s. 131.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. juni 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2002 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne
P5_TC1-COD(2001)0140

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg og fra Regionsudvalget(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Nærværende forordning er en opfølgning af konklusionerne af Det Europæiske Råds møde i Stockholm den 23. og 24. marts 2001 og er et første skridt i en omfattende revisionsproces; for at kunne undersøge udviklingen, navnlig hvad angår nytilkomne luftfartsselskaber og overførsel af ankomst- og afgangstidspunkter (slots) mod betaling, bør denne forordning tages op til revision efter at have været i anvendelse i en given periode.

(2)  Erfaringen har vist, at Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne(4) bør styrkes for i forbrugernes interesse at sikre den bedste og mest fleksible udnyttelse af den begrænsede kapacitet i lufthavne.

(3)  Forordningen bør derfor ændres ganske betydeligt i henhold til forordningens artikel 14, også med henblik på at tydeliggøre en række bestemmelser.

(4)  Ændringen af den gældende forordning tager navnlig sigte på en korrekt og ensartet anvendelse af forordningen fra medlemsstaternes side samt på, at slottildelingen foretages af en uafhængig koordinator på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde og efter objektive kriterier; endvidere tilstræbes en optimal udnyttelse af den forhåndenværende kapacitet og forbedring af nytilkomne luftfartsselskabers muligheder for markedsadgang, og endelig tages der sigte på at fremme opbygningen af regionale lufttransporttjenester og forbindelser mellem regionallufthavne.

(5)  Det er ønskeligt at følge den internationale terminologi og således anvende udtrykkene fartplansformidlet lufthavn og koordineret lufthavn i stedet for henholdsvis koordineret og fuldt koordineret lufthavn.

(6)  Lufthavne med alvorlig overbelastning bør have status som koordinerede lufthavne efter gennemførelse af en kapacitetsanalyse; i koordinerede lufthavne er detaljerede bestemmelser påkrævede for at sikre, at principperne om gennemsigtighed, neutralitet og ikke-diskriminering overholdes fuldt ud.

(7)  I fartplansformidlede lufthavne skal fartplansformidleren arbejde uafhængigt; i koordinerede lufthavne spiller koordinatoren en central rolle i koordineringsprocessen; koordinatorerne skal derfor være fuldstændig uafhængige, og deres ansvarsområde bør fastlægges i detaljer.

(8)  Det er nødvendigt detaljeret at fastlægge den rolle, som det koordinationsudvalg, der skal nedsættes til at bistå og formidle i forbindelse med slottildeling, skal spille, og det bør understreges, at koordinationsudvalget ikke kan træffe afgørelser, der er forbeholdt koordinatoren.

(9)  Det må også tydeliggøres, at slottildeling skal betragtes som en brugsret, der er underlagt de relevante brugsbestemmelser og -betingelser, som giver luftfartsselskaberne ret til at benytte sig af lufthavnsfaciliteterne ved landing og afgang på specifikke datoer og tidspunkter i den periode, for hvilken retten er blevet tildelt. Det bør ligeledes tydeliggøres, at lufthavns-slots kun kan være vejledende, da der på den pågældende afgangsdag skal foreligge et luftvejs-slot, som tildeles på grundlag af den givne trafiksituation. Det vil i fremtiden være nødvendigt at fastlægge regler og procedurer for forbedring af koordineringen af lufthavns- og luftvejs-slots.

(10)  Af hensyn til operationsstabilitet er der i det eksisterende system dog mulighed for gentildeling af slots, hvortil de etablerede luftfartsselskaber har erhvervet en vis traditionsmæssig forret ("hævdvundne rettigheder"); for at tilskynde til regelmæssige operationer i en koordineret lufthavn må det slås fast, at disse hævdvundne rettigheder gælder for slotserier; medlemsstaterne kan tillige indskrænke retten til slotserier ud fra eventuelt ændrede miljøbeskyttelsesbetingelser for den pågældende lufthavn.

(11)  Slots med traditionel forret skal være i overensstemmelse med udnyttelsesberegningerne og med andre relevante bestemmelser i forordningen, hvis luftfartsselskaberne fortsat skal kunne have ret til disse slots i den næste tilsvarende fartplansperiode. Spørgsmålet om hævdvundne rettigheder i forbindelse med fælles operationer, fælles rutenummer eller franchiseordninger bør klarlægges.

(12)  Regelmæssige operationer i en lufthavn bør prioriteres, og de bør administreres strengt, uden sondring mellem ruteflyvning og charterflyvning.

(13)  For at sikre effektiv kapacitetsudnyttelse og nedskære miljøpåvirkningen i overbelastede lufthavne og for at fremme intermodalitet yderligere må man ved slottildeling overveje, om andre transportmåder leverer tilstrækkelige tjenesteydelser af tilfredsstillende kvalitet.

(14)  Definitionen af nytilkomment luftfartsselskab bør styrke beflyvning af fyldestgørende flyruter til regionerne og øge potentiel konkurrence på ruter i Fællesskabet. Denne definition bør på længere sigt erstattes af en regel om effektiv konkurrence.

(15)  For bedre at kunne sikre, at tredjelande tilbyder EF-luftfartsselskaber tilsvarende behandling, bør der fastsættes en procedure, så Fællesskabet mere effektivt kan skride ind over for tredjelande, som ikke giver EF-luftfartsselskaber en behandling, der svarer til behandlingen i Fællesskabet.

(16)  Da de foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på gennemførelse af denne forordning er generelle foranstaltninger i henhold til artikel 2 i Rådets beslutning 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5), bør de vedtages ved forskriftsproceduren i henhold til artikel 5 i denne beslutning

(17)  Et luftfartsselskab kan kun få adgang til en koordineret lufthavn, hvis det har fået tildelt et slot; der bør træffes foranstaltninger for at garantere håndhævelse af denne forordning, navnlig hvis luftfartsselskaber gentagne gange og forsætligt ikke overholder slottildelingsbestemmelserne.

(18)  Der bør foreligge en retsprocedure til at prøve de beslutninger, der træffes af koordinatoren; denne må dog fritages for skadeserstatningsansvar.

(19)  For at undgå enhver tvivl, specificeres det, at anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning er med forbehold af konkurrencebestemmelserne i traktaten, navnlig artikel 81 og 82, samt Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med virksomhedssammenslutninger(6), som senest ændret ved forordning (EF) nr. 1310/97(7) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 95/93 ændres hermed som følger:

1)  Artikel 1, stk. 1, erstattes med følgende:

"

Denne forordning gælder for EF-lufthavne".

"

2)  Artikel 2 ændres således:

a)  Litra a) og b) udskiftes med følgende:

"
   a) "a) "slot": en rettighed for et luftfartsselskab til udelukkende i medfør af denne forordning at benytte hele den til drift af en flyvning nødvendige lufthavnsinfrastruktur i en koordineret lufthavn på en given dag og på et givet tidspunkt samt i henhold til de relevante bestemmelser og betingelser til landing og afgang som tildelt af en koordinator i henhold til denne forordning;
  b) "nytilkomment luftfartsselskab":

   i) et luftfartsselskab, der for en given dag anmoder om et slot, der indgår i en slotserie, i en lufthavn, og som, hvis anmodningen imødekommes, i alt ville have under fem slots i den pågældende lufthavn på den pågældende dag, eller
   ii) et luftfartsselskab, der anmoder om en slotserie til en ruteflyvning med passagerer uden mellemlanding mellem to EF-lufthavne, hvor højst to andre luftfartsselskaber opererer samme ruteflyvning uden mellemlanding mellem disse lufthavne eller lufthavnssystemer den pågældende dag, og som, hvis anmodningen imødekommes, stadig ville have under fem slots i den pågældende lufthavn på den pågældende dag til den pågældende flyvning uden mellemlanding
   iii) et luftfartsselskab, der anmoder om en slotserie i en lufthavn til en ruteflyvning uden mellemlanding mellem den pågældende lufthavn og en regional lufthavn, hvor intet andet luftfartsselskab opererer direkte passagerruteflyvning mellem disse lufthavne eller lufthavnssystemer på den pågældende dag, og som, hvis anmodningen imødekommes, stadig ville have under fem slots i den pågældende lufthavn på den pågældende dag til den pågældende flyvning uden mellemlanding.
   - har en fælles operation, fælles rutenummer eller franchiseordning med et andet luftfartsselskab, som ikke selv betragtes som nytilkomment i den pågældende lufthavn, eller
   - størstedelen af dets kapital indehaves af et andet lufthavnsselskab, som ikke selv betragtes som nytilkomment (datterselskab), eller
   - direkte eller indirekte ejer størstedelen af kapitalen i et andet luftfartsselskab, som ikke selv betragtes som nytilkomment (moderselskab), eller
   - indgår i en gruppe luftfartsselskaber, hvoraf et ikke betragtes som nytilkomment luftfartsselskab, eller
   - er et søsterselskab, som tilhører det samme holdingselskab.

Et luftfartselskab, der vil opnå status af nytilkomment selskab, er forpligtet til at forelægge koordinatoren hele den nødvendige dokumentation, der viser, om det pågældende selskab i realiteten har ret til en sådan status.

For så vidt angår litra ii), betragtes et luftfartsselskab, som alene eller sammen med andre partnere i en gruppe luftfartsselskaber har over 7% af alle de slots, der kan fordeles på den pågældende dag i den pågældende lufthavn eller lufthavnssystem, ikke som nytilkomment luftfartsselskab i den pågældende lufthavn på den pågældende dag.

"

b)  Litra f) erstattes af:

"
   f) i) "luftfartsselskab": En lufttransportvirksomhed, der er indehaver af en gyldig licens eller tilsvarende senest den 31. januar gældende for den følgende sommersæson eller den 31. august gældende for den følgende vintersæson. For så vidt angår artikel 4, 7, 8, 8a ,10 og 14, omfatter definitionen af luftfartsselskab også operatører, der driver forretningsflyvning, såfremt disse tilbyder ruteflyvninger på den pågældende lufthavn
   ii) "gruppe luftfartsselskaber": to eller flere luftfartsselskaber som sammen udfører fælles operationer, franchiseoperationer eller har fælles rutenummer eller på anden måde samarbejder med henblik på rent faktisk at drive en flyvning, forudsat at dette samarbejde ikke er begrænset til service-, leverings- eller andre underordnede aktiviteter.
" " "
   c) Litra g) får følgende ordlyd:
   g) "koordineret lufthavn": En lufthavn, hvor et luftfartsselskab eller en anden flyoperatør skal have tildelt et slot af en koordinator for at kunne lande eller lette.

d)  Følgende litra i), j), k), l), m), n) og o) tilføjes:

"
   i) "fartplansformidlet lufthavn": en lufthavn, hvor der på på nogle tidspunkter i løbet af en dag, en uge eller et år kan opstå overbelastning, og som sandsynligvis kan løses ved frivilligt samarbejde mellem luftfartsselskaber, og hvor der er blevet udpeget en fartplansformidler til at lette operationerne for de luftfartsselskaber, der beflyver eller har til hensigt at beflyve den pågældende lufthavn
   j) "lufthavnens forvaltningsorgan": organ, som, eventuelt i tilknytning til andre aktiviteter, i henhold til nationale love eller bestemmelser har til opgave at administrere og forvalte lufthavnens faciliteter og koordinere og kontrollere de aktiviteter, der udføres af de forskellige operatører, der opererer i lufthavnen eller i lufthavnssystemet
   k) "slotserie": mindst 5 slots, der er blevet ansøgt om for en fartplanssæson på samme tid, regelmæssigt på samme ugedag, og som er blevet således tildelt eller, hvis det ikke er muligt, på omtrent samme tidspunkt
   l) "regional lufthavn": en regional- og tilbringerlufthavn eller en fællesskabslufthavn som defineret i afsnit 6 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet*
   m) "forretningsflyvning": den sektor af almenflyvning, som omfatter virksomheders drift eller anvendelse af fly til transport af passagerer eller varer som led virksomhedsdriften, idet denne form for flyvning generelt ikke kan købes af offentligheden, og med piloter, der mindst har et gyldigt erhvervsflyvningscertifikat, der omfatter instrumentbevis
   n) "koordineringsparametre": al den kapacitet, der er til rådighed for slottildeling i en lufthavn, udtrykt på en operationel måde, når alle tekniske, operationelle og miljømæssige forhold, der har betydning for lufthavnsinfrastrukturen og dens delsystemers ydeevne tages i betragtning
   o) o) "taxitid": den tid, et fly skal bruge for at indtage take-off-position på startbanen, eller ved landing den tid, som er nødvendig for, at landingsbanen kan blive fri, og flyet bringes til stilstand.
  

__________________

  

* EFT L 228 af 9.9.1996,s. 1.

"

3)  Artikel 3 ændres således:

a)  Stk. 1 udskiftes med følgende:

"

1. a)  En medlemsstat har ikke pligt til at give en lufthavn status som fartplansformidlet lufthavn eller koordineret lufthavn, undtagen i henhold til bestemmelserne i denne artikel.

b)  En medlemsstat giver kun en lufthavn status som koordineret lufthavn i henhold til bestemmelserne i stk. 3".

b)  Udtrykket "koordineret" i stk. 2 erstattes med "fartplansformidlet".

c)  Stk. 3 udskiftes med følgende:

"3. Den ansvarlige medlemsstat skal sørge for, at lufthavnens forvaltningsorgan udfører en grundig kapacitetsanalyse i en lufthavn uden særlig status eller en fartplansformidlet lufthavn inden for 6 måneder, når denne medlemsstat mener, det er nødvendigt, eller:

   i) på skriftlig anmodning fra luftfartsselskaber, der repræsenterer mere end halvdelen af lufthavnens operationer eller fra lufthavnens forvaltningsorgan, når de finder, at kapaciteten er utilstrækkelig til at klare den nuværende eller planlagte trafik i bestemte perioder, eller
   ii) på Kommissionens anmodning, navnlig når en lufthavn i realiteten kun kan beflyves af luftfartsselskaber, som er blevet tildelt slots af en koordinator, eller hvor luftfartsselskaber, og navnlig nytilkomne luftfartsselskaber, har alvorlige problemer med at sikre sig landings- og afgangsmuligheder i den pågældende lufthavn.

Denne analyse udføres i henhold til en standardiseret procedure for at fastslå samtlige kapacitetsproblemer, herunder de miljømæssige problemer, der gælder for lufthavnen. Analysen skal behandle muligheden for at imødegå sådanne mangler ved hjælp af ny eller ændret infrastruktur, operationelle ændringer eller andre ændringer samt fastlægge en tidsramme for at løse problemerne. I forbindelse med en koordineret lufthavn skal analysen ajourføres, når der i den pågældende lufthavn sker ændringer , der har betragtelig indflydelse på dens kapacitet og brugen af den, eller på anmodning fra Kommissionen, medlemsstaten, luftfartsselskaberne eller lufthavnens forvaltningsorgan. Denne ajourføring må ikke kræves for perioder på under tre år. Både analysen og den metode, den bygger på, skal stilles til rådighed for de parter, der har anmodet om analysen, og til andre interesserede parter på anmodning. Analysen meddeles samtidig Kommissionen.".

"

d)  Stk. 4 udskiftes med stk. 4 og 5 som følger, og nuværende stk. 5 bliver stk. 6 hvorved udtrykket "fuldt koordineret lufthavn" erstattes med "koordineret lufthavn":

"4. På grundlag af analysen skal medlemsstaterne høre lufthavnens forvaltningsorgan, de luftfartsselskaber, der regelmæssigt beflyver lufthavnen, deres repræsentative organisationer, repræsentanter for almenflyvning og flyvekontroltjenesten, om lufthavnens kapacitetssituation.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at lufthavnen gives status som koordineret lufthavn i den periode, hvor der på grundlag af en kapacitetsanalyse konstateres kapacitetsproblemer i mindst en fartplansperiode, forudsat at:

   a) manglerne er så alvorlige, at betydelige forsinkelser ikke kan undgås i lufthavnen
   b) der ikke er nogen mulighed for at løse disse problemer på kort sigt.

En lufthavn kan for et begrænset tidsrum gives status som koordineret lufthavn, såfremt forudsigelige store begivenheder giver grund til at forvente kapacitetsproblemer.

4)  Artikel 4 ændres således:

a)  Titlen udskiftes med følgende: "Fartplansformidleren og koordinatoren"

b)  Stk. 1 udskiftes med følgende:

"

1.  Den medlemsstat, der har ansvaret for en fartplansformidlet eller koordineret lufthavn, skal sikre udpegelse af en kvalificeret fysisk eller juridisk person til henholdsvis fartplansformidler eller lufthavnskoordinator efter at have hørt de luftfartsselskaber, der beflyver lufthavnen regelmæssigt, deres repræsentative organisationer, lufthavnens forvaltningsorgan og koordineringsudvalget, såfremt et sådant findes. Samme person kan udnævnes til fartplansformidler eller koordinator for mere end en lufthavn.

"

c)  Stk. 2, 3, 4, 5 og 6 erstattes med følgende:

"

2.  Den medlemsstat, der har ansvaret for en fartplansformidlet eller koordineret lufthavn, sikrer:

   a) i en fartplansformidlet lufthavn, at fartplansformidleren handler i henhold til denne forordning på uafhængig, neutral, ikke-diskriminerende og gennemsigtig måde,
   b) i en koordineret lufthavn, at koordinatorens de facto uafhængighed garanteres yderligere, ved at koordinatoren adskilles institutionelt og finansielt fra enhver involveret part. Medlemsstaten sikrer, at koordinatoren handler i henhold til denne forordning på neutral, ikke-diskriminerende og gennemsigtig måde, og at der foreligger tilstrækkelige ressourcer til, at finansieringen af koordineringsaktiviteterne ikke påvirker koordinatorens uafhængighed.

3.  Fartplansformidleren og koordinatoren deltager i sådanne internationale fartplanskonferencer for luftfartsselskaber, som er tilladte i henhold til fællesskabsretten.

4.  Fartplansformidleren rådgiver luftfartsselskaberne og anbefaler alternative ankomst- og/eller afgangstider, når overbelastning kan forventes.

5.  Koordinatoren er eneansvarlig for tildeling af slots. Han tildeler slots i henhold til bestemmelserne i denne forordning og træffer foranstaltninger til, at slots også kan tildeles i nødsituationer uden for arbejdstiden.

6.  Fartplansformidleren og koordinatoren overvåger benyttelsen af fartplaner og de tildelte og rent faktisk udnyttede slots i nært samarbejde med lufthavnens forvaltningsorgan og ATC-myndighederne. Koordinatoren indsender en årlig aktivitetsrapport til Kommissionen, navnlig vedrørende anvendelse af artikel 8a og artikel 14 samt om enhver klage vedrørende anvendelsen af artikel 8 og 10, som er indsendt til koordinationsudvalget, og de initiativer, der er taget for at løse problemerne.

7.  Alle fartplansformidlere og koordinatorer krydschecker deres databaser for at finde frem til uoverensstemmelse mellem fartplaner.

"

d)  Stk. 7 bliver stk. 8 og den indledende sætning erstattes med følgende:

"

Koordinatoren skal på anmodning og inden for en rimelig tidsfrist stille følgende oplysninger frit til rådighed for alle luftfartsselskaber, lufthavnsmyndigheder, flyvesikkerhedstjenester, medlemsstaterne samt Kommissionen enten skriftligt eller i en anden let tilgængelig form.

"

e)  Følgende sætning tilføjes stk. 8, som bliver nyt stk. 9:

"

Koordinatoren stiller på anmodning disse oplysninger til rådighed i resumeret form. Der kan for disse resumerede oplysninger kræves en afgift, der står i forhold til udgifterne.

"

f)  Følgende indføjes som nyt stk. 10:

"

Hvis der foreligger relevante og almindeligt accepterede fartplansoplysningsstandarder, skal fartplansformidleren, koordinatoren og luftfartsselskaberne anvende disse, forudsat de er i overensstemmelse med fællesskabsretten.

"

5)  Artikel 5, 6, 7, 8 og 9 erstattes med følgende:

"

Artikel 5

Koordinationsudvalget

1.  Medlemsstaten skal sørge for, at der nedsættes et koordinationsudvalg i en koordineret lufthavn. Samme koordinationsudvalg kan udpeges for mere end en lufthavn. Medlemskab af dette udvalg skal i det mindste stå åbent for de luftfartsselskaber, deres repræsentative organisationer og repræsentanter for almenflyvning, der regelmæssigt beflyver lufthavnen/lufthavnene, samt lufthavnens forvaltningsorgan og den relevante flyvekontrolmyndighed.

Koordinationsudvalgets opgaver er:

  a) at stille forslag til eller rådgive koordinatoren og/eller medlemsstaten vedrørende:
   - mulighederne for at øge lufthavnskapaciteten, som fastlagt i artikel 3, eller at forbedre udnyttelsen af den,
   - koordineringsparametre, som fastsættes i henhold til artikel 6,
   - lokale retningslinjer for tildeling af slots under hensyntagen til eventuelle miljøforhold, som omhandlet i artikel 8, stk. 2,
   - forbedring af de eksisterende trafikforhold i lufthavnen,
   - klager over tildeling af slots, som omhandlet i artikel 11,
   - metoder til overvågning af benyttelsen af de tildelte slots,
   - alvorlige problemer for nytilkomne selskaber, som omhandlet i artikel 10, stk. 7,
   - alle spørgsmål vedrørende lufthavnskapaciteten.
  b) at mægle mellem alle interesserede parter vedrørende:
   - klager over slottildeling som omhandlet i artikel 11.

2.  Repræsentanter for medlemsstaten og koordinatoren indbydes til koordinationsudvalgets møder som observatører.

3.  På anmodning fra lufthavnens forvaltningsorgan eller koordinatoren udarbejder koordinationsudvalget en skriftlig forretningsorden, der bl.a. omfatter deltagelse, valg, mødehyppighed og anvendt(e) sprog. Ethvert medlem af koordinationsudvalget og koordinatoren kan foreslå lokale retningslinjer som omhandlet i artikel 8, stk. 5. På koordinatorens anmodning drøfter koordinationsudvalget foreslåede lokale retningslinjer for slottildeling. En rapport af drøftelserne i koordinationsudvalget forelægges den pågældende medlemsstat med angivelse af holdningerne i udvalget.

4.Koordinationsudvalget har ikke beføjelse til at træffe afgørelser, som er forbeholdt koordinatoren.  

Artikel 6

Koordineringsparametre

1.  I en koordineret lufthavn sikrer den ansvarlige medlemsstat, at der fastsættes parametre for slottildeling to gange om året under hensyntagen til alle relevante tekniske, operationelle og miljømæssige begrænsninger samt ændringer heraf.

Dette sker på grundlag af en objektiv analyse af mulighederne for at modtage lufttrafikken og under hensyntagen til de forskellige typer trafik i den pågældende lufthavn, den overbelastning af det lokale luftrum, der kan forventes at forekomme i koordineringsperioden og kapacitetssituationen.

Parametrene gives til lufthavnskoordinatoren i god tid, inden den første slottildeling finder sted med henblik på fartplanskonferencerne.

2.  Med henblik på den i stk. 1 nævnte procedure fastsætter koordinatoren relevante koordineringsintervaller efter høring af koordinationsudvalget og på grundlag af kapacitetssituationen.

3.  Fastsættelse af parametre og af metodik samt ændringer hertil drøftes indgående med koordinationsudvalget med henblik på at forøge antallet af slots, der kan fordeles, før der træffes endelig beslutning om parametrene for slottildeling. Alle relevante dokumenter stilles på anmodning til rådighed for samtlige leverandører af den lufthavnsinfrastruktur, der er relevant for drift af en flyvning, for de luftfartsselskaber, der leverer luftfartstjenesterne, og for Kommissionen.

Artikel 7

Oplysninger til fartplansformidleren og koordinatoren

1.  Luftfartsselskaber, der beflyver eller har til hensigt at beflyve en fartplansformidlet eller koordineret lufthavn, indgiver alle de af henholdsvis fartplansformidleren eller koordinatoren ønskede relevante oplysninger. Oplysningerne gives i det format og inden for den tidsfrist, der er specificeret af fartplansformidleren eller koordinatoren. På det tidspunkt, hvor det ansøger om slots, skal et luftfartsselskab være forpligtet til i standardindustriformat at informere koordinatoren om, hvorvidt det ved tildeling af slots kan nyde godt af status som nytilkomment luftfartsselskab, som omhandlet i artikel 2, stk. b).

For alle andre lufthavne, som ikke er blevet givet en særlig status, giver lufthavnens forvaltningsorgan oplysninger om luftfartsselskabers planlagte flyvninger, hvis en koordinator anmoder derom.

2.  Hvis et luftfartsselskab ikke indgiver oplysningerne i stk. 1, eller giver falske eller vildledende oplysninger, tager koordinatoren ikke anmodningen eller anmodningerne om slots fra det pågældende luftfartsselskab i betragtning, medmindre der foreligger formildende omstændigheder. Koordinatoren giver det pågældende luftfartsselskab mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.  Fartplansformidleren eller koordinatoren, lufthavnens forvaltningsorgan og ATC udveksler alle de oplysninger, herunder også fartplansdata og informationer om faktisk tildelte slots, der er nødvendige i forbindelse med udførelsen af deres respektive opgaver.

Artikel 8

Tildeling af slots

1.  1 Slotserier tildeles fra slotpuljen til de ansøgende luftfartsselskaber som rettigheder til at benytte lufthavnsinfrastrukturen til landing og afgang i den fartplansperiode, der er anmodet om, og ved udløb af fartplansperioden skal de returneres til slotpuljen, som er oprettet i henhold til bestemmelserne i artikel 10.

2.  Uden at det berører artikel 7, 8a, 9, 10, stk. 1, og 14, finder stk. 1 ikke anvendelse når:

   - et luftfartsselskab har benyttet en slotserie til ruteflyvning og planlagt charterflyvning og
   - luftfartsselskabet til koordinatorens tilfredshed kan vise, at disse slots er blevet benyttet efter koordinatorens instrukser i mindst 80% af tiden i den fartplansperiode, for hvilken de er blevet tildelt.
  

I sådanne tilfælde har det pågældende luftfartsselskab ret til samme slotserie i næste tilsvarende fartplansperiode.

Uden at det berører artikel 9 og de relevante bestemmelser i forordning (EØF) nr. 2408/92, kan medlemsstaterne på ikke-diskriminatorisk grundlag begrænse sådanne rettigheder til slotserier som en reaktion på ændrede miljøbeskyttelsesbetingelser i den pågældende lufthavn, idet de tager hensyn til de lokale retningslinjer godkendt i henhold til stk. 6.

3.  Hvis ikke alle luftfartsselskabers ansøgninger om slots kan imødekommes til deres tilfredshed, gives der prioritet til erhvervsflyvning, især ruteflyvning og forud planlagt charterflyvning, jf. dog artikel 10, stk. 2. Ved konkurrerende ansøgninger inden for samme kategori af tjenesteydelser prioriteres flyvning året rundt.

4.  Tidsmæssig omdisponering af en slotserie før tildeling af resterende slots fra slotpuljen, som anført i artikel 10, til de andre ansøgende luftfartsselskaber accepteres kun af driftsmæssige grunde, eller hvis den tidsmæssige omdisponering kan skabe en slotserie, der bedre imødekommer luftfartsselskabets oprindelige ønsker. Dette får ikke virkning, før koordinatoren har givet sin udtrykkelige bekræftelse.

5.  Koordinatoren skal også følge yderligere regler, som er godkendt af branchen på verdensniveau og på EU-plan samt lokale retningslinjer, der er fastlagt i henhold til stk. 6, forudsat at sådanne regler og retningslinjer ikke påvirker koordinatorens uafhængighed, og at de er i overensstemmelse med EF-ret og sigter på at forbedre effektiv og hensigtsmæssig udnyttelse af lufthavnskapaciteten.

6.Forslag til lokale retningslinjer forelægges for koordinationsudvalget. Ethvert medlem af koordinationsudvalget og koordinatoren kan foreslå lokale retningslinjer. Koordinationsudvalget drøfter disse forslag uden unødig forsinkelse.  

I de lokale retningslinjer kan der på et ikke-diskriminatorisk grundlag fastlægges yderligere prioriteringer for slottildeling.

Lufthavnens forvaltningsorgan kan godkende de foreslåede lokale regler, medmindre et andet medlem af koordinationsudvalget eller koordinatoren har forelagt forslaget for den pågældende medlemsstat til afgørelse. Lokale retningslinjer, som er blevet godkendt, skal meddeles Kommissionen af den pågældende medlemsstat.

7.  Kan en slotansøgning ikke imødekommes, informerer koordinatoren ansøgerluftfartsselskabet om grundene hertil og angiver nærmeste disponible alternative slot.

8.  Koordinatoren bestræber sig , ud over den planlagte slottildeling for fartplansperioden, at imødekomme ansøgninger om individuelle slots med kort varsel for enhver form for luftfartsvirksomhed, inkl. almenflyvning. De resterende slots efter fordeling blandt de ansøgende luftfartsselskaber, som anført i artikel 10, samt slots, der er blevet frigjort med kort varsel kan anvendes i denne forbindelse.

Artikel 8a

Slotmobilitet

1.  Slots kan:

   a) overføres af et luftfartsselskab fra en rute eller type flyvning til en anden rute eller type flyvning, som drives af dette luftfartsselskab
   b) overføres
   i) mellem moder-, datter- og søsterselskab,
   ii) som en del af overtagelse af kontrol med kapitalen i et luftfartsselskab,
   iii) ved hel eller delvis overtagelse, når de pågældende slots er direkte forbundet med den virksomhed, der overtages
   c) efter aftale med koordinatoren byttes, slot for slot, mellem to luftfartsselskaber.

2.  Slots kan ikke på nogen måde, mod eller uden betaling, overføres mellem luftfartsselskaber eller mellem luftfartsselskaber og andre organer, hvis disse luftfartsselskaber ikke er omfattet af stk. 1, litra b).

3.  Overførsler og bytninger som nævnt i stk. 1 i denne artikel meddeles koordinatoren og kan ikke få virkning, før koordinatoren udtrykkeligt har bekræftet dem. Koordinatoren skal afslå at bekræfte overførsler eller bytninger, hvis de ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning, og hvis han ikke er sikker på at:

   a) lufthavnsoperationerne ikke berøres negativt heraf under hensyntagen til alle tekniske, operationelle og miljømæssige begrænsninger
   b) begrænsningerne i henhold til artikel 9 overholdes
   c) overførsel af slots ikke falder ind under stk. 4
   d) begge luftfartsselskaber - ved bytning mellem to luftfartsselskaber som nævnt i stk. 1 - har til hensigt at benytte de slots, de har byttet sig til, eller som de senere bytter sig til.

4. a)  Slots, der er tildelt et nytilkomment luftfartsselskab, som defineret i artikel 2, litra b), kan ikke overføres, som anført i stk. 1, litra b), i et tidsrum på to ligeværdige fartplansperioder.

b)  Slots, der er tildelt et nytilkomment luftfartsselsskab, som defineret i artikel 2, litra b), ii) og iii) kan ikke overføres til en anden rute, som anført i stk. 1, litra a), i et tidsrum på to ligeværdige fartplansperioder, medmindre det nytilkomne selskab på den nye rute gives samme prioritering som på den tidligere tildelte rute.

c)  Slots, der er tildelt et nytilkomment luftfartsselskab, som defineret i artikel 2, litra b), kan ikke byttes som anført i stk. 1, litra c) i et tidsrum på to ligeværdige fartplansperioder undtagen for at forbedre slottiderne for disse flyvninger i forhold til de tider, der oprindeligt blev ansøgt om.

Artikel 8b

Udelukkelse af kompensationskrav

Den i artikel 8, stk. 2, anførte rettighed til en slotserie kan ikke give anledning til kompensationskrav, hvad angår begrænsning, restriktion eller eliminering i henhold til fællesskabsretten, navnlig ved anvendelse af traktatens bestemmelser om lufttransport.

Nærværende forordning påvirker ikke de offentlige myndigheders beføjelse til at kræve slotoverførsel mellem luftfartsselskaber i henhold til traktatens artikel 81 eller 82 eller forordning (EØF) nr. 4064/89. Disse overførsler kan kun finde sted uden betaling.

Artikel 9

Forpligtelse til offentlig tjeneste

1.  Er der blevet indført forpligtelse til offentlig tjeneste på en rute i medfør af forordning (EØF) nr. 2408/92, reserverer en medlemsstat i givet fald af slot-puljen og efter høring af koordinatoren, i en koordineret lufthavn de nødvendige slots til den påtænkte drift af denne rute. Hvis luftfartsselskabet ikke benytter de reserverede slots på den pågældende rute i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, og 4, stilles disse slots til rådighed for ethvert andet luftfartsselskab, der er interesseret i at beflyve ruten i henhold til forpligtelse til offentlig tjeneste, jf. dog stk. 2. Hvis intet andet luftfartsselskab er interesseret i at beflyve ruten, og den pågældende medlemsstat ikke giver ruten i udbud i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i forordning (EØF) nr. 2408/92, returneres disse slots til puljen.

2.  Den i artikel 4, stk. 1, litra d) - g), og 4, stk. 1, litra i) i forordning (EØF) nr. 2408/92 fastsatte udbudsprocedure gælder for benyttelse af de i stk. 1, nævnte slots, hvis mere end et EF-luftfartsselskab er interesseret i at beflyve ruten og ikke har været i stand til at få slots en time før eller efter de tidspunkter, koordinatoren er blevet anmodet om.

"

6)  Stk. 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 8 i artikel 10 erstattes med følgende:

"

Artikel 10

Slotpulje

1.  Koordinatoren opretter en pulje, som indeholder alle de slots, der ikke er blevet tildelt i medfør af artikel 8, stk. 2 og 4. Al ny slotkapacitet, som omtalt i artikel 3, stk. 3, placeres i puljen.

2.  Det faktum, at en slotsserie er blevet tildelt et luftfartsselskab til drift af ruteflyvning og planlagt charterflyvning giver ikke dette luftfartsselskab ret til samme serie slot i næste, tilsvarende fartplansperiode, hvis luftfartsselskabet ikke til koordinatorens tilfredshed kan vise, at disse slots er blevet benyttet efter koordinatorens instrukser i mindst 80% af det tidsrum, som de er blevet tildelt for.

3.  Slots, der tildeles et luftfartsselskab før 31. januar for den efterfølgende sommersæson, eller før 31. august for den efterfølgende vintersæson, men som returneres til koordinatoren til omfordeling før disse datoer, medtages ikke ved udnyttelsesberegningen.

4.  Hvis det ikke kan vises, at 80% er slotserien er blevet udnyttet, skal alle slots i den pågældende serie anbringes i puljen, medmindre følgende grunde kan anføres for den manglende udnyttelse:

  a) uforudseelige og uafvendelige forhold, som luftfartsselskabet ikke har nogen indflydelse på, og som medfører:
   - startforbud for den flytype, der sædvanligvis benyttes på den pågældende forbindelse
   - lukning af en lufthavn eller et luftrum
   b) indstilling af flyvninger på grund af handlinger, der har til formål at påvirke disse flyvninger, som gør det praktisk og/eller teknisk umuligt for luftfartsselskabet at afvikle operationer som planlagt
   c) alvorlig økonomisk skade for det pågældende EF-luftfartsselskab, som har medført, at de licensudstedende myndigheder har udstedt en midlertidig licens, indtil luftfartsselskabet kan foretage en finansiel rekonstruktion i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 2407/92.

Kommissionen kontrollerer på anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ

   - at koordinatoren til enhver tid anvender litra a) - c)
   - at koordinatoren til enhver tid anvender dette stykke på alle andre uforudsigelige og uafvendelige forhold, som luftfartsselskabet ikke har nogen indflydelse på, og som ikke er omfattet af denne artikel.

Den træffer afgørelse senest en måned efter, at anmodningen er indgivet, og efter høring af det i artikel 13, stk. 4, nævnte udvalg. Kommissionen meddeler Rådet sin afgørelse.

Medlemsstaterne kan inden for en måneds frist anmode Rådet om at behandle Kommissionens afgørelse. Rådet kan i undtagelsestilfælde og inden for en måneds frist træffe en anden afgørelse med kvalificeret flertal.

5.  Slots fra puljen distribueres blandt de ansøgende luftfartsselskaber, jf. dog artikel 8, stk. 2, i denne forordning og artikel 8, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2408/92. 50% af disse slots tildeles nytilkomne luftfartsselskaber alternerende med de øvrige ansøgere, medmindre de nytilkomne luftfartsselskabers ansøgninger udgør mindre end 50%. Med henblik på tildelingen opdeles fartplansdagen i ensartede koordinationsperioder på højst en time.

Ansøgninger fra nytilkomne luftfartsselskaber der klassificeres som sådan i henhold til både artikel 2, litra b), (i) og (ii) eller artikel 2, litra b), (i) og (iii) gives forrang.

6.  Når det drejer sig om ruter, der drives af en gruppe luftfartsselskaber, kan kun et af de deltagende luftfartsselskaber ansøge om de nødvendige slots. Det luftfartsselskab, der driver en sådan rute, har ansvaret for at opfylde driftskriterierne for at bibeholde hævdvunden rettighed, som anført i artikel 8, stk. 2.

Slots tildelt et af luftfartsselskaberne i denne operation kan benyttes af et andet/de andre deltagende luftfartsselskab/luftfartsselskaber til fælles operationer, dog skal designatorkoden for det luftfartsselskab, som disse slots blev tildelt, anvendes på den fælles flyvning med henblik på koordinering og overvågning. Hvis et sådant fællesskab opløses, forbliver disse slots hos det luftfartsselskab, som de oprindeligt blev tildelt. Luftfartsselskaber i driftsfællesskab skal informere koordinatorerne om enkelthederne ved sådanne operationer.

"

7)  Stk. 6 i artikel 10 bliver nyt stk. 7.

8)  Artikel 11 erstattes med følgende:

"

Artikel 11

Klager og klageadgang

1.  Klager vedrørende anvendelsen af artikel 8, 8a og 10, skal indgives til koordinationsudvalget. Dette skal inden for en periode på en måned efter indgivelse af klagen behandle sagen og om muligt stille forslag til koordinatoren for at forsøge at løse problemerne. Hvis klagerne ikke kan afgøres, kan den ansvarlige medlemsstat inden for de følgende tre måneder skabe mulighed for mægling ved et luftfartsselskabs eller lufthavns repræsentative organisationer eller anden tredjepart.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at enhver part med en legitim interesse har ret til at appellere koordinatorens beslutninger til en national domstol eller en anden uafhængig myndighed, når mæglingsprocedurerne i henhold til stk. 1 har slået fejl.

Medlemsstaterne sikrer at appelinstansen har beføjelse til:

   a) hurtigst muligt ved summariske procedurer at træffe foreløbige foranstaltninger med henblik på at korrigere den påståede overtrædelse eller forebygge yderligere beskadigelse af de pågældende interesser, inkl. foranstaltninger til at suspendere eller sikre suspension af proceduren for slottildeling eller gennemførelse af enhver beslutning, der er truffet af koordinatoren
   b) at tilsidesætte eller sikre tilsidesættelse af ulovligt trufne beslutninger
   c) at tilkende skadeserstatning. Koordinatoren er fritaget for ethvert erstatningsansvar.

Medlemsstaterne sikrer, at prøvelsesprocedurerne er til rådighed, i henhold til detaljerede bestemmelser, som medlemsstaterne fastsætter, for mindst enhver person der har eller har haft interesse i slottildelingsprocedurerne, og som har lidt eller risikerer at lide skade ved en formodet overtrædelse.

Hvis der anlægges søgsmål i henhold til dette stykke, ophører anvendelsen af stk. 1 i denne artikel øjeblikkeligt.

"

9)  Overskriften til artikel 12 og stk. 1 erstattes med følgende:

"

Forbindelser med tredjelande

1.  Hvis det viser sig at et tredjeland i forbindelse med tildeling og benyttelse af slots i dets lufthavne

   a) ikke indrømmer EF-luftfartsselskaberne en behandling, der svarer til den, der ifølge denne forordning gives til luftfartsselskaber fra det pågældende land, eller
   b) ikke indrømmer EF-luftfartsselskaber de facto national behandling, eller
   c) indrømmer luftfartsselskaber fra andre tredjelande en mere fordelagtig behandling end EF-luftfartsselskaber
  

kan Kommissionen, i henhold til procedurerne i artikel 13, stk. 2, beslutte, at en medlemsstat eller medlemsstater træffer foranstaltninger, inkl. hel eller delvis suspension af denne forordning, hvad angår et luftfartsselskab eller flere luftfartsselskaber fra det pågældende tredjeland med henblik på at imødegå det pågældende tredjelands diskriminerende adfærd.

"

10)  Artikel 13 og 14 erstattes med følgende:

"

Artikel 13

Beslutningsprocedurer

1.  Når Kommissionen træffer beslutninger i henhold til artikel 12, bistås den af et udvalg, der består af repræsentanter fra medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes proceduren i artikel 5 i beslutning 1999/468/EF i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, jf. dennes artikel 8.

3.  Fristen i artikel 5, stk. 6, i beslutning 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

4.  Kommissionen kan også rådspørge udvalget om ethvert andet spørgsmål vedrørende anvendelsen af nærværende forordning.

5.  Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 14

Håndhævelse

1.  Et luftfartsselskabs flyveplan afslås af de kompetente lufttrafikstyringsmyndigheder, hvis luftfartsselskabet har til hensigt at lande eller afgå i en koordineret lufthavn i de koordinerede perioder uden et af koordinatoren tildelt slot. Der tages her hensyn til den taxitid, som er nødvendig i den pågældende lufthavn.

2.  Koordinatoren tilbagetrækker et luftfartsselskabs slotserier og placerer dem i puljen den 1. februar for den efterfølgende sommersæson eller den 1. september for den efterfølgende vintersæson, hvis luftfartsselskabet ikke har en licens eller tilsvarende på denne dato.

3.  Hvis et luftfartsselskab har modtaget slotserier efter en overførsel eller bytning i henhold til artikel 8a, stk. 3, og disse slotserier ikke er blevet benyttet efter hensigten i henhold til artikel 8a, stk. 3, litra d), tilbagetrækker koordinatoren disse slotserier og placerer dem i puljen.

4.  Luftfartsselskaber, som gentagne gange og med forsæt driver flyvning på tidspunkter, som adskiller sig betydeligt fra det tildelte slot, som del af en slotserie, eller som benytter et andet fly end det, der senest er aftalt med koordinatoren, med negative følger for kapaciteten, mister den i artikel 8, stk. 2, nævnte rettighed. Koordinatoren kan efter en enkelt påmindelse beslutte at tilbagetrække de pågældende slotsserier fra luftfartsselskabet for resten af fartplansperioden og placere dem i puljen efter at have hørt det pågældende luftfartsselskab.

5.  Medlemsstaterne pålægger efter en enkelt påmindelse luftfartsselskaber, som gentagne gange og med forsæt driver flyvning på tidspunkter, som adskiller sig betydeligt fra de tildelte slots, bøder og/eller periodiske tvangsbøder. Det samme gælder, hvis luftfartsselskaberne benytter et andet fly end det, der senest er aftalt med koordinatoren, med negative følger for kapaciteten.

Ved fastsættelsen af størrelsen af bøder og/eller periodiske tvangsbøder tages der hensyn til overtrædelsens art og alvor efter det pågældende luftfartsselskab er blevet hørt.

6. a)  Hvis et luftfartsselskab ikke kan nå op på 80% udnyttelse som defineret i artikel 8, stk. 2, se dog artikel 10, stk. 4, kan koordinatoren beslutte at tilbagetrække dette luftfartsselskabs slotserier for den resterende del af fastplansperioden og placere dem i puljen efter at have hørt det pågældende luftfartsselskab.

b)  Hvis intet slot i slotserien i et fastsat tidsrum svarende til 20% af slotseriens gyldighed endnu ikke er udnyttet, se dog artikel 10, stk. 4, placerer koordinatoren den pågældende slotserie i puljen for resten af fartplansperioden efter at have hørt det pågældende luftfartsselskab.

"

11)  Artikel 14a tilføjes:

"

Artikel 14a

Rapport og samarbejde

1.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning senest tre år efter dens ikrafttræden. Rapporten behandler navnlig, hvorledes artikel 8, 8a og 10 fungerer.

2.  Medlemsstaterne og Kommissionen samarbejder om anvendelsen af denne forordning, især med hensyn til indsamling af oplysninger til brug for den i stk. 1, nævnte rapport.

"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft tre måneder efter offentliggørelsen i de Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ,

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EFT C 270 E af 25.9.2001, s. 131.
(2) EFT C 125 af 27.5.2002, s. 8.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 11. juni 2002.
(4) EFT L 14 af 22.1.1993, s.1
(5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(6) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 1, berigtiget udgave, EFT L 257 af 21.9.1990, s. 13.
(7) EFT L 180 af 9.7.1997, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik