Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2001/0140(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0186/2002

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0186/2002

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2002)0293

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 499kWORD 143k
Τρίτη 11 Ιουνίου 2002 - Στρασβούργο
Κοινοί κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες ***I
P5_TA(2002)0293A5-0186/2002
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες (COM(2001) 335 – C5-0277/2001 – 2001/0140(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2001) 335(1)),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0277/2001),

-   βασιζόμενο στο άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A5-0186/2002),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 270 Ε της 25.9.2001, σ. 131.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Ιουνίου 2002 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες
P5_TC1-COD(2001)0140

TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80, παράγραφος 2,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής(1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 23 και 24 Μαρτίου 2001, ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα πρώτο βήμα της διαδικασίας διεξοδικής αναθεώρησης· προκειμένου να εξετασθούν και πάλι οι εξελίξεις που θα έχουν επέλθει, ιδίως σε ό,τι αφορά τους νεοεισερχόμενους και την εμπορία των slots, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξετασθεί μετά από ορισμένη περίοδο λειτουργίας του.

(2)  Η πείρα έδειξε ότι ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες(4) θα πρέπει να ενισχυθεί για να εξασφαλισθεί πληρέστερη και πιο ευέλικτη χρήση της περιορισμένης χωρητικότητας στους αερολιμένες που παρουσιάζουν συμφόρηση, προς το μεγαλύτερο συμφέρον των καταναλωτών.

(3)  Είναι επομένως αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισμός ουσιαστικά σύμφωνα με το άρθρο 14 και να διευκρινισθούν ορισμένες διατάξεις του.

(4)  Η τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού στοχεύει ιδιαίτερα στη διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής του κανονισμού από τα κράτη μέλη, καθώς επίσης και στο να γίνεται η κατανομή των slots από ανεξάρτητο συντονιστή, με διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων· επιδιώκει επίσης, τη βέλτιστη χρήση της υπάρχουσας χωρητικότητας και τη βελτίωση των ευκαιριών πρόσβασης των νεοεισερχομένων αεροπορικών εταιριών στην αγορά· αποσκοπεί τέλος, στην προώθηση της ανάπτυξης περιφερειακών υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και στη σύνδεση μεταξύ περιφερειακών αερολιμένων.

(5)  Κρίνεται σκόπιμο να ακολουθηθεί η διεθνής ορολογία και να χρησιμοποιηθούν επομένως οι όροι "αερολιμένες με ευκολίες προγραμματισμού των πτήσεων" και "συντονισμένος αερολιμένας" αντί των όρων "συντονισμένος" και "πλήρως συντονισμένος αερολιμένας" αντίστοιχα.

(6)  Οι αερολιμένες που παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις χωρητικότητας θα πρέπει να χαρακτηρισθούν συντονισμένοι μετά από ανάλυση χωρητικότητας· ότι στους συντονισμένους αερολιμένες θα πρέπει να απαιτούνται λεπτομερείς κανόνες για να διασφαλισθεί ότι τηρούνται πλήρως οι αρχές της διαφάνειας, της ουδετερότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης.

(7)  Στους αερολιμένες με ευκολίες προγραμματισμού των πτήσεων, ο υπεύθυνος προγραμματισμού θα πρέπει να ενεργεί με ανεξάρτητο τρόπο· ότι στους συντονισμένους αερολιμένες ο συντονιστής διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία συντονισμού· ότι συνεπώς η θέση των συντονιστών πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητη και οι αρμοδιότητές τους να προδιαγραφούν διεξοδικά.

(8)  Είναι αναγκαίο να προδιαγραφεί διεξοδικά ο ρόλος της επιτροπής συντονισμού, έτσι ώστε να θεσπισθεί ότι η επιτροπή συντονισμού φέρει σε πέρας καθήκοντα ως σύμβουλος και διαμεσολαβητής όσον αφορά την κατανομή slots. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η επιτροπή συντονισμού να μην μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του συντονιστή.

(9)  Είναι επίσης αναγκαίο να διευκρινισθεί ότι η κατανομή των slots θα πρέπει να θεωρείται δικαίωμα χρήσης, που υπόκειται στους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, το οποίο με την προσγείωση και την απογείωση επιτρέπει στους αερομεταφορείς την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του αερολιμένα σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού για την οποία χορηγήθηκαν τα slots. Θα πρέπει ταυτόχρονα να καταστεί σαφές ότι τα slots των αερολιμένων μπορούν να εκχωρούνται μόνον για λόγους προγραμματισμού, δεδομένου ότι την ημέρα της πτήσης θα πρέπει να διατίθεται ένα slot αεροδιαδρόμου ώστε να κατανεμηθεί σύμφωνα με την επικρατούσα κατάσταση εναέριας κυκλοφορίας. Θα είναι απαραίτητο να καθοριστούν μελλοντικά κανόνες και διαδικασίες για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των slots αερολιμένων και αεροδιαδρόμων.

(10)  Ωστόσο, για τη σταθερότητα των δρομολογίων, το υπάρχον σύστημα προβλέπει ανακατανομή των slots με κατεστημένο ιστορικό προηγούμενο ("ιστορικά δικαιώματα") στους εγκατεστημένους αερομεταφορείς· ότι, για να ενθαρρυνθεί η τακτική εκτέλεση των δρομολογίων στους συντονισμένους αερολιμένες, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι τα ιστορικά δικαιώματα είναι συνδεδεμένα με σειρές slots. Παράλληλα, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τα δικαιώματα σε σειρές slots εάν αλλάξουν οι συνθήκες περιβαλλοντικής προστασίας στους αντίστοιχους αερολιμένες.

(11)  Τα slots με ιστορικό προηγούμενο θα πρέπει να είναι συμβατά με τον υπολογισμό χρήσης και με όλες τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις του κανονισμού για να επιτρέπουν στους αερομεταφορείς να ζητήσουν τα slots αυτά για την επόμενη ισοδύναμη περίοδο προγραμματισμού· ότι η κατάσταση των ιστορικών δικαιωμάτων σε περίπτωση εκτέλεσης από κοινού δρομολογίων, πτήσεων με κοινό κωδικό ή συμφωνιών ενοποιημένης παρουσίας θα πρέπει να διαλευκανθεί.

(12)  Τα τακτικά δρομολόγια σε έναν αερολιμένα θα πρέπει να έχουν την προτεραιότητα, η οποία θα δίδεται αυστηρά χωρίς διάκριση μεταξύ προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων δρομολογίων.

(13)  Για να εξασφαλισθεί αποτελεσματική χρήση της χωρητικότητας και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους αερολιμένες που παρουσιάζουν συμφόρηση και για να προωθηθεί περισσότερο η διατροπικότητα, είναι αναγκαίο να εξετάζεται κατά τη διαδικασία κατανομής των slots εάν υπάρχουν κατάλληλα δρομολόγια ικανοποιητικής ποιότητας με άλλους τρόπους μεταφοράς.

(14)  Ο ορισμός του νεοεισερχόμενου θα ενισχύσει την προσφορά κατάλληλων αεροπορικών δρομολογίων προς τις περιφέρειες και θα αυξήσει τις δυνατότητες ανταγωνισμού στα ενδοκοινοτικά δρομολόγια. Μακροπρόθεσμα, ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αντικατασταθεί με κανόνα αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

(15)  Για να εξασφαλισθεί καλύτερα ότι οι τρίτες χώρες θα μεταχειρίζονται με ανάλογο τρόπο τους κοινοτικούς αερομεταφορείς, θα πρέπει να θεσπισθεί μια διαδικασία που θα επιτρέπει στην Κοινότητα να ενεργεί αποτελεσματικότερα κατά των τρίτων χωρών που δεν παρέχουν μεταχείριση ανάλογη με εκείνην που παρέχεται εντός Κοινότητας.

(16)  Καθόσον τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι γενικής φύσεως υπό την έννοια του άρθρου 2 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5), θα πρέπει να εκδοθούν με την κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης.

(17)  Η πρόσβαση ενός αερομεταφορέα σε ένα συντονισμένο αερολιμένα επιτρέπεται μόνον εφόσον του έχει χορηγηθεί slot· ότι θα πρέπει να εισαχθούν μέτρα τα οποία θα εγγυώνται την επιβολή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όταν οι αερομεταφορείς επανειλημμένα και εσκεμμένα δεν τηρούν τους κανόνες κατανομής των slots.

(18)  Θα πρέπει να υπάρχει δικαστική διαδικασία για την επανεξέταση των αποφάσεων που λαμβάνει ο συντονιστής. Ο συντονιστής θα πρέπει να απαλλάσσεται, ωστόσο, από υποχρεώσεις καταβολής αποζημίωσης.

(19)  Για την αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού δεν θίγει τους κανόνες ανταγωνισμού της Συνθήκης, και ιδίως τα άρθρα 81 και 82 αυτής, και του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων(6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1310/97(7).

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 95/93 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Το άρθρο 1, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το εξής:

"

"Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους κοινοτικούς αερολιμένες."

"

(2)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α  ) Τα στοιχεία (α) και (β) αντικαθίστανται από τα εξής:

"
   a) "(α) "διαθέσιμος χρόνος χρήσης (slot)": το θεσπιζόμενο αποκλειστικά βάσει του παρόντος κανονισμού δικαίωμα ενός αερομεταφορέα να χρησιμοποιεί όλη την απαιτούμενη για την εκτέλεση της υπηρεσίας αερομεταφοράς αερολιμενική υποδομή ενός συντονισμένου αερολιμένα μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα σύμφωνα με τους απαιτούμενους όρους και τις συνθήκες χρήσης, για προσγείωση και απογείωση, το οποίο χορηγείται από το συντονιστή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
   ) "νεοεισερχόμενος αερομεταφορέας":

   i) ο αερομεταφορέας ο οποίος ζητεί ένα slot από μια σειρά slots σε έναν αερολιμένα για κάποια ημέρα, εφόσον, εάν γίνει δεκτό το αίτημά του, θα διαθέτει συνολικά λιγότερα από πέντε slots σε αυτόν τον αερολιμένα για την συγκεκριμένη ημέρα, ή
   ii) ο αερομεταφορέας ο οποίος ζητεί μια σειρά slots για ένα προγραμματισμένο απευθείας επιβατικό δρομολόγιο μεταξύ δύο κοινοτικών αερολιμένων όταν δύο κατ'ανώτατο όριο άλλοι αερομεταφορείς εκτελούν το ίδιο προγραμματισμένο απευθείας δρομολόγιο μεταξύ των αερολιμένων την ίδια ημέρα, και εφόσον θα διαθέτει, εάν το αίτημά του γίνει δεκτό, λιγότερα από πέντε slots στον αερολιμένα αυτό τη δεδομένη ημέρα για το συγκεκριμένο απευθείας δρομολόγιο·
   iii) ο αερομεταφορέας ο οποίος ζητεί μια σειρά slots σε έναν αερολιμένα για ένα προγραμματισμένο απευθείας επιβατικό δρομολόγιο μεταξύ του αερολιμένα αυτού και ενός περιφερειακού αερολιμένα, όταν κανείς άλλος αερομεταφορέας δεν εκτελεί προγραμματισμένο απευθείας δρομολόγιο μεταξύ των ίδιων αερολιμένων ή των συστημάτων αερολιμένων τη συγκεκριμένη ημέρα, και εφόσον θα διαθέτει, εάν το αίτημά του γίνει δεκτό, λιγότερα από πέντε slots στον αερολιμένα αυτό τη δεδομένη ημέρα για το συγκεκριμένο απευθείας δρομολόγιο.
   - έχει, στο συγκεκριμένο αερολιμένα, από κοινού δραστηριότητα, πτήσεις με κοινό κωδικό ή ρύθμιση ενοποιημένης παρουσίας με άλλον αερομεταφορέα που δεν θεωρείται νεοεισερχόμενος, ή
   - κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή στο κεφάλαιό του άλλος αερομεταφορέας που δεν θεωρείται νεοεισερχόμενος (θυγατρική εταιρεία), ή
   - κατέχει άμεσα ή έμμεσα πλειοψηφική συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλου αερομεταφορέα που δεν θεωρείται νεοεισερχόμενος (μητρική εταιρεία), ή
   - ανήκει σε όμιλο αερομεταφορέων, κανείς από τους οποίους δεν θεωρείται νεοεισερχόμενος, ή
   - πρόκειται για επιχείρηση που ανήκει στην ίδια μητρική εταιρεία.

Ο αερομεταφορέας που επιθυμεί να του εκχωρηθεί το καθεστώς του νεοεισερχομένου υποχρεούται να διαβιβάζει στον συντονιστή όλα τα αναγκαία έγγραφα από τα οποία εκείνος θα κρίνει αν δικαιούται όντως να χαρακτηριστεί νεοεισερχόμενος αερομεταφορέας.

Για τους σκοπούς της περίπτωσης (ii), ένας αερομεταφορέας, ο οποίος μόνος ή μαζί με άλλους εταίρους ομίλου αερομεταφορέων διαθέτει άνω του 7% του συνόλου των διαθέσιμων προς εκχώρηση slots τη συγκεκριμένη ημέρα σε έναν αερολιμένα ή σύστημα αερολιμένων, δεν θεωρείται νεοεισερχόμενος στον αερολιμένα αυτόν για τη συγκεκριμένη ημέρα."

"

β  ) Το στοιχείο (στ) αντικαθίσταται από τα εξής:

"
   f) "(στ) (i) "αερομεταφορέας": μια αεροπορική εταιρεία που διαθέτει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης ή ισοδύναμο έγγραφο τουλάχιστον στις 31 Ιανουαρίου για την επόμενη θερινή περίοδο ή στις 31 Aυγούστου για την επόμενη χειμερινή περίοδο. Για τους σκοπούς των άρθρων 4, 7, 8, 8α, 10, και 14 ο ορισμός του αερομεταφορέα περιλαμβάνει επίσης την ιδιωτική αεροπλοΐα, εφόσον παρέχει τακτικές υπηρεσίες αερομεταφορών στον εν λόγω αερολιμένα.
   ii) "όμιλος αερομεταφορέων": δύο ή περισσότεροι αερομεταφορείς που εκτελούν κοινές πτήσεις, έχουν ενοποιημένη παρουσία (franchise operations) ή εκτελούν πτήσεις με κοινό κωδικό ή συνεργάζονται με οιοδήποτε άλλο τρόπο για την εκτέλεση αυτών καθαυτών των δρομολογίων, και η συνεργασία τους δεν περιορίζεται σε δραστηριότητες συντήρησης, προμήθειας ή άλλων δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις ανωτέρω."
" " "
   γ ) Το στοιχείο (ζ) αντικαθίσταται από την εξής:
   g) "(ζ) "συντονισμένος αερολιμένας": οιοσδήποτε αερολιμένας στον οποίο ένας αερομεταφορέας ή κάθε άλλος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών χρειάζεται, για την απογείωση ή την προσγείωση, κατανομή slots από το συντονιστή·"

δ  ) Προστίθενται τα εξής στοιχεία (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ) και (ιε):

"
   i) "(θ) "αερολιμένας με ευκολίες προγραμματισμού": ο αερολιμένας με πιθανά προβλήματα συμφόρησης σε ορισμένες περιόδους της ημέρας, της εβδομάδας ή του έτους που μπορούν να λύνονται με εθελούσια συνεργασία μεταξύ αερομεταφορέων, στον οποίο έχει διορισθεί ένας υπεύθυνος προγραμματισμού για να διευκολύνονται τα δρομολόγια των αερομεταφορέων που χρησιμοποιούν ή προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τον εν λόγω αερολιμένα·
   ) "οργανισμός διαχείρισης αερολιμένα": ο οργανισμός ο οποίος, σε συνδυασμό ή όχι με άλλες δραστηριότητες, έχει το καθήκον βάσει εθνικών νόμων ή κανονισμών να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις του αερολιμένα και να συντονίζει και να ελέγχει τις δραστηριότητες των διαφόρων αερομεταφορέων που είναι παρόντες στον αερολιμένα ή το σύστημα αερολιμένων·
   (ια ) "σειρά slots": τουλάχιστον πέντε slots που έχουν ζητηθεί για την ίδια ώρα της ίδιας ημέρα της εβδομάδας σε μια περίοδο προγραμματισμού και έχουν χορηγηθεί κατ'αυτόν τον τρόπο ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, έχουν χορηγηθεί για περίπου την ίδια ώρα.
   (ιβ ) "περιφερειακός αερολιμένας": ένα περιφερειακό σημείο σύνδεσης ή ένα κοινοτικό σημείο σύνδεσης όπως ορίζει το Τμήμα 6 της απόφασης αριθ. 1692/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 σχετικά τις κοινοτικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων*·
   (ιγ ) "ιδιωτική αεροπλοΐα": ο κλάδος της γενικής αεροπλοΐας που αφορά την εκμετάλλευση ή τη χρήση αεροσκαφών από εταιρείες με σκοπό τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων στο πλαίσιο διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, χωρίς πρόσβαση για το κοινό εν γένει και με κυβερνήτες πρόσωπα που έχουν τουλάχιστον έγκυρη άδεια εμπορικού κυβερνήτη και διαθέτουν ειδικότητα πτήσης με όργανα.
   (ιδ ) "παράμετροι συντονισμού": η με επιχειρησιακούς όρους έκφραση της συνολικής διαθέσιμης χωρητικότητας ενός αερολιμένα για την κατανομή slots κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου προγραμματισμού, η οποία αντικατοπτρίζει όλους τους τεχνικούς, επιχειρησιακούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της αερολιμενικής υποδομής και των διαφόρων υποσυστημάτων της.
   (ιε ) "χρόνος τροχοδρόμησης": ο χρόνος που χρειάζεται το αεροσκάφος για λάβει θέση απογείωσης στο διάδρομο, ή στην περίπτωση της προσγείωσης, ο χρόνος που απαιτείται για την έξοδο του αεροσκάφους από το διάδρομο και την ακινητοποίησή του.
  

___________

  

* ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1."

"

(3)  Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

(α  ) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την εξής:

"

1. a)  "1. (α) Ένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να χαρακτηρίσει έναν αερολιμένα ως αερολιμένα με ευκολίες προγραμματισμού ή ως συντονισμένο παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(β  ) Ένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να χαρακτηρίσει έναν αερολιμένα ως συντονισμένο παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3."

(β  ) Ο όρος "συντονισμένος" στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται από τον όρο "με ευκολίες προγραμματισμού".

(γ  ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την εξής:

"3. Tο αρμόδιο κράτος μέλος, όταν το κρίνει αναγκαίο ή εντός έξι μηνών, εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός διαχείρισης πραγματοποιεί διεξοδική ανάλυση χωρητικότητας στους μη χαρακτηρισμένους αερολιμένες ή στους αερολιμένες με ευκολίες προγραμματισμού:

   i) κατόπιν υποβολής γραπτής αίτησης των αερομεταφορέων που εκτελούν περισσότερα από τα μισά δρομολόγια σε έναν αερολιμένα ή του οργανισμού διαχείρισης του αερολιμένα όταν κρίνουν ότι η χωρητικότητα δεν επαρκεί για τις εκτελούμενες ή τις προγραμματιζόμενες πτήσεις σε ορισμένες περιόδους· ή
   ii) κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, ιδίως όταν ένας αερολιμένας είναι προσβάσιμος ουσιαστικά μόνον από τους αερομεταφορείς στους οποίους έχουν χορηγηθεί slots από το συντονιστή ή όταν αερομεταφορείς, και ιδίως νεοεισερχόμενοι, συναντούν σοβαρά προβλήματα στην εξασφάλιση δυνατοτήτων προσγείωσης και απογείωσης στο συγκεκριμένο αερολιμένα.

Η ανάλυση, η οποία βασίζεται σε ενοποιημένες διαδικασίες, προσδιορίζει όλες τις ελλείψεις χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών περιορισμών σε ένα συγκεκριμένο αερολιμένα. Στην ανάλυση εξετάζονται οι δυνατότητες αντιμετώπισης των ελλείψεων αυτών με νέα ή τροποποιημένη υποδομή, επιχειρησιακές μεταβολές, ή με οιαδήποτε άλλη αλλαγή, και προτείνεται χρονοδιάγραμμα για την επίλυση των προβλημάτων. Όσον αφορά ένα συντονισμένο αερολιμένα, η ανάλυση θα πρέπει να ενημερώνεται με νέα στοιχεία εφόσον ο αερολιμένας υποστεί μεταβολές που επηρεάζουν σημαντικά τη χωρητικότητα και τη χρήση του, ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, του κράτους μέλους, των αερομεταφορών ή του οργανισμού διαχείρισης του αερολιμένα. Η ενημέρωση αυτή δεν πρέπει να απαιτείται για περιόδους μικρότερες της τριετίας. Τόσο η ανάλυση όσο και η χρησιμοποιούμενη μέθοδος διατίθενται στα μέρη που έχουν ζητήσει την ανάλυση και, εφόσον ζητηθεί, στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ανάλυση κοινοποιείται ταυτόχρονα στην Επιτροπή."

"

(δ  ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από τις εξής παραγράφους 4 και 5 και η υπάρχουσα παράγραφος 5 μετατρέπεται σε παράγραφο 6, ο δε όρος "πλήρως συντονισμένος αερολιμένας" αντικαθίσταται από τον όρο "συντονισμένος αερολιμένας":

"4. Με βάση την ανάλυση, το κράτος μέλος συμβουλεύεται για τη χωρητικότητα του αερολιμένα τον οργανισμό διαχείρισης του αερολιμένα, τους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν τακτικά τον αερολιμένα, τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους, τους αντιπροσώπους της γενικής αεροπλοΐας και τις αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

5.  Tο κράτος μέλος διασφαλίζει ότι ένας αερολιμένας χαρακτηρίζεται συντονισμένος για το διάστημα κατά το οποίο διαπιστώνονται προβλήματα χωρητικότητας με βάση ανάλυση χωρητικότητας, για μία τουλάχιστον περίοδο προγραμματισμού πτήσεων μόνον εάν

   α ) οι ελλείψεις είναι τόσο σοβαρές ώστε να μην είναι δυνατόν να αποφευχθούν μεγάλες καθυστερήσεις στον αερολιμένα και
   β ) δεν υπάρχουν δυνατότητες επίλυσης των προβλημάτων αυτών βραχυπρόθεσμα.

Ένας αερολιμένας μπορεί να χαρακτηριστεί συντονισμένος για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον αναμένονται προβλήματα χωρητικότητας λόγω προβλέψιμων σημαντικών γεγονότων."

(4)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α  ) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον εξής: "Υπεύθυνος προγραμματισμού και συντονιστής"

β  ) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την εξής:

"

1.  "1. Tο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για έναν αερολιμένα με ευκολίες προγραμματισμού ή για έναν συντονισμένο αερολιμένα εξασφαλίζει ότι διορίζεται ενδεδειγμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως υπεύθυνος προγραμματισμού και ως συντονιστής του αερολιμένα αντίστοιχα αφού προηγουμένως συμβουλευθεί τους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν τακτικά τον αερολιμένα, τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους, τον οργανισμό διαχείρισης του αερολιμένα και της επιτροπής συντονισμού, εφόσον υπάρχει. Ο ίδιος υπεύθυνος προγραμματισμού ή ο ίδιος συντονιστής μπορεί να διορισθεί για περισσότερους του ενός αερολιμένες."

"

γ  ) Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 αντικαθίστανται τις εξής:

"

2.  "2. Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για έναν αερολιμένα με ευκολίες προγραμματισμού ή για έναν συντονισμένο αερολιμένα εξασφαλίζει ότι:

   ) σε έναν αερολιμένα με ευκολίες προγραμματισμού, ο υπεύθυνος προγραμματισμού ενεργεί με βάση τον παρόντα κανονισμό με ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο χωρίς να εισάγει διακρίσεις,
   ) σε ένα συντονισμένο αερολιμένα η εκ των πραγμάτων ανεξαρτησία του συντονιστή εξασφαλίζεται επιπροσθέτως με θεσμικό και οικονομικό διαχωρισμό του από οιοδήποτε μεμονωμένο ενδιαφερόμενο μέρος. Tο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο συντονιστής ενεργεί με βάση τον παρόντα κανονισμό με ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο χωρίς να εισάγει διακρίσεις και ότι διατίθενται επαρκείς πόροι έτσι ώστε η χρηματοδότηση των συντονιστικών δραστηριοτήτων να μην μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία του συντονιστή.

3.  Ο υπεύθυνος προγραμματισμού και ο συντονιστής συμμετέχουν στις διεθνείς διασκέψεις προγραμματισμού των αερομεταφορέων σύμφωνα με τους όρους της κοινοτικής νομοθεσίας.

4.  Ο υπεύθυνος προγραμματισμού συμβουλεύει τους αερομεταφορείς και συνιστά εναλλακτικούς χρόνους άφιξης ή/και αναχώρησης όταν είναι πιθανόν να δημιουργηθεί συμφόρηση.

5.  Ο συντονιστής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την κατανομή των slots. Κατανέμει τα slots σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και προνοεί έτσι ώστε να μπορούν κατανεμηθούν slots και εκτός ωρών γραφείου σε επείγουσες περιπτώσεις.

6.  Ο υπεύθυνος προγραμματισμού και ο συντονιστής παρακολουθούν τη χρήση των προγραμμάτων και των εκχωρηθέντων slots που έχουν όντως χρησιμοποιηθεί, σε στενή συνεργασία με τον οργανισμό διαχείρισης του αερολιμένα και με τις αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Ο συντονιστής υποβάλλει ετήσια έκθεση δραστηριότητας στην Επιτροπή που αφορά, ιδίως, την εφαρμογή του άρθρου 8, στοιχείο (α), και του άρθρου 14, καθώς και τις τυχόν καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 8 και 10 που έχουν κατατεθεί στην επιτροπή συντονισμού και τις πρωτοβουλίες επίλυσής τους.

7.  Όλοι οι υπεύθυνοι προγραμματισμού και οι συντονιστές διασταυρώνουν τις βάσεις δεδομένων τους έτσι ώστε να ανιχνεύονται τυχόν ανακολουθίες στον προγραμματισμό."

"

δ  ) Η παράγραφος 7 μετατρέπεται σε παράγραφο 8 και η εισαγωγή της παραγράφου αντικαθίσταται από την εξής:

"

"Ο συντονιστής κατόπιν αίτησης παρέχει προς εξέταση δωρεάν και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σε όλους τους αερομεταφορείς, στους οργανισμούς διαχείρισης αερολιμένων, στις υπηρεσίες ασφαλείας των αερομεταφορών, στα κράτη μέλη, καθώς και στην Επιτροπή το υπόλοιπο κάθε πληροφορίας είτε γραπτώς είτε σε οιαδήποτε άλλη ευπρόσιτη μορφή."

"

ε  ) Στην παράγραφο 8, η οποία μετατρέπεται σε νέα παράγραφο 9, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

"

"Ο συντονιστής παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες σε συνοπτικό μέγεθος, εφόσον του ζητηθεί. Για την παροχή συνοπτικών πληροφοριών επιτρέπεται η καταβολή τέλους ανάλογου προς το σχετικό κόστος."

"

στ  ) Προστίθενται τα κάτωθι ως νέα παράγραφος 10:

"

"Εφόσον αρμόζουν και διατίθενται εν γένει αποδεκτά πρότυπα πληροφοριών προγραμματισμού, ο υπεύθυνος προγραμματισμού, ο συντονιστής και οι αερομεταφορείς τα εφαρμόζουν με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία."

"

(5)  Τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 9 αντικαθίστανται από τα εξής:

"

"Άρθρο 5

Επιτροπή συντονισμού

1.  Σε ένα συντονισμένο αερολιμένα, το αρμόδιο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι συγκροτείται επιτροπή συντονισμού. Η ίδια επιτροπή συντονισμού μπορεί να υποδειχθεί για περισσότερους του ενός αερολιμένες. Η συμμετοχή στην επιτροπή συντονισμού είναι ανοικτή τουλάχιστον στους αερομεταφορείς, τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους και τους εκπροσώπους της γενικής αεροπλοΐας που χρησιμοποιούν τακτικά τον(τους) αερολιμένα(ες), καθώς επίσης στον οργανισμό διαχείρισης του σχετικού αερολιμένα και τις αρμόδιες αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Καθήκοντα της επιτροπής συντονισμού είναι

   ) να υποβάλλει προτάσεις ή να συμβουλεύει το συντονιστή ή/και το κράτος μέλος σχετικά με:
   - τις δυνατότητες αύξησης της χωρητικότητας του συγκεκριμένου αερολιμένα σύμφωνα με το άρθρο 3 ή τις δυνατότητες βελτίωσης της χρήσης του·
   - τον καθορισμό των παραμέτρων συντονισμού σύμφωνα με το άρθρο 6·
   - τις τοπικές κατευθύνσεις για την κατανομή slots λαμβάνοντας υπόψη τυχόν περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως προβλέπει το άρθρο 8, παράγραφος 2·
   - τις βελτιώσεις των συνθηκών κυκλοφορίας που επικρατούν στο συγκεκριμένο αερολιμένα·
   - τις καταγγελίες για την κατανομή των slots, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11·
   - τις μεθόδους παρακολούθησης της χρήσης των χορηγούμενων slots·
   - τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι, όπως προβλέπει το άρθρο 10, παράγραφος 7·
   - όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη χωρητικότητα του αερολιμένα.
   ) να διαμεσολαβεί μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών σε περίπτωση:
   - καταγγελίας σχετικά με την κατανομή των slots, όπως προβλέπει το άρθρο 11.

2.  Οι αντιπρόσωποι του κράτους μέλους και ο συντονιστής καλούνται στις συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισμού ως παρατηρητές.

3.  Κατόπιν αιτήματος του οργανισμού διαχείρισης αερολιμένα ή του συντονιστή, η επιτροπή συντονισμού καταρτίζει γραπτώς τον εσωτερικό της κανονισμό ο οποίος καλύπτει μεταξύ άλλων τη συμμετοχή, τις εκλογές, τη συχνότητα των συνεδριάσεων και τη(τις) χρησιμοποιούμενη(ες) γλώσσα(ες). Οιοδήποτε μέλος της επιτροπής συντονισμού και ο συντονιστής, μπορεί να προτείνει τοπικές κατευθύνσεις, όπως προβλέπει το άρθρο 8, παράγραφος 5. Κατ'αίτησιν του συντονιστή, η επιτροπή συντονισμού συζητεί τις προτεινόμενες τοπικές κατευθύνσεις για την κατανομή των slots. Στο αρμόδιο κράτος μέλος υποβάλλεται έκθεση σχετικά με τις συζητήσεις της επιτροπής συντονισμού όπου αναφέρονται οι σχετικές θέσεις της επιτροπής συντονισμού.

4.  Η επιτροπή συντονισμού δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του συντονιστή.

Άρθρο 6

Παράμετροι συντονισμού

1.  Σε ένα συντονισμένο αερολιμένα, το αρμόδιο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι καθορίζονται δύο φορές ανά έτος οι παράμετροι κατανομής των slots και ότι ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί τεχνικοί, επιχειρησιακοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί, καθώς και οιαδήποτε μεταβολή τους.

Ο προσδιορισμός των παραμέτρων αυτών βασίζεται σε αντικειμενική ανάλυση των δυνατοτήτων ρύθμισης της εναέριας κυκλοφορίας, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων τύπων κυκλοφορίας στον αερολιμένα, της συμφόρησης του τοπικού εναερίου χώρου που ενδεχομένως προκύψει κατά τη διάρκεια της περιόδου συντονισμού και της κατάστασης της χωρητικότητας.

Οι παράμετροι παρέχονται στο συντονιστή έγκαιρα πριν την αρχική κατανομή των slots ενόψει των διασκέψεων προγραμματισμού.

2.  Για τον προσδιορισμό των παραμέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο συντονιστής καθορίζει σχετικά χρονικά διαστήματα συντονισμού αφού συμβουλευθεί την επιτροπή συντονισμού και βάσει της κατάστασης χωρητικότητας.

3.  Ο προσδιορισμός των παραμέτρων και η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, καθώς και οι τυχόν μεταβολές τους, συζητούνται λεπτομερώς με την επιτροπή συντονισμού προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός διαθέσιμων προς κατανομή slots, πριν ληφθεί τελική απόφαση για τις παραμέτρους κατανομής των slots. Όλα τα σχετικά έγγραφα διατίθενται σε όλους τους φορείς παροχής των αερολιμενικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση πτήσεων, στους αερομεταφορείς που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές και στην Επιτροπή εφόσον τα ζητήσουν.

Άρθρο 7

Πληροφορίες προς τον υπεύθυνο προγραμματισμού και το συντονιστή

1.  Οι αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν ή προτίθενται να χρησιμοποιήσουν έναν αερολιμένα με ευκολίες προγραμματισμού ή ένα συντονισμένο αερολιμένα υποβάλλουν στον υπεύθυνο προγραμματισμού ή το συντονιστή αντίστοιχα όλες τις σχετικές πληροφορίες που θα τους ζητηθούν. Όλες οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο μέγεθος και εντός των χρονικών ορίων που προδιαγράφει ο υπεύθυνος προγραμματισμού ή ο συντονιστής. Συγκεκριμένα, ο αερομεταφορέας πρέπει να πληροφορεί το συντονιστή, σε ειδικό τυποποιημένο μορφότυπο, όταν ζητεί slot, εάν υπάγεται στο καθεστώς νεοεισερχόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο (β), για τα αιτούμενα slots.

Σε όλους τους υπόλοιπους αερολιμένες, τις πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες πτήσεις των αερομεταφορέων παρέχει, κατόπιν αίτησης του συντονιστή, ο οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα στο συντονιστή άλλου συντονισμένου αερολιμένα.

2.  Σε περίπτωση που ένας αερομεταφορέας παραλείψει να παράσχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας παρείχε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, ο συντονιστής δεν λαμβάνει υπόψη το αίτημα ή τα αιτήματα του συγκεκριμένου αερομεταφορέα για slot εκτός εάν υπάρχουν ελαφρυντικά. Ο συντονιστής δίδει στον αερομεταφορέα την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

3.  Ο υπεύθυνος προγραμματισμού ή ο συντονιστής, ο οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα και οι αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους, στις πληροφορίες δε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα δεδομένα του προγραμματισμού πτήσεων και τα στοιχεία σχετικά με τα όντως εκχωρηθέντα slots.

Άρθρο 8

Διαδικασία κατανομής των slots

1.  Οι σειρές slots κατανέμονται από το κοινό σύστημα εκμετάλλευσης στους αιτούντες αερομεταφορείς ως δικαιώματα χρήσης της αερολιμενικής υποδομής για προσγείωση και απογείωση για την περίοδο προγραμματισμού για την οποία ζητήθηκαν, μετά τη λήξη της οποίας οι σειρές slots επιστρέφονται στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 10.

2.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 7, 8α, 9, 10, παράγραφος 1, και 14, η πρώτη παράγραφος του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

   - εάν ένας αερομεταφορέας χρησιμοποίησε μια σειρά slots για την εκτέλεση τακτικών και προγραμματισμένων μη τακτικών δρομολογίων και
   - εάν ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει στο συντονιστή ότι χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη σειρά slots, σύμφωνα με την άδειά του, τουλάχιστον κατά το 80% του χρόνου κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού για την οποία του χορηγήθηκε.
  

Στις περιπτώσεις αυτές, η συγκεκριμένη σειρά slots επιτρέπει στον αερομεταφορέα να λάβει την ίδια σειρά slots την επόμενη αντίστοιχη περίοδο προγραμματισμού.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 και των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν με μη μεροληπτικό τρόπο τα δικαιώματα αυτά σε σειρές slots για την αντιμετώπιση μεταβολών στις συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος στον εν λόγω αερολιμένα, λαμβάνοντας, στο πλαίσιο αυτό, υπόψη τοπικούς κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6.

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 2, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις slot των ενδιαφερόμενων αερομεταφορέων, δίδεται προτεραιότητα στα εμπορικά δρομολόγια και ιδίως στα τακτικά δρομολόγια και τα προγραμματισμένα έκτακτα δρομολόγια. Σε περίπτωση ανταγωνιζόμενων αιτήσεων εντός της ίδιας κατηγορίας δρομολογίων, δίδεται προτεραιότητα στα δρομολόγια που εκτελούνται καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.

4.  Ο χρονικός επαναπροσδιορισμός (re-timing) των σειρών slots πριν κατανεμηθούν τα εναπομένοντα στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης slots όπως αναφέρει το άρθρο 10 στους υπόλοιπους αερομεταφορείς γίνεται δεκτός μόνον για λειτουργικούς λόγους ή εάν με το χρονικό επαναπροσδιορισμό δημιουργείται σειρά slots που ανταποκρίνεται περισσότερο στην αρχική αίτηση που είχε υποβάλει ο αερομεταφορέας. Ο εν λόγω χρονικός επαναπροσδιορισμός εφαρμόζεται μόνον μετά από ρητή επικύρωσή του από το συντονιστή.

5.  Ο συντονιστής εφαρμόζει επίσης άλλους κανόνες που έχει θεσπίσει παγκοσμίως και σε επίπεδο ΕΕ ο κλάδος των αερομεταφορών, καθώς και τους τοπικούς κανόνες, που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κανόνες δεν θίγουν την ανεξαρτησία του συντονιστή, και ότι οι κανόνες αυτοί συμβαδίζουν με την κοινοτική νομοθεσία και αποσκοπούν στην περαιτέρω αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της χωρητικότητας του αερολιμένα.

6.  Οι προτάσεις τοπικών κανόνων υποβάλλονται στην επιτροπή συντονισμού. Οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής συντονισμού αλλά και ο συντονιστής μπορούν να προτείνουν τοπικούς κανόνες. Η επιτροπή συντονισμού εξετάζει τις εν λόγω προτάσεις χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

Οι τοπικοί κανόνες μπορούν να καθορίζουν, με αμερόληπτο τρόπο, συμπληρωματικές προτεραιότητες για την κατανομή slots·

Ο οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα μπορεί να εγκρίνει τους προτεινόμενους τοπικούς κανόνες εκτός εάν η πρόταση έχει παραπεμφθεί προς απόφαση στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος από άλλο μέλος της επιτροπής συντονισμού ή τον συντονιστή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί τους τοπικούς κανόνες που έχουν εγκριθεί στην Επιτροπή.

7.  Εάν δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί ένα slot, ο συντονιστής ενημερώνει τον αιτούντα αερομεταφορέα για ποιο λόγο και του υποδεικνύει το πλησιέστερο διαθέσμιο slot.

8.  Ο συντονιστής, εκτός από την προγραμματισμένη κατανομή slots για την περίοδο προγραμματισμού, προσπαθεί να διευθετήσει σύντομα τα μεμονωμένα αιτήματα για slots για κάθε τύπο αερομεταφορών, ακόμη και της γενικής αεροπλοΐας. Προς το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα slots που απομένουν στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 10 μετά την κατανομή τους στους αιτούντες αερομεταφορείς, καθώς και τα slots που ελευθερώνονται την τελευταία στιγμή.

Άρθρο 8α

Κινητικότητα των slots

1.  Τα slots μπορούν:

   ) να μεταβιβάζονται από έναν αερομεταφορέα από μια πτήση ή τύπο δρομολογίου σε άλλη πτήση ή άλλο τύπο δρομολογίου που εκτελείται από τον ίδιο αερομεταφορέα,
   ) να μεταβιβάζονται
   i) μεταξύ μητρικής, θυγατρικών και "αδελφών" εταιρειών,
   ii) με την απόκτησης του ελέγχου του κεφαλαίου ενός αερομεταφορέα, ή
   iii) σε περίπτωση ολικής ή μερικής εξαγοράς όταν τα slots συνδέονται απευθείας με την εξαγορά της επιχείρησης.
   ) να ανταλλάσσονται, ένα έναντι ενός, μεταξύ δύο αερομεταφορέων μετά από συνεννόηση με τον συντονιστή.

2.  Tα slots δεν μεταβιβάζονται κατά κανένα τρόπο μεταξύ αερομεταφορέων ή μεταξύ αερομεταφορέων και άλλων οντοτήτων με ή χωρίς χρηματική αντιπαροχή εξαιρέσει εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 8α, παράγραφος 1, στοιχείο (β).

3.  Οι μεταβιβάσεις ή οι ανταλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω κοινοποιούνται στο συντονιστή και τίθενται σε ισχύ μετά από ρητή επικύρωσή του. Ο συντονιστής δεν επικυρώνει μεταβιβάσεις ή ανταλλαγές μη σύμφωνες με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και εφόσον δεν εξασφαλίζεται ότι:

   ) δεν διακυβεύονται οι δραστηριότητες του αερολιμένα λαμβανομένων υπόψη όλων των τεχνικών, επιχειρησιακών και περιβαλλοντικών περιορισμών·
   ) τηρούνται οι περιορισμοί που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9·
   ) μια μεταβίβαση slots δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4·
   ) σε περίπτωση ανταλλαγής μεταξύ δύο αερομεταφορέων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αμφότεροι οι αερομεταφορείς πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τα slots που προκύπτουν από την ανταλλαγή ή από διαδοχικές ανταλλαγές.

4.   (α) Τα slots που κατανέμονται σε νεοεισερχόμενο βάσει του άρθρου 2, στοιχείο (β), δεν μπορούν να μεταβιβασθούν σύμφωνα με όσα προβλέπει η παράγραφος 1, στοιχείο (β), για διάστημα δύο ισοδύναμων περιόδων προγραμματισμού.

(β  ) Τα slots που κατανέμονται σε νεοεισερχόμενο βάσει του άρθρου 2, στοιχείο (β), περιπτώσεις (ii) και (iii), δεν μπορούν να μεταβιβασθούν σε άλλη πτήση όπως προβλέπει η παράγραφος 1, στοιχείο (α), για διάστημα δύο ισοδύναμων περιόδων προγραμματισμού εκτός εάν δίνεται στον νεοεισερχόμενο η ίδια προτεραιότητα για την νέα πτήση όπως και για τις πτήσεις που κατενεμήθηκαν παλαιότερα.

(γ  ) Τα slots που κατανέμονται σε νεοεισερχόμενο βάσει του άρθρου 2, στοιχείο (β), δεν μπορούν να ανταλλαγούν σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο (γ), για διάστημα δύο ισοδύναμων περιόδων προγραμματισμού, εκτός εάν πρόκειται να βελτιωθούν οι χρόνοι των slots για τα συγκεκριμένα δρομολόγια σε σύγκριση με τους χρόνους που είχαν ζητηθεί αρχικά.

Άρθρο 8β

Αποκλεισμός αξιώσεων αποζημίωσης

Το δικαίωμα σε σειρά slots που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, δεν εγείρει αξιώσεις αποζημίωσης για τυχόν περιορισμό, ελάττωση ή κατάργησή του που επιβάλλεται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, και ιδίως κατ'εφαρμογήν των κανόνων της Συνθήκης για τις αερομεταφορές.

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εξουσία των δημοσίων αρχών να απαιτούν μεταβίβαση των slots μεταξύ αερομεταφορέων βάσει των άρθρων 81 ή 82 της Συνθήκης ή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89. Οι μεταβιβάσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται μόνον χωρίς χρηματική αποζημίωση.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας

1.  Εφόσον σε ένα δρομολόγιο έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2408/92, ένα κράτος μέλος διατηρεί, όποτε κρίνεται απαραίτητο, μετά από διαβούλευση με τον συντονιστή, να κρατήσει στο συντονισμένο αερολιμένα τα slots του κοινού συστήματος εκμετάλλευσης που απαιτούνται για τις επικείμενες πτήσεις στο δρομολόγιο αυτό. Εάν ο αερομεταφορέας δεν χρησιμοποιήσει τα slots που έχουν κρατηθεί για το δρομολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφοι 2 και 4, τα slots διατίθενται σε οιοδήποτε άλλο αερομεταφορέα επιθυμεί να εκτελεί το δρομολόγιο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας με την επιφύλαξη της παραγράφου 2. Εάν κανείς άλλος αερομεταφορέας δεν επιθυμεί να εκτελεί το δρομολόγιο και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν προβεί σε προκήρυξη υποβολής προσφορών βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο (δ), του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2408/92, τα slots επιστρέφονται στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης.

2.  Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών που θεσπίζει το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία (δ) έως (ζ), και παράγραφος 1, περίπτωση (i), του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2408/92 εφαρμόζεται για τη χρήση των slots που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προηγουμένως, εφόσον περισσότεροι του ενός αερομεταφορείς επιθυμούν να εκτελούν το δρομολόγιο και δεν μπόρεσαν να λάβουν slots εντός μιας ώρας πριν ή μετά τους χρόνους που ζήτησαν από το συντονιστή."

"

(6)  Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 8 του άρθρου 10 αντικαθίστανται από τις εξής:

"

"Άρθρο 10

Κοινό σύστημα εκμετάλλευσης slots

1.  Ο συντονιστής δημιουργεί κοινό σύστημα εκμετάλλευσης, το οποίο περιέχει όλα τα slots που δεν κατανεμήθηκαν βάσει του άρθρου 8, παράγραφοι 2 και 4. Όλη η νέα χωρητικότητα slot που καθορίζεται βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 3, τοποθετείται στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης.

2.  Μια σειρά slots που έχει χορηγηθεί σε έναν αερομεταφορέα για την εκτέλεση τακτικών ή προγραμματισμένων έκτακτων δρομολογίων δεν παρέχει το δικαίωμα στον αερομεταφορέα να λάβει την ίδια σειρά slots για την επόμενη ισοδύναμη περίοδο προγραμματισμού, εφόσον αυτός δεν μπορεί να αποδείξει στο συντονιστή ότι τα χρησιμοποίησε, όπως όρισε ο συντονιστής, για τουλάχιστον το 80 % του χρόνου κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία του χορηγήθηκαν.

3.  Τα slots που χορηγήθηκαν σε έναν αερομεταφορέα πριν τις 31 Ιανουαρίου για την επόμενη θερινή περίοδο, ή πριν τις 31 Aυγούστου για την επόμενη χειμερινή περίοδο, αλλά επιστράφηκαν στο συντονιστή προς ανακατανομή τους πριν τις ημερομηνίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό χρήσης.

4.  Εάν δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η σειρά slots χρησιμοποιήθηκε κατά 80%, όλα τα slots που συνθέτουν τη σειρά τοποθετούνται στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης, εκτός εάν η μη χρησιμοποίησή τους μπορεί να αιτιολογηθεί βάσει ενός των κάτωθι λόγων:

   ) απρόβλεπτες και αναπόφευκτες καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν υπό τον έλεγχο του αερομεταφορέα και οδήγησαν σε:
   - κράτηση του τύπου αεροσκαφών που συνήθως χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο δρομολόγιο στο έδαφος
   - κλείσιμο αερολιμένα ή εναερίου χώρου·
   ) διακοπή των δρομολογίων οφειλόμενη σε ενέργεια με σκοπό να θιγούν τα δρομολόγια αυτά, η οποία κατέστησε πρακτικά ή/και τεχνικά αδύνατον στον αερομεταφορέα να εκτελέσει τα δρομολόγια όπως είχε προγραμματίσει·
   ) σοβαρές οικονομικές ζημίες στον ενδιαφερόμενο κοινοτικό αερομεταφορέα, με αποτέλεσμα να χορηγηθεί προσωρινή άδεια από τις αρχές έκδοσης αδείας εξαρτώμενη από την δημοσιονομική αναδιοργάνωση του αερομεταφορέα σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5, του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2407/92.

Η Επιτροπή ελέγχει, μετά από αίτημα κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία

   - την υποχρεωτική εφαρμογή, από τον συντονιστή, των παραγράφων α) έως γ)
   - την υποχρεωτική εφαρμογή, από τον συντονιστή, της παρούσας παραγράφου σε όλες τις άλλες απρόβλεπτες και αναπόφευκτες περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχει επιρροή ο αερομεταφορέας και οι οποίες δεν καλύπτονται από το παρόν άρθρο.

Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης, μετά από ακρόαση της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 4. Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της στο Συμβούλιο.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από το Συμβούλιο να εξετάσει την πρόταση της Επιτροπής μέσα σε διάστημα ενός μηνός. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Συμβούλιο μπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση, μέσα σε διάστημα ενός μηνός, με ειδική πλειοψηφία.

5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, παράγραφος 2, του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 8, παράγραφος 1, του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2408/92, τα slots που τοποθετούνται στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης κατανέμονται στους αερομεταφορείς που θα υποβάλουν σχετική αίτηση. Το 50 % αυτών των slots κατανέμονται, εκ περιτροπής με τους λοιπούς αιτούντες, σε νεοεισερχόμενους, εκτός εάν οι αιτήσεις των νεοεισερχομένων είναι κάτω του 50%. Για την εν λόγω κατανομή, η ημέρα προγραμματισμού διαιρείται σε ίσες περιόδους συντονισμού διάρκειας τουλάχιστον μιας ώρας.

Μεταξύ νεοεισερχομένων δίδεται προτεραιότητα στους αερομεταφορείς που πληρούν τους όρους για να χαρακτηρισθούν νεοεισερχόμενοι βάσει του άρθρου 2, στοιχείο (β), περιπτώσεις (i) και (ii), ή του άρθρου 2, στοιχείο (β), περιπτώσεις (i) και (iii).

6.  Για τα δρομολόγια που εκτελούνται από όμιλο αερομεταφορέων, ένας μόνον συμμετέχων αερομεταφορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση για slots. Ο αερομεταφορέας που εκτελεί το δρομολόγιο αναλαμβάνει την ευθύνη εκπλήρωσης των κριτηρίων που απαιτούνται προκειμένου να διατηρηθεί το ιστορικό προηγούμενο που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2.

Τα slots που έχουν χορηγηθεί σε έναν από τους αερομεταφορείς του ομίλου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλον συμμετέχοντα αερομεταφορέα για την κοινή τους πτήση, με την προϋπόθεση ότι η κοινή πτήση εξακολουθεί να έχει το διακριτικό κωδικό του αερομεταφορέα στον οποίο χορηγήθηκαν τα slots για λόγους συντονισμού και παρακολούθησης. Εάν διακοπεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο, τα αντίστοιχα slots παραμένουν στη διάθεση του αερομεταφορέα στον οποίο χορηγήθηκαν αρχικά. Οι αερομεταφορείς που συμμετέχουν σε κοινές πτήσεις ενημερώνουν αναλυτικά τους συντονιστές σχετικά με τις πτήσεις αυτές."

"

(7)  Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 μετατρέπεται σε νέα παράγραφο 7.

(8)  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το εξής:

"

"Άρθρο 11

Καταγγελίες και δικαίωμα προσφυγής

1.  Οι καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 8, 8α και 10 υποβάλλονται στην επιτροπή συντονισμού. Η επιτροπή εξετάζει το θέμα εντός ενός μηνός από την κατάθεση της καταγγελίας και εφόσον είναι δυνατόν προτείνει λύσεις στο συντονιστή σε μια απόπειρα επίλυσης των προβλημάτων. Εάν δεν είναι δυνατόν να διακανονισθούν οι καταγγελίες, το αρμόδιο κράτος μέλος μπορεί εντός των επόμενων τριών μηνών να μεριμνήσει για τη διαμεσολάβηση μιας οργάνωσης εκπροσώπησης του αερομεταφορέα ή των αερολιμενικών αρχών ή άλλου τρίτου μέρους.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε μέρος με έννομο συμφέρον έχει δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων του συντονιστή ενώπιον εθνικού δικαστηρίου ή άλλης ανεξάρτητης αρχής, σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας διαμεσολάβησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το όργανο εκδίκασης των προσφυγών έχει την αρμοδιότητα:

   ) να λαμβάνει, το συντομότερο δυνατόν και με προδικαστική διαδικασία, προσωρινά μέτρα με σκοπό την επανόρθωση της καταγγελλόμενης παραβίασης ή την αποφυγή περαιτέρω βλάβης των σχετικών συμφερόντων, καθώς και μέτρα για την αναστολή ή τη διασφάλιση αναστολής της διαδικασίας κατανομής slots ή της εφαρμογής οιασδήποτε απόφασης έλαβε ο συντονιστής·
   ) να ακυρώνει ή να διασφαλίζει την ακύρωση αποφάσεων που έχουν ληφθεί παράνομα·
   ) να επιδικάζει αποζημιώσεις. Ο συντονιστής απαλλάσσεται από υποχρεώσεις καταβολής αποζημίωσης.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αναθεώρησης είναι ανοικτές, βάσει διεξοδικών κανόνων τους οποίους μπορούν να θεσπίσουν τα κράτη μέλη, τουλάχιστον σε κάθε πρόσωπο που έχει ή είχε συμφέρον από τη διαδικασία κατανομής των slots και το οποίο ζημιώθηκε ή ενδέχεται να ζημιωθεί από τη καταγγελλόμενη παραβίαση.

Εάν βάσει της παρούσας παραγράφου κατατεθεί προσφυγή, παύει αμέσως η εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου."

"

(9)  Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίστανται από τα εξής:

"

"Σχέσεις με τρίτες χώρες

1.  Όποτε φαίνεται ότι μια τρίτη χώρα, στην κατανομή και τη χρήση των slots στους αερολιμένες της,

   ) δεν επιφυλάσσει στους κοινοτικούς αερομεταφορείς μεταχείριση ανάλογη με εκείνη που παρέχεται από τον παρόντα κανονισμό στους αερομεταφορείς της, ή
   ) δεν επιφυλάσσει εκ των πραγμάτων στους κοινοτικούς αερομεταφορείς εθνική μεταχείριση, ή
   ) παρέχει σε αερομεταφορείς άλλων τρίτων χωρών ευνοϊκότερη μεταχείριση από εκείνη προς τους κοινοτικούς αερομεταφορείς,
  

η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, παράγραφος 2, να αποφασίσει ότι ένα ή περισσότερα κράτη μέλη θα λάβουν μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι και η αναστολή εφαρμογής μέρους ή όλου του παρόντος κανονισμού για έναν ή περισσότερους αερομεταφορείς της συγκεκριμένης τρίτης χώρας προκειμένου να επανορθωθεί η διακριτική μεταχείριση της τρίτης χώρας."

"

(10)  Τα άρθρα 13 και 14 αντικαθίστανται από τα εξής:

"

"Άρθρο 13

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

1.  Κατά τη λήψη απόφασης βάσει του άρθρου 12, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή απαρτιζόμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών, της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

2.  Όταν γίνεται χρήση της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται η κανονιστική διαδικασία που ορίζει το άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/EΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 7, παράγραφος 3, και το άρθρο 8 αυτής.

3.  Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/EΚ είναι διάρκειας τριών μηνών.

4.  Η Επιτροπή μπορεί επίσης να συμβουλεύεται την επιτροπή για οιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

5.  Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 14

Eπιβολή κυρώσεων

1.  Το σχέδιο πτήσης ενός αερομεταφορέα απορρίπτεται από τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, εφόσον αυτός πρόκειται να χρησιμοποιήσει ένα συντονισμένο αερολιμένα για προσγείωση ή απογείωση, κατά τη διάρκεια των περιόδων που ο αερολιμένας είναι συντονισμένος, χωρίς να του έχει χορηγηθεί slot από το συντονιστή. Εδώ λαμβάνεται υπόψη και ο αναγκαίος χρόνος τροχοδρόμησης σε κάθε αερολιμένα.

2.  Ο συντονιστής αποσύρει τη σειρά slots από έναν αερομεταφορέα και την τοποθετεί στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης την 1η Φεβρουαρίου για την επόμενη θερινή περίοδο ή την 1η Σεπτεμβρίου για την επόμενη χειμερινή περίοδο, εφόσον την ημερομηνία εκείνη ο αερομεταφορέας δεν διαθέτει άδεια εκμετάλλευσης ή ισοδύναμο έγγραφο.

3.  Ο συντονιστής αποσύρει και τοποθετεί στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης τη σειρά slots που έλαβε ένας αερομεταφορέας κατόπιν μεταβίβασης ή ανταλλαγής βάσει του άρθρου 8α, παράγραφος 3, εφόσον δεν την χρησιμοποίησε όπως όφειλε σύμφωνα με το άρθρο 8α, παράγραφος 3, στοιχείο (δ).

4.  Οι αερομεταφορείς που επανειλημμένα και εσκεμμένα εκτελούν πτήσεις σε χρόνο πολύ διαφορετικό από το slot που τους έχει χορηγηθεί ως μέρος της σειράς slots ή χρησιμοποιούν διαφορετικό αεροσκάφος από εκείνο που είχε αποφασιστεί τελευταία με το συντονιστή και τούτο επιδρά δυσμενώς στη χωρητικότητα, στερούνται της ιδιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2. Ο συντονιστής μπορεί, μετά από μια προειδοποίηση να αποφασίσει να αποσύρει αυτήν τη σειρά slots από τον αερομεταφορέα για το υπόλοιπο της περιόδου προγραμματισμού και να την τοποθετήσει στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου αερομεταφορέα.

5.  Τα κράτη μέλη εισάγουν, μετά από μια προειδοποίηση, μέτρα επιβολής προστίμων ή/και περιοδικών χρηματικών ποινών στους αερομεταφορείς για επανειλημμένη και εσκεμμένη εκτέλεση πτήσεων σε χρόνους πολύ διαφορετικούς από τα slots που τους έχουν χορηγηθεί. Το ίδιο ισχύει όταν οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν διαφορετικό αεροσκάφος από εκείνο που είχε αποφασιστεί τελευταία με τον συντονιστή και τούτο επιδρά δυσμενώς στη χωρητικότητα.

Για τον καθορισμό του προστίμου ή/και της περιοδικής χρηματικής ποινής, λαμβάνεται υπόψη η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου αερομεταφορέα.

6.   (α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 4, εάν ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να επιτύχει το ποσοστό χρήσης 80% που ορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, ο συντονιστής μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει αυτήν τη σειρά slots από τον αερομεταφορέα για το υπόλοιπο της περιόδου προγραμματισμού και να την τοποθετήσει στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου αερομεταφορέα.

(β  ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 4, εάν μετά από παραχώρηση χρονικού περιθωρίου αντίστοιχου προς το 20% της περιόδου ισχύος της σειράς δεν χρησιμοποιηθεί κανένα slot από τη σειρά αυτή, ο συντονιστής υποχρεούται να τοποθετεί τη συγκεκριμένη σειρά slots για το υπόλοιπο της περιόδου προγραμματισμού στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου αερομεταφορέα."

"

(11)  Προστίθεται το εξής άρθρο 14α :

"

"Άρθρο 14α

Σύνταξη έκθεσης και συνεργασία

1.  Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού το αργότερο εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του. Η έκθεση θα πραγματεύεται ιδίως τη λειτουργία των άρθρων 8, 8α και 10.

2.  Τα κράτη μέλη και η επιτροπή συνεργάζονται στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τη συγκέντρωση πληροφοριών για την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1."

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 270 Ε της 25.9.2001, σ. 131.
(2) ΕΕ C 125 της 27.5.2002, σ. 8.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002.
(4) ΕΕ L 14 της 22.1.1993, σ. 1.
(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(6) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1, διορθωμένη έκδοση, ΕΕ L 257 της 21.9.1990, σ. 13.
(7) ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου